Nova verzia oficialnej stranky mesta Roznava tu.

  • |
  • Meniny má: |
  • Mapa stránok |
  • RSS
  • |

Historické pamiatky

Strážna veža v Rožňave


Strážna veža v Rožňave

Neskororenesančná strážna veža je neodmysliteľnou dominantou historického jadra Rožňavy. Renesančnú mestskú strážnu vežu postavili na mieste staršej gotickej stavby počas tureckej hrozby v rokoch 1643-1654. Viackrát upravovaná 36,5 m vysoká veža plnila dôležitú strážnu funkciu, svedectvom čoho je zachovaná strieľňa na jej východnej a turecká delová guľa na južnej fasáde.


V blízkosti delovej gule sa nachádza renesančná kamenná tabuľa z doby postavenia veže s dobovou podobou erbu mesta.

Veža bola v roku 1997 obnovená a sprístupnená pre turistov ako výhliadková, jej prehliadku zabezpečuje Turistické informačné centrum v Rožňave. 


Vstupy:
Po-Pi: 08:00 - 15:30
So: 08:00 - 11:30

Vstupné:
dospelí: 1 € / deti 0,50 €

 

Odolala zemetraseniu, aj viacerým požiarom

Už takmer 400 rokov sa dominanta Rožňavy – mestská veža, známa aj pod názvom strážna veža vyníma do výšky 36,5 metrov na štvorcom pôdoryse v centre mesta. Je pýchou Rožňavčanov a bezpochyby atrakciu číslo jedna pre turistov.

Ako to všetko začalo ...

Históriou rožňavskej veže sa zaoberal v rokoch 1878-1888 Viktor Miškovský, ktorý v jednom z nemeckých týždenníkov publikoval príspevok Der Wachtthurm is Rosenau. A práve v tomto článku píše aj o pamätnej listine, ktorú naši predkovia uložili do pozlátenej makovice na vrchole strechy mestskej veže. V čase Miškovského výskumu bola listina uložená v mestskom archíve, no neskôr sa stratila a dnes jej obsah poznáme len z prepisov:

Šľachetná a dôstojná mestská rada so všetkými vrihodnými občanmi tohto slobodného kráľovského mesta Rožňavy, ktoré naši milí predkovia pomenovali podľa pôvabnej lúky, okolo ktorej rástli dookola ruže, sa starajú o to, aby sa toto mesto – Rosenau nielen rozvíjalo a prekvitalo, ale aj aby malo zákony, štatút a nariadenia, ale predovšetkým významné privilégiá na poskytovanie prístrešia a rozšírenia počtu dobrých Nemcov, urodzených obyvateľov lesa – baníkov a iných spoluobčanov. Nech sa rozširuje aj množstvo užitočných a poriadnych budov, predovšetkým kostolov a škôl na šírenie Božieho slova, na udržanie dobrého poriadku pomocou strážcov zákona, spolu so zachovaním a zabezpečením chodu nemocnice pre chudobu v tomto meste. Takéto šľachetné a dobré zámery sa však doteraz nemohli uskutočniť v dôsledku zlých časov – kvôli vojnám s Turkami a iným nešťastiam a nepokojom. Mestská rada preto rozhodla, že je nanajvýš potrebné postaviť osobitnú stavbu pre zvony a na ochranu a stráženie celého mesta. Budova musí byť vysoká, aby zvony bolo dookola počuť. Preto bolo jednomyseľne rozhodnuté s Božou pomocou postaviť poriadnu vysokú vežu. Tak sa teda začala výstavba tejto užitočnej stavby veže. V mene Otca a Syna a Ducha svätého.

V roku 1643 položili menovaní páni v noci, spolu so všetkými obyvateľmi mesta, menovite ctihodný pán Martin Weiszer, mestský richtár, spolu s ďalšími pánmi prísažnými prvý základný kameň veže, keď sa už predtým vyhĺbila dostatočne hlboká jama pre jej základy. Potom sa započalo s prácou na základoch stavby, aby čo najskôr múry vyzdvihli do výšky nad povrch zeme. V roku 1644 bol zvolený nový richtár, urodzený Michal Kalmár, ktorý s radosťou pokračoval v započatej stavbe. Ale potom, keď sa sedmohradské knieža Juraj Rákoczy vo svojom odboji proti cisárovi obrátil s prosbou o pomoc na Turkov, ktorí často napádali a vypaľovali okolie, ich moc vzrástla natoľko, že museli prerušiť práce na stavbe veže.

V roku 1654 počas vlády cisára Ferdinanda III., ktorý bol na sneme v Regensburgu korunovaný aj za rímskeho a nemeckého cisára a v tom istom roku aj zomrel, v tom roku bol našim najmilostivejším pánom ostrihomský arcibiskup Georgius Lippay, v tom roku zomrel aj palatín Pál Pálfi. V tom istom roku bolo aj veľké zatmenie slnka, ktoré astronómovia využili na rôzne veštby. Pred aj po zatmení slnka bolo veľké sucho, keď niekoľko mesiacov nepršalo a bol veľký nedostatok vody v mlynoch, hámroch a kúpeľoch. V tomto 1654. roku bol richtárom urodzený pán Matej Bakos. Prísažní a urodzený pán richtár sa dohodli dokončiť stavbu veže a požiadať o radu magistra – staviteľa z Levoče pána Georga Gerscheuera, prísažného, čo ten aj učinil spolu s pánom Danielom Moeszenom, svojim spoluobčanom. Toto bolo učinené, aby menované dielo bolo pevné a trvácne, aby prekvitalo nemecké obyvateľstvo teraz aj v budúcnosti a čisté Božie slovo sa dostalo aj k našim potomkom. Všetko toto zapísal rožňavský občan a študent filozofie Johanes Waldenburg.

“Vzhľadom na to, že vyššie citovaná pamätná listina sa aj dnes pokladá za najstarší písomný prameň vzťahujúci sa k histórii rožňavskej mestskej veže, jej spoznávanie je potrebné začať práve skúmaním tohto dokumentu. Zdá sa, že i napriek tomu, že hovoríme o dokumente, ktorý do pozlátenej makovice strechy veže údajne uložili jej stavitelia, môžeme dnes pri súčasnom stave bádania vysloviť isté pochybnosti o tom, že by išlo o najstarší písomný doklad viažúci sa k mestskej veži“, konštatuje G. Tököly (Viktor Miškovský a súčasná ochrana pamiatok v strenej Európe, 1999).

 

Chronológia niektorých známych udalostí, ktoré sú priamo a nepriamo spojené s mestskou strážnou vežou:

 

1555

Mesto kupuje vežové hodiny, čo predpokladá existenciu veže vhodnej na ich umiestnenie

1569

Mesto kupuje ďalšie vežové hodiny

1603

Radnica v strede námestia sa nachádza  v ruinách

1609

O mestské hodiny sa za odmenu dva forinty ročne stará pisár Tomáš (veža zjavne prežila vtedajšiu radnicu)

1643

V čase richtára Martina Weiszera mesto začína so stavbou veže

1654

V čase richtára Mateja Bakosa ukončujú stavbu veže

1659

Na mieste radnice, vedľa veže, vzniká kostol jezuitov

1703

Mesto za opravu múrov veže platí 18 forintov, za opravu strechy 47

1710

V meste zúri požiar

1740

28. marca cítiť v meste zemetrasenie

1748

Mesto postihne ničivý požiar

1766

15. mája požiar ničí hornú časť veže spolu s pamätnou listinou

1793, 1845, 1848

V meste je znova požiar

1862

Gustáv Zombori vyhotoví rytinu zobrazujúcu mestskú vežu

1878

18. januára nakreslí vežu Viktor Miškovský

1885

V lete prebieha rozsiahla oprava veže

1923

Oprava veže a jej strechy

1963

6. mája je veža vyhlásená za štátom chránenú kultúrnu pamiatku

1968

Opravuje sa veža, priečelia sa vyrovnávajú hrubou vrstvou cementovej omietky, strecha sa prekrýva šindľovou krytinou

1988

Pamiatkový výskum veže pod vedením H. Haberlandovej, ktorá pripúšťa vznik veže už koncom 15. st.

1997

Za primátora Ing. I . Mátyusa  sa uskutoční  komplexná pamiatková obnova veža


Haberlandová vo svojom pamiatkovom prieskume z roku 1998 charakterizuje strážnu vežu v Rožňave ako mohutnú, vysokú kamennú vežu, ktorá je situovaná v strede pravidelného pozdĺžneho námestia a datuje ju do obdobia stredoveku.

Genézu strážnej veže načrtla do 3 fáz:
“1. fáza: Datujeme do začiatku 16. st. na základe hmoty, muriva a zachovaných tvaroslovných článkov, ktoré sú ešte stredoveké.
2. fáza – prestavba – obnova datovaná na základe nápisovej tabule do rokov 1643 – 1654.
3. fáza – poplatná prestavbe a slohovej úprave kostola na konci 18. st., kedy dostala veža novú ochozu postavenú na bohatú barokovú rímsu a novú barokovú helmicu so šindľovou krytinou, nadobudla súčasnú podobu.“


Kde presne siahajú začiatky stavby rožňavskej mestskej veže, nie je jednoznačne zrejmé ani dnes, a to i napriek množstvu údajov, ktoré zaznamenali Miškovský, či Haberlandová. Aj táto skutočnosť poukazuje na nevyhnutnosť objasnenia vzniku našich architektonických pamiatok a na potrebu historických výskumov. Odpoveď na otázku presného datovania symbolu Rožňavy – mestskej strážnej veže nedala ani zatiaľ posledná obnova strážnej veže z roku 1997. Záhadu presného vzniku mestskej veže azda v budúcnosti rozlúšti archeologický výskum tejto exponovanej časti historického jadra stredovej Rožňavy.

spracoval:  Marek Koltáš

Úradná tabuľa

Pomáhajú mestu

p. Peter Szabad
p. Peter Szabad

Na verejno-prospešnú aktivitu Ing. P. Szabada nás v rámci sekcie Diskusné fórum upozornila pisateľka Katka Dlhá.
Pán Szabad z vlastnej iniciatívy zrekonštruoval niektoré nefunkčné komponenty  na detskom ihrisku na sídlisku Juh. Tejto pozitívnej aktivite nášho občana sa bezpochyby potešili nielen rodičia, ale hlavne ich deti, ktoré tu môžu ďalej rozvíjať svoje voľno-časové aktivity.

p. Milan Capák
p. Milan Capák

Mgr. M. Capák na vlastné náklady opravil niektoré častí chodníkov v meste. Jeho aktivity sú sympatické viacerým Rožňavčanom, najmä však tým, ktorí opravenými úsekmi denne prechádzajú.

p. Rudolf Bagáč
p. Rudolf Bagáč

O verejno-prospešnej aktivite p. R. Bagáča nás e-mailom informoval Mgr. Andrej Vaško. Pán Bagáč spolu s mládežou z Apoštolskej cirkvi v Rožňave zrekonštruovali 11 lavičiek na Edelényskej a Kyjevskej ulici. Na vlastné náklady vymenili poškodené častí a  ďalšie lavičky opatrili novým povrchovým náterom. / pdf icon  FOTO /

p. Robert Taško
p. Robert Taško

Mgr. R. Taško zrealizoval v areáli za HM TESCO na Komenského ul. v Rožňave výmenu skrutky a zároveň na vlatné náklady namaľoval konštrukciu pri prameni (csurgó).  / pdf icon  FOTO /

p. Sabina Annová
p. Sabina Annová

Ing. Sabina Annová - ROSA Lipovník realizovala na vlastné náklady v mesiaci september 2012 úpravu stredového ostrovčeka kruhového objazdu na Šafárikovej ulici v Rožňave. Tento ostrovček bude zároveň na vlastné náklady celoročne udržiavať, a to po dobu piatich rokov. Mesto Rožňave týmto ďakuje Ing. Sabine Annovej za poskytnutý sponzorský dar.   / pdf icon  FOTO /
p. Marian Pampurík
p. Marian Pampurík

P. Marian Pampurík daroval mestu vianočný strom - smrek. Umiestnený je pred budovou Mestského úradu v Rožňave a bude súčasťou tohoročnej vianočnej výzdoby mesta    / pdf icon  FOTO /.

Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko
Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko

Majitelia firmy Dom služieb s.r.o. Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko sa rozhodli pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii a zakúpili materiál potrebný pre zabezpečenie chodu núdzového ubytovania. Mesto Rožňava im v mene všetkých, ktorí sú bez prístrešia a využívajú sociálne služby núdzového bývania, ďakuje  / pdf icon  FOTO /.

Sponzori - ohňostroj 2012
Sponzori - ohňostroj 2012

Sponzorským príspevkom prispeli na realizáciu ohňostroja - podujatie Vítanie Nového roka 2013:

Regionálne poradenské a informačné centrum Rožňava - 1000 €

ARPROG, a.s. Poprad - 500 €

Brantner Gemer s.r.o. - 500 €

Ing. Rudolf Mičuda - 300 €

Spoločnosť DS2 s.r.o. - 200 €

Mesto Rožňava ďakuje sponzorom za finačné príspevky.

eustream, a.s. Bratislava
eustream, a.s. Bratislava

Spoločnosť eustream, a.s. Bratislava darovala mestu Rožňava výpočtovú techniku - 2 notebooky a 2 LCD monitory.

Ďakujeme.

Rotary club Rožňava
Rotary club Rožňava

Členovia Rotary clubu Rožňava, ktorí  každoročne realizujú výsadbu stromčekov na sídlisku Juh pri ihrisku Základnej školy J. Hronca vysadili koncom apríla 2013 ďalších 7 nových stromčekov.  pdf icon  /FOTO/

Ďakujeme.

Kvetinárstvo Mirka
Kvetinárstvo Mirka

„Kvetinárstvo Mirka“-  majiteľka Miriam Laciaková,  Edelényska 29/2019, Rožňava,  na vlastné náklady zabezpečila a vyzdobila priestory  historickej radnice  mesta Rožňava. pdf icon/FOTO/

Mesto Rožňava týmto ďakuje za poskytnutý sponzorský dar.

Prápor RCHBO Rožňava a Apoštolská cirkev Rožňava
Prápor RCHBO Rožňava a Apoštolská cirkev Rožňava

Dňa 29. apríla 2013 sa na detskom dopravnom ihrisku konala brigáda, ktorej sa v čase svojho osobného voľna zúčastnili zamestnanci a profesionálni vojaci VÚ 7945 v Rožňave ako aj dobrovoľníci Apoštolskej cirkvi na Slovensku so sídlom v Rožňave.
 
Ďakujeme.
Spoločnosť CWT METAL s.r.o.
Spoločnosť CWT METAL s.r.o.

Spoločnosť CWT METAL s.r.o., poskytla sponzorský dar krovinorez značky STIHL FS 130 4 - mix v hodnote 538,37€ na úpravu trávnatých porastov v areáloch materských škôl v meste Rožňava.
 
Ďakujeme.
Obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava
Obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava

V apríli 2013 sa obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava zapojili do jarného upratovania okolia bytovky. Osadili kvetináče, vysadili kvety , opravili polámané lavičky, nefunkčné hojdačky, šmýkačku a natreli ich novým náterom. Vďaka patrí všetkým, ktorí priložili ruku k dielu, ale najmä pánovi Bendžuchovi, Štofirovi, Ambrozovi, Mátyimu, Vysockému a Oskorypovi.

Výsledok ich práce dokumentujú priložené fotografie pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3
Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3

Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3 si zrekonštruovali svoje bydlisko. Ich inšpiráciou bol pán J. Sokoľ, jeho nápad si osadenstvo bytového domu rýchlo osvojilo a za jeden rok prešiel dom kompletnou rekonštrukciou. Jednotné balkóny, zábradlia z nerezu, dlažby jednotnej farby či zateplenie vonkajšej fasády budovy sú len časťou toho, čo obyvatelia vybudovali.

Dom je chránený kamerovým systémom, možno v ňom nájsť priestor na športové vyžitie, vynovenú miestnosť na sušenie prádla, zasadaciu miestnosť či dokonca rekonštrukciou strechy zabudované okná presvetľujúce schodišťový priestor. Miestnosťou, ktorou sa ako jediní v meste môžu pochváliť práve obyvatelia Kyjevskej ulice 3, je sklad bicyklov s modernou konštrukciou na skladovanie týchto športových pomôcok. Dom nie je len z vnútra vynovený, ale  snahou obyvateľov je starať sa o zeleň v okolí pravidelným kosením ako i strihaním živého plotu a okrasných stromčekov.

V bytovom dome funguje kompletný menežment, ktorého podstatou je rozdelenie úloh medzi jednotlivých obyvateľov, čo znamená, že každý obyvateľ je zodpovedný za konkrétne práce, ktoré vykonáva.

 pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16
Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16

Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16 si svojpomocne skrášlili okolie bytovky vysadením kvetov a ozdobných kríkov. Na jar by malo byť okolie vchodu ešte krajšie, pretože posadili aj množstvo cibúľ narcisov a tulipánov. Sú radi, že mohli prispieť ku skrášleniu mesta, ktorého sú obyvateľmi a dúfajú, že ich práca bude motiváciou aj pre obyvateľov ďalších bytových domov.
 

 pdf icon/FOTO/.

 

Združenie pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO
Združenie pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO

V mene našich detí a kolektívu zamestnancov sa  chceme touto cestou poďakovať  Združeniu pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO - Bc. Ivanovi Kuhnovi, MA  za to, že ste sponzorskou aktivitou prispeli k bezpečnejšiemu pobytu detí  v našom zariadení zabezpečením a výstavbou oplotenia.

Ceníme si Vašu priazeň a podporu a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu aj v budúcnosti.

 

 

Iveta Balázsová
riaditeľka MŠ


 

p. Danka Lukáčová a Róbert Zagiba
p. Danka Lukáčová a Róbert Zagiba

Vedenie mesta ďakuje občanom mesta, ktorí sa rozhodli pomôcť pri vytváraní pravej vianočnej atmosféry v našom meste.
 
Poďakovanie patrí pánovi Róbertovi Zagibovi, ktorý daroval obyvateľom mesta vianočný strom. Pracovníci Technických služieb mesta Rožňava ho osadili pred budovou historickej Radnice na Námestí baníkov.
 
Pani Danke Lukáčovej ďakujeme za darovanie symbolu nadchádzajúcich vianočných sviatkov. Strom, ktorý Rožňavčanom darovala, bude vianočnú atmosféru spríjemňovať pred budovou Mestského úradu v Rožňave.
 
Ďakujeme.

 pdf icon/FOTO/.

 

Občianske združenie "Naša škôlka - Rožňava"
Občianske združenie "Naša škôlka - Rožňava"

Riaditeľstvo Materskej školy Ul. Ernesta Rótha 518/4 v Rožňave vyjadruje poďakovanie výkonnému  výboru Občianskeho združenia "Naša škôlka - Rožňava" a rodičom detí MŠ, ktorí aktívne podporujú a podieľajú sa na rozvoji materskej školy a revitalizácii materiálno- technických podmienok školy. Svojimi finančnými prostriedkami v krátkom uplynulom období pomohli zabezpečiť rekonštrukciu sociálno-hygienických priestorov v  pavilóne A; v I. triede: rekonštrukciu podlahy v herni, nový detský nábytok a stoličky, matrace do detských postieľok,  obnovu detských šatňových skriniek; v II. triede: nové detské šatňové skrinky.
 
V mene detí a kolektívu zamestnancov materskej školy  Ď A K U J E M E.
 
 
Alica Benediktyová
riaditeľka školy

 

 pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14
Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14

Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14 v Rožňave si svojpomocne na vlastné náklady zrekonštruovali priestranstvo pred svojím domom.

Dušou a iniciátorom rekonštrukcie bol domovník Miroslav Gašparec. Zabezpečil materiál a pracovníkov, osobne tiež dohliadal na priebeh prác.

Pred bytovým domom boli odstránené zvyšky poškodeného asfaltového poťahu a na povrch bol natiahnutý nový asfaltový koberec. Nerovnosti vzniknuté počas poslednej povodne boli vyrovnané tak, aby nebránili príjazdu vozidiel pred bytový dom.
 
 
 

 pdf icon/FOTO/.

  • TOP
  • najnovšie
  • najčítanejšie
  • najdiskutovanejšie

Pohotovosť

Ubytuj sa v Rožňave

Anketa


tvorba webstranok, mobilne aplikacie nevyplatene faktury, zoznam dlznikov In-počasie Meteoinfo
realitny portal
 
 

 

 

reality Navsteva lekara - Roznava

 

©2014 Mesto Rožňava. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich mesto Rožňava so sídlom: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava