Nova verzia oficialnej stranky mesta Roznava tu.

 • |
 • Meniny má: |
 • Mapa stránok |
 • RSS
 • |

Heraldika mesta

Erb mesta Rožňava

Erb mesta Rožňava

 

Erb Erb je základom symboliky mesta. Z neho vychádzajú všetky ostatné symboly reprezentujúce mesto navonok.mesta Rožňava tvorí modrý pozdnogotický štít, na ktorom sú excentricky umiestnené dve zlaté skrížené banícke kladivká a tri zlaté ruže.

 

 

Pečať z r. 1488

 

Najstaršou pamiatkou na erb mesta je odtlačok pečate na listine z roku 1488, ktorá znázorňuje na neskorogotickom štíte excentricky skrížené banícke nástroje – klin a kladivo, ktoré v postranných výsečiach porísk a nad kladivom dopĺňajú tri ruže.

 

K prvej známej výmene starého pečatidla došlo  v roku 1501. Tvar štítu zostal pozdnogotický, ale renesančný štýl sa už prejavil v kruhopise a v duchu tejto epochy došlo aj symetrizácii baníckej symboliky a z toho hľadiska zároveň k logickému umiestneniu štyroch ruží, do každej výseče porísk baníckych nástrojom po jednej.

V roku 1540 dali Rožňavčania vyhotoviť nové pečatidlo, kde štít už dostal renesančnú podobu.

K ďalšej zmene došlo koncom 16. storočia, kde na listine z roku 1598 je odtlačená pečať: štít je renesančný, banícke kladivá nadobudli zidealizované proporcie. Ruža v dolnom výseku porísk sa zmenila na tvar podobný srdcu, z ktorého vyrastali tri stopky vedúce k zostávajúcim trom ružiam. Po prvý raz sa ako nosič erbu objavil anjel.Erb z Radnice

 

Na kamennej doske umiestnenej na strážnej veži z roku 1654 a znakovej zástave z roku 1753 je erb už barokovo preumelkovaný tak ako aj ostatné symboly a stráca sa anjel ako nosič erbu.

Na vedute Rožňavy predtlačenej na listine cechu medovnikárov, ktorá je datovaná  do prelomu 18. a 19. storočia je zobrazený renesančný štít so skríženými baníckymi kladivkami, hviezdou v pravom a rastúcim polmesiacom v ľavom výseku porísk.

Nové zmeny v erbe nastali až v roku 1840: v pečatnom poli drží nosič – anjel zjednodušený renesančný štít. Na ňom vyrastajú z pažite tri ruže. V strede medzi nimi sú položené dve skrížené banícke kladivká.

V rokoch 1861 a 1862 dochádza k ďalšej štylizácii baníckeho náradia, pri ktorom došlo k predĺženiu porísk, ako aj v minimalizácii symbolu srdca, ktorý degradoval do tvaru pripomínajúceho skôr dva oproti sebe vyrastajúce ľaliové listy.

V roku 1906 bol mestom prijatý návrh erbu budapeštianskeho kovorytca I. Felsenfelda, ktorý navrhol renesančný štít,  na ktorom z trojvršia vyrastajú tri ruže a cez ne sú preložené dve skrížené banícke kladivá.

V dôsledku povýšenia Rožňavy na župné mesto boli v roku 1940 vyrobené nové pečate, na ktorých sa vrátilo  anjelovi ako nosičovi renesančného štítu, na ktorom z trojvršia vyrastajú tri ruže a cez ne sú položené skrížené banícke kladivá.

V rokoch 1959 až 1972 sa používa erb, ktorý bol inštalovaný aj pri parkovej výsadbe okolo strážnej veže na Námestí baníkov. Renesančný štít je čiastočne štylizovaný a obsahuje z trojvršia vyrastajúce tri ruže s dvoma prekríženými baníckymi kladivkami.

Erb z r. 1973

 

Pri príležitosti osláv 700. výročia Rožňavy v roku 1973 vyšla publikácia J. Püspoki Nagya s návrhom novej symboliky mesta, kde bol za základ vzatý erb z roku 1488, ale vďaka nesprávnej interpretácii sa tu objavuje v ľavom erbovom poli polmesiac symbolizujúci ťažbu striebra. I napriek priznaniu nedostatkov sa erb používal do roku 1980.

 

Nový impulz k preskúmaniu erbu mesta vznikol v súvislosti so zaradením jeho kresby do Encyklopédie Slovenska. K problematike sa vyjadrila heraldická komisia Ministerstva vnútra SR dňa 27.6.1980 a doporučila návrat k erbu z 15. storočia. Znovu sa zaoberala touto problematikou v roku 1983, kedy v júli doporučila predstavenstvu mesta erb: modrý pozdnogotický štít s dolu zaguľateným tvarom, v  ktorom sú skrížené banícke kladivá sprevádzané troma ružami.

Erb z r. 1991

 

29. januára 1991 schválilo mestské zastupiteľstvo v Rožňave návrh erbu, kde na modrom neskorogotickom štíte boli symetricky umiestnené tri zlaté ruže a kladivká.

 

Otázka mestského erbu sa otvorila znovu v roku 1993 a historik a heraldik PhDr. Leon Sokolovský po preštudovaní všetkých dostupných prameňov a po ich heraldickej a sfragistickej analýze navrhol súčasne platnú symboliku mesta.

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 20. decembra 1993 schválilo novú mestskú symboliku, ktorá pozostáva z erbu, mestskej vlajky a mestskej pečate. Od tejto základnej symboliky sa odvádzajú ďalšie heraldické symboly mesta.

Na základe štatútu mesta schváleného Mestským zastupiteľstvom v Rožňave dňa 29. apríla 2003 sa erb mesta používa

 • na pečatidle mesta
 • na insígniách primátora mesta
 • na listinách o udelení čestného občianstva mesta Rožňava, Ceny mesta Rožňava a uznaniach mesta Rožňava
 • na budovách, kde má sídlo Mestský úrad v Rožňave
 • na označenie katastrálneho územia mesta
 • v rokovacích miestnostiach orgánov mesta, kancelárskych priestoroch mestského úradu, mestskej polície a mestského hasičského zboru
 • na preukazoch poslancov mesta ako aj zamestnancov mesta a primátora
 • na rovnošatách a služobných odznakoch pracovníkov mestskej polície a mestského hasičského zboru
 • na označenie vozidiel mesta, mestskej polície a mestského hasičského zboru
 • na pečiatke mesta a mestského úradu

Listiny s erbom mesta sa používajú len vtedy, ako obsahujú nariadenia, uznesenia alebo rozhodnutia orgánov mesta, alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia

Listový papier s vyobrazeným erbom používa výlučne primátor mesta.

Právo použiť a používať erb mesta inými fyzickými alebo právnickými osobami je viazané na súhlas /povolenie/ primátora. Súhlas je vydávaný maximálne na dobu 1 roka a je spoplatnený.

 

Pečatidlo

Pečatidlo

Pečatidlo mesta vychádza zo základného heraldického znaku: erbu. V strede pečiatkového poľa je umiestnený erb. Nad a pod štítom, v priestore používanom bežne na kruhopis je majuskulný nápis MESTO – ROŽŇAVA.

Pečatidlo má priemer 36 mm a je zhotovené z bronzu s drevenou rúčkou. Odtláča sa do vosku. Mesto Rožňava na základe štatútu mesta schváleného Mestským zastupiteľstvom v Rožňave dňa 29. apríla 2003 sa táto pečať používa pri slávnostných príležitostiach na pečatenie významných listín a dokumentov.

Z tohto pečatidla sú odvodené pečiatky mesta.

 

Vlajka

Vlajku mesta Rožňava tvorí modrý list v pomere šírky a dĺžky strán 2:3 s lastovičím chvostom zastrihnutým do jeho hĺbky v dĺžke jednej tretiny. Bližšie k upevnenej strane vlajky je situovaný žltý /tzv. svätoondrejský/ kríž.

Mesto Rožňava vo svojich dejinách nepoužívalo mestskú vlajku. V zbierkach múzeí existujú vlajky rôznych inštitúcií a organizácií, ktoré využívali mestskú symboliku.

Mestská vlajka

 

V súčasnosti používaná mestská vlajka bola schválená Mestským zastupiteľstvom v Rožňave na základe odporúčania Heraldickej komisie Ministerstva vnútra SR 20. decembra 1993.

 

Vlajku mesta Rožňava na základe štatútu mesta schváleného Mestským zastupiteľstvom v Rožňave dňa 29. apríla 2003 používa primátor a mestské zastupiteľstvo

 • pri slávnostných príležitostiach mestského alebo štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách v meste
 • vo verejných sprievodoch
 • pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti

 

Mestská zástava

Je variantom vlajky, je modrá a má žltý kríž. Mestská zástava sa pripevňuje fixne po celej dĺžke žrde.

 

Korúhva

Má rovnaký tvar ako zástava, líši sa len pripevnením a je pripevnená po šírke k približne rovnako dlhému rahnu, ktoré sa potom vešia priečne na stožiar.

 

Štandarda primátora

Je v jadre zhodná so znakovou zástavou. Má rovnaký pomer strán, polohu erbových symbolov, po jeho celom obvode je však aplikovaný naviac ešte ozdobný pás v ktorom sa striedajú žltá a modrá farba.

 

Farby mesta

Žltá- pendant zlatého kovu a farba modrá.

 

 


© Mesto Rožňava, 2010, Helena Šujanská -  Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

Úradná tabuľa

Pomáhajú mestu

p. Peter Szabad
p. Peter Szabad

Na verejno-prospešnú aktivitu Ing. P. Szabada nás v rámci sekcie Diskusné fórum upozornila pisateľka Katka Dlhá.
Pán Szabad z vlastnej iniciatívy zrekonštruoval niektoré nefunkčné komponenty  na detskom ihrisku na sídlisku Juh. Tejto pozitívnej aktivite nášho občana sa bezpochyby potešili nielen rodičia, ale hlavne ich deti, ktoré tu môžu ďalej rozvíjať svoje voľno-časové aktivity.

p. Milan Capák
p. Milan Capák

Mgr. M. Capák na vlastné náklady opravil niektoré častí chodníkov v meste. Jeho aktivity sú sympatické viacerým Rožňavčanom, najmä však tým, ktorí opravenými úsekmi denne prechádzajú.

p. Rudolf Bagáč
p. Rudolf Bagáč

O verejno-prospešnej aktivite p. R. Bagáča nás e-mailom informoval Mgr. Andrej Vaško. Pán Bagáč spolu s mládežou z Apoštolskej cirkvi v Rožňave zrekonštruovali 11 lavičiek na Edelényskej a Kyjevskej ulici. Na vlastné náklady vymenili poškodené častí a  ďalšie lavičky opatrili novým povrchovým náterom. / pdf icon  FOTO /

p. Robert Taško
p. Robert Taško

Mgr. R. Taško zrealizoval v areáli za HM TESCO na Komenského ul. v Rožňave výmenu skrutky a zároveň na vlatné náklady namaľoval konštrukciu pri prameni (csurgó).  / pdf icon  FOTO /

p. Sabina Annová
p. Sabina Annová

Ing. Sabina Annová - ROSA Lipovník realizovala na vlastné náklady v mesiaci september 2012 úpravu stredového ostrovčeka kruhového objazdu na Šafárikovej ulici v Rožňave. Tento ostrovček bude zároveň na vlastné náklady celoročne udržiavať, a to po dobu piatich rokov. Mesto Rožňave týmto ďakuje Ing. Sabine Annovej za poskytnutý sponzorský dar.   / pdf icon  FOTO /
p. Marian Pampurík
p. Marian Pampurík

P. Marian Pampurík daroval mestu vianočný strom - smrek. Umiestnený je pred budovou Mestského úradu v Rožňave a bude súčasťou tohoročnej vianočnej výzdoby mesta    / pdf icon  FOTO /.

Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko
Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko

Majitelia firmy Dom služieb s.r.o. Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko sa rozhodli pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii a zakúpili materiál potrebný pre zabezpečenie chodu núdzového ubytovania. Mesto Rožňava im v mene všetkých, ktorí sú bez prístrešia a využívajú sociálne služby núdzového bývania, ďakuje  / pdf icon  FOTO /.

Sponzori - ohňostroj 2012
Sponzori - ohňostroj 2012

Sponzorským príspevkom prispeli na realizáciu ohňostroja - podujatie Vítanie Nového roka 2013:

Regionálne poradenské a informačné centrum Rožňava - 1000 €

ARPROG, a.s. Poprad - 500 €

Brantner Gemer s.r.o. - 500 €

Ing. Rudolf Mičuda - 300 €

Spoločnosť DS2 s.r.o. - 200 €

Mesto Rožňava ďakuje sponzorom za finačné príspevky.

eustream, a.s. Bratislava
eustream, a.s. Bratislava

Spoločnosť eustream, a.s. Bratislava darovala mestu Rožňava výpočtovú techniku - 2 notebooky a 2 LCD monitory.

Ďakujeme.

Rotary club Rožňava
Rotary club Rožňava

Členovia Rotary clubu Rožňava, ktorí  každoročne realizujú výsadbu stromčekov na sídlisku Juh pri ihrisku Základnej školy J. Hronca vysadili koncom apríla 2013 ďalších 7 nových stromčekov.  pdf icon  /FOTO/

Ďakujeme.

Kvetinárstvo Mirka
Kvetinárstvo Mirka

„Kvetinárstvo Mirka“-  majiteľka Miriam Laciaková,  Edelényska 29/2019, Rožňava,  na vlastné náklady zabezpečila a vyzdobila priestory  historickej radnice  mesta Rožňava. pdf icon/FOTO/

Mesto Rožňava týmto ďakuje za poskytnutý sponzorský dar.

Prápor RCHBO Rožňava a Apoštolská cirkev Rožňava
Prápor RCHBO Rožňava a Apoštolská cirkev Rožňava

Dňa 29. apríla 2013 sa na detskom dopravnom ihrisku konala brigáda, ktorej sa v čase svojho osobného voľna zúčastnili zamestnanci a profesionálni vojaci VÚ 7945 v Rožňave ako aj dobrovoľníci Apoštolskej cirkvi na Slovensku so sídlom v Rožňave.
 
Ďakujeme.
Spoločnosť CWT METAL s.r.o.
Spoločnosť CWT METAL s.r.o.

Spoločnosť CWT METAL s.r.o., poskytla sponzorský dar krovinorez značky STIHL FS 130 4 - mix v hodnote 538,37€ na úpravu trávnatých porastov v areáloch materských škôl v meste Rožňava.
 
Ďakujeme.
Obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava
Obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava

V apríli 2013 sa obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava zapojili do jarného upratovania okolia bytovky. Osadili kvetináče, vysadili kvety , opravili polámané lavičky, nefunkčné hojdačky, šmýkačku a natreli ich novým náterom. Vďaka patrí všetkým, ktorí priložili ruku k dielu, ale najmä pánovi Bendžuchovi, Štofirovi, Ambrozovi, Mátyimu, Vysockému a Oskorypovi.

Výsledok ich práce dokumentujú priložené fotografie pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3
Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3

Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3 si zrekonštruovali svoje bydlisko. Ich inšpiráciou bol pán J. Sokoľ, jeho nápad si osadenstvo bytového domu rýchlo osvojilo a za jeden rok prešiel dom kompletnou rekonštrukciou. Jednotné balkóny, zábradlia z nerezu, dlažby jednotnej farby či zateplenie vonkajšej fasády budovy sú len časťou toho, čo obyvatelia vybudovali.

Dom je chránený kamerovým systémom, možno v ňom nájsť priestor na športové vyžitie, vynovenú miestnosť na sušenie prádla, zasadaciu miestnosť či dokonca rekonštrukciou strechy zabudované okná presvetľujúce schodišťový priestor. Miestnosťou, ktorou sa ako jediní v meste môžu pochváliť práve obyvatelia Kyjevskej ulice 3, je sklad bicyklov s modernou konštrukciou na skladovanie týchto športových pomôcok. Dom nie je len z vnútra vynovený, ale  snahou obyvateľov je starať sa o zeleň v okolí pravidelným kosením ako i strihaním živého plotu a okrasných stromčekov.

V bytovom dome funguje kompletný menežment, ktorého podstatou je rozdelenie úloh medzi jednotlivých obyvateľov, čo znamená, že každý obyvateľ je zodpovedný za konkrétne práce, ktoré vykonáva.

 pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16
Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16

Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16 si svojpomocne skrášlili okolie bytovky vysadením kvetov a ozdobných kríkov. Na jar by malo byť okolie vchodu ešte krajšie, pretože posadili aj množstvo cibúľ narcisov a tulipánov. Sú radi, že mohli prispieť ku skrášleniu mesta, ktorého sú obyvateľmi a dúfajú, že ich práca bude motiváciou aj pre obyvateľov ďalších bytových domov.
 

 pdf icon/FOTO/.

 

Združenie pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO
Združenie pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO

V mene našich detí a kolektívu zamestnancov sa  chceme touto cestou poďakovať  Združeniu pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO - Bc. Ivanovi Kuhnovi, MA  za to, že ste sponzorskou aktivitou prispeli k bezpečnejšiemu pobytu detí  v našom zariadení zabezpečením a výstavbou oplotenia.

Ceníme si Vašu priazeň a podporu a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu aj v budúcnosti.

 

 

Iveta Balázsová
riaditeľka MŠ


 

p. Danka Lukáčová a Róbert Zagiba
p. Danka Lukáčová a Róbert Zagiba

Vedenie mesta ďakuje občanom mesta, ktorí sa rozhodli pomôcť pri vytváraní pravej vianočnej atmosféry v našom meste.
 
Poďakovanie patrí pánovi Róbertovi Zagibovi, ktorý daroval obyvateľom mesta vianočný strom. Pracovníci Technických služieb mesta Rožňava ho osadili pred budovou historickej Radnice na Námestí baníkov.
 
Pani Danke Lukáčovej ďakujeme za darovanie symbolu nadchádzajúcich vianočných sviatkov. Strom, ktorý Rožňavčanom darovala, bude vianočnú atmosféru spríjemňovať pred budovou Mestského úradu v Rožňave.
 
Ďakujeme.

 pdf icon/FOTO/.

 

Občianske združenie "Naša škôlka - Rožňava"
Občianske združenie "Naša škôlka - Rožňava"

Riaditeľstvo Materskej školy Ul. Ernesta Rótha 518/4 v Rožňave vyjadruje poďakovanie výkonnému  výboru Občianskeho združenia "Naša škôlka - Rožňava" a rodičom detí MŠ, ktorí aktívne podporujú a podieľajú sa na rozvoji materskej školy a revitalizácii materiálno- technických podmienok školy. Svojimi finančnými prostriedkami v krátkom uplynulom období pomohli zabezpečiť rekonštrukciu sociálno-hygienických priestorov v  pavilóne A; v I. triede: rekonštrukciu podlahy v herni, nový detský nábytok a stoličky, matrace do detských postieľok,  obnovu detských šatňových skriniek; v II. triede: nové detské šatňové skrinky.
 
V mene detí a kolektívu zamestnancov materskej školy  Ď A K U J E M E.
 
 
Alica Benediktyová
riaditeľka školy

 

 pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14
Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14

Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14 v Rožňave si svojpomocne na vlastné náklady zrekonštruovali priestranstvo pred svojím domom.

Dušou a iniciátorom rekonštrukcie bol domovník Miroslav Gašparec. Zabezpečil materiál a pracovníkov, osobne tiež dohliadal na priebeh prác.

Pred bytovým domom boli odstránené zvyšky poškodeného asfaltového poťahu a na povrch bol natiahnutý nový asfaltový koberec. Nerovnosti vzniknuté počas poslednej povodne boli vyrovnané tak, aby nebránili príjazdu vozidiel pred bytový dom.
 
 
 

 pdf icon/FOTO/.

 • TOP
 • najnovšie
 • najčítanejšie
 • najdiskutovanejšie

Pohotovosť

Ubytuj sa v Rožňave

Anketa


tvorba webstranok, mobilne aplikacie nevyplatene faktury, zoznam dlznikov In-počasie Meteoinfo
realitny portal
 
 

 

 

reality Navsteva lekara - Roznava

 

©2014 Mesto Rožňava. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich mesto Rožňava so sídlom: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava