• |
 • Meniny má: |
 • Mapa stránok |
 • RSS
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |

Ako vybaviť

Odbor všeobecnej a vnútornej správy - MATRIKA

Vybavujem:

Zápis narodenia dieťaťa do matriky

Súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k nenarodenému dieťaťa

Uzavretie manželstva

Zápis úmrtia do matriky

Vedenie osobitnej matriky

Vydanie duplikátu matričného dokladu

Zmena priezviska po rozvode do 3 mes. od právopl. rozhod. súdu

Výpis/odpis z registra trestov

Potvrdenie k uzavretiu manželstva v cudzine

 

 

Zápis narodenia dieťaťa do matriky

Narodenie dieťaťa sa nahlasuje na príslušný matričný úrad podľa miesta
narodenia. Matrikárka zapíše dieťa do knihy narodení, vystaví rodný list
a žiadosť  o príspevok pri narodení dieťaťa
 Vybavuje:  Matrika, prízemie MsÚ, č. dv. 56, t.č. 7321301,
 7773240, e-mail: matrika@roznava.sk


Ak je matka dieťaťa vydatá:

Na matričný úrad sa musí dostaviť osobne manžel matky a predloží:
- platné občianske preukazy obidvoch rodičov
- sobášny list

Ak je matka dieťaťa slobodná:

- čestné prehlásenie o rodinnom stave a trvalom pobyte matky s osvedčeným podpisom
(osvedčenie podpisu 1,50 €  v hotovosti)

- platný občiansky preukaz
- rodný list

- ak bude určené otcovstvo súhlasným vyhlásením, na matričný úrad sa dostavia obidvaja
rodičia  a otec dieťaťa predloží:

- platný občiansky preukaz
- rodný list

Ak je matka dieťaťa rozvedená:

- čestné prehlásenie o rodinnom stave a trvalom pobyte matky s osvedčeným podpisom
(osvedčenie podpisu 1,50 € , v hotovosti)                                        
- právoplatný rozsudok o rozvode ( ak neuplynulo 300 dní od právoplatnosti rozsudku
o rozvode, bližšie informácie podá matričný úrad)
- platný občiansky preukaz
 -sobášny list z predchádzajúceho manželstva
- ak matka dieťaťa po rozvode prijala predchádzajúce priezvisko, potvrdenie o tom
- ak bude určené otcovstvo súhlasným vyhlásením, na matričný úrad sa dostavia obidvaja
rodičia  a otec dieťaťa predloží:
- platný občiansky preukaz
- rodný list

Ak je matka dieťaťa vdova:

- čestné prehlásenie o rodinnom stave a trvalom pobyte matky s osvedčeným podpisom
(osvedčenie podpisu 1,50 € , v hotovosti)

- úmrtný list zosnulého manžela
- platný občiansky preukaz
- sobášny list
- ak bude určené otcovstvo súhlasným vyhlásením, na matričný úrad sa dostavia obidvaja
rodičia  a otec dieťaťa predloží:

- platný občiansky preukaz
- rodný list

 

Lehota na vybavenie:  na počkanie

 

 

 

 

Súhlasné vyhlásenie rodičov o určení
otcovstva k nenarodenému dieťaťa

V prípade, že rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred narodením alebo po narodení dieťaťa určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyhlásením
 Vybavuje:  Matrika, prízemie MsÚ, č. dv. 56, t.č. 7321301,
 7773240, e-mail: matrika@roznava.sk

Potrebujete:

- potrebná je prítomnosť obidvoch rodičov


Ak je matka dieťaťa slobodná:

- čestné prehlásenie o rodinnom stave a trvalom pobyte matky s osvedčeným podpisom
(osvedčenie podpisu 1,50 € v hotovosti)

- platný občiansky preukaz
- rodný list

- ak bude určené otcovstvo súhlasným vyhlásením, na matričný úrad sa dostavia obidvaja
rodičia a otec dieťaťa predloží:

- platný občiansky preukaz
- rodný list

Ak je matka dieťaťa rozvedená:

- čestné prehlásenie o rodinnom stave a trvalom pobyte matky s osvedčeným podpisom
(osvedčenie podpisu 1,50 € , v hotovosti)
- právoplatný rozsudok o rozvode ( ak neuplynulo 300 dní od právoplatnosti rozsudku
o rozvode, bližšie informácie podá matričný úrad)
- platný občiansky preukaz
-sobášny list z predchádzajúceho manželstva
- ak matka dieťaťa po rozvode prijala predchádzajúce priezvisko, potvrdenie o tom
- ak bude určené otcovstvo súhlasným vyhlásením, na matričný úrad sa dostavia obidvaja
rodičia a otec dieťaťa predloží:
- platný občiansky preukaz
- rodný list

Ak je matka dieťaťa vdova:

- čestné prehlásenie o rodinnom stave a trvalom pobyte matky s osvedčeným podpisom
(osvedčenie podpisu 1,50 € , v hotovosti)

- úmrtný list zosnulého manžela
- platný občiansky preukaz
- sobášny list
- ak bude určené otcovstvo súhlasným vyhlásením, na matričný úrad sa dostavia obidvaja
rodičia a otec dieťaťa predloží:

- platný občiansky preukaz
- rodný list

 

Rodičia sa musia dohodnúť na priezvisku dieťaťa - mužský, aj ženský tvar a zároveň musia určiť osobné meno pre dieťa mužského pohlavia, aj ženského pohlavia.
 
Lehota na vybavenie:  na počkanie

 

 

 

 

Uzavretie manželstva
 

Žiadosť o uzavretie manželstva podávajú osobne obaja partneri na matričnom úrade, kde má jeden z partnerov trvalý pobyt. Na žiadosť snúbencov môže príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom. Ak sa jedná o cirkevný sobáš, žiadosť o uzavretie manželstva podávajú snúbenci na matričnom úrade, kde sídli farský úrad, bez ohľadu na trvalý pobyt snúbencov.

Po uzatvorení manželstva vystaví matrika sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

TU: ROMANTICKÉ SOBÁŠE V KAŠTIELI BETLIAR

Vybavuje:  Matrika, prízemie MsÚ, č. dv. 56, t.č. 7321301,
7773240, e-mail: matrika@roznava.sk

K žiadosti treba pripojiť tieto doklady (ak obidvaja snúbenci sú občanmi Slovenskej republiky):

A. Slobodní

- vlastné rodné listy
- platné občianske preukazy

B. Ovdovelí

- všetky doklady uvedené pod bodom A, okrem toho ešte:
- úmrtný list manžela(ky), alebo právoplatné súdne rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela(ky) za mŕtveho

C. Rozvedení

· všetky doklady uvedené pod bodom A, okrem toho ešte:
· právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené

Maloleté osoby (od 16 do 18 rokov) predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Snúbenci sa môžu dohodnúť, či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom, alebo či si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, alebo či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a druhý si ponechá aj svoje doterajšie priezvisko. Ak si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí. Ak si jeden z nich ponechá popri spoločnom priezvisku aj svoje doterajšie priezvisko, priezviskom spoločných detí bude ich spoločné priezvisko.

Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Otcom dieťaťa týmto daním priezviska sa manžel matky nestáva.

Ak ženích alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi: priezvisko dieťaťa (detí) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska týchto detí sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov.

D. Cudzinci predložia

· všetky doklady uvedené pod bodom A (príp. B, C), okrem toho ešte:
· osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva s príslušnými overeniami
· ak majú doklady pod bodom A, B, C, D písané v cudzom jazyku, musia byť preložené súdnym tlmočníkom (zoznam je okresných súdoch a na internete)
· vyššie uvedené doklady sú povinní snúbenci predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva (§ 28 Zákona č. 154/1994 Z.z.)


Sobášna sieň Mesta Rožňava
(Ul. Ak. Hronca 9  Rožňava)

Poplatky:

Povolenie uzavrieť manželstvo štátnymi občanmi Slovenskej republiky  na inom než príslušnom matričnom úrade  16,50 € 

Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom  štátnymi občanmi Slovenskej republiky  16,50 €

Povolenie uzatvoriť manželstvo medzi štátnym občanom Slovenskej republiky     a cudzincom na inom než príslušnom matričnom úrade   33 €

Povolenie uzatvoriť manželstvo štátnymi občanmi Slovenskej republiky  mimo určenej doby  16,50 €

Povolenie uzatvoriť manželstvo štátnymi občanmi Slovenskej republiky  mimo úradne určenej miestnosti   66 €

Uzatvorenie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom   66 €

Uzatvorenie manželstva medzi cudzincami, kedy aspoň jeden z nich má trvalý pobyt   na území Slovenskej republiky  165,50 €

Uzatvorenie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt  199 €

 

Lehota na vybavenie:  na počkanie

 

 

 

Zápis do úmrtnej matriky
  Vybavuje:  Matrika, prízemie MsÚ, č. dv. 56, t.č. 7321301,
 7773240, e-mail: matrika@roznava.sk

Potrebujete: 

- listy o prehliadke zosnulého v troch vyhotoveniach (1x originál, 2x kópia) potvrdené prehliadajúcim aj ošetrujúcim lekárom

- občiansky preukaz zosnulého

- matričný doklad zosnulého (rodný list, sobášny list)

- občiansky preukaz vybavujúcej osoby

Lehota na vybavenie:  na počkanie

 

 

Vedenie osobitnej matriky

Do osobitnej matriky v Bratislave sa zapisujú všetky matričné udalosti, ktoré nastali slovenským občanom v cudzine: narodenie dieťaťa v cudzine, uzatvorenie manželstva v cudzine, úmrtie občana v cudzine. Žiadosť o zápis do Osobitnej matriky sa podáva na matričnom úrade príslušnom podľa trvalého pobytu.

  Vybavuje:  Matrika, prízemie MsÚ, č. dv. 56, t.č. 7321301,
 7773240, e-mail: matrika@roznava.sk

Potrebujete:  potrebná je Vaša osobná účasť alebo účasť osoby s overeným splnomocnením, rodný list, sobášny list, úmrtný list

Upozornenie:  doklady musia byť osvedčené príslušnými úradmi a preložené do slovenského jazyka súdnym prekladateľom na území SR

Lehota na vybavenie:  3 mesiace

 

 

Vydanie duplikátu matričného dokladu
  Vybavuje:  Matrika, prízemie MsÚ, č. dv. 56, t.č. 7321301,
 7773240, e-mail: matrika@roznava.sk

 

Potrebujete: potrebná je Vaša osobná účasť alebo účasť blízkeho rodinného príslušníka, platný občiansky preukaz vybavujúceho

Poplatok: 5 €

Lehota na vybavenie:  na počkanie

 

 

Zmena priezviska po rozvode do 3 mesiacov
od právoplatného rozhodnutia súdu
  Vybavuje:  Matrika, prízemie MsÚ, č. dv. 56, t.č. 7321301,
 7773240, e-mail: matrika@roznava.sk

Potrebujete: potrebná je Vaša osobná účasť, žiadosť, platný občiansky preukaz, rodný list, sobášny list, právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode

Lehota na vybavenie:  30 dní

 

 

Výpis/odpis z registra trestov 
  Vybavuje:  Matrika, prízemie MsÚ, č. dv. 56, t.č. 7321301,
 7773240, e-mail: matrika@roznava.sk

Potrebujete: potrebná je Vaša osobná účasť, platný občiansky preukaz resp. pas, rodný list,  žiadosť o výpis/odpis z registra trestov, kolok v nominálnej hodnote  4 €
Upozornenie: Žiadosť o výpis/odpis z registra trestov musí podať len osoba, ktorej sa to týka

Poplatok:  1,50 €

Lehota na vybavenie:  do 15 dní

 

 

Potvrdenie k uzavretiu manželstva v cudzine
 Vybavuje:  Matrika, prízemie MsÚ, č. dv. 56, t.č. 7321301,
 7773240, e-mail: matrika@roznava.sk

Potrebujete: platný občiansky preukaz

Lehota na vybavenie:  na počkanie

 

 • TOP
 • najnovšie
 • najčítanejšie
 • najdiskutovanejšie

Pohotovosť

 

 

 

reality Navsteva lekara - Roznava

 

© 2014 Mesto Rožňava. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich mesto Rožňava so sídlom: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava