• |
  • Meniny má: |
  • Mapa stránok |
  • RSS
  • |

Verejné obchodné súťaže

Verejné obchodné súťaže (VOS) vyhlásené MESTOM ROŽŇAVA

 
pdf icon
VOS - na služby poskytované TIC Rožňava a nájom nebytových priestorov užívaných TIC Rožňava Zverejnené: 10. 3. 2014 výsledok
pdf icon VOS - pozemok , parc.č. KN C 800/16 ostatné plochy  s výmerou 100 m2 , zapísaný na LV č.2385 Zverejnené: 10. 3. 2014 výsledok
pdf icon VOS - pozemok v k.ú. Rožňava, parc.č. KN C 1062 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 130 m2 , zapísaný na LV č.3001 Zverejnené: 10. 3. 2014 výsledok
pdf icon VOS - pozemok, parc.č. KN C 294/1 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 409 m2 , zapísaný na LV č.3001 Zverejnené: 14. 5. 2014 výsledok
pdf icon VOS - pozemok v k.ú. Rožňava, parc.č. KN C 1062 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 130 m2 , zapísaný na LV č.3001 Zverejnené: 26. 5. 2014 výsledok
pdf icon VOS  - nebytové priestory nachádzajúce sa v budove na Námestí baníkov č. 32 v Rožňave, zapísaná na LV č. 3001 – radnica, súpisné číslo 16, postavená na pozemku parc. č. KN-C 45/5
- pozemok v k.ú. Rožňava, parc. č. KN-C 2224 – časť o výmere 32 m2, zapísaný na LV č. 3001
Zverejnené: 24. 7. 2014 výsledok
pdf icon VOS - budovy Centra voľného času na Ul. Šafárikovej č. 100 v Rožňave, postavenej na pozemku
parc. č. KN C 1974, súp. č. 434
- pozemku, parc. č. KN C 1974 zastavaná plocha o výmere 701 m2
- pozemku parc. č. KN C 1975/1 ostatná plocha o výmere 1834 m2
Zverejnené: 2. 10. 2014 ...výsledok...

 

pdf icon
VOS - predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta  - budova  -  sklad  s.č. 1060 bez pozemku Zverejnené: 11. 2. 2013  
pdf icon
VOS - na predaj nehnuteľností – budova Turistickej ubytovne s pozemkami na Šafárikovej č.19 v Rožňave Zverejnené: 12. 2. 2013  
pdf icon VOS - na predaj nehnuteľností – budova Centra voľného času na Ul.Šafárikovej č.100 v Rožňave, postavenej na pozemku parc.č. KN C 1974, s.č.434 Zverejnené: 7. 3. 2013  
pdf icon VOS - na služby poskytované TIC Rožňava a nájom nebytových priestorov užívaných TIC Rožňava  Zverejnené: 7. 5. 2013  
pdf icon VOS - na nájom nehnuteľností – poľnohospodárskych pozemkov Zverejnené: 10. 5. 2013 výsledok
pdf icon VOS - Budova  -  sklad  so  s.č. 1060 bez pozemku, postavená na parcele  parc.č. KN C 5127 s výmerou  508 m2    Zverejnené: 10. 5. 2013  
pdf icon VOS - Budova so súp.číslom 294 – útulok pre sociálne slabších občanov na Ul.zlatej č.10 v Rožňave, postavenej na pozemku parc.č. KN C 2081/77
- pozemok, parc.č. KN C 2081/77 zastavaná plocha s výmerou 381 m2
Zverejnené: 12. 7. 2013  
pdf icon VOS - prenájom nehnuteľného majetku mesta Rožňava nachádzajúceho sa na Cučmianskej dlhej ulici č.80, súp.č.1546 v Rožňave na účely vyššej občianskej vybavenosti. Zverejnené: 12. 7. 2013  
pdf icon VOS - Budova Centra voľného času na Ul. Šafárikovej č. 100 v Rožňave, postavenej na pozemku parc. č. KN C 1974, súp. č. 434 Zverejnené: 3. 9. 2013  
pdf icon VOS - Budova Turistickej ubytovne na Šafárikovej č.19 v Rožňave postavenej na pozemku par.č. KN C 294/7, s.č.504 zapísanej na LV č.6113 Zverejnené: 30. 9. 2013 výsledok
pdf icon VOS - Budova so súp.číslom 294 – útulok pre sociálne slabších občanov na Ul.zlatej č.10 v Rožňave, postavenej na pozemku parc.č. KN C 2081/77 Zverejnené: 30. 9. 2013 výsledok
pdf icon VOS - Budova Centra voľného času na Ul. Šafárikovej č. 100 v Rožňave, postavenej na pozemku parc. č. KN C 1974, súp. č. 434 Zverejnené: 31. 10. 2013  
pdf icon VOS - pozemok v k.ú. Rožňava, parc.č. KN C 1062 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 130 m2 , zapísaný na LV č.3001 Zverejnené: 12. 12. 2013 výsledok

 

pdf icon
VOS -  na nájom nehnuteľností – poľnohospodárskych pozemkov Zverejnené: 12. 7. 2012  
pdf icon
VOS -  na nájom nehnuteľností – poľnohospodárskych pozemkov (orná pôda) Zverejnené: 23. 8. 2012  
pdf icon
VOS - na nájom nehnuteľností – poľnohospodárskych pozemkov Zverejnené: 12. 11. 2012  
pdf icon
VOS - Budova turistickej ubytovne s pozemkami na Šafárikovej ul. č. 19 v Rožňave - predaj nehnuteľnosti Zverejnené: 18. 12. 2012  

 

pdf icon
VOS - Reklamný pútač 8M 2 x 3,6 x 9,6 m na Košickej ul. v Rožňave Zverejnené: 29. 12. 2011  
pdf icon
VOS - Budova - sklad s.č. 1060 bez pozemku Zverejnené: 29. 12. 2011  
       
pdf icon
Zverejnené: 23. 10. 2011
 
pdf icon
Zverejnené: 23. 10. 2011
 
pdf icon
Zverejnené: 23. 10. 2011
 
pdf icon
Zverejnené: 23. 10. 2011
 
pdf icon
Zverejnené: 23. 10. 2011
 
pdf icon
Zverejnené: 23. 10. 2011
 
pdf icon
Zverejnené: 23. 10. 2011
 
pdf icon
VOS - Vilka kúpele s pozemkami Zverejnené: 20. 7. 2011 výsledok

 

 


© Mesto Rožňava, 2014 -  Odbor právny a správy majetku mesta, Mestský úrad v Rožňave

Úradná tabuľa

  • TOP
  • najnovšie
  • najčítanejšie
  • najdiskutovanejšie
 

 

 

reality Navsteva lekara - Roznava

 

© 2014 Mesto Rožňava. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich mesto Rožňava so sídlom: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava