Nova verzia oficialnej stranky mesta Roznava tu.

  • |
  • Meniny má: |
  • Mapa stránok |
  • RSS
  • |

Mestské zastupiteľstvo

Rokovací poriadok MZ

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave na základe § 12 ods. 7 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, a § 4 ods. 4 a § 15 ods. 5 štatútu mesta Rožňava  v y d á v a tento

Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva v Rožňave

§ 1
Úvodné ustanovenia


(1) Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva upravuje pravidlá, podmienky, spôsob prípravy a priebehu rokovania mestského zastupiteľstva, jeho uznášania a prijímania uznesení, všeobecne záväzných nariadení a ďalších rozhodnutí, spôsob kontroly ich plnenia a zabezpečovania úloh mestskej samosprávy.

(2) Mestské zastupiteľstvo vo svojej rozhodovacej činnosti vychádza zo zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a z ostatných zákonov právne regulujúcich dôležité spoločenské vzťahy v územnej samospráve.

(3) O otázkach, ktoré neupravuje tento rokovací poriadok, ako aj o ďalších zásadách rokovania a svojich vnútorných veciach rozhoduje mestské zastupiteľstvo podľa zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, resp. podľa rozhodnutia na zasadnutí mestského zastupiteľstva tak, že dáva o nich hlasovať.

§ 2
Základné úlohy mestského zastupiteľstva


(1) Mestskému zastupiteľstvu patria funkcie spojené s výkonom vyhradenej pôsobnosti a právomoci podľa zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa Štatútu mesta Rožňava a organizačného poriadku mestského úradu v Rožňave. Mestské zastupiteľstvo prerokúva a rozhoduje aj o ďalších dôležitých otázkach mestského, príp. regionálneho významu, ktoré upravujú osobitné zákony, ak to vyžaduje právny záujem orgánov mestskej samosprávy, alebo občanov mesta Rožňava.

(2) Mestské zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie aj o ďalších otázkach, ktoré nepatria do jeho vyhradenej pôsobnosti, bez ohľadu na rozdelenie pôsobnosti stanovené organizačným poriadkom, resp. inými vnútroorganizačnými normami mesta Rožňava.

 

ČASŤ I.
ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
§ 3
Prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva


(1) Prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva po voľbách zvolá doterajší primátor   najneskôr do 30 dní odo dňa vykonania volieb. Ak primátor nezvolá zasadnutie mestského zastupiteľstva, zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb. Ak primátor nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie mestského zastupiteľstva, vedie ho zástupca primátora; ak nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený mestským zastupiteľstvom.

(2) Po odznení štátnej hymny prvé zasadnutie otvorí a vedie až do zloženia sľubu zvoleného primátora doterajší primátor.

(3) Následne – po schválení programu informuje poverený člen volebnej komisie zasadnutie mestského zastupiteľstva o výsledkoch volieb. Potom zložia primátor a poslanci mestského zastupiteľstva do rúk predsedajúceho sľub v súlade s § 26 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a po jeho zložení odovzdá predsedajúci primátorovi vedenie zasadania.

(4) Zvolený primátor predloží:
  návrh na kandidátov na členov komisií mestského zastupiteľstva z radov poslancov a osobitne z radov obyvateľov mesta. Poslanci môžu dávať ďalšie návrhy, pričom ako o prvom sa hlasuje o návrhu primátora. Pri voľbe členov komisií mestského zastupiteľstva a v prípade uvoľnenia miesta člena komisie mestského zastupiteľstva sa postupuje obdobne.

(5) Pre prvé zasadnutie sa primerane použijú ustanovenia tohto rokovacieho poriadku.

§ 4
Príprava rokovania mestského zastupiteľstva

(1) Prípravu  materiálov  na rokovanie mestského zastupiteľstva organizujú  komisie mestského zastupiteľstva v súčinnosti s primátorom, prednostom mestského úradu a poslancami.


(2) Prípravu zasadnutia mestského zastupiteľstva začínajú  primátor mesta a prednosta mestského úradu, podľa plánu najmenej 10 dní pred vymedzeným termínom a určí:
- miesto, čas a program rokovania,
- spôsob prípravy materiálov a zodpovednosť za ich vypracovanie prípadne vyžiadanie stanoviska, alebo odbornej expertízy od príslušného orgánu.

(3) Materiály určené na rokovanie mestského zastupiteľstva sa vypracúvajú vecne a časovo tak, aby umožnili prijať podľa povahy veci príslušné uznesenie mestského zastupiteľstva. Obsahujú najmä:
1. názov materiálu
2. návrh na uznesenie
3. dôvodovú správu
4. označenie spracovateľa
5. označenie predkladateľa
6. uvedenie, v ktorom orgáne mesta a kedy bol materiál prerokovaný
7. kontrolu správnosti a zákonnosti návrhu na uznesenie vykonanú hlavným kontrolórom mesta a odborom právnym a správy majetku

Ak je na programe rokovania prerokovanie nariadenia mesta, predloží sa jeho úplné znenie, vrátane osobitne zdôvodnených podmienok účinnosti, dôvodov a dopadov na situáciu v meste.

(4) Spracovateľ materiálu zodpovedá za to, že jeho obsah, vrátane návrhu na uznesenie a znenie nariadenia mesta je v súlade s ústavou, zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(5) Komisie ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány sa podieľajú na príprave materiálov v súlade s kompetenciami vymedzenými mestským zastupiteľstvom  a ďalšími dokumentmi mesta.

(6) Materiály, resp. odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva zabezpečuje mestský úrad a predkladá ich  jednotlivým komisiám na zaujatie stanoviska najmenej tri pracovné dni pred zasadnutím komisie.  Komisie  stanovia organizačné a technické podmienky predkladania materiálov (lehoty, rozsah a pod.).

(7) Primátor mesta môže požiadať  predsedov komisií o zvolanie zasadnutia  komisií aj v prípade potreby prerokovania mimoriadnych prípadov. V takom prípade materiály a iné odborné podklady na rokovanie  komisií musia byť ich členom  doručené v elektronickej, resp. písomnej forme v lehote najneskôr do 24 hodín pred jej zasadnutím. To  platí aj v prípade zvolania mestského zastupiteľstva. 

§ 5
Program rokovania mestského zastupiteľstva


(1) Návrh programu rokovania sa oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli mestského úradu v Rožňave, na internetovej stránke mesta a prípadne aj ďalšími spôsobmi v mieste obvyklými aspoň 3 dni pred jeho konaním. Materiály v písomnej forme sú k nahliadnutiu u vedúcej odboru všeobecnej  a vnútornej správy mestského úradu v Rožňave. Do programu sa nezaradia materiály, ktoré nespĺňajú kritériá pre posudzovanie žiadostí o predaj majetku mesta a tie, u ktorých nenastali nové skutočnosti a neboli mestským zastupiteľstvom schválené v období posledných šesť mesiacov.

(2) Prvým bodom rokovania mestského zastupiteľstva je kontrola uznesení a odpovede na dopyty poslancov z prechádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.

(3) Stálym bodom rokovania každého zasadnutia mestského zastupiteľstva sú podnety poslancov mestského zastupiteľstva pre hlavného kontrolóra mesta.
Stále body rokovania sa nezaraďujú na neplánované zasadnutia mestského zastupiteľstva.

(4) Návrh ostatných bodov programu a ich poradia predkladá primátor na základe vlastných návrhov, doporučení  jednotlivých komisií a jednotlivých poslancov. 

(5) Uznesením mestského zastupiteľstva je možné jeho rokovanie na návrh primátora alebo poslanca prerušiť. Takéto uznesenie musí obsahovať ustanovenie o tom, kedy a kde bude toto rokovanie pokračovať. O návrhu na prerušenie rokovania sa hlasuje bez diskusie a mimo poradia.

(6) Po vyčerpaní programu rokovania mestského zastupiteľstva primátor zasadnutie ukončí.


    
§ 6
Zvolávanie zasadnutí mestského zastupiteľstva


(1) Rokovanie mestského zastupiteľstva s výnimkou prvého a posledného zasadnutia vo volebnom období, alebo iného zasadnutia slávnostného charakteru sa uskutočňuje ako riadne v mieste, kde bolo zvolené a v rokovacej miestnosti mestského zastupiteľstva s vyvesenou štátnou  vlajkou,   štátnym  znakom  a   preambulou  Ústavy  Slovenskej   republiky. V   iných priestoroch sa zasadnutie mestského zastupiteľstva môže uskutočniť iba v prípade vážnej technickej poruchy v rokovacej miestnosti mestského zastupiteľstva.

(2) Rokovanie mestského zastupiteľstva sa uskutočňuje podľa potreby, najmenej však raz za   tri mesiace, spravidla v súlade s plánom práce. Ak požiada o zvolanie zasadnutia mestského zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, primátor zvolá zasadnutie tak, aby sa uskutočnilo do
15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie. Zasadnutia mestského zastupiteľstva zvoláva primátor okrem prípadov uvedených v § 13b ods.6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
v znení neskorších predpisov.

(3) Ak primátor nezvolá zasadnutie mestského zastupiteľstva podľa odseku 2 prvej vety, zvolá ho zástupca primátora alebo iný poslanec poverený mestským zastupiteľstvom. Ak primátor nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie mestského zastupiteľstva, vedie ho ten, kto zvolal mestské zastupiteľstvo.

(4) Ak primátor nezvolá zasadnutie mestského zastupiteľstva podľa odseku 2 druhej vety, zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na jeho konanie.

§7
Zasadnutia mestského zastupiteľstva

(1) Zasadnutia mestského zastupiteľstva sú zásadne verejné. Okrem poslancov, hlavného kontrolóra mesta  prednostu mestského úradu a vedúcich odborov mestského úradu sa na zasadania mestského zastupiteľstva môžu pozvať ďalšie osoby a to ako osoby osobitne pozvané: zástupcovia vlády Slovenskej republiky, poslanci NR SR, poslanci VÚC, zástupcovia orgánov štátnej správy, ako aj vedúci mestských podnikov, rozpočtových a príspevkových organizácií a iných právnických osôb mesta. Okruh osobitne pozvaných na rokovanie mestského zastupiteľstva odsúhlasia   komisie mestského zastupiteľstva na návrh primátora. V prípade prerokúvania vecí, ktoré sú chránené podľa osobitných zákonov ( §17 až 20 Obchodného zákonníka, §91 zákona č.483/2001 o bankách, §23 zákona č.511/1992 o správe daní a poplatkov, zákon č.428/2002 o ochrane osobných údajov ) , sa mestské zastupiteľstvo   uznáša   na návrh  primátora,  že  zasadnutie, alebo jeho časť je neverejná.
O návrhu sa rozhoduje bez diskusie.

(2) Mestské zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. 

(3) Primátor otvorí rokovanie v určenú hodinu, najneskôr však v čase, keď je podľa prezencie prítomná nadpolovičná väčšina poslancov. Neúčasť poslanca na rokovaní mestského zastupiteľstva sa ospravedlňuje vopred primátorovi, v jeho neprítomnosti sekretariátu primátora. Dôvod neúčasti sa vyznačí v prezenčnej listine.


(4) V prípade, že sa nezíde dostatočný počet poslancov do pol hodiny po čase určenom na začiatok rokovania mestského zastupiteľstva, alebo ak klesne počet poslancov  počas rokovania pod nadpolovičnú väčšinu (pri schvaľovaní uznesení), resp. trojpätinovú väčšinu (pri schvaľovaní všeobecne záväzného nariadenia mesta), predsedajúci ukončí rokovanie  a primátor mesta zvolá  do 14 dní nové zasadnutie na prerokovanie celého, prípadne zostávajúceho programu. Rokovanie mestského zastupiteľstva končí najneskôr o 21,00 hod., bez ohľadu na vyčerpanie programu rokovania.

(5) V úvode rokovania primátor oznámi počet prítomných poslancov, predloží na schválenie návrh programu rokovania. Ak primátor odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia
mestského zastupiteľstva alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca primátora. Ak zástupca primátora nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený mestským zastupiteľstvom. V prípade neprítomnosti stáleho zapisovateľa mestského zastupiteľstva určí zapisovateľa, a dvoch overovateľov zápisnice.

(6) Overovatelia dozerajú na správnosť a úplnosť zápisnice zo zasadnutia mestského zastupiteľstva, ďalej dozerajú na hlasovanie a konanie volieb. V úvode rokovania predsedajúci zistí, či bola zápisnica overená, či boli vznesené námietky, pripomienky a pod.. Ak neboli podané námietky, pokladá sa za schválenú, pokiaľ námietky boli podané, rozhodne o nich mestské zastupiteľstvo hlasovaním po vyjadrení, prednesení overovateľmi.

(7) Pokiaľ je k prerokúvanej problematike potrebné predložiť stanovisko a ak mestské zastupiteľstvo zriadilo poradné orgány (komisie), vypočuje vždy ich stanovisko pred prijatím rozhodnutia vo veci, pre ktorú sa poradný orgán zriadil. O odborné stanovisko vo veciach patriacich mestskému úradu, požiada predsedajúci prednostu úradu. V prípade nejasnosti alebo dotazov k predloženému materiálu môže predsedajúci požiadať jeho spracovateľa o podanie doplňujúcej informácie.

(8) Správy a návrhy , ktoré sú zaradené do programu rokovania, uvedie spravidla primátor, prednosta mestského úradu, spracovateľ materiálu alebo príslušný predseda komisie mestského zastupiteľstva (ak ide o jej správy, alebo návrhy),   prípadne príslušný zodpovedný vedúci pracovník odboru mestského úradu, organizácie, hlavný kontrolór, atď. K jednotlivým uvedeným bodom predsedajúci otvorí diskusiu.

(9) Do diskusie sa hlásia poslanci stlačením tlačidla na elektronickom hlasovacom zariadení, v prípade poruchy zdvihnutím ruky. Ak  požiada v súvislosti s prerokúvaným bodom programu o slovo poslanec, slovo sa mu udelí. Ak primátor neudelí slovo poslancovi, stráca právo viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca primátora. Ak zástupca primátora nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený mestským zastupiteľstvom. Predsedajúci udeľuje slovo najprv poslancom v poradí v akom sa prihlásili do diskusie. Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec NR SR,   poslanec VÚC, zástupca vlády, alebo predstaviteľ   štátnej správy,  predsedajúci  mu slovo udelí.

(10) Poslanci a ostatní prítomní nesmú rušiť primátora, ani iného rečníka pri jeho prejave, ak mu bolo udelené slovo. V prípade, že nehovorí k veci, alebo svojím nevhodným správaním ruší priebeh rokovania a porušuje tento rokovací poriadok, môže mu primátor odňať slovo s tým, že dá o tomto návrhu hlasovať poslancom.

(11) Každý poslanec mestského zastupiteľstva má právo prerušiť diskutujúceho faktickou poznámkou. Faktická poznámka musí vždy korešpondovať s témou diskusného príspevku. Faktická poznámka nesmie presiahnuť dĺžku dvoch viet, maximálne 30 sekúnd. V prípade, že faktická poznámka presiahne zhora uvedený limit, predsedajúci odoberie hovoriacemu slovo. Počet faktických poznámok je neobmedzený.

(12) Diskusia sa spravidla končí vtedy, keď vystúpili všetci prihlásení. Návrh na ukončenie diskusie môže podať každý poslanec mestského zastupiteľstva, o tomto návrhu sa hlasuje bez diskusie.

(12a) O návrhu na ukončenie diskusie dá predsedajúci hlasovať až po tom, ako so svojimi diskusnými príspevkami alebo faktickými poznámkami vystúpia všetci diskutujúci, ktorí sa do diskusie prihlásili do momentu, kedy bol daný návrh na ukončenie diskusie.

(13) Na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva a pri štátoprávnych aktoch (napr. uzavieranie manželstva, na slávnostných zhromaždeniach pri príležitosti rokovaní s významnými osobnosťami, ktoré navštívia mesto a pod.) primátor používa insígnie. Pri týchto aktoch môže v zastúpení primátora používať insígnie poslanec poverený mestským zastupiteľstvom alebo primátorom.

§7a
Účasť občanov a ďalších osôb na zasadnutí mestského zastupiteľstva


(1) Občania mesta a ďalšie osoby majú právo  zúčastňovať sa zasadnutí mestského zastupiteľstva a vyjadrovať svoj názor.

(2) Občania a ďalšie osoby môžu vystúpiť v rozprave k prerokovávanému materiálu. Predsedajúci im udelí slovo potom, čo v diskusii vystúpili všetci prihlásení poslanci. K danému bodu je možné v rozprave vystúpiť  aj viac krát a vystúpenie môže trvať najdlhšie 5 minút, v odôvodnených prípadoch môže predsedajúci tento časový limit predĺžiť, ak sa na tom uznesenie nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.

(3) V prípade, ak občania alebo iné zúčastnené osoby chcú vystúpiť k problematike, ktorá nie je predmetom rokovania, predsedajúci im udelí slovo v bode   „Diskusia občanov“. Časový rozsah nesmie presiahnuť dĺžku 5 minút, v odôvodnených prípadoch môže byť tento časový limit predsedajúcim predĺžený, ak sa na tom uznesenie nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.

(4) Ak vystúpi občan mesta s návrhom na uznesenie, o návrhu dá predsedajúci hlasovať len v tom prípade, ak si tento návrh osvojí aspoň jeden poslanec.

(5) Na návrh poslanca MZ predsedajúci dá hlasovať o odobratí slova alebo o ukončení diskusie ostatných účastníkov rokovania MZ.

(6) Občania mesta maďarskej a inej národnosti majú právo hovoriť na zasadnutí mestského zastupiteľstva svojím materinským jazykom. Mestský úrad zabezpečí preklad vystúpenia do slovenského jazyka priamo na zasadnutí mestského zastupiteľstva v súlade so zákonom NR SR č.184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení zmien a doplnkov.

(7) Bod „Diskusia občanov“ sa do programu rokovania mestského zastupiteľstva zaraďuje medzi 17,00 hod. – 18,00 hod. hneď po ukončení prestávky v rokovaní a trvá najdlhšie 20 minút. Na návrh poslanca môže byť tento limit predĺžený, ak sa na tom uznesenie nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.    


ČASŤ II.
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA MESTA A UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
§ 8
Príprava uznesení mestského zastupiteľstva a nariadení mesta

(1) Návrhy uznesení mestského zastupiteľstva  pripravujú súčasne s predkladanými materiálmi jednotlivé komisie ich spracovatelia. Za ich včasnú prípravu zodpovedá predkladateľ materiálu a poslancom sa poskytnú spolu s návrhom materiálov v lehote do 5 dní pred rokovaním.

(2) Konečný návrh na uznesenie spolu so stanoviskom hlavného kontrolóra predkladá mestskému zastupiteľstvu  prednosta mestského úradu a je upravený na základe odsúhlasených doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov tým, kto rokovanie vedie.

(3) Uznesenia mestského zastupiteľstva sa formulujú stručne s menovitým určením nositeľov úloh z nich vyplývajúcich a s termínmi na plnenie.

(4) Uznesením mestského zastupiteľstva sa ukladajú úlohy spravidla , komisiám mestského zastupiteľstva, poslancom mestského zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi, prednostovi mestského úradu, náčelníkovi mestskej polície, vedúcim mestských podnikov, atď.

(5) Pri príprave všeobecne záväzného nariadenia mesta sa postupuje obdobným spôsobom ako pri príprave návrhov uznesení s tým, že mestské zastupiteľstvo,    môžu v jednotlivých prípadoch stanoviť odlišný účelný postup.

§ 9
Postup prijímania uznesení mestského zastupiteľstva a nariadení mesta


(1) Návrhy na uznesenie mestského zastupiteľstva predkladá  prednosta úradu, a k predloženému návrhu na uznesenie môžu poslanci a primátor mesta predkladať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Poslanci predkladajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy spravidla písomne. Prednosta mestského úradu a hlavný kontrolór môžu pozmeňujúce návrhy pripomienkovať. Tieto návrhy musia byť formulované presne, jasne a zrozumiteľne a nesmú odporovať platným právnym predpisom.

(2) Predsedajúci vyzve poslancov pred začatím hlasovania, aby sa prezentovali stlačením príslušného tlačidla na elektronickom hlasovacom zariadení. Poslanec sa považuje za prítomného na rokovaní vtedy, keď je prítomný v rokovacej miestnosti a zároveň má vloženú čipovú identifikačnú kartu v elektronickom hlasovacom zariadení. O konečnom návrhu na uznesenie sa hlasuje  stlačením príslušného tlačidla na elektronickom hlasovacom zariadení, v prípade poruchy elektronického hlasovacieho zariadenia zdvihnutím ruky, pričom sa najprv hlasuje o pozmeňujúcich a doplňovacích návrhoch. Ak sa zasadnutie uskutoční v inej miestnosti, poslanec musí byť fyzicky prítomný v miestnosti a prezentuje sa zdvihnutím ruky. Pred hlasovaním predsedajúci vyzve poslancov, aby sa prezentovali. 

(3) Pokiaľ povaha uznesenia, alebo iné skutočnosti vyžadujú, aby mestské zastupiteľstvo osobitne hlasovalo o jednotlivých bodoch navrhovaného uznesenia, poradie určí primátor, alebo mestské zastupiteľstvo na návrh niektorého z poslancov.

(4) V prípade, že predložený návrh uznesenia je v dvoch alebo viacerých variantoch, hlasuje mestské zastupiteľstvo najprv o návrhu odporúčanom predkladateľom materiálu. V prípade predloženia pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov sa postupuje tak, že sa hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch v poradí, ako boli preložené mestskému zastupiteľstvu. Schválením jedného variantu sa ostatné považujú za neprijaté.

(5) Keď mestské zastupiteľstvo neprijme navrhované uznesenie, alebo žiadne z navrhovaných alternatív, primátor, resp. predsedajúci navrhne ďalší postup, ktorý predloží mestskému zastupiteľstvu na schválenie.

(6) Hlasuje sa stlačením príslušného tlačidla na elektronickom hlasovacom zariadení, v prípade poruchy elektronického hlasovacieho zariadenia zdvihnutím ruky. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Na prijatie všeobecne záväzného nariadenia mesta je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. Mestské zastupiteľstvo môže rozhodnúť, že o určitej záležitosti sa bude rozhodovať tajným hlasovaním.

(7) O informatívnych materiáloch sa hlasuje zobratím na vedomie. 

(8) Uznesenie mestského zastupiteľstva podpisuje primátor.

(9) Uznesenie mestského zastupiteľstva sa zverejní spôsobom v meste obvyklým (na úradnej tabuli,    internetovej stránke mesta a pod.).


§ 10

(1) Primátor mesta môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote do 10 dní od jeho schválenia mestským zastupiteľstvom. 

(2) Ak bol výkon uznesenia mestského zastupiteľstva pozastavený z dôvodu, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné, môže ho zrušiť mestské zastupiteľstvo 3/5-ovou väčšinou hlasov všetkých poslancov. Ak mestské zastupiteľstvo toto uznesenie nepotvrdí v lehote do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť.

(3) Pre využitie práva primátora podľa ods. 1 a 2 je potrebné:

a.) presvedčenie (domnienka) primátora o tom, že uznesenie je pre mesto zjavne nevýhodné pričom nasledujú tieto kroky:
-  zvolať do dvoch mesiacov odo dňa schválenia napadnutého uznesenia rokovanie    mestského zastupiteľstva
- na rokovaní mestského zastupiteľstva ( ak existuje poradný orgán pre túto problematiku, vypočuť si jeho stanovisko )
- o zrušení napadnutého uznesenia rozhoduje mestské zastupiteľstvo 3/5-ovou väčšinou hlasov všetkých poslancov
b.) presvedčenie (domnienka) primátora o tom, že uznesenie odporuje zákonu, pričom nasledovné kroky sa realizujú v súlade s platnou právnou úpravou

§11 zrušený
     
§ 12
Všeobecne záväzné nariadenia mesta

(1) Na plnenie úloh samosprávy mesta alebo ak to ustanovil zákon, vydáva mesto všeobecne záväzné nariadenia (najmä § 4 ods. 3 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov). Všeobecne záväzné nariadenia upravujú spoločenské zmeny na území mesta. Nariadenie mesta nemôže odporovať Ústave SR, zákonom a Štatútu mesta Rožňava. V ostatných prípadoch sa využijú zásady ako forma prevažne vnútorného usporiadania prechodu mesta ako osobitnej právnickej osoby.

(2) Na prijímanie nariadení sa vzťahuje § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.

(3) K predloženému návrhu nariadenia môžu poslanci predkladať v písomnej podobe pozmeňujúce návrhy. Pozmeňujúce písomné návrhy musia byť formulované presne, jasne a zrozumiteľne a nesmú odporovať Ústave SR a zákonom.

(4) Hlasuje sa stlačením príslušného tlačidla na elektronickom hlasovacom zariadení, v prípade poruchy elektronického hlasovacieho zariadenia zdvihnutím ruky, pričom sa najprv hlasuje o pozmeňujúce návrhoch.

(5) Nariadenie mesta je schválené, ak zaň hlasuje trojpätinová väčšina prítomných poslancov mestského zastupiteľstva. Zásady mesta, smernice, poriadky, podmienky a pod. sú schválené, ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, pokiaľ nie je určené inak.

(6) Na prípravu nariadení sa primerane použijú ustanovenia tohto rokovacieho poriadku.


§ 13
Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva a nariadení mesta(1)  Jednotlivé komisie MZ, poslanci a hlavný kontrolór mesta   rozpracúvajú, zabezpečujú a kontrolujú plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva v úzkej súčinnosti s primátorom.

(2) Mestský úrad vytvára podmienky pre realizáciu úloh stanovených uzneseniami mestského zastupiteľstva,  ktoré musia byť príslušnému nositeľovi úlohy doručené najneskôr do 5 dní od  ich podpísania primátorom mesta a vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta.

(3) Všetky uznesenia mestského zastupiteľstva sa doručujú v termíne podľa ods. 2 primátorovi mesta, prednostovi mestského úradu, zástupcovi primátora a hlavnému kontrolórovi a elektronicky všetkým poslancom mestského zastupiteľstva. Uznesenia mestského zastupiteľstva sa zverejňujú v mieste obvyklom ( internetová stránka, úradná tabuľa a pod. )

ČASŤ III.
§ 14
OTÁZKY  POSLANCOV

(1) Poslanci majú právo na zasadaní mestského zastupiteľstva klásť otázky primátorovi, , prednostovi mestského úradu, náčelníkovi mestskej polície, hlavnému kontrolórovi, riaditeľom mestských podnikov a iných právnických osôb s majetkovou účasťou mesta vo veciach výkonu ich práce.

(2) V prípade, že obsah vznesenej interpelácie vyžaduje, aby záležitosť bola prešetrená, alebo je nutné vykonať iné opatrenia, alebo ak vysvetlenie nie je postačujúce, musí sa poslancovi odpoveď poskytnúť do 30 dní po rokovaní mestského zastupiteľstva.


ČASŤ IV.
ORGANIZAČNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE ROKOVANÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

§ 15
Organizačno-technické zabezpečenie rokovaní mestského zastupiteľstva


(1) O rokovaní mestského zastupiteľstva sa spíše zápisnica na základe zvukového záznamu, ktorá obsahuje  skutočnosti o tom, kto viedol rokovanie, počet prítomných poslancov, schválený obsah programu rokovania a prijaté uznesenia, prehľady o hlasovaní poslancov Mestského zastupiteľstva v Rožňave prostredníctvom elektronického hlasovacieho zariadenia. Zápisnicu z rokovania podpisuje primátor, určení overovatelia a prednosta mestského úradu. Zápisnica sa musí vyhotoviť do 10 dní od konania mestského zastupiteľstva a následne zverejniť na internetovej stránke mesta, a to platí aj pre  zvukový záznam.

(2) Všetky materiály z rokovaní mestského zastupiteľstva, obrazový a zvukový záznam,  sa archivujú na odbore všeobecnej a vnútornej správy mestského úradu v Rožňave v súlade s registratúrnym poriadkom.   Materiály sú prístupné v súlade so zákonom č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov.  

(3) Mestský úrad organizačno-technicky zabezpečuje rokovanie mestského zastupiteľstva, ako aj archivovanie kompletných materiálov z nich ( písomné materiály, obrazový a zvukový záznam).

(4) Mestský úrad vedie evidenciu uznesení mestského zastupiteľstva mesta a  komisií zriadených mestským zastupiteľstvom a dokumentuje ich zmeny, doplnky, alebo zrušenie.


ČASŤ V.
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 16
 


(1) Rokovací poriadok, zmeny a doplnky tohto rokovacieho poriadku schvaľuje mestské zastupiteľstvo 3/5 väčšinou prítomných poslancov mestského zastupiteľstva.

(2) Orgány mesta sú povinné riadiť sa týmto rokovacím poriadkom a dôsledne dodržiavať jeho ustanovenia.

(3) Rokovací poriadok, jeho zmeny a doplnky nadobúdajú účinnosť dňom schválenia.

(4) Na tomto Rokovacom poriadku sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Rožňave uznesením číslo 1-19/12-1990, jeho zmeny a doplnky boli schválené uzneseniami MZ

č. 31-20/12-1993 zo dňa 20.decembra 1993
č. 99/94 zo dňa 20. októbra 1994
č. 135/1999 zo dňa 28. októbra 1999, kedy bolo schválené aj jeho úplné znenie, ďalej
č. 134/2000 zo dňa 8.8.2000
č. 225/2001 zo dňa 22.11.2001
č. 89/2003 zo dňa 29.4.2003
č. 182/2010 zo dňa 1.7.2010
č. 264/2010 zo dňa 9.11.2010
č.23/2011 zo dňa 18.1.2011
č. 172/2011 zo dňa 13.6.2011, kedy bolo schválené aj jeho úplné znenie.
č. 314/2012 zo dňa 29.11.2012 - § 12, § 12 a
č. 90/2013 zo dňa 25.4.2013 - § 5, § 9

 

V Rožňave, dňa 29.4.2013

Pavol Burdiga
primátor mesta

pdf icon   Rokovací poriadok

 


© Mesto Rožňava, 2013, Helena Šujanská - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

Úradná tabuľa

Pomáhajú mestu

p. Peter Szabad
p. Peter Szabad

Na verejno-prospešnú aktivitu Ing. P. Szabada nás v rámci sekcie Diskusné fórum upozornila pisateľka Katka Dlhá.
Pán Szabad z vlastnej iniciatívy zrekonštruoval niektoré nefunkčné komponenty  na detskom ihrisku na sídlisku Juh. Tejto pozitívnej aktivite nášho občana sa bezpochyby potešili nielen rodičia, ale hlavne ich deti, ktoré tu môžu ďalej rozvíjať svoje voľno-časové aktivity.

p. Milan Capák
p. Milan Capák

Mgr. M. Capák na vlastné náklady opravil niektoré častí chodníkov v meste. Jeho aktivity sú sympatické viacerým Rožňavčanom, najmä však tým, ktorí opravenými úsekmi denne prechádzajú.

p. Rudolf Bagáč
p. Rudolf Bagáč

O verejno-prospešnej aktivite p. R. Bagáča nás e-mailom informoval Mgr. Andrej Vaško. Pán Bagáč spolu s mládežou z Apoštolskej cirkvi v Rožňave zrekonštruovali 11 lavičiek na Edelényskej a Kyjevskej ulici. Na vlastné náklady vymenili poškodené častí a  ďalšie lavičky opatrili novým povrchovým náterom. / pdf icon  FOTO /

p. Robert Taško
p. Robert Taško

Mgr. R. Taško zrealizoval v areáli za HM TESCO na Komenského ul. v Rožňave výmenu skrutky a zároveň na vlatné náklady namaľoval konštrukciu pri prameni (csurgó).  / pdf icon  FOTO /

p. Sabina Annová
p. Sabina Annová

Ing. Sabina Annová - ROSA Lipovník realizovala na vlastné náklady v mesiaci september 2012 úpravu stredového ostrovčeka kruhového objazdu na Šafárikovej ulici v Rožňave. Tento ostrovček bude zároveň na vlastné náklady celoročne udržiavať, a to po dobu piatich rokov. Mesto Rožňave týmto ďakuje Ing. Sabine Annovej za poskytnutý sponzorský dar.   / pdf icon  FOTO /
p. Marian Pampurík
p. Marian Pampurík

P. Marian Pampurík daroval mestu vianočný strom - smrek. Umiestnený je pred budovou Mestského úradu v Rožňave a bude súčasťou tohoročnej vianočnej výzdoby mesta    / pdf icon  FOTO /.

Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko
Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko

Majitelia firmy Dom služieb s.r.o. Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko sa rozhodli pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii a zakúpili materiál potrebný pre zabezpečenie chodu núdzového ubytovania. Mesto Rožňava im v mene všetkých, ktorí sú bez prístrešia a využívajú sociálne služby núdzového bývania, ďakuje  / pdf icon  FOTO /.

Sponzori - ohňostroj 2012
Sponzori - ohňostroj 2012

Sponzorským príspevkom prispeli na realizáciu ohňostroja - podujatie Vítanie Nového roka 2013:

Regionálne poradenské a informačné centrum Rožňava - 1000 €

ARPROG, a.s. Poprad - 500 €

Brantner Gemer s.r.o. - 500 €

Ing. Rudolf Mičuda - 300 €

Spoločnosť DS2 s.r.o. - 200 €

Mesto Rožňava ďakuje sponzorom za finačné príspevky.

eustream, a.s. Bratislava
eustream, a.s. Bratislava

Spoločnosť eustream, a.s. Bratislava darovala mestu Rožňava výpočtovú techniku - 2 notebooky a 2 LCD monitory.

Ďakujeme.

Rotary club Rožňava
Rotary club Rožňava

Členovia Rotary clubu Rožňava, ktorí  každoročne realizujú výsadbu stromčekov na sídlisku Juh pri ihrisku Základnej školy J. Hronca vysadili koncom apríla 2013 ďalších 7 nových stromčekov.  pdf icon  /FOTO/

Ďakujeme.

Kvetinárstvo Mirka
Kvetinárstvo Mirka

„Kvetinárstvo Mirka“-  majiteľka Miriam Laciaková,  Edelényska 29/2019, Rožňava,  na vlastné náklady zabezpečila a vyzdobila priestory  historickej radnice  mesta Rožňava. pdf icon/FOTO/

Mesto Rožňava týmto ďakuje za poskytnutý sponzorský dar.

Prápor RCHBO Rožňava a Apoštolská cirkev Rožňava
Prápor RCHBO Rožňava a Apoštolská cirkev Rožňava

Dňa 29. apríla 2013 sa na detskom dopravnom ihrisku konala brigáda, ktorej sa v čase svojho osobného voľna zúčastnili zamestnanci a profesionálni vojaci VÚ 7945 v Rožňave ako aj dobrovoľníci Apoštolskej cirkvi na Slovensku so sídlom v Rožňave.
 
Ďakujeme.
Spoločnosť CWT METAL s.r.o.
Spoločnosť CWT METAL s.r.o.

Spoločnosť CWT METAL s.r.o., poskytla sponzorský dar krovinorez značky STIHL FS 130 4 - mix v hodnote 538,37€ na úpravu trávnatých porastov v areáloch materských škôl v meste Rožňava.
 
Ďakujeme.
Obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava
Obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava

V apríli 2013 sa obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava zapojili do jarného upratovania okolia bytovky. Osadili kvetináče, vysadili kvety , opravili polámané lavičky, nefunkčné hojdačky, šmýkačku a natreli ich novým náterom. Vďaka patrí všetkým, ktorí priložili ruku k dielu, ale najmä pánovi Bendžuchovi, Štofirovi, Ambrozovi, Mátyimu, Vysockému a Oskorypovi.

Výsledok ich práce dokumentujú priložené fotografie pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3
Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3

Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3 si zrekonštruovali svoje bydlisko. Ich inšpiráciou bol pán J. Sokoľ, jeho nápad si osadenstvo bytového domu rýchlo osvojilo a za jeden rok prešiel dom kompletnou rekonštrukciou. Jednotné balkóny, zábradlia z nerezu, dlažby jednotnej farby či zateplenie vonkajšej fasády budovy sú len časťou toho, čo obyvatelia vybudovali.

Dom je chránený kamerovým systémom, možno v ňom nájsť priestor na športové vyžitie, vynovenú miestnosť na sušenie prádla, zasadaciu miestnosť či dokonca rekonštrukciou strechy zabudované okná presvetľujúce schodišťový priestor. Miestnosťou, ktorou sa ako jediní v meste môžu pochváliť práve obyvatelia Kyjevskej ulice 3, je sklad bicyklov s modernou konštrukciou na skladovanie týchto športových pomôcok. Dom nie je len z vnútra vynovený, ale  snahou obyvateľov je starať sa o zeleň v okolí pravidelným kosením ako i strihaním živého plotu a okrasných stromčekov.

V bytovom dome funguje kompletný menežment, ktorého podstatou je rozdelenie úloh medzi jednotlivých obyvateľov, čo znamená, že každý obyvateľ je zodpovedný za konkrétne práce, ktoré vykonáva.

 pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16
Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16

Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16 si svojpomocne skrášlili okolie bytovky vysadením kvetov a ozdobných kríkov. Na jar by malo byť okolie vchodu ešte krajšie, pretože posadili aj množstvo cibúľ narcisov a tulipánov. Sú radi, že mohli prispieť ku skrášleniu mesta, ktorého sú obyvateľmi a dúfajú, že ich práca bude motiváciou aj pre obyvateľov ďalších bytových domov.
 

 pdf icon/FOTO/.

 

Združenie pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO
Združenie pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO

V mene našich detí a kolektívu zamestnancov sa  chceme touto cestou poďakovať  Združeniu pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO - Bc. Ivanovi Kuhnovi, MA  za to, že ste sponzorskou aktivitou prispeli k bezpečnejšiemu pobytu detí  v našom zariadení zabezpečením a výstavbou oplotenia.

Ceníme si Vašu priazeň a podporu a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu aj v budúcnosti.

 

 

Iveta Balázsová
riaditeľka MŠ


 

p. Danka Lukáčová a Róbert Zagiba
p. Danka Lukáčová a Róbert Zagiba

Vedenie mesta ďakuje občanom mesta, ktorí sa rozhodli pomôcť pri vytváraní pravej vianočnej atmosféry v našom meste.
 
Poďakovanie patrí pánovi Róbertovi Zagibovi, ktorý daroval obyvateľom mesta vianočný strom. Pracovníci Technických služieb mesta Rožňava ho osadili pred budovou historickej Radnice na Námestí baníkov.
 
Pani Danke Lukáčovej ďakujeme za darovanie symbolu nadchádzajúcich vianočných sviatkov. Strom, ktorý Rožňavčanom darovala, bude vianočnú atmosféru spríjemňovať pred budovou Mestského úradu v Rožňave.
 
Ďakujeme.

 pdf icon/FOTO/.

 

Občianske združenie "Naša škôlka - Rožňava"
Občianske združenie "Naša škôlka - Rožňava"

Riaditeľstvo Materskej školy Ul. Ernesta Rótha 518/4 v Rožňave vyjadruje poďakovanie výkonnému  výboru Občianskeho združenia "Naša škôlka - Rožňava" a rodičom detí MŠ, ktorí aktívne podporujú a podieľajú sa na rozvoji materskej školy a revitalizácii materiálno- technických podmienok školy. Svojimi finančnými prostriedkami v krátkom uplynulom období pomohli zabezpečiť rekonštrukciu sociálno-hygienických priestorov v  pavilóne A; v I. triede: rekonštrukciu podlahy v herni, nový detský nábytok a stoličky, matrace do detských postieľok,  obnovu detských šatňových skriniek; v II. triede: nové detské šatňové skrinky.
 
V mene detí a kolektívu zamestnancov materskej školy  Ď A K U J E M E.
 
 
Alica Benediktyová
riaditeľka školy

 

 pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14
Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14

Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14 v Rožňave si svojpomocne na vlastné náklady zrekonštruovali priestranstvo pred svojím domom.

Dušou a iniciátorom rekonštrukcie bol domovník Miroslav Gašparec. Zabezpečil materiál a pracovníkov, osobne tiež dohliadal na priebeh prác.

Pred bytovým domom boli odstránené zvyšky poškodeného asfaltového poťahu a na povrch bol natiahnutý nový asfaltový koberec. Nerovnosti vzniknuté počas poslednej povodne boli vyrovnané tak, aby nebránili príjazdu vozidiel pred bytový dom.
 
 
 

 pdf icon/FOTO/.

  • TOP
  • najnovšie
  • najčítanejšie
  • najdiskutovanejšie

Pohotovosť

Ubytuj sa v Rožňave

Anketa


tvorba webstranok, mobilne aplikacie nevyplatene faktury, zoznam dlznikov In-počasie Meteoinfo
realitny portal
 
 

 

 

reality Navsteva lekara - Roznava

 

©2014 Mesto Rožňava. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich mesto Rožňava so sídlom: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava