Privátna sekcia portálu E-GOV zobrazuje údaje týkajúce sa konkrétnych osôb alebo firiem.

Pre prístup do tejto sekcie je potrebné osobne navštíviť Mestský úrad v Rožňave, kde vám po prevzatí Žiadosti (ďalej len Žiadosť) o pridelenie autentizačných údajov do webovej aplikácie mesta Rožňava – E-gov – privátna zóna bude umožnený prístup do tejto sekcie.

Formulár  žiadosti  si môžete:

-  pozrieť/stiahnuť z webového sídla mesta -  www.roznava.sk  -  záložka OBČAN - sekcia FORMULÁRE A TLAČIVÁ - priečinok - Kancelária prednostu 
- vyžiadať v Kancelárii prvého kontaktu (prízemie Mestského úradu v Rožňave) - pracovisko: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA
 
Vyplnenú žiadosť je potrebné osobne odovzdať v Kancelárii prvého kontaktu (prízemie Mestského úradu v Rožňave) - pracovisko: PODATEĽŇA.

Najneskôr do 3 prac. dní vám budú vygenerované a pridelené osobné autentizačné údaje (prihlasovacie meno a heslo) do aplikácie E-gov - privátna zóna.

Po pridelení autentizačných údajov vám budú prihlasovacie údaje doručené zásielkou do vlastných rúk na miesto trvalého/prechodného pobytu.

 

ZATVORIŤ