Nova verzia oficialnej stranky mesta Roznava tu.

 • |
 • Meniny má: |
 • Mapa stránok |
 • RSS
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |

Komisie MZ

Rokovací poriadok

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave na základe § 15 zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva tento

R o k o v a c í    p o r i a d o k
stálych Komisií Mestského zastupiteľstva v Rožňave


§ 1
Úvodné ustanovenia


1. Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Rožňave upravuje prípravu rokovania, obsah rokovania, prípravu materiálov, spôsob uznášania sa a zásady rokovania komisií mestského zastupiteľstva.

2. Komisie mestského zastupiteľstva /ďalej len komisie/ zriaďuje ako stále, alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány mestské zastupiteľstvo.

Mesto Rožňava má vytvorené tieto stále komisie.

• Finančnú, podnikateľskú, správy mestského majetku
• Výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií
• Vzdelávania, kultúry, mládeže a športu
• Sociálnu, zdravotnú a bytovú
• Ochrany verejného poriadku
• Cestovného ruchu a regionálnej politiky

3. Komisia je zložená z predsedu komisie, podpredsedu komisie, tajomníka komisie
a členov.

§ 2
Základné úlohy komisií


Komisie si plnia svoju funkciu podľa § 15 zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, a Štatútu mesta Rožňava

§ 3
Príprava zasadnutí komisií


1. Komisie sa schádzajú podľa potreby, zásadne však v termínoch stanovených pracovným plánom komisie, ktorý je spracovaný v súlade s termínovníkom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Jej zasadnutia zvoláva a vedie predseda komisie, ktorý riadi a organizuje prácu komisie a dbá na plnenie jej úloh. V prípade jeho neprítomnosti komisiu zvoláva a vedie podpredseda komisie. Komisie spravidla zasadajú v zasadačke Mestského úradu v Rožňave.

2. Program rokovania komisie vychádza z miestnych podmienok a potrieb mesta,
Mestského úradu a pripravuje ho predseda komisie a jej tajomník. Predseda
komisie zabezpečuje aj úlohy uložené mestským zastupiteľstvom.

3. Materiály a odborné podklady na rokovanie komisie pripravujú, resp. zabezpečujú:
a/ poverení členovia jednotlivo, alebo v skupinách na základe vlastných poznatkov alebo prieskumov
b/ odbory mestského úradu, ak si komisie tieto podklady vyžiadajú vo veciach spadajúcich do náplne práce odborov
c/ na požiadanie komisie orgány mesta a organizácie riadené a spravované mestom ako aj fyzické a právnické osoby, ktoré získali finančné prostriedky z rozpočtu mesta
d/ zasielajú sa členom komisií spravidla elektronicky aspoň tri pracovné dni pred rokovaním komisie

4. Komisie môžu k prerokovaniu úloh, na ktorých sa podieľajú aj iné orgány a organizácie konať spoločné rokovania s nimi. O zvolaní takéhoto rokovania rozhoduje predsedajúci po dohode so zástupcami príslušných orgánov.


§ 4
Rokovanie komisií

1. Komisia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Zasadnutie komisie riadi jej predseda, v prípade jeho neprítomnosti podpredseda komisie. Neúčasť na rokovaní komisie sa ospravedlňuje vopred predsedovi komisie, v jeho neprítomnosti podpredsedovi, resp. predsedajúcemu. Dôvod neúčasti sa vyznačuje v prezenčnej listine. Ak sa člen komisie – neposlanec bez ospravedlnenia nezúčastní troch po sebe zvolaných zasadnutí komisie, môže predseda komisie po schválení nadpolovičnou väčšinou všetkých členov komisie, podať mestskému zastupiteľstvu návrh na jeho odvolanie. Komisia rokuje podľa programu, ktorý sa schváli na návrh predsedajúceho komisie. Pokiaľ člen komisie navrhne, zaradí komisia spravidla do programu rokovania i správy jej členov o dôležitých aktuálnych otázkach, o ich poznatkoch, zisteniach a pod.. Súčasťou programu rokovania komisie sú informácie o výsledkoch rokovania, mestského zastupiteľstva s návrhom na zabezpečenie úloh, vyplývajúcich pre komisiu.

2. Rokovania komisií sú neverejné. Občania mesta a iné osoby sa môžu zúčastniť na rokovaní komisie, ak o to požiadajú predsedajúceho komisie najneskôr pred začiatkom rokovania komisie a ak to odsúhlasí nadpolovičná väčšina prítomných členov komisie. Členovia komisie majú právo a povinnosť zúčastniť sa rokovania komisie, vznášať dotazy, námety a pripomienky k prerokovávaným návrhom, uplatňovať svoje stanoviská na riešenie problémov, poznatky a skúsenosti z činnosti vo volebných obvodoch, ako aj oprávnené záujmy občanov. Rokovania sa zúčastňujú vedúci odborov mestského úradu ako predkladatelia jednotlivých materiálov, resp. spracovatelia materiálov a môžu sa ho zúčastniť zástupca primátora mesta a prednosta mestského úradu s hlasom poradným a ďalšie prizvané osoby.

3. V záujme kvalitného plnenia úloh zriadené komisie vzájomne spolupracujú a pomáhajú si pri koordinácii práce v spoločných veciach. Ak to vyžaduje povaha veci, môžu komisie rokovať spoločne a podávať orgánom mesta spoločné návrhy, správy, stanoviská a pod..

§ 5
Uznesenia komisií

1. Komisia prijíma uznesenia k jednotlivým bodom programu rokovania ihneď po ich
prerokovaní a tieto majú charakter odporúčaní. Za znenie uznesenia je zodpovedný predsedajúci komisie. V prípade, že k prijatiu uznesenia komisie je potrebné vypracovanie odborného stanoviska, komisia tento bod programu zaradí do programu ďalšieho zasadnutia komisie.

2. Uznesenia musia terminologicky presne a jasne formulovať ciele a úlohy k príslušným nositeľom a orgánom mesta. Úlohy a lehoty, v ktorých sa majú úlohy plniť, musia byť reálne a splniteľné.

3. Komisia prijíma uznesenia nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.

4. Obsahom uznesení sú spravidla :
a/ návrhy, odporúčania alebo stanoviská pre mestské zastupiteľstvo
b/ úlohy pre členov komisií
c/ upozornenia, požiadavky na vedúcich odborov mestského úradu, na organizácie riadené a spravované mestom
d/ námety a opatrenia na ďalšie vyvíjanie poradnej, iniciatívnej a kontrolnej činnosti komisie
e/ úlohy príslušnému odboru mestského úradu na zabezpečenie splnenia uznesení komisie.

5. Predsedajúci komisie je oprávnený po odporúčaní hlavného kontrolóra pozastaviť výkon uznesenia komisie ak predpokladá, že toto odporuje platným právnym predpisom.

6. Uznesenia komisie formuluje jej predsedajúci pred začatím hlasovania členov komisie osobitne ku každému bodu rokovania.


§ 6
Organizačné zabezpečenie rokovania komisií


Z rokovania komisie vyhotoví jej tajomník maximálne do troch dní zápisnicu, ktorú podpisuje predseda. Súčasne tajomník odovzdá výpis z uznesenia predkladateľom materiálov.
Jeden exemplár zápisnice odovzdá tajomník prednostovi mestského úradu, členom komisie, hlavnému kontrolórovi mesta, vedúcemu odboru právneho a správy majetku a vedúcemu odboru všeobecnej a vnútornej správy.


§ 7
Záverečné ustanovenie

 

1. Tento rokovací poriadok komisií mestského zastupiteľstva nadobúda účinnosť dňom 29.3.2007.

2. Zmena a doplnenie rokovacieho poriadku stálych komisií mestského zastupiteľstva bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 33/2011 zo dňa 23.2.2011 a účinnosť nadobúda dňom 23.2.2011.


 

MUDr. Vladislav Laciak
primátor mesta

Prihlásenie sa do privátnej zóny


Úradná tabuľa

Pomáhajú mestu

p. Peter Szabad
p. Peter Szabad

Na verejno-prospešnú aktivitu Ing. P. Szabada nás v rámci sekcie Diskusné fórum upozornila pisateľka Katka Dlhá.
Pán Szabad z vlastnej iniciatívy zrekonštruoval niektoré nefunkčné komponenty  na detskom ihrisku na sídlisku Juh. Tejto pozitívnej aktivite nášho občana sa bezpochyby potešili nielen rodičia, ale hlavne ich deti, ktoré tu môžu ďalej rozvíjať svoje voľno-časové aktivity.

p. Milan Capák
p. Milan Capák

Mgr. M. Capák na vlastné náklady opravil niektoré častí chodníkov v meste. Jeho aktivity sú sympatické viacerým Rožňavčanom, najmä však tým, ktorí opravenými úsekmi denne prechádzajú.

p. Rudolf Bagáč
p. Rudolf Bagáč

O verejno-prospešnej aktivite p. R. Bagáča nás e-mailom informoval Mgr. Andrej Vaško. Pán Bagáč spolu s mládežou z Apoštolskej cirkvi v Rožňave zrekonštruovali 11 lavičiek na Edelényskej a Kyjevskej ulici. Na vlastné náklady vymenili poškodené častí a  ďalšie lavičky opatrili novým povrchovým náterom. / pdf icon  FOTO /

p. Robert Taško
p. Robert Taško

Mgr. R. Taško zrealizoval v areáli za HM TESCO na Komenského ul. v Rožňave výmenu skrutky a zároveň na vlatné náklady namaľoval konštrukciu pri prameni (csurgó).  / pdf icon  FOTO /

p. Sabina Annová
p. Sabina Annová

Ing. Sabina Annová - ROSA Lipovník realizovala na vlastné náklady v mesiaci september 2012 úpravu stredového ostrovčeka kruhového objazdu na Šafárikovej ulici v Rožňave. Tento ostrovček bude zároveň na vlastné náklady celoročne udržiavať, a to po dobu piatich rokov. Mesto Rožňave týmto ďakuje Ing. Sabine Annovej za poskytnutý sponzorský dar.   / pdf icon  FOTO /
p. Marian Pampurík
p. Marian Pampurík

P. Marian Pampurík daroval mestu vianočný strom - smrek. Umiestnený je pred budovou Mestského úradu v Rožňave a bude súčasťou tohoročnej vianočnej výzdoby mesta    / pdf icon  FOTO /.

Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko
Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko

Majitelia firmy Dom služieb s.r.o. Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko sa rozhodli pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii a zakúpili materiál potrebný pre zabezpečenie chodu núdzového ubytovania. Mesto Rožňava im v mene všetkých, ktorí sú bez prístrešia a využívajú sociálne služby núdzového bývania, ďakuje  / pdf icon  FOTO /.

Sponzori - ohňostroj 2012
Sponzori - ohňostroj 2012

Sponzorským príspevkom prispeli na realizáciu ohňostroja - podujatie Vítanie Nového roka 2013:

Regionálne poradenské a informačné centrum Rožňava - 1000 €

ARPROG, a.s. Poprad - 500 €

Brantner Gemer s.r.o. - 500 €

Ing. Rudolf Mičuda - 300 €

Spoločnosť DS2 s.r.o. - 200 €

Mesto Rožňava ďakuje sponzorom za finačné príspevky.

eustream, a.s. Bratislava
eustream, a.s. Bratislava

Spoločnosť eustream, a.s. Bratislava darovala mestu Rožňava výpočtovú techniku - 2 notebooky a 2 LCD monitory.

Ďakujeme.

Rotary club Rožňava
Rotary club Rožňava

Členovia Rotary clubu Rožňava, ktorí  každoročne realizujú výsadbu stromčekov na sídlisku Juh pri ihrisku Základnej školy J. Hronca vysadili koncom apríla 2013 ďalších 7 nových stromčekov.  pdf icon  /FOTO/

Ďakujeme.

Kvetinárstvo Mirka
Kvetinárstvo Mirka

„Kvetinárstvo Mirka“-  majiteľka Miriam Laciaková,  Edelényska 29/2019, Rožňava,  na vlastné náklady zabezpečila a vyzdobila priestory  historickej radnice  mesta Rožňava. pdf icon /FOTO/

Mesto Rožňava týmto ďakuje za poskytnutý sponzorský dar.

Prápor RCHBO Rožňava a Apoštolská cirkev Rožňava
Prápor RCHBO Rožňava a Apoštolská cirkev Rožňava

Dňa 29. apríla 2013 sa na detskom dopravnom ihrisku konala brigáda, ktorej sa v čase svojho osobného voľna zúčastnili zamestnanci a profesionálni vojaci VÚ 7945 v Rožňave ako aj dobrovoľníci Apoštolskej cirkvi na Slovensku so sídlom v Rožňave.
 
Ďakujeme.
Spoločnosť CWT METAL s.r.o.
Spoločnosť CWT METAL s.r.o.

Spoločnosť CWT METAL s.r.o., poskytla sponzorský dar krovinorez značky STIHL FS 130 4 - mix v hodnote 538,37€ na úpravu trávnatých porastov v areáloch materských škôl v meste Rožňava.
 
Ďakujeme.
Obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava
Obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava

V apríli 2013 sa obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava zapojili do jarného upratovania okolia bytovky. Osadili kvetináče, vysadili kvety , opravili polámané lavičky, nefunkčné hojdačky, šmýkačku a natreli ich novým náterom. Vďaka patrí všetkým, ktorí priložili ruku k dielu, ale najmä pánovi Bendžuchovi, Štofirovi, Ambrozovi, Mátyimu, Vysockému a Oskorypovi.

Výsledok ich práce dokumentujú priložené fotografie pdf icon /FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3
Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3

Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3 si zrekonštruovali svoje bydlisko. Ich inšpiráciou bol pán J. Sokoľ, jeho nápad si osadenstvo bytového domu rýchlo osvojilo a za jeden rok prešiel dom kompletnou rekonštrukciou. Jednotné balkóny, zábradlia z nerezu, dlažby jednotnej farby či zateplenie vonkajšej fasády budovy sú len časťou toho, čo obyvatelia vybudovali.

Dom je chránený kamerovým systémom, možno v ňom nájsť priestor na športové vyžitie, vynovenú miestnosť na sušenie prádla, zasadaciu miestnosť či dokonca rekonštrukciou strechy zabudované okná presvetľujúce schodišťový priestor. Miestnosťou, ktorou sa ako jediní v meste môžu pochváliť práve obyvatelia Kyjevskej ulice 3, je sklad bicyklov s modernou konštrukciou na skladovanie týchto športových pomôcok. Dom nie je len z vnútra vynovený, ale  snahou obyvateľov je starať sa o zeleň v okolí pravidelným kosením ako i strihaním živého plotu a okrasných stromčekov.

V bytovom dome funguje kompletný menežment, ktorého podstatou je rozdelenie úloh medzi jednotlivých obyvateľov, čo znamená, že každý obyvateľ je zodpovedný za konkrétne práce, ktoré vykonáva.

 pdf icon /FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16
Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16

Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16 si svojpomocne skrášlili okolie bytovky vysadením kvetov a ozdobných kríkov. Na jar by malo byť okolie vchodu ešte krajšie, pretože posadili aj množstvo cibúľ narcisov a tulipánov. Sú radi, že mohli prispieť ku skrášleniu mesta, ktorého sú obyvateľmi a dúfajú, že ich práca bude motiváciou aj pre obyvateľov ďalších bytových domov.
 

 pdf icon /FOTO/.

 

Združenie pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO
Združenie pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO

V mene našich detí a kolektívu zamestnancov sa  chceme touto cestou poďakovať  Združeniu pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO - Bc. Ivanovi Kuhnovi, MA  za to, že ste sponzorskou aktivitou prispeli k bezpečnejšiemu pobytu detí  v našom zariadení zabezpečením a výstavbou oplotenia.

Ceníme si Vašu priazeň a podporu a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu aj v budúcnosti.

 

 

Iveta Balázsová
riaditeľka MŠ


 

p. Danka Lukáčová a Róbert Zagiba
p. Danka Lukáčová a Róbert Zagiba

Vedenie mesta ďakuje občanom mesta, ktorí sa rozhodli pomôcť pri vytváraní pravej vianočnej atmosféry v našom meste.
 
Poďakovanie patrí pánovi Róbertovi Zagibovi, ktorý daroval obyvateľom mesta vianočný strom. Pracovníci Technických služieb mesta Rožňava ho osadili pred budovou historickej Radnice na Námestí baníkov.
 
Pani Danke Lukáčovej ďakujeme za darovanie symbolu nadchádzajúcich vianočných sviatkov. Strom, ktorý Rožňavčanom darovala, bude vianočnú atmosféru spríjemňovať pred budovou Mestského úradu v Rožňave.
 
Ďakujeme.

 pdf icon /FOTO/.

 

Občianske združenie "Naša škôlka - Rožňava"
Občianske združenie "Naša škôlka - Rožňava"

Riaditeľstvo Materskej školy Ul. Ernesta Rótha 518/4 v Rožňave vyjadruje poďakovanie výkonnému  výboru Občianskeho združenia "Naša škôlka - Rožňava" a rodičom detí MŠ, ktorí aktívne podporujú a podieľajú sa na rozvoji materskej školy a revitalizácii materiálno- technických podmienok školy. Svojimi finančnými prostriedkami v krátkom uplynulom období pomohli zabezpečiť rekonštrukciu sociálno-hygienických priestorov v  pavilóne A; v I. triede: rekonštrukciu podlahy v herni, nový detský nábytok a stoličky, matrace do detských postieľok,  obnovu detských šatňových skriniek; v II. triede: nové detské šatňové skrinky.
 
V mene detí a kolektívu zamestnancov materskej školy  Ď A K U J E M E.
 
 
Alica Benediktyová
riaditeľka školy

 

 pdf icon /FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14
Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14

Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14 v Rožňave si svojpomocne na vlastné náklady zrekonštruovali priestranstvo pred svojím domom.

Dušou a iniciátorom rekonštrukcie bol domovník Miroslav Gašparec. Zabezpečil materiál a pracovníkov, osobne tiež dohliadal na priebeh prác.

Pred bytovým domom boli odstránené zvyšky poškodeného asfaltového poťahu a na povrch bol natiahnutý nový asfaltový koberec. Nerovnosti vzniknuté počas poslednej povodne boli vyrovnané tak, aby nebránili príjazdu vozidiel pred bytový dom.
 
 
 

 pdf icon /FOTO/.

 • TOP
 • najnovšie
 • najčítanejšie
 • najdiskutovanejšie

Pohotovosť

Ubytuj sa v Rožňave

Anketa


tvorba webstranok, mobilne aplikacie nevyplatene faktury, zoznam dlznikov In-počasie Meteoinfo
realitny portal
 
 

 

 

reality Navsteva lekara - Roznava

 

©2014 Mesto Rožňava. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich mesto Rožňava so sídlom: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava