• |
  • Meniny má: |
  • Mapa stránok |
  • RSS
  • |

Platné (účinné) VZN

 

Aktuálne platné všeobecne záväzné nariadenia a zásady MESTA ROŽŇAVA

  Číslo VZN Názov všeobecne záväzného nariadenia /VZN/ Účinné
icon 4/2014-z01 VZN o trhovom poriadku 19.7.2014
icon   VZN o zverejňovaní a vylepovaní plagátov 1.1.2009
icon   VZN o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových domoch 1.1.2009
icon 9/2014 VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach 17.9.2014
icon 1/2014 VZN o o udržiavaní všeobecnej čistoty a poriadku v meste a jeho mestských častiach, o správe a údržbe verejnej zelene 26. 3. 2014
icon 6/2012 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 2.6.2012
icon 6/2013-z01 VZN  o podmienkach prideľovania bytov a nakladaní s bytovým fondom mesta 22.5.2014
icon 5/2014 VZN ktorým sa určujú podmienky pri poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 22.5.2014
icon   VZN Mesta Rožňava o správa a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta 16.12.2011
icon 12/2013-z01 VZN o ochrane verejného poriadku 1.1.2014
icon 4/2012-z03 VZN  o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby v meste Rožňava 22.5.2014
icon 7/2012z01 VZN o zabezpečení stravovania  v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 26.3.2014
icon 2/2013-z02 VZN mesta Rožňava o určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach 27.3.2014
icon   VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava od 1. 1. 2009
do 31. 12. 2009
icon   VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom 1.1.2009
icon   VZN k Územnému plánu mesta Rožňava 20.1. 2012
icon 3/2014 VZN o spôsobe rozhodovania o opravnom prostriedku (odvolaní) proti rozhodnutiam riaditeľov škôl a školských zariadení pri výkone samosprávnych činností 22.5.2014
icon 9/2014 VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 17.10.2014
icon   VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
icon 3/2012-z01 7.1.2013
icon 13/2013-z01 VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rožňava 26.3.2014
icon   VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
icon 14/2012 VZN mesta o organizácii miestneho referenda 18.12.2012
icon   VZN o symboloch mesta Rožňava, logu a slogane, ich použití a ochrane 1.12.2010
icon   VZN o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov mesta 1.12.2010
icon 11/2012-z01 VZN o nakladaní s finančnými prostriedkami v sociálnej oblasti 22.5.2014
icon 5/2013-z01 VZN o kronike mesta Rožňava 26.3.2014
icon 11/2011-z01 VZN o zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby na území mesta 17. 10. 2014
icon   VZN o o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava 1.1.2012-31.12.2012
icon 13/2012 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava 1.1.2013
icon 3/2013 VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Rožňava 15.5.2013
icon 2/2014-z01 VZN o trhovom poriadku počas príležitostných trhov 19.7.2014
icon 7/2013 VZN o školských obvodoch v meste Rožňava a o spoločných školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava  4.8.2013
icon 8/2013 VZN o zrušení Základnej školy Sama Tomášika, Zeleného stromu 14, 048 01 Rožňava a Školského klubu detí, Zeleného stromu 14 ako súčasť Základnej školy Sama Tomášika Zeleného stromu 14, 048 01 Rožňava  4.8.2013
icon 10/2013 VZN o zrušení školského výchovno – vzdelávacieho zariadenia – Centrum voľného času, Ulica pionierov 1, Rožňava ako súčasť Základnej školy, Ulica pionierov 1, 048 01 Rožňava  22.7.2013
icon 11/2013 VZN o zrušení školského výchovno – vzdelávacieho zariadenia – Centrum voľného času, Zakarpatská 12, Rožňava ako súčasť Základnej školy akademika Jura Hronca, Zakarpatská 12, 048 01 Rožňava  22.7.2013
icon 14/2013 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava 1.1.2014
icon 8/2014 VZN o zrušení Materskej školy, Ulica kozmonautov 1793/14, 048 01 Rožňava a Výdajnej školskej jedálne, Ulica kozmonautov 1793/14 ako súčasti Materskej školy, Ulica kozmonautov 1793/14, 048 01 Rožňava 19.7.2014
icon 6/2014 VZN o záväznej časti Zmien a doplnkov č.4 Územného plánu mesta Rožňava 19.7.2014
       
icon   Zásady vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy mesta Rožňava  
icon   Zásady kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy Mesta Rožňava  
icon   Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta  
icon   Zásady pre krátkodobý prenájom priestorov Radnice, Mestského úradu v Rožňave a sobášnej siene  
icon   Zásady hospodárenia s majetkom mesta  
       
icon   Štatút a zásady činnosti Zboru pre občianske záležitosti  

 

 


© Mesto Rožňava, 2014, Mgr. Juraj Halyák -  Odbor právny a správy majetku mesta, Mestský úrad Rožňava

  • TOP
  • najnovšie
  • najčítanejšie
  • najdiskutovanejšie

Pohotovosť

 

 

 

reality Navsteva lekara - Roznava

 

© 2014 Mesto Rožňava. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich mesto Rožňava so sídlom: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava