Nova verzia oficialnej stranky mesta Roznava tu.

  • |
  • Meniny má: |
  • Mapa stránok |
  • RSS
  • |

ZPOZ

Zbor pre občianske záležitosti (ZPOZ) "Človek človeku" pôsobí ako orgán mesta Rožňava na zásadách dobrovoľnosti, vyvíja záujmovo-spoločenskú, nepolitickú činnosť a usiluje sa o vlastný rozvoj. Organizuje a spoluorganizuje občianske obrady, slávnosti a ďalšie významné podujatia usporadúvané mestom (viď Štatút a zásady činnosti ZPOZ).

Obrad uzavretia manželstva, uvítanie dieťaťa do života a prijatie jubilantov sa vykonáva v sobášnych dňoch schválených mestským zastupiteľstvom, alebo vo vopred dohodnutom termíne. Návštevy jubilantov sa vykonávajú bez časového obmedzenia po dohode s rodinnými príslušníkmi v mieste bydliska, alebo v Domove dôchodcov v Rožňave po dohode s jeho vedením.

Obrad uzavretia manželstva sa vykonáva v Obradnej sieni Mesta Rožňava na Ul. akad. Hronca v Rožňave a v červenom salóniku SNM – Kaštieľ Betliar. Členmi zboru sú : primátor mesta, poslanci mestského zastupiteľstva schválení MZ za obradníkov vykonávajúcich sobášny akt, určení pracovníci MsÚ a ostatní občania, ktorí plnia úlohy zboru.

Predseda: Mgr. Dionýz Kemény, poslanec MZ
e-mail: dionyz.kemeny@gmail.com tel: 0949 464 000
Erika Švedová – tajomníčka ZPOZ, Mestský úrad Rožňava,
e-mail: erika.svedova@roznava.sk tel: 0918 393 427

Tlačivá (žiadosti) pre slávnostné obrady (životné jubileá, uvítanie dieťaťa do života, jubilejné sobáše) nájdete v sekcii OBČAN - FORMULÁRE A TLAČIVÁ, resp. kliknite:  TU.

 

Čo je to ZPOZ ? Čím sa zaoberá ?

Hlavnou činnosťou ZPOZ je organizovanie občianskych obradov :
- uzavretie manželstva, uvítanie do života
- životné jubileá
- jubilejné sobáše

Tajomníčka ZPOZ sa stará o skrinku ZPOZu, v ktorej sú pravidelne vymieňané fotografie s činnosťou ZPOZ.
Fotodokumentáciu činnosti ZPOZ si zbor zabezpečuje z vlastných zdrojov.

ZPOZ pri MsÚ v Rožňave sa riadi Štatútom a zásadami činnosti ZPOZ schváleným Mestským zastupiteľstvom v Rožňave dňa : 24.11.2011 uznesením č. 391/2011.

Všetky služby ZPOZ sú pre občanov s trvalým pobytom v meste Rožňava zdarma.
Sobáše pre občanov s trvalým pobytom v matričnom obvode Rožňava sú bezplatné. Patrí sem: Betliar, Gemerská Poloma, Henckovce, Jovice, Brzotín, Kružná, Rudná, Rakovnica a Čučma.

O činnosti ZPOZ v Rožňave

Zbor pre občianske záležitosti (ZPOZ) "Človek - človeku" mesta Rožňava je členom celoslovenského združenia ZPOZ. Činnosť ZPOZ je rôznorodá. Hlavnou náplňou činnosti je organizovanie občianskych obradov a slávností pri významných životných udalostiach občanov. Jeho snahou je tiež prispieť k rozvoju kultúrno - spoločenského života a ďalších činností, vyjadrujúcich pozornosť a úctu človeka k človeku. ZPOZ pôsobí ako orgán Mesta Rožňava na zásadách dobrovoľnosti a usiluje sa o vlastný rozvoj.

Hlavným poslaním zboru pre občianske záležitosti v SR v Rožňave je rozvíjať medzi občanmi svojho mesta výchovnú a propagačnú činnosť zameranú na formovanie a upevňovanie priateľských medziľudských vzťahov, občianskeho vedomia a spolupatričnosti, zabezpečovať humánnu činnosť.
Ďalej sa ZPOZ podieľa na organizovaní ďalších podujatí ako napr. spomienkové oslavy oslobodenia mesta, SNP,1.Máj či slávnosti ako Deň matiek, Mesiac úcty k starším, oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi, Dni mesta a pod.
Sobášne obrady a uvítania dieťaťa do života sa vykonávajú v sobášnej sieni v Rožňave, na Radnici a v Červenom salóniku v Kaštieli Betliar. Ostatné slávnosti sa organizujú mimo uvedeného aj v divadelnej sále OKC v Rožňave.
Obrad uvítania dieťaťa do života sa koná podľa záujmu a nahlásenia rodičov.


Informácie pre občanov:

1)Ako postupovať, ak majú rodičia záujem o obrad uvítania dieťaťa do života?

Ak majú rodičia záujem o zapísanie ich dieťatka do pamätnej knihy mesta Rožňava a vykonanie obradu uvítania dieťaťa do života v obradnej sieni, je potrebné nahlásiť organizátorke ZPOZu dátum a čas vykonania obradu osobne na MsÚ v Rožňave, Odbore školstva, mládeže, športu a ZPOZ. Následne sa vypíše tlačivo s upresnením údajov týkajúcich sa obradu na predpísanom tlačive, ktoré je zverejnené aj na internetovej stránke mesta Rožňava (občan, formuláre a tlačivá).

2) Máte záujem o uzavretie manželstva. Kam ísť?

V prípade, že sa rozhodnete uzavrieť manželstvo, je potrebné ísť na matriku (MsÚ na prízemí)s dokladmi potrebnými na uzavretie manželstva (potrebné doklady sú podrobne rozpísané na internetovej stránke mesta – občan, matrika-ako vybaviť). Na matrike si dohodnete i termín, čas a miesto sobáša (sobášna sieň resp. kaštieľ Betliar). ZPOZ zabezpečuje účinkujúcich na obrade (sobášiaceho, recitáciu, hudbu, speváčku), pripravuje scenár obradu. V prípade nadštandartného obradu tajomníčka ZPOZ ponúkne možné alternatívy realizovania programu – obradu, podľa želania snúbencov. Vyplní sa tlačivo, v ktorom sa uvedú niektoré bližšie osobné údaje. Toto tlačivo slúži len pre potreby ZPOZ, aby sa zabezpečil vhodný výber poézie a hovoreného slova.

3) Pre svojich blízkych chcem zabezpečiť oslávenie životného jubilea, jubilejného sobáša.

Mesto Rožňava nezabúda ani na tých spoluobčanov, ktorí sa dožívajú významných životných jubileí. Obrad sa vykonáva v sobášnych dňoch schválených MZ alebo vopred dohodnutom termíne na základe pozvánky v spolupráci s rodinnými príslušníkmi, Klubom dôchodcov, Jednotou dôchodcov a Domovom dôchodcov v Rožňave. Obrad sa vykonáva pre jubilantov, ktorí v tom čase dovŕšili alebo dovŕšia 80, 85 a viac rokov života. Návštevy jubilantov ktorí dovŕšili alebo dovŕšia vek 90 a viac rokov života sa vykonávajú bez časového obmedzenia po dohode s rodinnými príslušníkmi v mieste jeho bydliska alebo vedením Domova dôchodcov v Rožňave.
Jubilejné sobáše sa vykonávajú v sobášnych dňoch určených MZ na základe žiadosti a dohody s jubilujúcimi, prípadne s Klubom dôchodcov v Rožňave. Obrad sa vykonáva v sobášnej sieni mesta Rožňava, alebo aj inom vhodnom mieste pre manželov, ktorí spolu prežili 25, 30, 35 a viac rokov spoločného života.

4) Mesiac úcty k starším
V mesiaci október mesto organizuje spoločné posedenie pre dôchodcov s kultúrnym programom a malou pozornosťou.

Kto je členom ZPOZ?

Členmi Zboru sú funkcionári mesta:

poslanci – sobášiaci:
Mgr. Dionýz Kemény
PaedDr. Janka Mičudová
Pavol Burdiga
Ing.  Ján Lach


tajomníčka a organizátorka ZPOZ:
Erika Švedová


Organizátorka ZPOZ:
Mgr. Dajana Gabonaiová


Matrikárky:
Ing. Jana Mandátová
Jarmila Brutovszká
Judita Krúzsová


Hudobník:
Natália Lukáčová
Ing. Ivan Nemčok


Speváčka:
Natália Lukáčová
Bc. Ivana Nemčoková


Recitátorky:
Mgr. Dajana Gabonaiová
Caanan Hasani
Miriama Švedová
Aneta Šimonová
Boglárka Vassik

 

Aký bol rok 2011 v ZPOZ ?

Práca ZPOZ - árov bola aj v predchádzajúcom roku rôznorodá. V obradnej sieni sme vítali našich najmenších, ale aj snúbencov, jubilujúcich manželov a starších spoluobčanov pri príležitosti ich životných jubileí. Primátor mesta dňa 6.4.2011 navštívil najstaršiu občianku mesta, ktorá oslávila krásne 99 narodeniny.
Na základe záujmu rodičov o uvítania detí do života ZPOZ ári zapísali 12 nových občanov.
Manželstvo občianskou formou uzavrelo 66 párov, z toho 29 sobášov bolo uzavretých v Kaštieli Betliar. Osem jubilejných sobášov sme spoločne oslávili v spolupráci s Klubom dôchodcov v Rožňave.
ZPOZ sa podieľal v roku 2011 aj na organizovaní osláv oslobodenia mesta, osláv víťazstva nad fašizmom, spomienkového stretnutia Slovenského národného povstania, spomienke na holokaust, oceňovaní bezpríspevkových darcov krvi.......
Poďakovať a vzdať úctu učiteľom sa už v Rožňave stalo tradíciou. Každoročne v obradnej sieni si ocenenia prevezmú zástupcovia zo všetkých rožňavských škôl za ich krásnu prácu. Inak tomu nebolo ani v marci 2011 na slávnostnom prijatí pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov.
Stalo sa už tradíciou, že primátor mesta pri oslavách Dní mesta oceňuje významných občanov. Aj vlani z rúk primátora mesta prevzali ocenenie v priestoroch divadelnej sály OKC najúspešnejší športovci a športové kolektívy reprezentujúci naše mesto.
V obradnej sieni vo februári 2011 primátor mesta odovzdával Cenu primátora, Cenu mesta a cenu Čestný občan mesta Rožňava.

Záver roka 2011 sa niesol v znamení zmien. V októbri 2011 sa vzdal mandátu poslanec MZ PaedDr. Viktor Baláž. Vždy sa snažil, aby v kolektíve ZPOZ vládla dobrá a priateľská atmosféra. Štefan Gerža, podpredseda ZPOZ v novembri odišiel do zaslúženého dôchodku. Bol členom Ústrednej rady ZPOZ v Banskej Bystrici, spoluzakladateľom aktívu v Rožňave, dlhoročným poslancom a sobášiacim, smútočným rečníkom, zamestnancom v oblasti kultúry na MsÚ v Rožňave, moderátorom mnohých kultúrnych podujatí.
Rožňavský kolektív stojí na prahu novej etapy, keď začiatkom roku 2011 pribudli noví sobášiaci a členovia ZPOZ z radov poslancov. Na členskej schôdzi dňa 26.1.2011 bol zvolený nový predseda, Mgr. Dionýz Kemény.
ZPOZ - ári sa naďalej budú usilovať o skvalitňovanie obradov a slávností adresovaných našim spoluobčanom...
V roku 2011 bola sobášna sieň po rokoch vynovená novou dekoráciou a bolo zrekonštruované ústredné kúrenie. V roku 2012 je naplánovaná výmena okien v obradnej sále.


Vízie na rok 2012

• Užšia spolupráca s Domovom dôchodcov v Rožňave. Po dohode s vedením domova návštevy jubilujúcich každý ¼ rok.
• Občanom, ktorí v danom kalendárnom roku dovŕšia okrúhle životné jubileum (70, 75, 80, 85, 90, 95... rokov) zasielanie blahoželaní.
• Po dohode so ZUŠ rozšíriť kultúrny program na obradoch a slávnostiach.
• Viac sa zviditeľniť prostredníctvom internetovej stránke mesta a formou informačnej tabule o činnosti ZPOZ na MsÚ v Rožňave a v sobášnej sieni.© Mesto Rožňava, 2012  Erika Švedová, Odbor školstva, mládeže, vzdelávania, športu a ZPOZ

Úradná tabuľa

Pomáhajú mestu

p. Peter Szabad
p. Peter Szabad

Na verejno-prospešnú aktivitu Ing. P. Szabada nás v rámci sekcie Diskusné fórum upozornila pisateľka Katka Dlhá.
Pán Szabad z vlastnej iniciatívy zrekonštruoval niektoré nefunkčné komponenty  na detskom ihrisku na sídlisku Juh. Tejto pozitívnej aktivite nášho občana sa bezpochyby potešili nielen rodičia, ale hlavne ich deti, ktoré tu môžu ďalej rozvíjať svoje voľno-časové aktivity.

p. Milan Capák
p. Milan Capák

Mgr. M. Capák na vlastné náklady opravil niektoré častí chodníkov v meste. Jeho aktivity sú sympatické viacerým Rožňavčanom, najmä však tým, ktorí opravenými úsekmi denne prechádzajú.

p. Rudolf Bagáč
p. Rudolf Bagáč

O verejno-prospešnej aktivite p. R. Bagáča nás e-mailom informoval Mgr. Andrej Vaško. Pán Bagáč spolu s mládežou z Apoštolskej cirkvi v Rožňave zrekonštruovali 11 lavičiek na Edelényskej a Kyjevskej ulici. Na vlastné náklady vymenili poškodené častí a  ďalšie lavičky opatrili novým povrchovým náterom. / pdf icon  FOTO /

p. Robert Taško
p. Robert Taško

Mgr. R. Taško zrealizoval v areáli za HM TESCO na Komenského ul. v Rožňave výmenu skrutky a zároveň na vlatné náklady namaľoval konštrukciu pri prameni (csurgó).  / pdf icon  FOTO /

p. Sabina Annová
p. Sabina Annová

Ing. Sabina Annová - ROSA Lipovník realizovala na vlastné náklady v mesiaci september 2012 úpravu stredového ostrovčeka kruhového objazdu na Šafárikovej ulici v Rožňave. Tento ostrovček bude zároveň na vlastné náklady celoročne udržiavať, a to po dobu piatich rokov. Mesto Rožňave týmto ďakuje Ing. Sabine Annovej za poskytnutý sponzorský dar.   / pdf icon  FOTO /
p. Marian Pampurík
p. Marian Pampurík

P. Marian Pampurík daroval mestu vianočný strom - smrek. Umiestnený je pred budovou Mestského úradu v Rožňave a bude súčasťou tohoročnej vianočnej výzdoby mesta    / pdf icon  FOTO /.

Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko
Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko

Majitelia firmy Dom služieb s.r.o. Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko sa rozhodli pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii a zakúpili materiál potrebný pre zabezpečenie chodu núdzového ubytovania. Mesto Rožňava im v mene všetkých, ktorí sú bez prístrešia a využívajú sociálne služby núdzového bývania, ďakuje  / pdf icon  FOTO /.

Sponzori - ohňostroj 2012
Sponzori - ohňostroj 2012

Sponzorským príspevkom prispeli na realizáciu ohňostroja - podujatie Vítanie Nového roka 2013:

Regionálne poradenské a informačné centrum Rožňava - 1000 €

ARPROG, a.s. Poprad - 500 €

Brantner Gemer s.r.o. - 500 €

Ing. Rudolf Mičuda - 300 €

Spoločnosť DS2 s.r.o. - 200 €

Mesto Rožňava ďakuje sponzorom za finačné príspevky.

eustream, a.s. Bratislava
eustream, a.s. Bratislava

Spoločnosť eustream, a.s. Bratislava darovala mestu Rožňava výpočtovú techniku - 2 notebooky a 2 LCD monitory.

Ďakujeme.

Rotary club Rožňava
Rotary club Rožňava

Členovia Rotary clubu Rožňava, ktorí  každoročne realizujú výsadbu stromčekov na sídlisku Juh pri ihrisku Základnej školy J. Hronca vysadili koncom apríla 2013 ďalších 7 nových stromčekov.  pdf icon  /FOTO/

Ďakujeme.

Kvetinárstvo Mirka
Kvetinárstvo Mirka

„Kvetinárstvo Mirka“-  majiteľka Miriam Laciaková,  Edelényska 29/2019, Rožňava,  na vlastné náklady zabezpečila a vyzdobila priestory  historickej radnice  mesta Rožňava. pdf icon/FOTO/

Mesto Rožňava týmto ďakuje za poskytnutý sponzorský dar.

Prápor RCHBO Rožňava a Apoštolská cirkev Rožňava
Prápor RCHBO Rožňava a Apoštolská cirkev Rožňava

Dňa 29. apríla 2013 sa na detskom dopravnom ihrisku konala brigáda, ktorej sa v čase svojho osobného voľna zúčastnili zamestnanci a profesionálni vojaci VÚ 7945 v Rožňave ako aj dobrovoľníci Apoštolskej cirkvi na Slovensku so sídlom v Rožňave.
 
Ďakujeme.
Spoločnosť CWT METAL s.r.o.
Spoločnosť CWT METAL s.r.o.

Spoločnosť CWT METAL s.r.o., poskytla sponzorský dar krovinorez značky STIHL FS 130 4 - mix v hodnote 538,37€ na úpravu trávnatých porastov v areáloch materských škôl v meste Rožňava.
 
Ďakujeme.
Obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava
Obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava

V apríli 2013 sa obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava zapojili do jarného upratovania okolia bytovky. Osadili kvetináče, vysadili kvety , opravili polámané lavičky, nefunkčné hojdačky, šmýkačku a natreli ich novým náterom. Vďaka patrí všetkým, ktorí priložili ruku k dielu, ale najmä pánovi Bendžuchovi, Štofirovi, Ambrozovi, Mátyimu, Vysockému a Oskorypovi.

Výsledok ich práce dokumentujú priložené fotografie pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3
Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3

Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3 si zrekonštruovali svoje bydlisko. Ich inšpiráciou bol pán J. Sokoľ, jeho nápad si osadenstvo bytového domu rýchlo osvojilo a za jeden rok prešiel dom kompletnou rekonštrukciou. Jednotné balkóny, zábradlia z nerezu, dlažby jednotnej farby či zateplenie vonkajšej fasády budovy sú len časťou toho, čo obyvatelia vybudovali.

Dom je chránený kamerovým systémom, možno v ňom nájsť priestor na športové vyžitie, vynovenú miestnosť na sušenie prádla, zasadaciu miestnosť či dokonca rekonštrukciou strechy zabudované okná presvetľujúce schodišťový priestor. Miestnosťou, ktorou sa ako jediní v meste môžu pochváliť práve obyvatelia Kyjevskej ulice 3, je sklad bicyklov s modernou konštrukciou na skladovanie týchto športových pomôcok. Dom nie je len z vnútra vynovený, ale  snahou obyvateľov je starať sa o zeleň v okolí pravidelným kosením ako i strihaním živého plotu a okrasných stromčekov.

V bytovom dome funguje kompletný menežment, ktorého podstatou je rozdelenie úloh medzi jednotlivých obyvateľov, čo znamená, že každý obyvateľ je zodpovedný za konkrétne práce, ktoré vykonáva.

 pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16
Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16

Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16 si svojpomocne skrášlili okolie bytovky vysadením kvetov a ozdobných kríkov. Na jar by malo byť okolie vchodu ešte krajšie, pretože posadili aj množstvo cibúľ narcisov a tulipánov. Sú radi, že mohli prispieť ku skrášleniu mesta, ktorého sú obyvateľmi a dúfajú, že ich práca bude motiváciou aj pre obyvateľov ďalších bytových domov.
 

 pdf icon/FOTO/.

 

Združenie pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO
Združenie pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO

V mene našich detí a kolektívu zamestnancov sa  chceme touto cestou poďakovať  Združeniu pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO - Bc. Ivanovi Kuhnovi, MA  za to, že ste sponzorskou aktivitou prispeli k bezpečnejšiemu pobytu detí  v našom zariadení zabezpečením a výstavbou oplotenia.

Ceníme si Vašu priazeň a podporu a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu aj v budúcnosti.

 

 

Iveta Balázsová
riaditeľka MŠ


 

p. Danka Lukáčová a Róbert Zagiba
p. Danka Lukáčová a Róbert Zagiba

Vedenie mesta ďakuje občanom mesta, ktorí sa rozhodli pomôcť pri vytváraní pravej vianočnej atmosféry v našom meste.
 
Poďakovanie patrí pánovi Róbertovi Zagibovi, ktorý daroval obyvateľom mesta vianočný strom. Pracovníci Technických služieb mesta Rožňava ho osadili pred budovou historickej Radnice na Námestí baníkov.
 
Pani Danke Lukáčovej ďakujeme za darovanie symbolu nadchádzajúcich vianočných sviatkov. Strom, ktorý Rožňavčanom darovala, bude vianočnú atmosféru spríjemňovať pred budovou Mestského úradu v Rožňave.
 
Ďakujeme.

 pdf icon/FOTO/.

 

Občianske združenie "Naša škôlka - Rožňava"
Občianske združenie "Naša škôlka - Rožňava"

Riaditeľstvo Materskej školy Ul. Ernesta Rótha 518/4 v Rožňave vyjadruje poďakovanie výkonnému  výboru Občianskeho združenia "Naša škôlka - Rožňava" a rodičom detí MŠ, ktorí aktívne podporujú a podieľajú sa na rozvoji materskej školy a revitalizácii materiálno- technických podmienok školy. Svojimi finančnými prostriedkami v krátkom uplynulom období pomohli zabezpečiť rekonštrukciu sociálno-hygienických priestorov v  pavilóne A; v I. triede: rekonštrukciu podlahy v herni, nový detský nábytok a stoličky, matrace do detských postieľok,  obnovu detských šatňových skriniek; v II. triede: nové detské šatňové skrinky.
 
V mene detí a kolektívu zamestnancov materskej školy  Ď A K U J E M E.
 
 
Alica Benediktyová
riaditeľka školy

 

 pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14
Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14

Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14 v Rožňave si svojpomocne na vlastné náklady zrekonštruovali priestranstvo pred svojím domom.

Dušou a iniciátorom rekonštrukcie bol domovník Miroslav Gašparec. Zabezpečil materiál a pracovníkov, osobne tiež dohliadal na priebeh prác.

Pred bytovým domom boli odstránené zvyšky poškodeného asfaltového poťahu a na povrch bol natiahnutý nový asfaltový koberec. Nerovnosti vzniknuté počas poslednej povodne boli vyrovnané tak, aby nebránili príjazdu vozidiel pred bytový dom.
 
 
 

 pdf icon/FOTO/.

  • TOP
  • najnovšie
  • najčítanejšie
  • najdiskutovanejšie

Pohotovosť

Ubytuj sa v Rožňave

Anketa


tvorba webstranok, mobilne aplikacie nevyplatene faktury, zoznam dlznikov In-počasie Meteoinfo
realitny portal
 
 

 

 

reality Navsteva lekara - Roznava

 

©2014 Mesto Rožňava. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich mesto Rožňava so sídlom: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava