• |
 • Meniny má: |
 • Mapa stránok |
 • RSS
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |

Mestská polícia

Mestská polícia v Rožňave bola založená dňa 19.12.1990
uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 1 / 1990

Činnosť Mestskej polície v Rožňave vychádza zo zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora.

Mestská polícia vykonáva dozor aj nad dodržiavaním zákonom vymedzených dopravných predpisov v doprave na území mesta pri zabezpečovaní plynulosti a bezpečnosti premávky v súlade s úpravou cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami a so všeobecnou úpravou cestnej premávky.

Kontaktná adresa:

Mestská polícia
Šafárikova ulica č.29, 048 01 Rožňava
e-mail: 
mestska.policia@roznava.sk
Mestský úrad
+ 421-58-732 13 30, 0905 583 630, Tiesňové volanie: 159

Náčelník MsP Rožňava
Ing. Róbert Hanuštiak
email: robert.hanustiak@roznava.sk

Šafárikova ulica č.29, 048 01 Rožňava
+ 421-58-732 13 30

Poverený zástupca MsP Rožňava
Pavol Prívozník
e-mail:
pavol.privoznik@roznava.sk
Šafárikova ulica č.29, 048 01 Rožňava
+ 421-58-732 13 30


 
Štruktúra MsP v Rožňave

V súčasnej dobe má MsP v Rožňave 13 príslušníkov vo výkone. 

MsP v Rožňave riadi jej náčelník. V čase jeho neprítomnosti ho zastupuje ním poverený zástupca.

- plánuje a koordinuje činnosť mestskej polície - operatívne ju riadi, zabezpečuje technickú, výstrojovú a výzbrojovú vybavenosť hliadok
- dojednáva a koordinuje súčinnosť s PZ, Vojenskou políciou a s inými inštitúciami v meste
- zúčastňuje sa operatívnych porád vedenia mesta a zasadnutí MZ, z ktorých prenáša úlohy na činnosť MP
- predkladá materiály týkajúce sa MsP do mestského zastupiteľstva
- vyhodnocuje zákroky hliadok a posudzuje ich zákonnosť
- vyhodnocuje sťažnosti občanov na činnosť príslušníkov MsP
- predkladá oznámenia o hliadkami odhalenej trestnej činnosti miestne a vecne príslušným orgánom polície

Príslušníci vykonávajú službu od pondelka do piatku nepretržite s pravidla  v nasledovnom zadelení:

Stála služba 1 príslušník v každej zmene

- riadi činnosť hliadky v príslušnej zmene
- reaguje na podnety občanov
- vybavuje oznámenia o priestupkoch a sťažnosti
- koordinuje súčinnosť s PZ a ostatnými inštitúciami po dohovore s náčelníkom MP
- poskytuje informácie občanom
- pri vzniku mimoriadnej udalosti ( nehody , havárie a pod. ) koordinuje činnosť hliadok a vykonáva opatrenia
- operatívne usmerňuje činnosť hliadky na nasnímané podnety MKS

Zmena 06.00 – 14.00 hod.  1 – 2 hliadky o počte 2 príslušníkov 
- vykonáva kontrolu nad verejným poriadkom v centre mesta
- rieši zistené priestupky a pôsobí preventívne
- spolupracuje s občanmi
- kontroluje používanie parkovacích kariet na spoplatňovaných parkoviskách mesta

Zmena 14.00 – 22.00 hod 1 – 2 hliadky o počte 2 príslušníkov
- vykonáva kontrolu verejného poriadku na celom území mesta a vykonáva ostatné činnosti ako hliadka v zmene 06.00 – 14.00 hod

Zmena 22.00 – 06.00 hod (len v piatok) 1 hliadka o počte 2 - 3 príslušníkov
- vykonáva kontrolu nad verejným poriadkom na celom území mesta, najmä v problematických lokalitách (verejné priestranstvá pred barmi, klubmi, pohostinstvami a v  centre mesta)

Okrem uvedených činností jedna dvojčlenná hliadka a jeden príslušník v stálej službe vykonávajú službu v sobotu v čase od 21.00 do 05.00 hod.

V prípade mimoriadnej situácie, alebo v prípade mimoriadnych akcií ( Dni mesta, jarmoky, neplánované súčinnostné akcie a podobne), náčelník nariaďuje výkon služby mimoriadnym rozpisom.

Dňom 1.5.2009 bolo na Mestskej polícii v Rožňave zriadené tzv. chráneného pracovisko o počte troch ŤZP pracovníkov. Ide o stálu obsluhu mestského monitorovacieho kamerového systému v dvoch zmenách v pracovných dňoch.

 
Poznaj svojho policajta 
 
Z dôvodu priblíženia Mestskej polície Rožňava (ďalej len MsP) priamo k obyvateľom mesta, zlepšenia osobnej a miestnej znalosti a zvýšenia konkrétnej zodpovednosti jednotlivých príslušníkov Mestskej polície Rožňava za výkon činnosti, boli v rámci územia mesta vytvorené služobné obvody.

 


 

Správa o činnosti Mestskej polície v Rožňave za rok 2013


icon pdf   S P R Á V A

 

 

Správa o činnosti Mestskej polície v Rožňave za I. polrok 2014


icon pdf   S P R Á V A

 


 

Mestský  kamerový systém

- rozmiestnenie  kamier -


MKS MKS MKS MKS
Mestský úrad, Šafárikova 2 Nám. baníkov - "GARANT" Nám. baníkov - "MEDEK Ul. ak. Hronca - cintorín
MKS MKS MKS MKS
Ul. Šafárikova, Sl. sporiteľňa Ul. Šafárikova, Ul. pionierov, hl. pošta Ul. Košická, Ul. Zel. stromu, OD Billa Ul. Kyjevská, "Šugár" - sídl. JUH
MKS MKS MKS MKS
Ul. Zakarpatská, ZŠ J. Hronca Ul. Zakarpatská, "Snaha" Rožňavská Baňa 120 Rožňavská Baňa 176
MKS MKS    
Ul. zlatá (križovatka s Ul. mierovou) Ul. zlatá (križovatka s Ul. Hviezdoslavovou)     

 

 • TOP
 • najnovšie
 • najčítanejšie
 • najdiskutovanejšie

Pohotovosť

 

 

 

reality Navsteva lekara - Roznava

 

© 2014 Mesto Rožňava. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich mesto Rožňava so sídlom: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava