Nova verzia oficialnej stranky mesta Roznava tu.

  • |
  • Meniny má: |
  • Mapa stránok |
  • RSS
  • |

Parkovanie v meste


Technické služby mesta Rožňava
Štítnická 21   Rožňava


Prevádzkový poriadok č. P2 / 01 / 2014
 
Prenájom pozemku na parkovanie pre motorové vozidlá
 
§1
 
1.   Tento prevádzkový poriadok upravuje prenájom pozemku na parkovanie pre motorové vozidlá  s  výnimkou, autobusov, motocyklov  s  prívesným  vozíkom,  motocyklov a bicyklov s pomocným motorčekom ( ďalej len vozidlo ).

2.   Pozemky prenajímané určené na parkovanie :
 
P 1 - OKC ( od ORPZ )
P 2 – Ul. Šafárikova od hotela ,,Empress“ po Námestie baníkov
P 2 – Námestie baníkov východná časť
P 2 – Námestie baníkov západná časť
P 2 – Ul. Čučmianska dlhá po križovatku
P 3 -  VÚB
P 6 – Betliarska cesta pozdĺž cintorínskeho múra
P 6 – Námestie 1. mája
     
vyznačené zvislým a vodorovným dopravným značením.
 
3. Začiatok   a  koniec   pozemkov  určených   na  parkovanie  je  označený vodorovnými a zvislými dopravnými značkami IP 24a, IP 24b a IP 17a doplnené dodatkovou tabuľou o spoplatnení parkovania  v uvedenej zóne.
 
4. Pozemky prenajímané na parkovanie sú vyznačené  dopravnou značkou  IP  17 spolu s dodatkovou tabuľou platí – Pondelok – piatok od 08.00 – 18.00 hod., Sobota od 07.30 do 14.00 hod., resp. v prípade parkoviska – Betliarska cesta a námestie 1. Mája Pondelok – piatok od 06.00 – 14.00 hod. podľa uznesenia MZ č. 322/2013
 
5. Na jednotlivých pozemkoch prenajímaných na parkovanie popri dopravnom značení dopravnou značkou IP 17a je vyznačené aj miesto pre imobilných dopravnou značkou IP 16 s dodatkovou tabuľou E 15 určujúcou počet miest.
 
6.   Za státie vozidla na určených pozemkoch sa platí nájomné za prenájom pozemku na parkovanie. Výška nájomného za parkovanie je uvedená v prílohe prevádzkového poriadku.
                                  

§2

1. Stáť na prenajímaných pozemkoch na parkovanie môže vozidlo, ktoré uhradilo SMS parking resp. jednorázovou hodinovou kartou alebo neprenosnou kartou ktorú vodič umiestnil za predné sklo vozidla na viditeľnom mieste.                
 
2. Úhrada SMS parkingom umožňuje stáť najviac 10 hodín. Jednorázová hodinová parkovacia karta umožňuje vozidlu stáť na parkovacom mieste najviac po dobu 1 hodiny V prípade státia vozidla presahujúceho dobu 1 hodiny je vodič povinný použiť potrebný počet jednorázových parkovacích kariet.
 
3. SMS parking je platná na všetkých parkoviskách spravovaných prevádzkovateľom v čase prevádzkových hodín parkovísk.
 
4. Jednorázová hodinová parkovacia karta je v rámci časového limitu jej platnosti platná na všetkých parkoviskách spravovaných prevádzkovateľom v čase prevádzkových hodín parkovísk vyznačených na prednej strane parkovacej karty.
 
5.  Platná neprenosná parkovacia karta s podpismi umožňuje stáť na parkovacom mieste bez časového obmedzenia motorovému vozidlu.
 
6. Neprenosné parkovacie karty s podpismi, sú platné pre všetky parkoviská spravované prevádzkovateľom.


§3

1.  Vodič vozidla je povinný uhradiť SMS parkingom resp. zakúpiť si dostatočný počet parkovacích kariet vydaných prevádzkovateľom. Pôsobnosť parkovacej a informačnej služby vykonáva zamestnanec Technických služieb mesta Rožňava.

2.  Predaj parkovacích kariet je zabezpečený :            
 - zmluvnými obstarávateľmi  predaja parkovacích kariet vyznačených na dodatkových a informačných tabuliach jednotlivých parkovísk  a ich prevádzok označených nálepkou ,, PREDAJNÉ  MIESTO „

3. Neprenosnú parkovaciu kartu vydáva prevádzkovateľ Technické služby mesta Rožňava v budove OKC na ul. Šafárikovej č.20 po zaplatení príslušnej ceny podľa prílohy tohto nariadenia, na parkovanie po dobu jedného roka, polroka, štvrťroka, mesačne, dôchodcov nad 70 rokov a služobné schválené uznesením MZ č. 368/2012 zo dňa 13.12.2012, doba platnosti je vyznačená na parkovacej karte.

4.  Pod správnym použitím SMS parkingu ktorú zabezpečujú mobilný operátory a podľa  pokynov na informačných tabuliach  a pod správnym použitím jednorázovej parkovacej karty sa rozumie vyznačenie mesiaca, dňa, hodiny, minúty odstavenia vozidla na voľné parkovacie miesto vhodným spôsobom ( prečiarknutím perom, prederavením kľúčom, alebo iným vhodným spôsobom ).
 
Nevyznačená parkovacia karta je neplatná.

5. V prípade, že je parkovné uhradené je možné sa pohybovať v rámci daného času vo všetkých zónach P1 – P6
6. Zamestnanci Technických služieb mesta Rožňava majú právo požiadať o súčinnosť
Mestskú políciu v meste Rožňave v prípade :
a ) bez použitia SMS parkingu oprávňujúcej na tomto mieste stáť
b ) bez použitia príslušnej parkovacej karty oprávňujúcej na tomto mieste stáť
c ) pri nesprávnom použití parkovacej karty
d ) pri prekročení doby parkovania bez použitia SMS parkingu a potrebného počtu jednorázových parkovacích kariet.

§4

1.  Každá fyzická a právnická osoba je povinná na území Mesta Rožňava dodržiavať tento prevádzkový poriadok .

2.  Kontrolu dodržiavania tohto Prevádzkového poriadku vykonávajú zamestnanci Technických služieb mesta Rožňava a členovia Mestskej polície.

 

P R Í L O H A
k Prevádzkovému poriadku Technických služieb mesta Rožňava o systéme spoplatneného parkovania platná od 15.02.2014

1. SMS PARKING – 0,50 €

2. Neprenosná ročná parkovacia karta pre občanov mesta Rožňavy starších ako 70 rokov veku života vlastniacich motorové vozidlo :
od 01.01.2014 vo výške 3,-€/s DPH /

3.   Rezervácia parkového miesta na 1 rok
od 01.01.2014   - 300,- € / s DPH /

4. Jednorazová hodinová parkovacia karta pre osobné motorové vozidlá
od 01.01.2014 - 0,50€ s DPH na 1 hodinu za jedno motorové vozidlo

5. Parkovacia karta pre jednotlivé osobné motorové vozidlo  :
od 01.01.2014
Mesačná - 7,00€ / s DPH /
Štvrťročná - 16,00€ / s DPH /
Polročná - 30,00€ / s DPH /
Ročná - 55,00€ /s DPH /      
 
V prípade straty karty pri jej znovu vyhotovení manipulačný poplatok – 3,- €.
 
 
 
Tlač daňových dokladov - SMS parking

Daňové doklady: http://parking.mediatex.sk/rv/ 

Overovací kód dostanete prostredníctvom potvrdzujúcej sms o úhrade parkovného.


 
 
 
 Ing. Ivan  D e m é n y
     riaditeľ Technických služieb mesta Rožňava


© Mesto Rožňava, 21. 3. 2014 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

Úradná tabuľa

Pomáhajú mestu

p. Peter Szabad
p. Peter Szabad

Na verejno-prospešnú aktivitu Ing. P. Szabada nás v rámci sekcie Diskusné fórum upozornila pisateľka Katka Dlhá.
Pán Szabad z vlastnej iniciatívy zrekonštruoval niektoré nefunkčné komponenty  na detskom ihrisku na sídlisku Juh. Tejto pozitívnej aktivite nášho občana sa bezpochyby potešili nielen rodičia, ale hlavne ich deti, ktoré tu môžu ďalej rozvíjať svoje voľno-časové aktivity.

p. Milan Capák
p. Milan Capák

Mgr. M. Capák na vlastné náklady opravil niektoré častí chodníkov v meste. Jeho aktivity sú sympatické viacerým Rožňavčanom, najmä však tým, ktorí opravenými úsekmi denne prechádzajú.

p. Rudolf Bagáč
p. Rudolf Bagáč

O verejno-prospešnej aktivite p. R. Bagáča nás e-mailom informoval Mgr. Andrej Vaško. Pán Bagáč spolu s mládežou z Apoštolskej cirkvi v Rožňave zrekonštruovali 11 lavičiek na Edelényskej a Kyjevskej ulici. Na vlastné náklady vymenili poškodené častí a  ďalšie lavičky opatrili novým povrchovým náterom. / pdf icon  FOTO /

p. Robert Taško
p. Robert Taško

Mgr. R. Taško zrealizoval v areáli za HM TESCO na Komenského ul. v Rožňave výmenu skrutky a zároveň na vlatné náklady namaľoval konštrukciu pri prameni (csurgó).  / pdf icon  FOTO /

p. Sabina Annová
p. Sabina Annová

Ing. Sabina Annová - ROSA Lipovník realizovala na vlastné náklady v mesiaci september 2012 úpravu stredového ostrovčeka kruhového objazdu na Šafárikovej ulici v Rožňave. Tento ostrovček bude zároveň na vlastné náklady celoročne udržiavať, a to po dobu piatich rokov. Mesto Rožňave týmto ďakuje Ing. Sabine Annovej za poskytnutý sponzorský dar.   / pdf icon  FOTO /
p. Marian Pampurík
p. Marian Pampurík

P. Marian Pampurík daroval mestu vianočný strom - smrek. Umiestnený je pred budovou Mestského úradu v Rožňave a bude súčasťou tohoročnej vianočnej výzdoby mesta    / pdf icon  FOTO /.

Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko
Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko

Majitelia firmy Dom služieb s.r.o. Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko sa rozhodli pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii a zakúpili materiál potrebný pre zabezpečenie chodu núdzového ubytovania. Mesto Rožňava im v mene všetkých, ktorí sú bez prístrešia a využívajú sociálne služby núdzového bývania, ďakuje  / pdf icon  FOTO /.

Sponzori - ohňostroj 2012
Sponzori - ohňostroj 2012

Sponzorským príspevkom prispeli na realizáciu ohňostroja - podujatie Vítanie Nového roka 2013:

Regionálne poradenské a informačné centrum Rožňava - 1000 €

ARPROG, a.s. Poprad - 500 €

Brantner Gemer s.r.o. - 500 €

Ing. Rudolf Mičuda - 300 €

Spoločnosť DS2 s.r.o. - 200 €

Mesto Rožňava ďakuje sponzorom za finačné príspevky.

eustream, a.s. Bratislava
eustream, a.s. Bratislava

Spoločnosť eustream, a.s. Bratislava darovala mestu Rožňava výpočtovú techniku - 2 notebooky a 2 LCD monitory.

Ďakujeme.

Rotary club Rožňava
Rotary club Rožňava

Členovia Rotary clubu Rožňava, ktorí  každoročne realizujú výsadbu stromčekov na sídlisku Juh pri ihrisku Základnej školy J. Hronca vysadili koncom apríla 2013 ďalších 7 nových stromčekov.  pdf icon  /FOTO/

Ďakujeme.

Kvetinárstvo Mirka
Kvetinárstvo Mirka

„Kvetinárstvo Mirka“-  majiteľka Miriam Laciaková,  Edelényska 29/2019, Rožňava,  na vlastné náklady zabezpečila a vyzdobila priestory  historickej radnice  mesta Rožňava. pdf icon/FOTO/

Mesto Rožňava týmto ďakuje za poskytnutý sponzorský dar.

Prápor RCHBO Rožňava a Apoštolská cirkev Rožňava
Prápor RCHBO Rožňava a Apoštolská cirkev Rožňava

Dňa 29. apríla 2013 sa na detskom dopravnom ihrisku konala brigáda, ktorej sa v čase svojho osobného voľna zúčastnili zamestnanci a profesionálni vojaci VÚ 7945 v Rožňave ako aj dobrovoľníci Apoštolskej cirkvi na Slovensku so sídlom v Rožňave.
 
Ďakujeme.
Spoločnosť CWT METAL s.r.o.
Spoločnosť CWT METAL s.r.o.

Spoločnosť CWT METAL s.r.o., poskytla sponzorský dar krovinorez značky STIHL FS 130 4 - mix v hodnote 538,37€ na úpravu trávnatých porastov v areáloch materských škôl v meste Rožňava.
 
Ďakujeme.
Obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava
Obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava

V apríli 2013 sa obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava zapojili do jarného upratovania okolia bytovky. Osadili kvetináče, vysadili kvety , opravili polámané lavičky, nefunkčné hojdačky, šmýkačku a natreli ich novým náterom. Vďaka patrí všetkým, ktorí priložili ruku k dielu, ale najmä pánovi Bendžuchovi, Štofirovi, Ambrozovi, Mátyimu, Vysockému a Oskorypovi.

Výsledok ich práce dokumentujú priložené fotografie pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3
Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3

Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3 si zrekonštruovali svoje bydlisko. Ich inšpiráciou bol pán J. Sokoľ, jeho nápad si osadenstvo bytového domu rýchlo osvojilo a za jeden rok prešiel dom kompletnou rekonštrukciou. Jednotné balkóny, zábradlia z nerezu, dlažby jednotnej farby či zateplenie vonkajšej fasády budovy sú len časťou toho, čo obyvatelia vybudovali.

Dom je chránený kamerovým systémom, možno v ňom nájsť priestor na športové vyžitie, vynovenú miestnosť na sušenie prádla, zasadaciu miestnosť či dokonca rekonštrukciou strechy zabudované okná presvetľujúce schodišťový priestor. Miestnosťou, ktorou sa ako jediní v meste môžu pochváliť práve obyvatelia Kyjevskej ulice 3, je sklad bicyklov s modernou konštrukciou na skladovanie týchto športových pomôcok. Dom nie je len z vnútra vynovený, ale  snahou obyvateľov je starať sa o zeleň v okolí pravidelným kosením ako i strihaním živého plotu a okrasných stromčekov.

V bytovom dome funguje kompletný menežment, ktorého podstatou je rozdelenie úloh medzi jednotlivých obyvateľov, čo znamená, že každý obyvateľ je zodpovedný za konkrétne práce, ktoré vykonáva.

 pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16
Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16

Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16 si svojpomocne skrášlili okolie bytovky vysadením kvetov a ozdobných kríkov. Na jar by malo byť okolie vchodu ešte krajšie, pretože posadili aj množstvo cibúľ narcisov a tulipánov. Sú radi, že mohli prispieť ku skrášleniu mesta, ktorého sú obyvateľmi a dúfajú, že ich práca bude motiváciou aj pre obyvateľov ďalších bytových domov.
 

 pdf icon/FOTO/.

 

Združenie pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO
Združenie pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO

V mene našich detí a kolektívu zamestnancov sa  chceme touto cestou poďakovať  Združeniu pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO - Bc. Ivanovi Kuhnovi, MA  za to, že ste sponzorskou aktivitou prispeli k bezpečnejšiemu pobytu detí  v našom zariadení zabezpečením a výstavbou oplotenia.

Ceníme si Vašu priazeň a podporu a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu aj v budúcnosti.

 

 

Iveta Balázsová
riaditeľka MŠ


 

p. Danka Lukáčová a Róbert Zagiba
p. Danka Lukáčová a Róbert Zagiba

Vedenie mesta ďakuje občanom mesta, ktorí sa rozhodli pomôcť pri vytváraní pravej vianočnej atmosféry v našom meste.
 
Poďakovanie patrí pánovi Róbertovi Zagibovi, ktorý daroval obyvateľom mesta vianočný strom. Pracovníci Technických služieb mesta Rožňava ho osadili pred budovou historickej Radnice na Námestí baníkov.
 
Pani Danke Lukáčovej ďakujeme za darovanie symbolu nadchádzajúcich vianočných sviatkov. Strom, ktorý Rožňavčanom darovala, bude vianočnú atmosféru spríjemňovať pred budovou Mestského úradu v Rožňave.
 
Ďakujeme.

 pdf icon/FOTO/.

 

Občianske združenie "Naša škôlka - Rožňava"
Občianske združenie "Naša škôlka - Rožňava"

Riaditeľstvo Materskej školy Ul. Ernesta Rótha 518/4 v Rožňave vyjadruje poďakovanie výkonnému  výboru Občianskeho združenia "Naša škôlka - Rožňava" a rodičom detí MŠ, ktorí aktívne podporujú a podieľajú sa na rozvoji materskej školy a revitalizácii materiálno- technických podmienok školy. Svojimi finančnými prostriedkami v krátkom uplynulom období pomohli zabezpečiť rekonštrukciu sociálno-hygienických priestorov v  pavilóne A; v I. triede: rekonštrukciu podlahy v herni, nový detský nábytok a stoličky, matrace do detských postieľok,  obnovu detských šatňových skriniek; v II. triede: nové detské šatňové skrinky.
 
V mene detí a kolektívu zamestnancov materskej školy  Ď A K U J E M E.
 
 
Alica Benediktyová
riaditeľka školy

 

 pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14
Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14

Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14 v Rožňave si svojpomocne na vlastné náklady zrekonštruovali priestranstvo pred svojím domom.

Dušou a iniciátorom rekonštrukcie bol domovník Miroslav Gašparec. Zabezpečil materiál a pracovníkov, osobne tiež dohliadal na priebeh prác.

Pred bytovým domom boli odstránené zvyšky poškodeného asfaltového poťahu a na povrch bol natiahnutý nový asfaltový koberec. Nerovnosti vzniknuté počas poslednej povodne boli vyrovnané tak, aby nebránili príjazdu vozidiel pred bytový dom.
 
 
 

 pdf icon/FOTO/.

  • TOP
  • najnovšie
  • najčítanejšie
  • najdiskutovanejšie

Pohotovosť

Ubytuj sa v Rožňave

Anketa


tvorba webstranok, mobilne aplikacie nevyplatene faktury, zoznam dlznikov In-počasie Meteoinfo
realitny portal
 
 

 

 

reality Navsteva lekara - Roznava

 

©2014 Mesto Rožňava. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich mesto Rožňava so sídlom: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava