Nova verzia oficialnej stranky mesta Roznava tu.

  • |
  • Meniny má: |
  • Mapa stránok |
  • RSS
  • |

Štatút mesta

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave na základe § 24 ods.1 písm. c/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva pre územie mesta Rožňava tento Štatút mesta Rožňava
 
 
PRVÁ HLAVA
§ 1
Úvodné ustanovenia

1. Štatút mesta Rožňava upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť mesta, práva a povinnosti obyvateľov mesta, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom mesta, ďalej postavenie a pôsobnosť mestského zastupiteľstva, primátora a ďalších orgánov mestskej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy mesta, symboly mesta, udeľovanie čestného občianstva, cien mesta a odmien.
 
2. Štatút mesta Rožňava je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom mesta.
 
 
§ 2
Postavenie mesta

1. Mesto Rožňava je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky združujúci osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Územie mesta Rožňava tvorí súbor katastrálnych území jeho jednotlivých častí, a to Rožňavy, Rožňavskej Bane a Nadabulej. Zmeny územia mesta Rožňava možno vykonať v súlade s osobitnými právnymi predpismi.
 
2. Mesto je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami mesta.
 
3. Mesto má právo na svoje mestské symboly. Podmienky a spôsob používania symbolov mesta a insígnií primátora mesta sa podrobne upravia nariadením o používaní symbolov mesta a insígnií primátora mesta.
 
4. Ukladať mestu povinnosti a obmedzenia pri výkone samosprávy možno len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.
 
5. Mesto určuje a mení nariadením názvy ulíc a iných verejných priestranstiev, určuje stavbám súpisné číslo a orientačné číslo, vedie evidenciu súpisných čísel a evidenciu orientačných čísel a udržiava ju v súlade so skutočným stavom podľa ustanovení §2b a 2c zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len cit. zákon).
 
§ 3
Obyvatelia mesta, ich práva a povinnosti

1. Obyvateľom mesta Rožňava je osoba, ktorá má na území mesta trvalý pobyt.
 
2. Obyvatelia mesta sa zúčastňujú na samospráve mesta najmä výkonom svojich práv a povinností. Tieto sú zakotvené v §3 ods.2 a ods.3 cit. zákona.
 
3. Mesto má voči obyvateľom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 
4. Na samospráve mesta sa má právo podieľať aj ten, kto má na jeho území nehnuteľný majetok, v meste platí miestnu daň alebo miestny poplatok, alebo je v meste prihlásený na prechodný  pobyt, alebo ten, kto má čestné občianstvo mesta. Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy mesta a byť do nich zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta (miestne referendum).
 
5. Mesto je povinné poskytnúť obyvateľovi mesta nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.
 
 
§ 4
Samospráva mesta Rožňava

1. Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku, všetky záležitosti , ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická alebo fyzická osoba.
 
2. Samosprávu mesta Rožňava vykonávajú obyvatelia mesta prostredníctvom:
a) orgánov mesta
b) miestnym referendom
c) zhromaždením obyvateľov mesta.

 
3. Mesto spolupracuje v záujme rozvoja mesta s politickými stranami a politickými hnutiami, s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami, ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v meste.
 
4. Mesto môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia, nariadenia mesta nesmú odporovať Ústave Slovenskej republiky, ústavným zákonom, zákonom a medzinárodným zmluvám, s  ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. Vo veciach, v ktorých mesto plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach, takéto nariadenie nesmie odporovať Ústave Slovenskej republiky, ústavným zákonom, zákonom a medzinárodným zmluvám, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom stanoveným zákonom, nariadeniam vlády, všeobecne záväzným predpisom ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení mesta, ich vydávaní ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento štatút a Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Rožňave.
 
5. Mesto spravuje svoje vnútorné veci vymedzené najmä v zák. SNR č. 369/1990 Zb. - § 4 ods.3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.
 
 
DRUHÁ HLAVA
§ 5

MAJETOK MESTA
 
1. Majetok Mesta Rožňava tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve mesta a všetky pohľadávky a iné majetkové práva mesta a majetkové práva právnických osôb založených mestom. Mesto môže zveriť svoj majetok do správy subjektom, ktoré založilo alebo zriadilo.
 
2. Majetok mesta Rožňava sa používa najmä:
- pre verejné účely
- na podnikateľskú činnosť
- na výkon samosprávy mesta
Darovanie nehnuteľného majetku mesta je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Majetok mesta slúži na plnenie úloh mesta.

 
3. Majetok mesta, ktorý slúži pre verejné účely (najmä pre miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie mesto neobmedzilo. Majetok mesta sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať.
 
4. Mesto môže svoj majetok vložiť ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť inú právnickú osobu.
 
5. Majetok mesta určený na výkon samosprávy mesta možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb mesta a na činnosť samosprávnych orgánov mesta.
 
6. Evidenciu o stave a pohybe majetku mesta vedie mestský úrad.
 
7. Mesto vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.
 
8. Zákon o majetku obcí č.138/1991 Zb., v znení neskorších zmien a doplnkov, určuje prechod vlastníctva na mesto a majetkové postavenie mesta v §§ 2,2b, 2d, 4,4a, 4c, 6, 6a, 7a, 9, 9a, 9b a 9c.

 
§ 6

1. Orgány mesta a organizácie zriadené alebo založené mestom sú povinné hospodáriť s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ako aj vo vlastníctve iných fyzických alebo právnických osôb, ktorý bol mestu zverený v prospech rozvoja mesta a jeho občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.
 
2. Orgány mesta a organizácie zriadené alebo založené mestom sú povinné majetok mesta zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä:
- udržiavať a užívať majetok
- chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím
- používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania  
  svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
- viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu

 
3. Na rozmnoženie, zveľaďovanie a údržbu majetku mesta možno zorganizovať dobrovoľnú zbierku, povoliť lotériu, alebo inú podobnú hru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 
4. V majetkových veciach (majetkoprávnych záležitostiach) mesta Rožňava koná v jeho mene primátor ako štatutárny orgán.

     
§ 7

1. Mestské zastupiteľstvo môže zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta, a na návrh primátora mesta vymenúvať a odvolávať ich vedúcich /riaditeľov/, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe.
 
2. Podrobný postup zriaďovania, zrušovania a kontroly rozpočtových a príspevkových organizácií, obchodných spoločností a iných právnických osôb upraví mestské zastupiteľstvo v zásadách.
 
3. Právnické osoby s majetkovou účasťou mesta mesto zakladá, resp. zriaďuje v súlade s platnou právnou úpravou.

 
§ 8

1. Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta upravujú "Zásady hospodárenia s majetkom mesta Rožňava", ktoré schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
 
2. Zásady upravujú a bližšie vymedzujú najmä:
- majetok mesta Rožňava
- nadobúdanie a prevody vlastníctva majetku mesta
- postup prenechávania majetku mesta do užívania iným subjektom
- práva a povinnosti organizácií, ktoré mesto založilo alebo zriadilo, pri správe majetku mesta
- hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami mesta
- nakladanie s cennými papiermi
- aukčný predaj vecí
- kontrolu dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom v súlade so zákonom č.138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších zmien a doplnkov.

 
§ 9

Za užívanie majetku mesta možno vyberať náhradu v súlade s platnou právnou
úpravou, „Zásadami hospodárenia s majetkom mesta“ a „Zásadami pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností vo vlastníctve mesta“.

 
 
TRETIA HLAVA
FINANCOVANIE A ROZPOČET MESTA
§ 10
Financovanie

1. Mesto financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj z ďalších zdrojov.
 
2. Mesto môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými alebo fyzickými osobami.
 
3. Mesto môže na plnenie svojich úloh použiť:
- združené prostriedky
- prostriedky z Európskej únie  a medzinárodných združení
- návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov

 
4. Mestu môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
 
5. Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu mesta sa riadi zákonom o rozpočtových pravidlách a platnými Zásadami hospodárenia s majetkom mesta a finančnými prostriedkami mesta.
 
6. Účtovníctvo o stave a pohybe majetku mesta , o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu , v súlade s platnou právnou úpravou vedie mestský úrad.

 
§ 11
Postavenie a obsah rozpočtu mesta
 
Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet mesta je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet mesta vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta . Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecných záväzných právnych predpisov, zo všeobecných záväzných nariadení mesta , ako aj zo zmlúv.
Súčasťou rozpočtu mesta sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovým organizáciám zriadených mestom podľa osobitného predpisu, ako aj finančné vzťahy k právnickým osobám, ktorých je zakladateľom. Na hospodárenie rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií sa vzťahuje osobitný predpis.
Rozpočet mesta obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude mesto realizovať z výdavkov rozpočtu mesta (ďalej len „program mesta").
Pred schválením sa rozpočet mesta musí zverejniť najmenej na pätnásť dní na úradnej tabuli
Mestského úradu, aby sa k nemu mohli obyvatelia mesta vyjadriť. To isté sa týka záverečného účtu mesta a zmien rozpočtu, aj návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.
 
 
§ 11 a)
Rozpočtový proces
 
Mesto zostavuje viacročný rozpočet. Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky mesta, v ktorom sú v rámci ich pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov mesta najmenej na tri rozpočtové roky.
Rozpočet mesta sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový.
Ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na odstránenie
havarijného stavu majetku mesta alebo majetku vyššieho územného celku, alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu, môže mesto na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť prostriedky rezervného fondu.
Mesto hospodári s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a počas roka kontroluje hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a monitoruje a hodnotia plnenie programov mesta. Mesto sleduje v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby vykonáva zmeny vo svojom rozpočte
Mesto je povinné pri používaní návratných zdrojov financovania dodržiavať osobitné pravidlá.
 
 
§ 12
Rozpočtové provizórium
 
Ak rozpočet mesta na nasledujúci rozpočtový rok neschváli mestské zastupiteľstvo do 31. decembra bežného roka, hospodári mesto podľa rozpočtu mesta predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov rozpočtu mesta predchádzajúceho rozpočtového roka. Výnimku tvoria výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov.
Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória sa zúčtujú s rozpočtom mesta po jeho schválení.
 
 
 
§ 13
Peňažné fondy
 
Mesto môže vytvárať peňažné fondy. Zdrojmi peňažných fondov môžu byť najmä
a) prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok,
b) zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení,
c) zostatky peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky príjmových finančných operácií.
O použití peňažných fondov rozhoduje mestské zastupiteľstvo
 
 
§ 14
Záverečný účet mesta
 
Po skončení rozpočtového roka mesto údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu mesta. Mesto finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytlo prostriedky svojho rozpočtu; ďalej usporiada finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.
Mesto je povinné dať si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu. Pri overovaní účtovnej závierky audítor overuje tiež hospodárenie podľa ich rozpočtov v súlade s týmto zákonom, hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania.
Záverečný účet mesta obsahuje najmä
a) údaje o plnení rozpočtu v členení v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
b) bilanciu aktív a pasív,
c) prehľad o stave a vývoji dlhu,
d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,
e) prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov,
f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
g) hodnotenie plnenia programov mesta
O použití prebytku rozpočtu alebo o spôsobe vysporiadania schodku rozpočtu rozhoduje mestské zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu mesta.
Pred schválením sa návrh záverečného účtu mesta predkladá na verejnú diskusiu podľa osobitného predpisu.
Prerokovanie záverečného účtu mesta sa uzatvára jedným z týchto výrokov:
a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad,
b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami.
Ak sa záverečný účet schváli s výhradami, mestské zastupiteľstvo je povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov.
Návrh záverečného účtu mesto prerokuje najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.
 
 
§ 15
Ozdravný režim a nútená správa
 
Ozdravný režim predchádza zavedeniu nútenej správy s výnimkou, keď Ministerstvo financií je oprávnené rozhodnúť o zavedení nútenej správy.
Mesto je povinné zaviesť ozdravný režim, ak celková výška jej záväzkov po lehote splatnosti presiahne 15 % skutočných bežných príjmov mesta predchádzajúceho rozpočtového roka a ak neuhradila niektorý uznaný záväzok do 60 dní odo dňa jeho splatnosti.
Ak nastali skutočnosti podľa predchádzajúceho odseku , mesto je povinné do troch dní od ich zistenia oznámiť túto skutočnosť ministerstvu financií a primátor mesta (ďalej len „primátor“) je povinný do 15 dní vypracovať návrh na zavedenie ozdravného režimu, ktorý tvorí návrh ozdravného rozpočtu a návrh opatrení na stabilizáciu rozpočtového hospodárenia vrátane časového harmonogramu splácania záväzkov podľa predchádzajúceho odseku . Ozdravný rozpočet nie je mesto povinné členiť na bežný rozpočet a kapitálový rozpočet.
Primátor je povinný v lehote do 15 dní predložiť návrh na zavedenie ozdravného režimu mestskému zastupiteľstvu. Mestské zastupiteľstvo musí prerokovať návrh na zavedenie ozdravného režimu najneskôr do 15 dní od jeho predloženia.
V lehote do siedmich dní po uplynutí 90 dní od zavedenia ozdravného režimu je mesto povinné oznámiť ministerstvu financií výsledky jeho plnenia vrátane plnenia ozdravného rozpočtu a stavu záväzkov spolu so stanoviskom hlavného kontrolóra obce. Ak mesto preukáže, že plnením ozdravného režimu dosiahla zlepšenie výsledkov hospodárenia a zníženie celkových záväzkov uvedených v odseku 1, ministerstvo financií môže na základe žiadosti obce dať súhlas na predĺženie hospodárenia v ozdravnom režime s určením jeho lehoty neprevyšujúcej 90 dní. Ministerstvo financií je oprávnené rozhodnúť o zavedení nútenej správy.

 

ŠTVRTÁ HLAVA
ORGÁNY MESTA ROŽŇAVA
§ 16
Základné ustanovenia

 
1. Orgánmi mesta sú:
a) mestské zastupiteľstvo
b) primátor
 
2. Mestské zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, ako aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon a určuje im náplň práce:
a) mestská rada
b) komisie
c) mestský úrad
d) mestská polícia
e) mestský hasičský zbor
f) hlavný architekt mesta
g) Zbor pre občianske záležitosti

 
3. Osobitné postavenie má hlavný kontrolór mesta, ktorého volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo. (§18 ods.1 cit. Zákona)
 
 
§ 17
Mestské zastupiteľstvo

1. Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta Rožňava zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi Mesta Rožňava na štyri roky.
 
2. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave má 17 poslancov.
 
3. Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva.
 
 
§ 18
Úlohy mestského zastupiteľstva

1. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta Rožňava a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods.4 a § 24 ods.1 cit. zákona.
 
2. Mestskému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony, týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním
b) schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú s  inými obcami alebo mestami na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, zmluvu o zriadení združenia obcí
c) schvaľovať územný plán mesta, jeho zmeny alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky
f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvolávať zhromaždenia obyvateľov mesta
g) uznášať sa na nariadeniach mesta
h) určiť plat primátora podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie primátora; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh primátora rozsah výkonu jeho funkcie
ch) schvaľovať rokovací poriadok mestského zastupiteľstva, a zásady odmeňovania poslancov
i) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh primátora vymenúvať a odvolávať ich vedúcich /riaditeľov/, určovať im plat v súlade so  zákonom č.553/2003 o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich orgánov, ako schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe, u týchto menuje riaditeľov, alebo vedúcich a zakladá ďalšie právnické osoby s majetkovou účasťou  mesta
j) schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu
k) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce
l) udeľovať čestné občianstvo mesta, vyznamenania a ceny
m) schvaľovať všetky zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku
n) schvaľovať všetky zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku v hodnote vyššej ako 1 000,- €
o) schvaľovať trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky prevyšujúcej 1.000,- €
p) schvaľovať prenájom nehnuteľností vrátane nebytových priestorov /nie bytov/ na dobu určitú dlhšiu ako jeden rok
r) schvaľovať stanovenie nájomného vo výške nižšej ako určenej v zásadách, aj to len výnimočne z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa zákona SNR č.138/1991 Zb. o  majetku  obcí  v znení  neskorších  predpisov 
s) schvaľovať zverenie nehnuteľného majetku a zverenie hnuteľného majetku v hodnote prevyšujúcej 1.660,- € do správy a rozhodnutie o odňatí takéhoto majetku zo správy
t) schvaľovať, ak ide o prevody majetku , ktorý je v správe, resp. v nájme organizácií zriadených alebo založených mestom, ako aj majetku, ktorý bol vložený do základného imania, resp. do majetku obchodných spoločností, v ktorých je mesto jediným spoločníkom /organizácie mesta/
u) schvaľovať nakladanie s majetkovými právami organizácií mesta v hodnote nad 3.320,- €
v) schvaľovať predaj hnuteľných vecí v majetku mesta, resp. majetku organizácií mesta v hodnote nad 1.000,- €
w) schvaľovať nepeňažné vklady do majetku zakladaných, resp. existujúcich obchodných spoločností
x) schválenie nákupu, alebo zaťaženie nehnuteľnosti v majetku mesta, resp. organizácií mesta
y) rozhodovať o zriadení výborov v mestských častiach a o vymedzení ich oprávnení
z) stanovovať farby mesta, vlajku mesta a mestský erb, pečať mesta prípadne znelku mesta
za) schvaľovať štatút mesta
zb) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom združení podľa §21 ods.1 cit. zákona
zc) konať o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov ak ide o verejných funkcionárov – primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva
zd) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra mesta, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi
ze) schvaľovať uzatvorenie zmlúv, ktoré majú vplyv na výdavkovú časť rozpočtu mesta a  neboli schválené v rozpočte mesta na príslušný rok 

 
3. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek základnej otázke života mesta.
 
4. Podrobnú úpravu pravidiel rokovania mestského zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa mestskej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Rožňave.
 
 
§ 19
Primátor mesta

1. Predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor, ktorého volia obyvatelia mesta v priamych voľbách. Funkčné obdobie primátora sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora.
 
2. Primátor je štatutárnym orgánom mesta. Primátor môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy  písomne poveriť zamestnanca mesta. Poverený zamestnanec mesta rozhoduje v mene mesta v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
 
3. Primátor mesta najmä:
a) zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a podpisuje jeho uznesenia
b) vykonáva mestskú správu
c) zastupuje mesto navonok - vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým aj fyzickým osobám
d) rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom, alebo štatútom mesta, alebo iným rozhodnutím mestského zastupiteľstva vyhradené mestskému zastupiteľstvu
e) uschováva pečať mesta, vlajku mesta, používa mestské insígnie
f) podpisuje všeobecne záväzné nariadenia mesta
g/ vymenúva alebo odvoláva na návrh príslušnej rady školy riaditeľa školy a riaditeľa školského zariadenia
h/ zastupuje mesto vo valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti, kde jedným zo spoločníkov je mesto,
ch/ je povinný na rokovaní mestského zastupiteľstva, ako aj iných orgánov mesta, na ktorých sa zúčastní a na ktorých vystúpi v úvode  oznámiť, že ide o rokovanie o veci, na ktorej má osobný záujem alebo ide o vec, z ktorej má majetkový prospech politická strana alebo politické hnutie, ktorého je členom, ak je mu táto skutočnosť známa.
i/ je povinný podať do 30 dní od zloženia sľubu a počas výkonu funkcie primátora mesta podávať vždy do 31. marca komisii za predchádzajúci rok písomné oznámenie v rozsahu podľa čl. 7 ústavného zákona 357/2004 Z.z. /ďalej len ústavného zákona/
K písomnému oznámeniu pripojiť najneskôr do 30. apríla potvrdenie o podanom  daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré primátor získal za predchádzajúci kalendárny rok
j/ je povinný v období jedného roka od skončenia výkonu funkcie primátora mesta    dodržiavať zákazy a obmedzenia podľa čl. 8 ods. 1 ústavného zákona 
k/ podať komisii do 30 dní po uplynutí jedného roka odo dňa skončenia výkonu funkcie primátora písomné oznámenie podľa čl. 8 ods. 5 a 6 ústavného zákona
l/ vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov mesta; informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku mesta
m/ primátor si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie primátora

 
4. Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote najneskôr do 10 dní odo dňa jeho schválenia mestským zastupiteľstvom. Ak bol výkon uznesenia mestského zastupiteľstva podľa ods.4 prvej vety pozastavený, môže mestské zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť. Ak mestské zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia primátor nemôže pozastaviť.
 
5. Výšku a spôsob určenia platu primátora mesta určuje zákon č.253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
 
6. Funkcia primátora mesta je nezlučiteľná s funkciou:
- poslanca mestského zastupiteľstva
- štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej mestom, v ktorom bol zvolený
- zamestnanca mesta, v ktorom bol zvolený
- predsedu samosprávneho kraja
- vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy, alebo
- podľa §13 ods.9 a10 a §13a ods.3 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
 
7. Mandát primátora zaniká:
- odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou
- uplynutím funkčného obdobia
- vzdaním sa mandátu
- právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený
- pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony
- vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov mesta o odvolaní primátora, ktorým rozhodlo o odvolaní primátora
- zmenou trvalého pobytu mimo územia mesta, v ktorom funkciu vykonáva
- v prípadoch nezlučiteľnosti funkcie primátora s funkciami podľa ods.6
- smrťou
- zrušením mesta

 
8. Ak bol primátor právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený, ďalej ak došlo k zmene jeho trvalého pobytu mimo územia mesta a v prípadoch nezlučiteľnosti funkcie primátora s funkciami podľa ods.7, ak primátor neurobí do 30 dní relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu, je povinný tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámiť mestskému úradu
 
9. Vzdanie sa mandátu primátora mesta sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú dňom uvedeným v tomto písomnom úkone, najskôr však dňom doručenia mestskému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.
 
 
§ 20
Zástupca primátora

1. Primátora zastupuje zástupca primátora, ktorého na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora; ak tak neurobí, zástupcu primátora zvolí mestské zastupiteľstvo. Zástupcom primátora môže byť len poslanec mestského zastupiteľstva. Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie zástupcu primátora dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí namiesto mzdy, alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od mesta. Jeho pracovný vzťah v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitného predpisu ( §136 Zákonníka práce ). Poslancovi, ktorý nie je na výkon funkcie zástupcu primátora dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí za výkon funkcie odmena, výšku ktorej upravuje Poriadok odmeňovania predstaviteľov volených funkcionárov.
 
2. Primátor môže zástupcu kedykoľvek odvolať. Ak primátor odvolá zástupcu primátora, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu primátora.
 
3. Zástupca primátora zastupuje primátora počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie. Zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení.
 
4. Zástupca primátora počas neprítomnosti primátora alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie:
- nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti primátora /§ 13 ods.5 cit. zákona/
- vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou mestského zastupiteľstva
Podrobnejšiu úpravu pôsobnosti zástupcu primátora obsahuje Organizačný poriadok Mestského úradu v Rožňave. V prípade výkonu funkcie podľa ods.2 patrí zástupcovi primátora primeraný plat od mesta, ktorý na návrh primátora schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Rožňave. Ak zanikne mandát primátora podľa § 19 ods.7 Štatútu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy primátora v plnom rozsahu zástupca primátora. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora. Zástupcovi primátora, ktorý plní úlohy primátora podľa ods.9, patrí plat podľa zák.č.253/1994 Z .z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, v znení neskorších zmien a doplnkov.
 
 
§ 21
Hlavný kontrolór mesta

1. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a vzťahujú sa na neho všetky práva o povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca. Vykonáva kontrolu úloh mesta vyplývajúcich z pôsobnosti mesta a na základe zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických a fyzických osôb rozhoduje mesto v správnom konaní podľa §27 zákona.
 
2. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov. Volený je na obdobie 6 rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. Po zvolení mu vzniká nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s mestom. Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí mestské zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby kontrolóra. Pracovný pomer sa uzatvára s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.
 
3. Hlavný kontrolór nesmie podnikať bez súhlasu mestského zastupiteľstva alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.
 
4. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca, primátora mesta, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej mestom, iného zamestnanca mesta, a podľa osobitného zákona.
 
5. Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrolu príjmov a výdavkov, finančných operácií mesta, kontrolu vybavovania sťažností a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane všeobecne záväzných nariadení mesta, kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov mesta a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti
 
6. Kontrolnej činnosti podlieha : mestský úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom, právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku, osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami
 
7. Mestskému zastupiteľstvu predkladá
- výsledky kontroly
- raz za šesť mesiacov predkladá plán kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v mestskom zastupiteľstve zverejnený spôsobom v mieste obvyklým
- vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve.
- raz  ročne správu o kontrolnej činnosti a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka
- kontrolu správnosti a zákonnosti uznesení komisií mestského zastupiteľstva
 
8. Hlavný kontrolór spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu, alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie
 
9. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným Môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským zastupiteľstvom
 
10. Výkon funkcie hlasného kontrolóra zaniká:
- vzdaním sa funkcie
- odvolaním z funkcie, na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov
- uplynutím jeho funkčného obdobia
- smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho
- dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,  dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený, dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa osobitného zákona.
Mestské zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie:
- ak opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca, hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne upozornený mestským zastupiteľstvom, uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom podľa § 18 odst. 1 zákona o obecnom zriadení alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch.
 
 
§ 22
zrušený
 
 
§ 23
Komisie mestského zastupiteľstva
 
1. Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány mestské zastupiteľstvo.
 
2. Komisie sú zložené z poslancov, ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom z radov odborníkov. Komisie sú zložené najviac z deviatich členov. Z tohto počtu musí byť aspoň 1/3 poslancov.
 
3. Mestské zastupiteľstvo volí predsedu a podpredsedu komisie - nimi sú vždy poslanci  - a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb. Každá komisia sa skladá z predsedu, podpredsedu komisie, tajomníka komisie a členov.
 
Predseda komisie:
- riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne s tajomníkom komisie pripravuje program schôdze
- zostavuje plán činnosti
- organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami mestského zastupiteľstva
- zastupuje komisiu navonok
 
Podpredseda komisie:
- zastupuje predsedu komisie v čase jeho neprítomnosti
 
Tajomník komisie:
- spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie
- zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie
- vedie písomné záznamy o schôdzkach komisie
- zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie
- plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí
 
4. Mesto Rožňava má vytvorené tieto stále komisie:
-  výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií
-  finančnú, podnikateľskú a správy mestského majetku
-  vzdelávania, kultúry, mládeže a športu
-  sociálnu, zdravotnú a bytovú
-  ochrany verejného poriadku
- komisiu cestovného ruchu a regionálnej politiky
- komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta Rožňava, ktorá má osobitné postavenie a organizačnú štruktúru vyplývajúcu z ústavného zákona a predmetom jej činnosti je plnenie úloh, ktoré zveruje do jej pôsobnosti ústavný zákon

 
5. V prípade potreby a vhodnosti vytvorí mestské zastupiteľstvo ďalšie komisie.
 
6. Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:
a) vypracúvajú návrhy, podnety, a stanoviská na riešenie najdôležitejších otázok života v meste a predkladajú ich orgánom mesta, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať
b) kontrolujú spôsob realizácie uznesení mestského zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie s majetkom mesta, prípadne majetkom prenechaným mestu na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v meste, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenia a podnety, príp. pripomienky obyvateľov mesta.
c) navrhujú uznesenia k materiálom prerokovávaným mestským zastupiteľstvom
d) rozhodujú o zaradení materiálov na rokovanie mestského zastupiteľstva

7. Komisie sa schádzajú podľa potreby, Komisie zvoláva a vedie predseda komisie. Zásady rokovania a uznášania sa si komisia stanoví na svojom prvom zasadnutí.

8. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc. Jej uznesenia majú odporúčajúci charakter vo vzťahu k prerokovávanej problematike a vo vzťahu k mestskému zastupiteľstvu.
 
 
§ 24
Mestský úrad

1. Mestský úrad je zložený zo zamestnancov mesta. Mestský úrad nemá právnu subjektivitu.
 
2. Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci  mestského zastupiteľstva a  primátora mesta, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom, najmä:
a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov mesta, a orgánov mestského zastupiteľstva, a je podateľňou a výpravňou písomností mesta
b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva, a komisií mestského zastupiteľstva
c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí mesta, v daňovom a poplatkovom konaní
d) vykonáva nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora

 
3. Prácu mestského úradu vedie a riadi prednosta mestského úradu.
 
4. Vnútornú organizáciu mestského úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy ustanovuje organizačný poriadok mestského úradu v Rožňave.
 
 
§ 25
Prednosta mestského úradu

1. Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor mesta.
 
2.Prednosta mestského úradu zodpovedá za svoju činnosť primátorovi mesta.
 
3. Prednosta mestského úradu plní najmä nasledovné úlohy:
- vedie a organizuje prácu mestského úradu
- riadi, organizuje a kontroluje hospodársku činnosť mestského úradu
- zostavuje návrh rozpočtu mesta, sleduje jeho čerpanie a plnenie
- kontroluje hospodárne využitie a využívanie finančných prostriedkov pridelených na činnosť mestského úradu a o tomto informuje štvrťročne písomne primátora mesta
- zabezpečuje po odsúhlasení primátorom materiálno – technické vybavenie mestského úradu, jeho zariadení a iných pracovísk podliehajúcich mestskému úradu a stará sa o ich údržbu

- spolupracuje so vzdelávacími inštitúciami pri zabezpečovaní a realizácii výchovy a vzdelávania zamestnancov mesta
- stará sa o ochranu a hospodárenie s majetkom mesta
- je oprávnený konať vo veciach obchodných, administratívnoprávnych, ktoré sa týkajú mestského úradu, pokiaľ nie sú organizačným poriadkom zverené primátorovi mesta, prípadne iným zamestnancom mesta
- stará sa o skvalitňovanie kvalifikačnej štruktúry zamestnancov mesta
- organizuje, riadi a vykonáva – v súčinnosti s primátorom – základné práce v čase nebezpečenstva alebo ohrozenia
- predkladá mestskému zastupiteľstvu materiály na ich prerokovanie
- zúčastňuje sa na zasadnutí mestského zastupiteľstva s hlasom poradným
- môže sa zúčastniť zasadnutia komisií mestského zastupiteľstva s hlasom poradným
- podpisuje spolu s primátorom mesta zápisnice zo zasadnutí mestského  zastupiteľstva

 
4. Prednosta mestského úradu plní aj ďalšie úlohy vyplývajúce z organizačného poriadku a ktoré mu uloží mestské zastupiteľstvo, komisie mestského zastupiteľstva a primátor.
 
 
§ 26
Mestský hasičský zbor

1.  Mestský hasičský zbor zriaďuje mestské zastupiteľstvo ako osobitný organizačný útvar mesta bez právnej subjektivity na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných  pohromách a iných mimoriadnych udalostiach v meste Rožňava.
 
2. Mestský hasičský  zbor je zložený z fyzických osôb,  vo veku 18 – 60 rokov, s odbornou spôsobilosťou a spôsobilosťou na právne úkony, ktoré vykonávajú činnosť dobrovoľne popri svojom zamestnaní
 
3. Na čele mestského hasičského zboru je veliteľ, ktorého vymenúva a odvoláva po prerokovaní s okresným riaditeľstvom HaZZ  primátor mesta.
 
4. Mestský hasičský zbor za svoju činnosť a pripravenosť zodpovedá primátorovi mesta.
 
5. Náklady súvisiace s činnosťou Mestského hasičského zboru sú určené v rámci rozpočtu mesta.
 
6. Mestský hasičský zbor  :
- vykonáva záchranu osôb ohrozených požiarom a zdolávanie požiarov
- vykonáva záchranu zvierat a majetku ohrozených požiarom
- vykonáva záchranné práce pri živelných pohromách
- poskytuje pomoc podľa svojich technických možností a odbornej kvalifikácie pri bezprostrednom ohrození života osôb pri nehodách a iných mimoriadnych udalostiach
- zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej techniky a jej vecných prostriedkov
- vykonáva v určenom rozsahu odbornú prípravu svojich členov
- ohlasuje bez zbytočného odkladu Okresnému riaditeľstvu hasičského a záchranárskeho zboru zásahy pri zdolávaní požiarov a pri vykonávaní záchranných prác počas živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí
- vypracúva a vedie dokumentáciu MsHZ :
- vykonáva protipožiarnu asistenčnú hliadku pri organizovaní kultúrnych a spoločenských akciách organizovaných mestom Rožňava
- v súlade s Požiarnym poplachovým plánom okresu Rožňava vypracovaným Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranárskeho zboru Rožňava je zúčastnenou jednotkou zaradenou do stupňa požiarneho poplachu a povolávania na zásah
 
 
§ 27
Mestská polícia

1. Na zabezpečenie mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia, plnenia iných úloh mesta, ktoré pre ňu vyplývajú zo zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov a tiež úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a pokynov a rozhodnutí primátora sa zriaďuje na území mesta Rožňava mestská polícia.
 
2. Mestská polícia sa zriaďuje všeobecne záväzným nariadením.
 
3. Mestská polícia nesie názov: "Mestská polícia Rožňava".
 
4. Políciu vedie jej náčelník, ktorého vymenúva do funkcie mestské zastupiteľstvo na návrh primátora.
 
5. Náčelník polície zodpovedá za svoju činnosť primátorovi.
 
6. Podrobnejšiu úpravu organizácie polície, jej úloh a postavenia, povinností náčelníka polície a jej príslušníkov, vzťahy polície k samosprávnym orgánom mesta a jej spoluprácu s inými orgánmi bližšie upravuje Štatút Mestskej polície Rožňava, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
 
 
§ 28
Hlavný architekt – urbanista mesta Rožňava

1. Hlavného architekta – urbanistu  na návrh primátora vymenúva, najmä z radov občanov mesta, na dobu neurčitú a odvoláva mestské zastupiteľstvo 3/5 väčšinou hlasov všetkých poslancov. Hlavný architekt - urbanista zodpovedá za svoju činnosť mestskému zastupiteľstvu a primátorovi mesta.
 
2. Hlavný architekt – urbanista zabezpečuje najmä:
a) urbanistickú koncepciu činnosť územného rozvoja mesta
b) spracovanie územno-plánovacích podkladov a územno-plánovacej dokumentácie na úrovni mesta
c) spracovanie koncepčných dokumentov využitia územia mesta
d) spracovanie dopravných a sociálno-ekonomických dokumentov súvisiacich s celkovým územným rozvojom mesta
e) prípravu urbanisticko – architektonických zámerov mesta
f) tvorbu územných a ekologických informácií ako informačného systému mesta
g) strategický rozvoj mesta

 
3. Mesto pre plnenie úloh hlavného architekta – urbanistu plánuje a vyčleňuje z rozpočtu mesta potrebné finančné prostriedky.
 
4. Podrobnejšiu úpravu právomocí upraví samostatný organizačný poriadok orgánu.
 
 
PIATA HLAVA
§ 29
HLASOVANIE OBYVATEĽOV MESTA MIESTNE REFERENDUM
 
1. Hlasovanie obyvateľov mesta Rožňava (miestne referendum) o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta vyhlasuje mestské zastupiteľstvo.
 
2. Mestské zastupiteľstvo musí vyhlásiť hlasovanie obyvateľov mesta, ak ide o (§ 11a ods.1 cit. zákona):
a) zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie mesta, ako aj zmena názvu mesta
b) odvolanie primátora mesta
c) petíciu skupiny obyvateľov mesta aspoň 20% oprávnených voličov

 
3. Mestské zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov mesta aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy mesta.
 
4. Mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum podľa ods.2 písm.a) a b) a ods.3 tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od schválenia uznesenia o vyhlásení miestneho referenda.
 
5. Po vyhlásení miestneho referenda mestské zastupiteľstvo bezodkladne zriadi na hlasovanie a sčítavanie hlasov komisiu pre miestne referendum a určí lehotu na jej prvé zasadnutie.
 
6. Mesto najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zašle každému oprávnenému voličovi oznámenie o vyhlásení miestneho referenda, v ktorom uvedie dátum schválenia uznesenia mestského zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda alebo petície, otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom mesta predkladajú na rozhodnutie, miesto, dátum a čas konania a spôsob úpravy hlasovacieho lístka; oznámenie zverejní v rovnakej lehote na úradnej tabuli, ako aj spôsobom v mesta obvyklým.
 
7. Výsledky hlasovania obyvateľov mesta sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov hlasovania obyvateľov mesta. Mestské zastupiteľstvo oznámi výsledky hlasovania obyvateľov mesta do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na Úradnej tabuli Mestského úradu v Rožňave.
 
8. Podmienky, spôsob a formu uskutočnenia hlasovania obyvateľov mesta mestské zastupiteľstvo podrobne upraví  nariadením o organizácii miestneho referenda.
 
 
ŠIESTA HLAVA
ZHROMAŽDENIA OBYVATEĽOV MESTA
§ 30
 

1. Na prerokovanie mestských vecí môže mestské zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov mesta alebo jeho časti, resp. častí.
 
2. Mestské zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa mesta na zhromaždenie obyvateľov mesta, resp. jeho časti.
 
3. Podmienky organizovania a uskutočňovania zhromaždenia ako aj podmienky hlasovania upraví mestské zastupiteľstvo podrobne v zásadách.
 
4. Zhromaždenie sa zvoláva oznámením na Úradnej tabuli Mestského úradu v Rožňave, príp. iným vhodným spôsobom /napr. vyhlásením v mestskom rozhlase, zverejnením v Infotexte a pod./ najmenej 15 dní vopred. O prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina všetkých prítomných.
 
 
SIEDMA HLAVA
§ 31
POSLANCI MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Úvodné ustanovenie
 
1. Poslancov volia obyvatelia mesta v priamych voľbách. Spôsob voľby je určený osobitným zákonom.
 
2. Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov.
 
3. Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou:
- primátora mesta
- zamestnanca mesta, v ktorom bol zvolený
- štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej mestom, v ktorom bol zvolený
- podľa osobitného zákona

 
 
§ 32
Vznik a zánik poslaneckého mandátu

1. Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zložením sľubu. Postup pri voľbách upravuje volebný zákon a zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí.
 
2. Funkčné obdobie poslancov začína zložením sľubu a končí zložením sľubu poslancov nového mestského zastupiteľstva.
 
3. Mandát poslanca zanikne vtedy, ak:
- odmietne sľub alebo zloží sľub s výhradou
- uplynutím funkčného obdobia
- vzdaním sa mandátu
- právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený
- pozbavením alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony
- zmenou trvalého pobytu mimo územia mesta
- ak sa počas jedného roka nezúčastní ani raz na zasadnutiach mestského zastupiteľstva
- v prípadoch nezlučiteľnosti funkcie poslanca s funkciou primátora mesta, zamestnanca mesta, v ktorom má byť zvolený, alebo s funkciou štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej mestom, ďalšími funkciami, ak to ustanovuje osobitný zákon
- zrušením mesta
- smrťou poslanca
Mandát poslanca zanikne vzdaním sa len vtedy, keď vzdanie sa bolo urobené písomne a doručené Mestskému úradu v Rožňave, alebo bolo urobené na rokovaní mestského zastupiteľstva ústne do zápisnice. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.
Ak bol poslanec právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený, ďalej ak došlo k zmene jeho trvalého pobytu mimo územia mesta a v prípadoch nezlučiteľnosti funkcie poslanca s funkciami podľa §11 ods.2 zákona, je povinný tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámiť mestskému úradu.

 
4. Účasť poslancov na zasadnutiach kontroluje zapisovateľ a v prípade tretej neospravedlnenej neúčasti poslanca oznámi to počas zasadnutia mestského zastupiteľstva primátorovi mesta.
     
 
§ 33
Práva a povinnosti poslancov

1. Poslanec je oprávnený najmä:
a) predkladať mestskému zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy mesta návrhy
b)  interpelovať primátora vo veciach týkajúcich sa výkonu práce
c) požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených mestom vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností
d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v meste podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v meste
e) zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy mesta a hlavný kontrolór mesta
f) požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie

 
2. Poslanec je povinný najmä:
a) zložiť sľub na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní
b) zúčastňovať sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený
c) dodržiavať Štatút mesta Rožňava a Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Rožňave a zásady odmeňovania poslancov
d) obhajovať záujmy mesta a jeho obyvateľov
e) je povinný na rokovaní mestského zastupiteľstva, ako aj iných orgánov mesta, na  ktorých sa zúčastní a na ktorých vystúpi v úvode  oznámiť, že ide o rokovanie  o veci, na ktorej má osobný záujem alebo ide o vec, z ktorej má majetkový  prospech politická  strana alebo politické hnutie, ktorého je členom, ak je mu táto  skutočnosť  známa.
f) je povinný podať do 30 dní od zloženia sľubu a počas výkonu funkcie poslanca mestského zastupiteľstva podávať vždy do 31. marca komisii za predchádzajúci rok písomné oznámenie v rozsahu podľa čl. 7 ústavného zákona 357/2004 Z.z. K písomnému oznámeniu pripojiť najneskôr do 30. apríla potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré poslanec  získal za predchádzajúci kalendárny rok

 
3. Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti mestského zastupiteľstva.
 
4. Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov.
 
 
§ 33a
Poslanecké kluby
 
1. Poslanci sa môžu združovať v poslaneckých kluboch, a to spravidla podľa príslušnosti k politickým stranám alebo politickým hnutiam alebo volebným koalíciám, za ktoré boli zvolení do mestského zastupiteľstva. Poslanci môžu vytvoriť aj klub nezávislých poslancov.  Poslanec môže byť členom len jedného poslaneckého klubu.
 
2. Na vytvorenie poslaneckého klubu je treba najmenej troch poslancov. O vytvorení poslaneckého klubu sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpíšu všetci ustanovujúci členovia klubu.
 
3. Členovia poslaneckého klubu si spomedzi seba volia predsedu a podpredsedu. Predseda poslaneckého klubu písomne oznámi do 7 dní od jeho vytvorenia primátorovi mesta (ďalej len „primátor“) vytvorenie poslaneckého klubu, jeho názov, meno a priezvisko predsedu a podpredsedu klubu a mená a priezviská poslancov, ktorí sú jeho členmi. Počas volebného obdobia oznámi v rovnakej lehote aj mená a priezviská poslancov, ktorí prestali byť členmi poslaneckého klubu alebo ktorí sa  stali  jeho  novými členmi.
 
4. Ak dôjde k rozdeleniu politickej strany, hnutia alebo koalície, postupuje sa pri kreovaní nových poslaneckých klubov podľa tohto paragrafu.
 
5. V mene poslaneckého klubu koná jeho predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda alebo poverený člen klubu.
 
6. Poslanecké kluby alebo poslanci podávajú primátorovi písomné návrhy na zriadenie orgánov mestského zastupiteľstva, návrh na určenie počtu a členov komisií mestského zastupiteľstva z radov poslancov a neposlancov, kandidátov na ich predsedov a podpredsedov.
 
7. Podmienky pre činnosť poslaneckých klubov poslancov zabezpečuje mesto v priestoroch mestského úradu. Činnosť a vytváranie poslaneckých klubov podrobnejšie upravujú osobitné zásady pre vytváranie a pre činnosť poslaneckých klubov Mestského zastupiteľstva v Rožňave.
 
 
§ 34
Náhrady poslancov
 
1. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže mesto poskytnúť odmenu v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov a orgánov mesta. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli a to podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.
 
2. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru.
 
3. Poslancom mestského zastupiteľstva, ktorí sú pre výkon funkcie uvoľnení zo zamestnania sa zachováva pracovný pomer. Namiesto mzdy im patrí primeraný plat od mesta.
 
 
ÔSMA HLAVA
§ 35
SPOLUPRÁCA OBCÍ A MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
 
1. Veci spoločného záujmu mesta Rožňava a okolitých miest a obcí sa riešia na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí alebo zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného zákona v súlade s ustanoveniami § 20 až 20 f) cit. zákona. Mesto môže k obhajobe svojichpráv a záujmov vytvárať združenia, nadväzovať partnerské vzťahy a spolupracovať s obcami a mestami iných štátov a byť členom medzinárodných združení miestnych orgánov.
 
2. Spolupráca mesta s ostatnými obcami a mestami sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami obyvateľov mesta, pričom mesto a spolupracujúce obce a mestá majú pri vzájomnej spolupráci rovnaké postavenie.
 
3. Mesto môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie v súlade s ustanovením § 21 cit. zákona.
 
 
DEVIATA HLAVA
§ 36
VZŤAHY SO ŠTÁTOM, S PRÁVNICKÝMI A FYZICKÝMI OSOBAMI, S POLITICKÝMI STRANAMI A HNUTIAMI A OBČIANSKYMI ZDRUŽENIAMI
 
1. Na mesto možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie, pričom táto sa realizuje v súlade s ustanovením §5 cit. zákona. S prenesením úloh na mesto štát poskytne mestu potrebné finančné a iné materiálne prostriedky.
 
2. Prenesený výkon štátnej správy na mesto riadi a kontroluje vláda Slovenskej republiky.
 
3. Mesto pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb vo veciach preneseného výkonu štátnej správy koná podľa zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, v ostatných prípadoch sa riadi aj uzneseniami vlády a internými normatívnymi aktmi ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.
 
 
DESIATA HLAVA
§ 37
SYMBOLY MESTA, ČESTNÉ OBČIANSTVO, CENY A ODMENY, KRONIKA MESTA
PRVÁ ČASŤ

Symboly mesta
 
1. Mestské symboly sú:
a) erb mesta Rožňava
b) vlajka mesta Rožňava
c) pečať mesta Rožňava
 
2. Odvodené symboly sú:
a) mestská zástava
b) korúhva
c) krátka zástava
d) znaková zástava
e) kombinovaná korúhva
f) farby mesta
 
3. Symboly používané primátorom mesta sú:
a) štandarda primátora mesta
b) primátorské insígnie na reťazi
 
4. Pri prezentácii a propagácii mesto používa:
a) logo
b) slogan
 
5. Podrobnejšiu úpravu používania symbolov mesta, loga a sloganu upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava  o symboloch mesta, logu a slogane, ich použití a ochrane.
 
 
§ 38
zrušený

 
 
§ 39
zrušený
 
 
§ 40
zrušený

    

 
 
DRUHÁ ČASŤ
§ 41
Čestné občianstvo, ceny a odmeny
Úvodné ustanovenie

Mestské zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:
a) Čestné občianstvo mesta Rožňava
b) Cena mesta Rožňava
c) Cena primátora Mesta Rožňava
d) Odmeny.

 
 
§ 42
Čestné občianstvo mesta Rožňava

1. Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže mestské zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo Mesta Rožňava.
 
2. O udelení čestného občianstva rozhoduje mestské zastupiteľstvo spravidla na návrh primátora 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
 
3. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.
 
4. Slávnostné odovzdanie listiny a miniatúrnej symboliky mesta poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve mesta zapisuje do Kroniky Mesta Rožňava.
 
5. Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva mesta môže mestské zastupiteľstvo upraviť všeobecne záväzným nariadením.

 

§ 43
Cena mesta Rožňava

1. Cena mesta Rožňava sa udeľuje jednotlivcom, resp. kolektívu za:
- vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti
- činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny a športový rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí
- činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov

 
2. Písomné návrhy na udelenie ceny môžu mestskému zastupiteľstvu predkladať poslanci, primátor, obyvatelia mesta. Návrhy musia byť riadne odôvodnené. O udelení Ceny mesta Rožňava rozhoduje mestské zastupiteľstvo 3/5-ovou väčšinou prítomných poslancov.
 
3. Cenu mesta Rožňava tvorí upomienková kazeta obsahujúca priestorové stvárnenie symboliky mesta s odtlačkom erbu mesta a peňažitá odmena vo výške 500,- € . K cene mesta sa vydáva slávnostná listina vyhotovená okrem štátneho jazyka aj v materinskom jazyku oceneného ak o to požiada, a identifikačná karta o jej udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, rodné číslo laureáta, dátum udelenia, pečiatka mesta a podpis primátora.
 
4. Cenu mesta Rožňava slávnostne odovzdáva laureátom primátor mesta každoročne v rámci Dní mesta.
 
5. Ročne je možné udeliť najviac tri Ceny mesta Rožňava.
 
6. Cena Mesta Rožňava sa môže opätovne udeliť tým istým osobám len vo výnimočných prípadoch.
 
7. Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti - in memoriam. V takomto prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.
 
8. Evidencia sa vedie v Kronike mesta Rožňava, ktorá má obsahovať mená a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené.
     

 
§ 44
Cena primátora mesta Rožňava

1. Cenu primátora mesta udeľuje primátor mesta občanom mesta za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta.
 
2. Cenu primátora mesta Rožňava tvorí peňažitá odmena vo výške 100 €, plaketa s nápisom Cena primátora mesta a slávnostná listina vyhotovená okrem štátneho jazyka aj v materinskom jazyku oceneného, ak o to požiada.
 
3. Primátor mesta môže udeliť ročne najviac 10 cien primátora.
 
4. Evidencia sa vedie v Kronike mesta Rožňava, ktorá má obsahovať mená a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené.

 
§ 45
Odmeny


Mestské zastupiteľstvo spravidla na návrh primátora môže udeliť z mestských prostriedkov vecné dary a odmeny za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji mesta.

 

TRETIA ČASŤ
§ 46
Kronika mesta Rožňava
 
1. Kronika mesta Rožňava sa vedie v úradnom jazyku, príp. v jazyku príslušnej národnosti.
 
2. Zápisy do kroniky sa vykonávajú v polročných intervaloch a text sa zverejňuje na internetovej stránke mesta za účelom pripomienkovania občanov mesta.
Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života mesta. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v meste a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.

 
3. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený mestský kronikár, ktorého menuje a odvoláva primátor mesta.
 
4. Text jednotlivých polročných zápisov do kroniky schvaľuje komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu.
 
 
POMOC PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIÁCH
§ 47
Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách
 
1. Mesto je povinné poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.
 
2. Mesto organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva pôvodne miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.
 
3. Mesto zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.
 
4. Mesto je povinné pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií prostredníctvom mestského požiarneho zboru (mestského hasičského zboru) v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu na území mesta.
 
5. Mesto poskytuje obyvateľom mesta nevyhnutnú a okamžitú pomoc v prípade náhlej núdze spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo katastrofou, najmä prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc obyvateľstvu mesta a osobám nachádzajúcim sa na území mesta.
 
6. Mesto vypracúva plán ochrany obyvateľstva, oboznamuje sa s havarijnými plánmi podnikov a prevádzok na svojom území a informuje obyvateľstvo o postupe pri mimoriadnej udalosti.
 
7. Mesto riadi a vykonáva záchranné, lokalizačné a likvidačné práce, ak nepatria do pôsobnosti orgánov štátnej správy, právnických osôb alebo podnikateľov na území mesta. Koordinuje plnenie úloh v súčinnosti s právnickými osobami, podnikateľmi a ostatnými fyzickými osobami.
 
8. Mesto vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu a ustanovuje režim života obyvateľstva na území mesta v prípade vzniku mimoriadnej udalosti.
 
 
§ 48
Pomoc mestu pri mimoriadnych situáciách

1. Primátor môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú, alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy, alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

2. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc na požiadanie mesta má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do 3 mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do dvoch rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.
 

DVANÁSTA HLAVA
§ 49
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Štatút mesta Rožňava je základnou právnou normou mesta Rožňava. Všetky všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestských orgánov a iné predpisy mesta musia byť dané do súladu s týmto štatútom najneskôr do 30.6.2006.
 
2. Štatút, zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje mestské zastupiteľstvo 3/5 väčšinou prítomných poslancov.
 
3. Štatút mesta Rožňava bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave č.31 z    20. decembra 1993, jeho zmeny a doplnky uzneseniami Mestského zastupiteľstva v      Rožňave č.3/94 zo dňa 20. decembra 1994, č.100/95 zo dňa 18. júla 1995, č.128/95 zo dňa 18. júla 995, č.35/97 zo dňa 6. marca 1997, č.102/97 zo dňa 7. júla 1997, č. 2/99 zo dňa 15. januára 1999 a jeho úplné znenie uznesením č. 134/99 zo dňa 28. októbra 1999, zmena uznesením č.3/2003 zo dňa 13. januára 2003 a jeho úplné znenie uznesením číslo 88/2003 zo dňa 29.4.2003 zmena § 43 bola schválená uznesením číslo 3/2004 zo dňa 29.1.2004 zmeny a doplnky uznesením číslo 64/2006 zo dňa  24.5.2006.
Štatút Mesta Rožňava v úplnom znení nadobúda účinnosť dňom 24.5.2006
 
4.
zmena § 23 ods. 4 bola schválená uznesení MZ č. 57/2007 zo dňa 29.3.2007
zmena § 43 ods. 3 bola schválená uznesením MZ č. 7/2008 zo dňa 24.1.2008
zmena § 16 ods. 2 bola schválená uznesením MZ č. 154/2008 zo dňa 29.5.2008
zmena § 43 ods. 3 bola schválená uznesením MZ č. 295/2008 zo dňa 10.12.2008
zmena § 18 ods. 2 bola schválená uznesením MZ č. 297/2008 zo dňa 10.12.2008
Štatút Mesta Rožňava  v úplnom znení nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009
 
5. Zmena uznesením č. 181 zo dňa 1.7.2010
Štatút mesta Rožňava  v úplnom znení nadobúda účinnosť dňom 2.8.2010.      
 
6. doplnenie §33a bolo schválené uznesením MZ č.4/2010 zo dňa 22.12.2010
zmena §23 ods.4 bola schválená uznesením MZ č.7/2010 zo dňa 22.12.2010, zmeny a doplnky nadobúdajú účinnosť  dňom 21.1.2011.
 
7. Zmena §43 bola schválená uznesením mestského zastupiteľstva v Rožňave č.16/2011 zo dňa 18.1.2011. V ustanoveniach, v ktorých sa uvádzajú lehoty počítané podľa dní sa rozumejú kalendárne dni. Zmena a doplnenie Štatútu mesta Rožňava bola schválená uznesením MZ č.27/2011 zo dňa 23.2.2011 a úplné znenie nadobúda účinnosť dňom 16.3.2011.
 
8. Zmena ustanovenia §18 ods.2 písm. r) a ze) bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave č.36/2012 zo dňa 23.2.2012 a jeho úplné znenie nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli Mestského úradu v Rožňave.
 
9. Zmena ustanovenia §11 - § 15 bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 89/2013  zo dňa 25.4.2013 a jeho úplné znenie nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na  úradnej tabuli Mestského úradu v Rožňave.
 
10. Zmena ustanovenia § 26 bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 286/2013 zo dňa 4.12.2013, zmena ustanovenia § 44 ods. 2 bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva č. 287/2013 zo dňa 4.12.2013 a jeho úplné znenie nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli Mestského úradu v Rožňave.
 
11. Zmena ustanovenia § 46 ods. 3 bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 22/2014 zo dňa 27. 2. 2014 a jeho úplné znenie nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na  úradnej tabuli Mestského úradu v Rožňave.
 

 

 

Pavol  B u r d i g a
          primátor mesta

 

 

 

 

Úradná tabuľa

Pomáhajú mestu

p. Peter Szabad
p. Peter Szabad

Na verejno-prospešnú aktivitu Ing. P. Szabada nás v rámci sekcie Diskusné fórum upozornila pisateľka Katka Dlhá.
Pán Szabad z vlastnej iniciatívy zrekonštruoval niektoré nefunkčné komponenty  na detskom ihrisku na sídlisku Juh. Tejto pozitívnej aktivite nášho občana sa bezpochyby potešili nielen rodičia, ale hlavne ich deti, ktoré tu môžu ďalej rozvíjať svoje voľno-časové aktivity.

p. Milan Capák
p. Milan Capák

Mgr. M. Capák na vlastné náklady opravil niektoré častí chodníkov v meste. Jeho aktivity sú sympatické viacerým Rožňavčanom, najmä však tým, ktorí opravenými úsekmi denne prechádzajú.

p. Rudolf Bagáč
p. Rudolf Bagáč

O verejno-prospešnej aktivite p. R. Bagáča nás e-mailom informoval Mgr. Andrej Vaško. Pán Bagáč spolu s mládežou z Apoštolskej cirkvi v Rožňave zrekonštruovali 11 lavičiek na Edelényskej a Kyjevskej ulici. Na vlastné náklady vymenili poškodené častí a  ďalšie lavičky opatrili novým povrchovým náterom. / pdf icon  FOTO /

p. Robert Taško
p. Robert Taško

Mgr. R. Taško zrealizoval v areáli za HM TESCO na Komenského ul. v Rožňave výmenu skrutky a zároveň na vlatné náklady namaľoval konštrukciu pri prameni (csurgó).  / pdf icon  FOTO /

p. Sabina Annová
p. Sabina Annová

Ing. Sabina Annová - ROSA Lipovník realizovala na vlastné náklady v mesiaci september 2012 úpravu stredového ostrovčeka kruhového objazdu na Šafárikovej ulici v Rožňave. Tento ostrovček bude zároveň na vlastné náklady celoročne udržiavať, a to po dobu piatich rokov. Mesto Rožňave týmto ďakuje Ing. Sabine Annovej za poskytnutý sponzorský dar.   / pdf icon  FOTO /
p. Marian Pampurík
p. Marian Pampurík

P. Marian Pampurík daroval mestu vianočný strom - smrek. Umiestnený je pred budovou Mestského úradu v Rožňave a bude súčasťou tohoročnej vianočnej výzdoby mesta    / pdf icon  FOTO /.

Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko
Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko

Majitelia firmy Dom služieb s.r.o. Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko sa rozhodli pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii a zakúpili materiál potrebný pre zabezpečenie chodu núdzového ubytovania. Mesto Rožňava im v mene všetkých, ktorí sú bez prístrešia a využívajú sociálne služby núdzového bývania, ďakuje  / pdf icon  FOTO /.

Sponzori - ohňostroj 2012
Sponzori - ohňostroj 2012

Sponzorským príspevkom prispeli na realizáciu ohňostroja - podujatie Vítanie Nového roka 2013:

Regionálne poradenské a informačné centrum Rožňava - 1000 €

ARPROG, a.s. Poprad - 500 €

Brantner Gemer s.r.o. - 500 €

Ing. Rudolf Mičuda - 300 €

Spoločnosť DS2 s.r.o. - 200 €

Mesto Rožňava ďakuje sponzorom za finačné príspevky.

eustream, a.s. Bratislava
eustream, a.s. Bratislava

Spoločnosť eustream, a.s. Bratislava darovala mestu Rožňava výpočtovú techniku - 2 notebooky a 2 LCD monitory.

Ďakujeme.

Rotary club Rožňava
Rotary club Rožňava

Členovia Rotary clubu Rožňava, ktorí  každoročne realizujú výsadbu stromčekov na sídlisku Juh pri ihrisku Základnej školy J. Hronca vysadili koncom apríla 2013 ďalších 7 nových stromčekov.  pdf icon  /FOTO/

Ďakujeme.

Kvetinárstvo Mirka
Kvetinárstvo Mirka

„Kvetinárstvo Mirka“-  majiteľka Miriam Laciaková,  Edelényska 29/2019, Rožňava,  na vlastné náklady zabezpečila a vyzdobila priestory  historickej radnice  mesta Rožňava. pdf icon/FOTO/

Mesto Rožňava týmto ďakuje za poskytnutý sponzorský dar.

Prápor RCHBO Rožňava a Apoštolská cirkev Rožňava
Prápor RCHBO Rožňava a Apoštolská cirkev Rožňava

Dňa 29. apríla 2013 sa na detskom dopravnom ihrisku konala brigáda, ktorej sa v čase svojho osobného voľna zúčastnili zamestnanci a profesionálni vojaci VÚ 7945 v Rožňave ako aj dobrovoľníci Apoštolskej cirkvi na Slovensku so sídlom v Rožňave.
 
Ďakujeme.
Spoločnosť CWT METAL s.r.o.
Spoločnosť CWT METAL s.r.o.

Spoločnosť CWT METAL s.r.o., poskytla sponzorský dar krovinorez značky STIHL FS 130 4 - mix v hodnote 538,37€ na úpravu trávnatých porastov v areáloch materských škôl v meste Rožňava.
 
Ďakujeme.
Obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava
Obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava

V apríli 2013 sa obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava zapojili do jarného upratovania okolia bytovky. Osadili kvetináče, vysadili kvety , opravili polámané lavičky, nefunkčné hojdačky, šmýkačku a natreli ich novým náterom. Vďaka patrí všetkým, ktorí priložili ruku k dielu, ale najmä pánovi Bendžuchovi, Štofirovi, Ambrozovi, Mátyimu, Vysockému a Oskorypovi.

Výsledok ich práce dokumentujú priložené fotografie pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3
Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3

Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3 si zrekonštruovali svoje bydlisko. Ich inšpiráciou bol pán J. Sokoľ, jeho nápad si osadenstvo bytového domu rýchlo osvojilo a za jeden rok prešiel dom kompletnou rekonštrukciou. Jednotné balkóny, zábradlia z nerezu, dlažby jednotnej farby či zateplenie vonkajšej fasády budovy sú len časťou toho, čo obyvatelia vybudovali.

Dom je chránený kamerovým systémom, možno v ňom nájsť priestor na športové vyžitie, vynovenú miestnosť na sušenie prádla, zasadaciu miestnosť či dokonca rekonštrukciou strechy zabudované okná presvetľujúce schodišťový priestor. Miestnosťou, ktorou sa ako jediní v meste môžu pochváliť práve obyvatelia Kyjevskej ulice 3, je sklad bicyklov s modernou konštrukciou na skladovanie týchto športových pomôcok. Dom nie je len z vnútra vynovený, ale  snahou obyvateľov je starať sa o zeleň v okolí pravidelným kosením ako i strihaním živého plotu a okrasných stromčekov.

V bytovom dome funguje kompletný menežment, ktorého podstatou je rozdelenie úloh medzi jednotlivých obyvateľov, čo znamená, že každý obyvateľ je zodpovedný za konkrétne práce, ktoré vykonáva.

 pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16
Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16

Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16 si svojpomocne skrášlili okolie bytovky vysadením kvetov a ozdobných kríkov. Na jar by malo byť okolie vchodu ešte krajšie, pretože posadili aj množstvo cibúľ narcisov a tulipánov. Sú radi, že mohli prispieť ku skrášleniu mesta, ktorého sú obyvateľmi a dúfajú, že ich práca bude motiváciou aj pre obyvateľov ďalších bytových domov.
 

 pdf icon/FOTO/.

 

Združenie pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO
Združenie pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO

V mene našich detí a kolektívu zamestnancov sa  chceme touto cestou poďakovať  Združeniu pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO - Bc. Ivanovi Kuhnovi, MA  za to, že ste sponzorskou aktivitou prispeli k bezpečnejšiemu pobytu detí  v našom zariadení zabezpečením a výstavbou oplotenia.

Ceníme si Vašu priazeň a podporu a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu aj v budúcnosti.

 

 

Iveta Balázsová
riaditeľka MŠ


 

p. Danka Lukáčová a Róbert Zagiba
p. Danka Lukáčová a Róbert Zagiba

Vedenie mesta ďakuje občanom mesta, ktorí sa rozhodli pomôcť pri vytváraní pravej vianočnej atmosféry v našom meste.
 
Poďakovanie patrí pánovi Róbertovi Zagibovi, ktorý daroval obyvateľom mesta vianočný strom. Pracovníci Technických služieb mesta Rožňava ho osadili pred budovou historickej Radnice na Námestí baníkov.
 
Pani Danke Lukáčovej ďakujeme za darovanie symbolu nadchádzajúcich vianočných sviatkov. Strom, ktorý Rožňavčanom darovala, bude vianočnú atmosféru spríjemňovať pred budovou Mestského úradu v Rožňave.
 
Ďakujeme.

 pdf icon/FOTO/.

 

Občianske združenie "Naša škôlka - Rožňava"
Občianske združenie "Naša škôlka - Rožňava"

Riaditeľstvo Materskej školy Ul. Ernesta Rótha 518/4 v Rožňave vyjadruje poďakovanie výkonnému  výboru Občianskeho združenia "Naša škôlka - Rožňava" a rodičom detí MŠ, ktorí aktívne podporujú a podieľajú sa na rozvoji materskej školy a revitalizácii materiálno- technických podmienok školy. Svojimi finančnými prostriedkami v krátkom uplynulom období pomohli zabezpečiť rekonštrukciu sociálno-hygienických priestorov v  pavilóne A; v I. triede: rekonštrukciu podlahy v herni, nový detský nábytok a stoličky, matrace do detských postieľok,  obnovu detských šatňových skriniek; v II. triede: nové detské šatňové skrinky.
 
V mene detí a kolektívu zamestnancov materskej školy  Ď A K U J E M E.
 
 
Alica Benediktyová
riaditeľka školy

 

 pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14
Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14

Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14 v Rožňave si svojpomocne na vlastné náklady zrekonštruovali priestranstvo pred svojím domom.

Dušou a iniciátorom rekonštrukcie bol domovník Miroslav Gašparec. Zabezpečil materiál a pracovníkov, osobne tiež dohliadal na priebeh prác.

Pred bytovým domom boli odstránené zvyšky poškodeného asfaltového poťahu a na povrch bol natiahnutý nový asfaltový koberec. Nerovnosti vzniknuté počas poslednej povodne boli vyrovnané tak, aby nebránili príjazdu vozidiel pred bytový dom.
 
 
 

 pdf icon/FOTO/.

  • TOP
  • najnovšie
  • najčítanejšie
  • najdiskutovanejšie

Pohotovosť

Ubytuj sa v Rožňave

Anketa


tvorba webstranok, mobilne aplikacie nevyplatene faktury, zoznam dlznikov In-počasie Meteoinfo
realitny portal
 
 

 

 

reality Navsteva lekara - Roznava

 

©2014 Mesto Rožňava. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich mesto Rožňava so sídlom: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava