• |
 • Meniny má: |
 • Mapa stránok |
 • RSS
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |

Odbor výstavby, územného plánu, tvorby a ochrany životného prostredia

FORMULÁRE A TLAČIVÁ

icon Žiadosť o zabezpečenie údržby, úpravy – ošetrenia drevín (stromov a krov) rastúcich na pozemku vo vlastníctve mesta
icon Žiadosť o zabezpečenie výrubu drevín rastúcich na pozemku vo vlastníctve mesta
icon Žiadosť o vyjadrenie k zámeru stavby (studne domovej, žumpy domovej, stavby rodinného domu, stavby na individuálnu rekreáciu) podľa § 28 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predp
icon Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa a na území mesta podľa § 47 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších prepisov
icon Výrub ovocných drevín – oznámenie podané v súlade s § 47 ods. 4 písm. b), § 6 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
icon Požiadavka na zabezpečenie množstvového zberu komunálnych odpadov - podaná v súlade s platným VZN mesta Rožňava o nakladaní s KO a DSO
icon Výrub drevín – oznámenie podané v súlade s § 47 ods. 4 písm. c), § 6 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
icon Oznámenie o nedostatkoch
icon Oznámenie o vzniku poruchy na vedení uloženom v miestnej komunikácii a žiadosť o vydanie dodatočného povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie
icon Žiadosť o zaujatie stanoviska k PD z hľadiska územného plánovania a stavebného poriadku
icon Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie
icon Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 35 ods. 1 zák. č. zákona č. 50/1976 Zb.
icon Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia podľa § 39b zákona č. 50/1976 Zb.
icon Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb.
icon Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb.
icon Žiadosť o stavebné povolenie podľa § 58 zákona č. 50/1976 Zb.
icon Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní podľa § 39a ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb.
icon Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
icon Žiadosť o povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia podľa § 71 ods.1 písm. c/ stavebného zákona
icon Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
icon Návrh na povolenie na zmenu v užívaní stavby, ktorá nie je spojená so zmenou stavby podľa § 85 zákona č. 50/1976 Zb.
icon Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby podľa § 88 zákona č. 50/1976 Zb
icon Žiadosť o zabezpečenie zbernej nádoby na komunálny odpad (žiadanka)
icon ŽIADOSŤ o povolenie na zvláštne užívanie a uzávierku miestnej komunikácie - športové a iné podujatia konané na miestnych komunikáciách
icon ŽIADOSŤ o povolenie na zvláštne užívanie a uzávierku miestnej komunikácie - zásah do komunikácie
icon Množstvový zber KO a DSO – oznámenie o zmenách
icon Žiadosť o udelenie súhlasu orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. c/ zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na zmeny ich užívania a na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách
icon Žiadosť o udelenie súhlasu orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. a/ zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší na vydanie rozhodnutia
a/ o povolení stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia vrátane jej zmeny
b/ na užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
icon Žiadosť o udelenie súhlasu orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. f/ zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie malých zdrojov, na ich zmeny a ich prevádzku

 

 


© Mesto Rožňava, 2010, Ing. Mária Dovalová -  Odbor výstavby, územného plánu, ochrany a tvorby ŽP Mestský úrad v Rožňave

 • TOP
 • najnovšie
 • najčítanejšie
 • najdiskutovanejšie

Pohotovosť

 

 

 

reality Navsteva lekara - Roznava

 

© 2014 Mesto Rožňava. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich mesto Rožňava so sídlom: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava