• |
 • Meniny má: |
 • Mapa stránok |
 • RSS
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |

Ako vybaviť

Odbor všeobecnej a vnútornej správy - Evidencia budov

Vybavujem:

				Určenie súpisného (orientačného) čísla
 
  Číslovanie stavieb upravuje § 2c zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.


Potrebujete: 

K žiadosti (na stiahnutie - nižšie) o určenie súpisného (orientačného čísla) je potrebné predložiť aj nasledovné doklady:

*  právoplatné kolaudačné rozhodnutie ( užívacie povolenie) v prípade, že ide o budovu postavenú po 1. októbri 1976

*  stavebné povolenie (rozhodnutie o prípustnosti stavby), ak bola budova postavená pred 1. októbrom 1976

*  platný geometrický plán alebo kópiu z katastrálnej mapy

*  list vlastníctva k pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku na ktorom sa stavba nachádza

*  v prípade, že súčasný vlastník nie je stavebníkom budovy, predložiť doklad o nadobudnutí (kúpna, darovacia zmluva, dedičské rozhodnutie, reštitučné rozhodnutie a pod.)

*  pri budovách postavených pred 1. októbrom 1976 je možné v prípade, že sa nezachovali potrebné doklady predložiť osvedčené čestné vyhlásenie, v ktorom sa uvedie vlastník, prípadne vlastníci budovy, presné číslo parcely, na ktorej sa stavba nachádza a rok dokončenia stavby, doplnené kópiou z katastrálnej mapy
Žiadosť pre fyzickú osobu
 Žiadosť pre právnickú osobu

 • TOP
 • najnovšie
 • najčítanejšie
 • najdiskutovanejšie

Pohotovosť

 

 

 

reality Navsteva lekara - Roznava

 

© 2014 Mesto Rožňava. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich mesto Rožňava so sídlom: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava