Nova verzia oficialnej stranky mesta Roznava tu.

 • |
 • Meniny má: |
 • Mapa stránok |
 • RSS
 • |

Volebné obdobie 2010-2014

Oficiálne výsledky volieb primátora mesta Rožňava v roku 2012
 
icon pdf Výsledky volieb primátora mesta výsledky
icon pdf Volebné výsledky podľa okrskov výsledky
icon pdf Volebná štatistika výsledky

 


© Mesto Rožňava, 2012, Helena Šujanská -  Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

 

Zmeny v mestskom zastupiteľstve 2010 - 2014
 
icon pdf Zmeny v MZ Uznesenia

 


© Mesto Rožňava, 2014, Helena Šujanská - Odbor všeobecnej a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava  

 

Oficiálne výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta Rožňava

icon pdf MVK - výsledky komunálnych volieb výsledky
icon pdf Výsledky komunálnych volieb - primátor výsledky
icon pdf Výsledky komunálnych volieb - nezvolení kandidáti na poslancov MZ - náhradníci výsledky
icon pdf Výsledky komunálnych volieb -  kandidáti na  poslancov MZ - podľa oksrkov výsledky

 


© Mesto Rožňava, 2010, Helena Šujanská -  Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

 

O Z N Á M E N I E   pre  občanov  mesta  Rožňava  o  vyhlásení  volieb  do orgánov samosprávy obcí
 
pdf icon Oznámenie

 


© Mesto Rožňava, 2010, Helena Šujanská -  Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

 

 

Mestská volebná komisia pre voľby do orgánov samosprávy mesta Rožňava

pdf icon Zoznam členov  MVK

 

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY  pre voľby primátora a poslancov MZ mesta  Rožňava

pdf icon Zoznam - kandidáti na primátora mesta
pdf icon Zoznam - kandidáti na poslancov - vol. obvod 1
pdf icon Zoznam - kandidáti na poslancov - vol. obvod 2
pdf icon Zoznam - kandidáti na poslancov - vol. obvod 3

 

 


© Mesto Rožňava, 2010, Helena Šujanská -  Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

 

 
Informácia o podaných kandidátnych listinách
 
pre voľbu primátora mesta
 
 
 
Pre voľbu primátora mesta podali kandidátne listiny :
 
 
 
3 politické strany :
 
 
 
ÚSVIT  -  Mgr. Ján Vojta
 
Občianska konzervatívna strana  -  Ivan Kuhn, Bc., MA
 
Smer – sociálna demokracia  -  Ing. Ján Babič
 
 
 
6 nezávislých kandidátov
 
 
Ing. Ondrej Bolaček
 
Erika Filiczká
 
Ladislav Gažík
 
MUDr. Vladislav Laciak
 
Karol Kováč Dipl. Ing.
 
Ing. Viktor Badin
 
 
 
 
Informácia o podaných kandidátnych listinách
 
pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva
 
 
Pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva podalo kandidátne listiny :
 
 
 
14 politických strán na celkový počet 68 poslancov podľa volebných obvodov nasledovne
 
 
 
 
                               VO 1         VO 2            VO 3
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
 
 
Strana rómskej koalície         -            -                1
 
Rómska iniciatíva Slovenska     -            -                1
 
Strana Sociálnej Solidarity     -            -                1
 
Občianska konzervatívna strana  3            2                3
 
Sloboda a Solidarita            1            1                2
 
Kresťanskodemokratické hnutie   2            1                3
 
MOST – HÍD                      5            3                5
 
ÚSVIT                           1            1                1
 
ĽS-Hnutie za demokr. Slovensko  2            -                -
 
SMER-sociálna demokracia        6            4                7
 
Slovenská národná strana        -            -                1
 
Strana maďarskej koalície -
 
Magyar Koalíció Pártja          2            2                4
 
Hnutie za demokraciu            -            -                1
 
Slovenská demokratická
 
a kresťanská únia – Demokratická
 
strana                          2            -                -
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                                               24           14               30                   
 
 
 
                                                                                               
36 nezávislých kandidátov      14            7               15
 
 
 

© Mesto Rožňava, 4. 10. 2010 Helena Šujanská, Odbor všeobecnej a vnútornej správy, Mestský úrad v Rožňave

 

 

Voľby do orgánov samosprávy mesta Rožňava
VOLEBNÉ OBDOBIE 2010 - 2014Počet obyvateľov mesta Rožňava k 29. 7. 2010 - 18 791


Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov
• pre voľby do mestského zastupiteľstva
• pre voľby primátora mesta
 

Počet obyvateľov obce – mesta Počet podpisov voličov na petícii
2 001 – 20 000 200


     
 


 

MESTO  ROŽŇAVA

         V súlade s § 11 a/ zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, primátor mesta Rožňava menoval za zapisovateľa Mestskej volebnej komisie v Rožňave pre voľby primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva konané

dňa 27.11.2010, p. Helenu  Š u j a n s k ú .  

 

Kandidátne listiny bude prijímať v kancelárii č. 206 na II. poschodí Mestského úradu v Rožňave  :

 

 • v pracovné dni  -  od 8.00 - 15.30 hod., v stredu: od 8.00 - 17:00 hod.
 • v sobotu 2.10.2010 - od  8.00   – 14.00 hod.
 • v nedeľu 3.10.2010 - od 10.00  – 24.00 hod.

 

 


 
Pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva podáva kandidátnu listinu osobitne za každý volebný obvod politická strana, politické hnutie a koalícia (ďalej len „politická strana“) a nezávislý kandidát.

 

Politická strana prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne doručia kandidátnu listinu v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi mestskej volebnej komisie (Mestský úrad v Rožňave) najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 3. októbra 2010.


Pre voľby primátora mesta podáva kandidátnu listinu politická strana a nezávislý kandidát.


Politická strana prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne doručia kandidátnu listinu v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi mestskej volebnej komisie (Mestský úrad v Rožňave) najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 3. októbra 2010.


 

Dokumenty na stiahnutie:

 

Vzor kandidátnej listiny politickej strany (politického hnutia, koalície) pre voľby do obecného (mestského, miestneho) zastupiteľstva rtf icon
Vzor kandidátnej listiny nezávislého kandidáta pre voľby do obecného (mestského, miestneho) zastupiteľstva rtf icon
Vzor kandidátnej listiny politickej strany (politického hnutia, koalície) pre voľby starostu obce (primátora mesta, starostu mestskej časti) rtf icon
Vzor kandidátnej listiny nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce (primátora mesta, starostu mestskej časti) rtf icon


 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave uznesením číslo : 179/2010 schválilo pre volebné obdobie 2010 – 2014:

1. určenie volebných obvodov podľa alternatívy B/2

2. celkový počet poslancov Mestského zastupiteľstva v Rožňave : 17

3. počet poslancov v jednotlivých volebných obvodoch /VO/  nasledovne :

VO 1 - 6 poslancov
VO 2 - 4 poslanci
VO 3 - 7 poslancov
 

Volebné obvody 2010-2014


Zmeny oproti volebnému obdobiu 2006 - 2010


Rožňavská Baňa zaraďuje sa do volebného obvodu 1 /z pôvodného VO 4/
Nadabula zaraďuje sa do volebného obvodu 1 /z pôvodného VO 4/
   
Strelnica zaraďuje sa do volebného obvodu 2 /z pôvodného VO 4/
Železničná ul. zaraďuje sa do volebného obvodu 2 /z pôvodného VO 4/
Štítnická ul. zaraďuje sa do volebného obvodu 2 /z pôvodného VO 1 a 4/
časť : Šafárikova ul. zaraďuje sa do volebného obvodu 2 /z pôvodného VO 3/
   
 
Volebný
obvod
Územie volebného obvodu Počet
občanov
     
VO 1 pôvodné hranice 5727
  - časť Štítnickej ul. -27
  + Nadabula 488
  + Rožňavská Baňa 640
  spolu 6828
     
VO 2 pôvodné hranice 3840
  + Strelnica 82
  + Železničná ul. 42
  + Štítnická ulica 27+12
  + Šafárikova ulica časť 369
  spolu 4372
     
VO 3 pôvodné hranice 7978
  spolu 7609


VO - alter

 

Ulice patriace do volebného obvodu č. 1

Počet poslancov: 6

Dovčíkova, Kozmonautov, Krásnohorská, Ružová, Slnečná, Vitéz kert

Banícka, Cintorínska, Hornocintorínska, Hrnčiarska, Jána Brocku, Jasná, Juraja Marikovszkého, Klobučnícka, Krátka, Kúpeľná, Majerská, Martina Kukučína, Podrákošská, Skalná, Splavná, Strmá, Útulná

Čučmianska dlhá, J. A. Komenského, Lesná

Čučmianska, Sama Czabána

Akademika Hronca, Alej Antona Kissa, Betliarska, Cyrila a Metoda, Janka Kráľa, Kósu-Schoppera, Kvetná, Lipová, Námestie 1. mája, Námestie baníkov, Pod Kalváriou, Šafárikova do č. 17 nepárne, do č. 22 párne, Špitálska, Tichá, Tlačiarenská, Záhradnícka, Zeleného stromu

Rožňavská Baňa

mestská časť Nadabula


Ulice patriace do volebného obvodu č. 2

Počet poslancov: 4

Mierová, Zlatá,

Hviezdoslavova. Jarná, Letná, Vajanského, Strelnica, Štítnická, Železničná

Budovateľská, Chalupkova, Jozefa Mikulíka, Pionierov, Šípková,

Ernesta Rótha, Malá, Šafárikova od č. 19 nepárne a od č. 50 párne do konca uliceUlice patriace do volebného obvodu č. 3

Počet poslancov: 7

Kolomana Tichyho, Košická, Páterová, Pavla Dobšinského, Rumunská

29. augusta, 9. mája, Bočná, Garbiarska, Gemerská, Južná, Kasárenská, Laca Novomeského, Tehelná

Andreja Cházára, Jovická, M.R. Štefánika, Okružná, Východná, Zoltána Fábryho

Edelényska, Kyjevská , Zakarpatská

   

   

© Mesto Rožňava, 7. 7. 2010 Helena Šujanská, Odbor všeobecnej a vnútornej správy, Mestský úrad v Rožňave

 

Úradná tabuľa

Pomáhajú mestu

p. Peter Szabad
p. Peter Szabad

Na verejno-prospešnú aktivitu Ing. P. Szabada nás v rámci sekcie Diskusné fórum upozornila pisateľka Katka Dlhá.
Pán Szabad z vlastnej iniciatívy zrekonštruoval niektoré nefunkčné komponenty  na detskom ihrisku na sídlisku Juh. Tejto pozitívnej aktivite nášho občana sa bezpochyby potešili nielen rodičia, ale hlavne ich deti, ktoré tu môžu ďalej rozvíjať svoje voľno-časové aktivity.

p. Milan Capák
p. Milan Capák

Mgr. M. Capák na vlastné náklady opravil niektoré častí chodníkov v meste. Jeho aktivity sú sympatické viacerým Rožňavčanom, najmä však tým, ktorí opravenými úsekmi denne prechádzajú.

p. Rudolf Bagáč
p. Rudolf Bagáč

O verejno-prospešnej aktivite p. R. Bagáča nás e-mailom informoval Mgr. Andrej Vaško. Pán Bagáč spolu s mládežou z Apoštolskej cirkvi v Rožňave zrekonštruovali 11 lavičiek na Edelényskej a Kyjevskej ulici. Na vlastné náklady vymenili poškodené častí a  ďalšie lavičky opatrili novým povrchovým náterom. / pdf icon  FOTO /

p. Robert Taško
p. Robert Taško

Mgr. R. Taško zrealizoval v areáli za HM TESCO na Komenského ul. v Rožňave výmenu skrutky a zároveň na vlatné náklady namaľoval konštrukciu pri prameni (csurgó).  / pdf icon  FOTO /

p. Sabina Annová
p. Sabina Annová

Ing. Sabina Annová - ROSA Lipovník realizovala na vlastné náklady v mesiaci september 2012 úpravu stredového ostrovčeka kruhového objazdu na Šafárikovej ulici v Rožňave. Tento ostrovček bude zároveň na vlastné náklady celoročne udržiavať, a to po dobu piatich rokov. Mesto Rožňave týmto ďakuje Ing. Sabine Annovej za poskytnutý sponzorský dar.   / pdf icon  FOTO /
p. Marian Pampurík
p. Marian Pampurík

P. Marian Pampurík daroval mestu vianočný strom - smrek. Umiestnený je pred budovou Mestského úradu v Rožňave a bude súčasťou tohoročnej vianočnej výzdoby mesta    / pdf icon  FOTO /.

Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko
Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko

Majitelia firmy Dom služieb s.r.o. Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko sa rozhodli pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii a zakúpili materiál potrebný pre zabezpečenie chodu núdzového ubytovania. Mesto Rožňava im v mene všetkých, ktorí sú bez prístrešia a využívajú sociálne služby núdzového bývania, ďakuje  / pdf icon  FOTO /.

Sponzori - ohňostroj 2012
Sponzori - ohňostroj 2012

Sponzorským príspevkom prispeli na realizáciu ohňostroja - podujatie Vítanie Nového roka 2013:

Regionálne poradenské a informačné centrum Rožňava - 1000 €

ARPROG, a.s. Poprad - 500 €

Brantner Gemer s.r.o. - 500 €

Ing. Rudolf Mičuda - 300 €

Spoločnosť DS2 s.r.o. - 200 €

Mesto Rožňava ďakuje sponzorom za finačné príspevky.

eustream, a.s. Bratislava
eustream, a.s. Bratislava

Spoločnosť eustream, a.s. Bratislava darovala mestu Rožňava výpočtovú techniku - 2 notebooky a 2 LCD monitory.

Ďakujeme.

Rotary club Rožňava
Rotary club Rožňava

Členovia Rotary clubu Rožňava, ktorí  každoročne realizujú výsadbu stromčekov na sídlisku Juh pri ihrisku Základnej školy J. Hronca vysadili koncom apríla 2013 ďalších 7 nových stromčekov.  pdf icon  /FOTO/

Ďakujeme.

Kvetinárstvo Mirka
Kvetinárstvo Mirka

„Kvetinárstvo Mirka“-  majiteľka Miriam Laciaková,  Edelényska 29/2019, Rožňava,  na vlastné náklady zabezpečila a vyzdobila priestory  historickej radnice  mesta Rožňava. pdf icon/FOTO/

Mesto Rožňava týmto ďakuje za poskytnutý sponzorský dar.

Prápor RCHBO Rožňava a Apoštolská cirkev Rožňava
Prápor RCHBO Rožňava a Apoštolská cirkev Rožňava

Dňa 29. apríla 2013 sa na detskom dopravnom ihrisku konala brigáda, ktorej sa v čase svojho osobného voľna zúčastnili zamestnanci a profesionálni vojaci VÚ 7945 v Rožňave ako aj dobrovoľníci Apoštolskej cirkvi na Slovensku so sídlom v Rožňave.
 
Ďakujeme.
Spoločnosť CWT METAL s.r.o.
Spoločnosť CWT METAL s.r.o.

Spoločnosť CWT METAL s.r.o., poskytla sponzorský dar krovinorez značky STIHL FS 130 4 - mix v hodnote 538,37€ na úpravu trávnatých porastov v areáloch materských škôl v meste Rožňava.
 
Ďakujeme.
Obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava
Obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava

V apríli 2013 sa obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava zapojili do jarného upratovania okolia bytovky. Osadili kvetináče, vysadili kvety , opravili polámané lavičky, nefunkčné hojdačky, šmýkačku a natreli ich novým náterom. Vďaka patrí všetkým, ktorí priložili ruku k dielu, ale najmä pánovi Bendžuchovi, Štofirovi, Ambrozovi, Mátyimu, Vysockému a Oskorypovi.

Výsledok ich práce dokumentujú priložené fotografie pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3
Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3

Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3 si zrekonštruovali svoje bydlisko. Ich inšpiráciou bol pán J. Sokoľ, jeho nápad si osadenstvo bytového domu rýchlo osvojilo a za jeden rok prešiel dom kompletnou rekonštrukciou. Jednotné balkóny, zábradlia z nerezu, dlažby jednotnej farby či zateplenie vonkajšej fasády budovy sú len časťou toho, čo obyvatelia vybudovali.

Dom je chránený kamerovým systémom, možno v ňom nájsť priestor na športové vyžitie, vynovenú miestnosť na sušenie prádla, zasadaciu miestnosť či dokonca rekonštrukciou strechy zabudované okná presvetľujúce schodišťový priestor. Miestnosťou, ktorou sa ako jediní v meste môžu pochváliť práve obyvatelia Kyjevskej ulice 3, je sklad bicyklov s modernou konštrukciou na skladovanie týchto športových pomôcok. Dom nie je len z vnútra vynovený, ale  snahou obyvateľov je starať sa o zeleň v okolí pravidelným kosením ako i strihaním živého plotu a okrasných stromčekov.

V bytovom dome funguje kompletný menežment, ktorého podstatou je rozdelenie úloh medzi jednotlivých obyvateľov, čo znamená, že každý obyvateľ je zodpovedný za konkrétne práce, ktoré vykonáva.

 pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16
Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16

Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16 si svojpomocne skrášlili okolie bytovky vysadením kvetov a ozdobných kríkov. Na jar by malo byť okolie vchodu ešte krajšie, pretože posadili aj množstvo cibúľ narcisov a tulipánov. Sú radi, že mohli prispieť ku skrášleniu mesta, ktorého sú obyvateľmi a dúfajú, že ich práca bude motiváciou aj pre obyvateľov ďalších bytových domov.
 

 pdf icon/FOTO/.

 

Združenie pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO
Združenie pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO

V mene našich detí a kolektívu zamestnancov sa  chceme touto cestou poďakovať  Združeniu pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO - Bc. Ivanovi Kuhnovi, MA  za to, že ste sponzorskou aktivitou prispeli k bezpečnejšiemu pobytu detí  v našom zariadení zabezpečením a výstavbou oplotenia.

Ceníme si Vašu priazeň a podporu a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu aj v budúcnosti.

 

 

Iveta Balázsová
riaditeľka MŠ


 

p. Danka Lukáčová a Róbert Zagiba
p. Danka Lukáčová a Róbert Zagiba

Vedenie mesta ďakuje občanom mesta, ktorí sa rozhodli pomôcť pri vytváraní pravej vianočnej atmosféry v našom meste.
 
Poďakovanie patrí pánovi Róbertovi Zagibovi, ktorý daroval obyvateľom mesta vianočný strom. Pracovníci Technických služieb mesta Rožňava ho osadili pred budovou historickej Radnice na Námestí baníkov.
 
Pani Danke Lukáčovej ďakujeme za darovanie symbolu nadchádzajúcich vianočných sviatkov. Strom, ktorý Rožňavčanom darovala, bude vianočnú atmosféru spríjemňovať pred budovou Mestského úradu v Rožňave.
 
Ďakujeme.

 pdf icon/FOTO/.

 

Občianske združenie "Naša škôlka - Rožňava"
Občianske združenie "Naša škôlka - Rožňava"

Riaditeľstvo Materskej školy Ul. Ernesta Rótha 518/4 v Rožňave vyjadruje poďakovanie výkonnému  výboru Občianskeho združenia "Naša škôlka - Rožňava" a rodičom detí MŠ, ktorí aktívne podporujú a podieľajú sa na rozvoji materskej školy a revitalizácii materiálno- technických podmienok školy. Svojimi finančnými prostriedkami v krátkom uplynulom období pomohli zabezpečiť rekonštrukciu sociálno-hygienických priestorov v  pavilóne A; v I. triede: rekonštrukciu podlahy v herni, nový detský nábytok a stoličky, matrace do detských postieľok,  obnovu detských šatňových skriniek; v II. triede: nové detské šatňové skrinky.
 
V mene detí a kolektívu zamestnancov materskej školy  Ď A K U J E M E.
 
 
Alica Benediktyová
riaditeľka školy

 

 pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14
Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14

Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14 v Rožňave si svojpomocne na vlastné náklady zrekonštruovali priestranstvo pred svojím domom.

Dušou a iniciátorom rekonštrukcie bol domovník Miroslav Gašparec. Zabezpečil materiál a pracovníkov, osobne tiež dohliadal na priebeh prác.

Pred bytovým domom boli odstránené zvyšky poškodeného asfaltového poťahu a na povrch bol natiahnutý nový asfaltový koberec. Nerovnosti vzniknuté počas poslednej povodne boli vyrovnané tak, aby nebránili príjazdu vozidiel pred bytový dom.
 
 
 

 pdf icon/FOTO/.

 • TOP
 • najnovšie
 • najčítanejšie
 • najdiskutovanejšie

Pohotovosť

Ubytuj sa v Rožňave

Anketa


tvorba webstranok, mobilne aplikacie nevyplatene faktury, zoznam dlznikov In-počasie Meteoinfo
realitny portal
 
 

 

 

reality Navsteva lekara - Roznava

 

©2014 Mesto Rožňava. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich mesto Rožňava so sídlom: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava