Nova verzia oficialnej stranky mesta Roznava tu.

  • |
  • Meniny má: |
  • Mapa stránok |
  • RSS
  • |

Správy hlavnej kontolórky mesta

ROK 2014

pdf icon Správa o výsledku následnej finančnej kontroly plnenia prijatých opatrení na základe výsledku následnej finančnej kontroly v roku 2013 u subjektu Technické služby mesta Rožňava
pdf icon Správa o výsledku následnej finančnej kontroly Centra voľného času, Akademika Hronca 100/9A v Rožňave
pdf icon Správa o výsledku následnej finančnej kontroly dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na Mestskom úrade v Rožňave v roku 2013
pdf icon Komunikácia v k.ú. Čučma - odpoveď na podnet poslanca Ľ. Kossutha
pdf icon Správa o riešení kontinuálneho vzdelávania v školách na území mesta Rožňava – podnet poslanca Bc. Ivana Kuhna MA.
pdf icon Správa o výsledku prešetrenia zmluvy o podmienkach užívania multifunkčnej telocvične č. 315/2012 zo dňa 21. 5. 2012
pdf icon Preverenie oprávnenosti preplatenia faktúr pre firmu Horex s.r.o. na základe podnetu poslanca MZ
pdf icon Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Rožňava za prvý polrok 2014
pdf icon Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava za rok 2013
pdf icon Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 2013
pdf icon Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2014– 2016 a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2014
pdf icon Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Rožňava k záverečnému účtu MESTA Rožňava za rok 2013
pdf icon Správa o výsledku následnej finančnej kontroly ZŠ Zlatá 2 v Rožňave

 

ROK 2013

pdf icon Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 2012
pdf icon Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta  Rožňava za rok 2012
pdf icon Následná finančná kontrola Základnej školy na Ulici pionierov 1 v Rožňave
pdf icon Následná finančná kontrola školskej jedálne pri MŠ na Štítnickej ulici v Rožňave
pdf icon Kontrola dodržania rozpočtu na Rožňavský jarmok a Dni mesta
pdf icon Náhodná kontrola zostatku pokladničnej hotovosti v pokladni MsÚ
pdf icon Kontrola projektu Revitalizácia krajiny v k.ú. Rožňava – zabezpečenie systému protipovodňových opatrení v katastri mesta Rožňava pre zabezpečenie zníženia rizík povodní
pdf icon Následná finančná kontrola Mestského divadla Actores
pdf icon Následná finančná kontrola ZUŠ Normová č.2 Rožňava
pdf icon Následná finančná kontrola Technických služieb mesta Rožňava – kontrola autoprevádzky a kontrola čerpania rozpočtu v položke mzdy v roku 2012
pdf icon
pdf icon Následná finančná kontrola školskej jedálne pri MŠ Kyjevská 14 Rožňava
pdf icon Následná finančná kontrola - výdavková časť rozpočtu mesta, položka cestovné náhrady
pdf icon Následná finančná kontrola Mestského televízneho štúdia s.r.o., Šafárikova 29 v Rožňave

 

ROK 2012

pdf icon Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2011
pdf icon Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 2011
pdf icon Následná finančná kontrola pokladničných operácií výberovým spôsobom
pdf icon Kontrola dodržiavania podmienok zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 62/2008
pdf icon Správa o prideľovaní služobných telefónov a o zmluvných podmienkach s dodávateľom služby
pdf icon Kontrola verejného obstarávania, ktoré sa týkalo projektu „Revitalizácia krajiny“ – zmluva o dielo č. 140/2012 uzavretá s firmou Stentor s.r.o. Bratislava a súvisiace faktúry a objednávky
pdf icon Rekonštrukcia Námestia baníkov a Šafárikovej ulice v Rožňave
pdf icon Kontrola hospodárenia s majetkom mesta v subjekte Mestské lesy s.r.o. Rožňava. Mesto Rožňava má v kontrolovanom subjekte 100% majetkový podiel
pdf icon Kontrola Mandátnej zmluvy č. 415/2009 a jej dodatku č. 1 ( číslo zmluvy156/2011), uzavretej s JUDr. Hedvigou Gallovou na vymáhanie pohľadávok
pdf icon Správa o kontrole dodávky klimatizácie pre kanceláriu Europe Direct v Rožňave
pdf icon Správa o využívaní primátorského apartmánu za rok 2011 v Turistickej ubytovni
pdf icon Správa o výsledku následnej finančnej kontroly verejného obstarávania na mestskom úrade v Rožňave podľa platnej smernice o verejnom obstarávaní schválenej MZ dňa 27.6.2011
pdf icon Verejné obstarávanie na rekonštrukciu Námestia baníkov v Rožňave – priebeh obstarávania – doplnenie správy
pdf icon Kontrola čerpania výdavkov na opatrovateľskú službu v rokoch 2010 - 2011
pdf icon Následná finančná kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, ktorý bol prenechaný do správy Technických služieb mesta Rožňava
pdf icon Kontrola nákladov na správu kúpaliska, zimného štadióna a futbalového štadióna
pdf icon Kontrola vyúčtovania poskytnutých dotácií v roku 2011 z rozpočtu mesta pre kultúrne, športové a spoločenské organizácie

 

ROK 2011

pdf icon Preverenie odvozu TKO a úhradu za odvoz TKO na Podrákošskej, Strmej a Cintorínskej ulici v Rožňave
pdf icon Správa o stave kroniky mesta Rožňava
pdf icon Kontrola vyberania dane za užívanie verejného priestranstva a vydávania súhlasov za užívanie verejného priestranstva za rok 2010
pdf icon Kontrola využitia garáží na Ulici akademika Hronca č. 11 v Rožňave
pdf icon Prevádzkovanie taxislužby na území mesta Rožňava
pdf icon Preverenie úhrady dane za psa v roku 2011
pdf icon Kontrola vyúčtovania poskytnutých dotácií v roku 2010 z rozpočtu mesta pre kultúrne, športové a spoločenské organizácie
pdf icon Správa o kontrole spôsobu čistenia a pravidelnosti čistenia vpustí na Záhradníckej ulici v Rožňave
pdf icon Kontrola zmluvy o reklame č. 02/2011/R uzavretej medzi mestom Rožňava a Westton spol. s r. o. Košice
pdf icon Následná finančná kontrola dodržiavania postupov pri verejnom obstarávaní pre rok 2010 na Mestskom úrade v Rožňave
pdf icon Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 2010
pdf icon Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2010
pdf icon Kontrola využitia nebytových priestorov na Ulici krátkej č. 30 v Rožňave
pdf icon Správa o výsledku kontroly dodržiavania Zmluvy o nájme nebytových priestorov s firmou Agrex s.r.o. č. 62/2008 zo dňa 31.3.2008, článku VI, bodu 13, Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 121/2004 zo dňa 1. 10. 2004, kontroly dodávateľských faktúr za rok 2010
pdf icon Uznesením č. 66/2011 mestské zastupiteľstvo v Rožňave uložilo hlavnej kontrolórke mesta vypracovať zoznam a obsah dodávateľských zmlúv na Mestských lesoch s.r.o Rožňava a Technických službách mesta Rožňava
pdf icon TK SAMBED
pdf icon MZ uznesením č. 118/2011 uložilo hlavnej kontrolórke v bode 3 preveriť, aké konzultačné služby poskytuje mestu Rožňava Slovensko – japonská obchodná komora
pdf icon Na základe uznesenia MZ č. 118/2011 zo dňa 6. 4. 2011 bola vykonaná kontrola priebehu verejného obstarávania na výber manažmentu projektu rekonštrukcie Námestia baníkov v Rožňave a Šafárikovej ulice, výber zhotoviteľa, výber dodávateľa a výber stavebného dozoru
pdf icon Čerpanie nadčasov, spôsob ich vysporiadania za rok 2010 u zamestnancov MsÚ
pdf icon Zákazka s nízkou hodnotou – predmet zákazky: Vypracovanie spoločného marketingového plánu Slovenského a Aggtelekského krasu
pdf icon Na základe uznesenia MZ č. 118/2011 zo dňa 6. 4. 2011 bola preverená mandátna zmluva uzavretá s JUDr. Hedvigou Gallovou z roku 2009 a dodatok k zmluve uzavretej v roku 2011, na základe čoho bolo fakturovaných 300 € mesačne
pdf icon Následná finančná kontrola Centra voľného času na Šafárikovej ulici č. 100 v Rožňave
pdf icon Kontrola spôsobu obstarania zmluvy na externý manažment a filmovú tvorbu na malú cezhraničnú spoluprácu /Slovák, Borzy/
pdf icon Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v ZŠ Zoltána Fábryho na Ulici J. A. Komenského č.5 v Rožňave
pdf icon Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za 1. polrok 2011
pdf icon Preverenie konzultačných služieb na základe spolupráce medzi Slovensko – japonskou obchodnou komorou a mestom Rožňava
pdf icon Správa o výsledku následnej finančnej kontroly Mestského televízneho štúdia s.r.o. Šafárikova 29, Rožňava
pdf icon Správa o rekonštrukcii tribúny na futbalovom štadióne a zhodnocovaní drevnej hmoty z výrubu drevín na území mesta Rožňava
pdf icon Kontrola priebehu verejného obstarávania pre stavbu Rekonštrukcia Námestia baníkov a Šafárikovej ulice v Rožňave
pdf icon Správa o výsledku následnej finančnej kontroly ZŠ Zoltána Fábryho na Ul. J. A. Komenského č. 5 v Rožňave
pdf icon Správa o výsledku následnej finančnej kontroly prijatých opatrení z kontroly vykonanej na mestskej polícii v Rožňave v roku 2010 Správa o výsledku následnej finančnej kontroly prijatých opatrení z kontroly vykonanej na mestskej polícii v Rožňave v roku 2010
pdf icon Správa o výsledku následnej finančnej kontroly vyrubovania dane z nehnuteľností za rok 2010 na Šípkovej ulici v Rožňave
pdf icon Správa o vykonávaní aktivačných prác na území mesta Rožňava
pdf icon Správa o výsledku kontroly dodržiavania podmienok zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 62/2008 uzatvorenej dňa 31.3.2008 spoločnosťou Agrex, spol. s.r.o. k 30.6.2011

 

ROK 2010

pdf icon Divadlo Actores – kontrola dodržiavania zák. č. 311 / 2001 Z.z. zákonníka práce, §§ 223 a 228 a nasl.  Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
pdf icon Kontrola použitia prostriedkov na činnosť kancelárie Europe Direct –položky občerstvenie, reklamné predmety, propagačné materiály v roku 2009
pdf icon Kontrola dodržiavania postupov pri verejnom obstarávaní v roku 2009 na Mestskom úrade v Rožňave
pdf icon Kontrola VZN o trhovom poriadku
pdf icon Kontrola poskytnutých dotácií za rok 2009 – 1. časť
pdf icon Kontrola poskytnutých dotácií za rok 2009 – 2. časť
pdf icon Kontrola poskytnutých dotácií za rok 2009 – 3. časť
pdf icon Kontrola poskytnutých dotácií za rok 2009 – Umelecká únia
pdf icon Kontrola prenájmu nebytových priestorov v divadle Actores Rožňava
pdf icon Následná finančná kontrola Mestskej polície v Rožňave
pdf icon Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 2009
pdf icon Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2009
pdf icon Správa o výsledku kontroly dodržiavania harmonogramu výstavby a financovania Priemyselného parku
pdf icon TIC Rožňava – kontrola dodržiavania zák. č. 311 / 2001 Z.z. zákonníka práce, §§ 223 a 228 a nasl. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 

 


© Mesto Rožňava, 2013, Ing. Dana Majorčíková -  Útvar hlavnej kontrolórky mesta, Mestský úrad v Rožňave

Úradná tabuľa

Pomáhajú mestu

p. Peter Szabad
p. Peter Szabad

Na verejno-prospešnú aktivitu Ing. P. Szabada nás v rámci sekcie Diskusné fórum upozornila pisateľka Katka Dlhá.
Pán Szabad z vlastnej iniciatívy zrekonštruoval niektoré nefunkčné komponenty  na detskom ihrisku na sídlisku Juh. Tejto pozitívnej aktivite nášho občana sa bezpochyby potešili nielen rodičia, ale hlavne ich deti, ktoré tu môžu ďalej rozvíjať svoje voľno-časové aktivity.

p. Milan Capák
p. Milan Capák

Mgr. M. Capák na vlastné náklady opravil niektoré častí chodníkov v meste. Jeho aktivity sú sympatické viacerým Rožňavčanom, najmä však tým, ktorí opravenými úsekmi denne prechádzajú.

p. Rudolf Bagáč
p. Rudolf Bagáč

O verejno-prospešnej aktivite p. R. Bagáča nás e-mailom informoval Mgr. Andrej Vaško. Pán Bagáč spolu s mládežou z Apoštolskej cirkvi v Rožňave zrekonštruovali 11 lavičiek na Edelényskej a Kyjevskej ulici. Na vlastné náklady vymenili poškodené častí a  ďalšie lavičky opatrili novým povrchovým náterom. / pdf icon  FOTO /

p. Robert Taško
p. Robert Taško

Mgr. R. Taško zrealizoval v areáli za HM TESCO na Komenského ul. v Rožňave výmenu skrutky a zároveň na vlatné náklady namaľoval konštrukciu pri prameni (csurgó).  / pdf icon  FOTO /

p. Sabina Annová
p. Sabina Annová

Ing. Sabina Annová - ROSA Lipovník realizovala na vlastné náklady v mesiaci september 2012 úpravu stredového ostrovčeka kruhového objazdu na Šafárikovej ulici v Rožňave. Tento ostrovček bude zároveň na vlastné náklady celoročne udržiavať, a to po dobu piatich rokov. Mesto Rožňave týmto ďakuje Ing. Sabine Annovej za poskytnutý sponzorský dar.   / pdf icon  FOTO /
p. Marian Pampurík
p. Marian Pampurík

P. Marian Pampurík daroval mestu vianočný strom - smrek. Umiestnený je pred budovou Mestského úradu v Rožňave a bude súčasťou tohoročnej vianočnej výzdoby mesta    / pdf icon  FOTO /.

Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko
Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko

Majitelia firmy Dom služieb s.r.o. Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko sa rozhodli pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii a zakúpili materiál potrebný pre zabezpečenie chodu núdzového ubytovania. Mesto Rožňava im v mene všetkých, ktorí sú bez prístrešia a využívajú sociálne služby núdzového bývania, ďakuje  / pdf icon  FOTO /.

Sponzori - ohňostroj 2012
Sponzori - ohňostroj 2012

Sponzorským príspevkom prispeli na realizáciu ohňostroja - podujatie Vítanie Nového roka 2013:

Regionálne poradenské a informačné centrum Rožňava - 1000 €

ARPROG, a.s. Poprad - 500 €

Brantner Gemer s.r.o. - 500 €

Ing. Rudolf Mičuda - 300 €

Spoločnosť DS2 s.r.o. - 200 €

Mesto Rožňava ďakuje sponzorom za finačné príspevky.

eustream, a.s. Bratislava
eustream, a.s. Bratislava

Spoločnosť eustream, a.s. Bratislava darovala mestu Rožňava výpočtovú techniku - 2 notebooky a 2 LCD monitory.

Ďakujeme.

Rotary club Rožňava
Rotary club Rožňava

Členovia Rotary clubu Rožňava, ktorí  každoročne realizujú výsadbu stromčekov na sídlisku Juh pri ihrisku Základnej školy J. Hronca vysadili koncom apríla 2013 ďalších 7 nových stromčekov.  pdf icon  /FOTO/

Ďakujeme.

Kvetinárstvo Mirka
Kvetinárstvo Mirka

„Kvetinárstvo Mirka“-  majiteľka Miriam Laciaková,  Edelényska 29/2019, Rožňava,  na vlastné náklady zabezpečila a vyzdobila priestory  historickej radnice  mesta Rožňava. pdf icon/FOTO/

Mesto Rožňava týmto ďakuje za poskytnutý sponzorský dar.

Prápor RCHBO Rožňava a Apoštolská cirkev Rožňava
Prápor RCHBO Rožňava a Apoštolská cirkev Rožňava

Dňa 29. apríla 2013 sa na detskom dopravnom ihrisku konala brigáda, ktorej sa v čase svojho osobného voľna zúčastnili zamestnanci a profesionálni vojaci VÚ 7945 v Rožňave ako aj dobrovoľníci Apoštolskej cirkvi na Slovensku so sídlom v Rožňave.
 
Ďakujeme.
Spoločnosť CWT METAL s.r.o.
Spoločnosť CWT METAL s.r.o.

Spoločnosť CWT METAL s.r.o., poskytla sponzorský dar krovinorez značky STIHL FS 130 4 - mix v hodnote 538,37€ na úpravu trávnatých porastov v areáloch materských škôl v meste Rožňava.
 
Ďakujeme.
Obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava
Obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava

V apríli 2013 sa obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava zapojili do jarného upratovania okolia bytovky. Osadili kvetináče, vysadili kvety , opravili polámané lavičky, nefunkčné hojdačky, šmýkačku a natreli ich novým náterom. Vďaka patrí všetkým, ktorí priložili ruku k dielu, ale najmä pánovi Bendžuchovi, Štofirovi, Ambrozovi, Mátyimu, Vysockému a Oskorypovi.

Výsledok ich práce dokumentujú priložené fotografie pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3
Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3

Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3 si zrekonštruovali svoje bydlisko. Ich inšpiráciou bol pán J. Sokoľ, jeho nápad si osadenstvo bytového domu rýchlo osvojilo a za jeden rok prešiel dom kompletnou rekonštrukciou. Jednotné balkóny, zábradlia z nerezu, dlažby jednotnej farby či zateplenie vonkajšej fasády budovy sú len časťou toho, čo obyvatelia vybudovali.

Dom je chránený kamerovým systémom, možno v ňom nájsť priestor na športové vyžitie, vynovenú miestnosť na sušenie prádla, zasadaciu miestnosť či dokonca rekonštrukciou strechy zabudované okná presvetľujúce schodišťový priestor. Miestnosťou, ktorou sa ako jediní v meste môžu pochváliť práve obyvatelia Kyjevskej ulice 3, je sklad bicyklov s modernou konštrukciou na skladovanie týchto športových pomôcok. Dom nie je len z vnútra vynovený, ale  snahou obyvateľov je starať sa o zeleň v okolí pravidelným kosením ako i strihaním živého plotu a okrasných stromčekov.

V bytovom dome funguje kompletný menežment, ktorého podstatou je rozdelenie úloh medzi jednotlivých obyvateľov, čo znamená, že každý obyvateľ je zodpovedný za konkrétne práce, ktoré vykonáva.

 pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16
Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16

Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16 si svojpomocne skrášlili okolie bytovky vysadením kvetov a ozdobných kríkov. Na jar by malo byť okolie vchodu ešte krajšie, pretože posadili aj množstvo cibúľ narcisov a tulipánov. Sú radi, že mohli prispieť ku skrášleniu mesta, ktorého sú obyvateľmi a dúfajú, že ich práca bude motiváciou aj pre obyvateľov ďalších bytových domov.
 

 pdf icon/FOTO/.

 

Združenie pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO
Združenie pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO

V mene našich detí a kolektívu zamestnancov sa  chceme touto cestou poďakovať  Združeniu pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO - Bc. Ivanovi Kuhnovi, MA  za to, že ste sponzorskou aktivitou prispeli k bezpečnejšiemu pobytu detí  v našom zariadení zabezpečením a výstavbou oplotenia.

Ceníme si Vašu priazeň a podporu a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu aj v budúcnosti.

 

 

Iveta Balázsová
riaditeľka MŠ


 

p. Danka Lukáčová a Róbert Zagiba
p. Danka Lukáčová a Róbert Zagiba

Vedenie mesta ďakuje občanom mesta, ktorí sa rozhodli pomôcť pri vytváraní pravej vianočnej atmosféry v našom meste.
 
Poďakovanie patrí pánovi Róbertovi Zagibovi, ktorý daroval obyvateľom mesta vianočný strom. Pracovníci Technických služieb mesta Rožňava ho osadili pred budovou historickej Radnice na Námestí baníkov.
 
Pani Danke Lukáčovej ďakujeme za darovanie symbolu nadchádzajúcich vianočných sviatkov. Strom, ktorý Rožňavčanom darovala, bude vianočnú atmosféru spríjemňovať pred budovou Mestského úradu v Rožňave.
 
Ďakujeme.

 pdf icon/FOTO/.

 

Občianske združenie "Naša škôlka - Rožňava"
Občianske združenie "Naša škôlka - Rožňava"

Riaditeľstvo Materskej školy Ul. Ernesta Rótha 518/4 v Rožňave vyjadruje poďakovanie výkonnému  výboru Občianskeho združenia "Naša škôlka - Rožňava" a rodičom detí MŠ, ktorí aktívne podporujú a podieľajú sa na rozvoji materskej školy a revitalizácii materiálno- technických podmienok školy. Svojimi finančnými prostriedkami v krátkom uplynulom období pomohli zabezpečiť rekonštrukciu sociálno-hygienických priestorov v  pavilóne A; v I. triede: rekonštrukciu podlahy v herni, nový detský nábytok a stoličky, matrace do detských postieľok,  obnovu detských šatňových skriniek; v II. triede: nové detské šatňové skrinky.
 
V mene detí a kolektívu zamestnancov materskej školy  Ď A K U J E M E.
 
 
Alica Benediktyová
riaditeľka školy

 

 pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14
Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14

Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14 v Rožňave si svojpomocne na vlastné náklady zrekonštruovali priestranstvo pred svojím domom.

Dušou a iniciátorom rekonštrukcie bol domovník Miroslav Gašparec. Zabezpečil materiál a pracovníkov, osobne tiež dohliadal na priebeh prác.

Pred bytovým domom boli odstránené zvyšky poškodeného asfaltového poťahu a na povrch bol natiahnutý nový asfaltový koberec. Nerovnosti vzniknuté počas poslednej povodne boli vyrovnané tak, aby nebránili príjazdu vozidiel pred bytový dom.
 
 
 

 pdf icon/FOTO/.

  • TOP
  • najnovšie
  • najčítanejšie
  • najdiskutovanejšie

Pohotovosť

Ubytuj sa v Rožňave

Anketa


tvorba webstranok, mobilne aplikacie nevyplatene faktury, zoznam dlznikov In-počasie Meteoinfo
realitny portal
 
 

 

 

reality Navsteva lekara - Roznava

 

©2014 Mesto Rožňava. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich mesto Rožňava so sídlom: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava