Nova verzia oficialnej stranky mesta Roznava tu.

  • |
  • Meniny má: |
  • Mapa stránok |
  • RSS
  • |

Harmonogram zasadnutí orgánov mesta

HARMONOGRAM zasadnutí samosprávnych orgánov mesta Rožňava v roku 2012

Harmonogram zasadnutí MZ bol spracovaný podľa schválených zásad v roku 2011
- zasadnutia sa budú uskutočňovať posledný štvrtok v mesiaci

V odôvodnených prípadoch môže dôjsť k zmene termínu zasadnutia. V mesiacoch júl – august nie sú naplánované zasadnutia, budú zvolané len v prípade naliehavosti prejednávania materiálov. 

Obsahová náplň jednotlivých zasadnutí bola spracovaná na základe návrhov predlžených vedúcimi odborov, hlavnou kontrolórkou, náčelníka mestskej polície. Bude priebežne aktualizovaná a doplňovaná. 

Z dôvodu zabezpečenia prípravy zasadnutia MZ bol spracovaný aj harmonogram zasadnutí komisií. Nakoľko zo strany komisií nebol predložený žiadny návrh na zmenu termínu zasadnutia, termíny ostávajú podľa schválených zásad v roku 2011. Aj v tomto prípade môže dôjsť k zmene termínu zasadnutia. 

Druhý týždeň v mesiaci :
Komisia sociálna, zdravotná a bytová : pondelok 
Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky : utorok 
Komisia ochrany verejného poriadku : utorok 
Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií : streda 
Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu – štvrtok 
Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku : pondelok – v týždni expedovania materiálov MZ 


V mesiaci apríl posun z dôvodu, že v pondelok 9.4. je deň pracovného pokoja /Veľkonočný pondelok/

V mesiaci december /komisie zasadajú koncom mesiaca november okrem finančnej komisie / oprava termínu zasadnutia Komisie vzdelávania, kultúry, mládeže a športu : 28.11.2012 nakoľko 29.11. je MZ/ alebo 3.12.2012.

Harmonogram zasadnutí orgánov mesta v roku 2012

 

Komisie

mesiac

sociálna,

zdrav.

a bytová

ochrany

verej.

poriadku

cestov.

ruchu

a reg.politiky

výstavba,

ÚP,ŽP

a miest.

komunik.

vzdel.,

kultúry,

mládeže

a športu

finančná,

podnik.,

a správy

m.majet

MZ

január

9.1.2012

10.1.2012

10.1.2012

11.1.2012

12.1.2012

16.1.2012

26.1.2012

február

6.2.2012

7.2.2012

7.2.2012

8.2.2012

9.2.2012

13.2.2012

23.2.2012

marec

12.3.2012

13.3.2012

13.3.2012

14.3.2012

15.3.2012

19.3.2012

29.3.2012

apríl

10.4.2012

10.4.2012

10.4.2012

11.4.2012

12.4.2012

16.4.2012

26.4.2012

máj

14.5.2012

15.5.2012

15.5.2012

16.5.2012

17.5.2012

21.5.2012

31.5.2012

jún

11.6.2012

12.6.2012

12.6.2012

13.6.2012

14.6.2012

18.6.2012

28.6.2012

september

10.9.2012

11.9.2012

11.9.2012

12.9.2012

13.9.2012

17.9.2012

27.9.2012

október

8.10.2012

9.10.2012

9.10.2012

10.10.2012

11.10.2012

15.10.2012

25.10.2012

november

12.11.2012

13.11.2012

13.11.2012

14.11.2012

15.11.2012

19.11.2012

29.11.2012

december

26.11.2012

27.11.2012

27.11.2012

28.11.2012

28.11.2012

3.12.2012

13.12.2012

 

 

Harmonogram prehodnotenia platných VZN

     (V zátvorke za názvom VZN je uvedená skratka gestorského odboru MsÚ a dátum nadobudnutia účinnosti aktuálneho znenia)


Január

VZN o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom pre obyvateľov mesta Rožňava postavených s podporou štátu (SOC 16. 2. 2012) 

 

Február

VZN o určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach (ŠKOL 1. 7. 2010)

 

Marec

VZN o udržiavaní všeobecnej čistoty a poriadku v meste a jeho mestských častiach, o správa a údržbe verejnej zelene (MAJ 23. 3. 2011)                     

VZN o ochrane verejného poriadku (MAJ 18. 12. 2009)

VZN o správe a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta (MAJ 16. 12. 2011)

VZN k Územnému plánu mesta Rožňava (VYST 20. 1. 2012) – podľa aktuálnosti predložených požiadaviek na zmenu a doplnenie ÚP

 

Apríl

VZN o zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby na území mesta Rožňava (MAJ 24. 11. 2011)

VZN o zabezpečení stravovania v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (ŠKOL 28. 9. 2011)

VZN o dotáciách na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia (ŠKOL   v 12/2011 bolo VZN schválené

VZN, ktorým sa stanovujú zásady  prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Rožňava (SOC   4. 12. 2010)

VZN o zriadení účelového garančného fondu (SOC 23. 10. 2010)

 

Máj

VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach (MAJ     2. 7. 2010)

VZN o trhovom poriadku (MAJ 2. 7. 2010) 

VZN o pravidlách, času predaja v obchode a času prevádzky služieb (MAJ 2. 7. 2010)

VZN o poskytovaní starostlivosti a o spôsobe určenia úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava (SOC 1. 1. 2009)

NovéVZN o sociálnych službách  v zmysle zákona  č. 448/208 Z. z. - toto VZN by kompletne zahŕňalo  aj v súčasnosti platné VZN o poskytovaní starostlivosti a o spôsobe určenia úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava ako aj VZN o postupu a podmienok pri poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu v meste Rožňava (SOC)

 

Jún

VZN o kronike mesta Rožňava (ŠKOL 15. 7. 2011)

VZN, ktorým sa upravujú podmienky a spôsob realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru (ŠKOL 21. 7. 2006)

VZN o zverejňovaní a vylepovaní plagátov s informatívnym, reklamným a komerčným obsahom (ŠKOL 1. 1. 2009)

 

September

VZN o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových domoch (SOC 1. 1. 2009)

VZN o určení postupu a podmienok pri poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách      za opatrovateľskú službu v meste Rožňava (SOC 1. 1. 2010) 

VZN o spôsobe rozhodovania o opravnom prostriedku /odvolaní/ proti rozhodnutiam riaditeľov škôl a školských zariadení pri výkone samosprávnych činností (ŠKOL 20. 11. 2009)

VZN o nakladaní s finančnými prostriedkami v oblasti sociálnej pomoci (SOC 1. 1. 2011)                    VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (VYST 5. 1. 2008)

 

Október

VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ŠKOL 20. 11. 2009)

VZN o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov mesta (VNUT 1. 12. 2010)

VZN o školských obvodoch v meste Rožňava a o spoločnom školskom obvode základných škôl (ŠKOL 8. 2. 2008)

VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom (VYST 1. 1. 2009)

 

November

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava (FIN 1. 1. 2012)

 

December

VZN o organizovaní miestneho referenda (VNUT 1. 12. 2010)

VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Rožňava (ŠKOL 1. 12. 2010)  

VZN o symboloch mesta Rožňava, logu a slogane, ich použití a ochrane (VNUT 1. 12. 2010)

 

Obsahová náplň rokovaní:


Január 2012

Plnenie uznesení MZ 
Informácia v súlade s uznesením MZ č. 224/2011 – 1
/kontroly na MsÚ, súdne spory, uložené pokuty/ 
Informácia v súlade s uznesením MZ č. 205/2011 
/vývoj kauzy – pokuta uložená Úradom pre verejné obstarávanie/
Určenie hodnoty vecného daru pri udelení CENY PRIMÁTORA v roku 2012
Zmluva o dielo na realizáciu prístupovej cesty ku garážam na J.A.Komenského 
Zmluva o dielo na realizáciu rozšírenia jazdného pruhu na Okružnej ulici v Rožňave 
Investičné akcie podľa potreby a aktuálnosti 
Majetkoprávne záležitosti mesta 
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2011
Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2011
Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra za II. polrok 2011
Podnety pre hlavnú kontrolórku 
Otázky poslancov – diskusia 
Diskusia občanov 


Február 2012

Plnenie uznesení MZ 
Informácia v súlade s uznesením MZ č. 224/2011 – 1
/kontroly na MsÚ, súdne spory, uložené pokuty/ 
Informácia v súlade s uznesením MZ č. 205/2011 
/vývoj kauzy – pokuta uložená Úradom pre verejné obstarávanie/
Prehodnotenie VZN o udržiavaní všeobecnej čistoty a poriadku v meste a jeho mestských častiach, o správe a údržbe verejnej zelene 
VZN o trhovom poriadku počas príležitostnej akcie Veľkonočné trhy 
Návrh Koncepcie športu na území mesta Rožňava 
Informatívna správa o činnosti IC Europe Direct za II. polrok 2011
Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Rožňava na roky 2012 – 2015
Návrh na zrušenie neaktuálnych uznesení týkajúcich sa investičných akcií 
Majetkoprávne záležitosti mesta 
Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Podnety pre hlavnú kontrolórku 
Otázky poslancov – diskusia 
Diskusia občanov 

Marec 2012

Plnenie uznesení MZ 
Informácia v súlade s uznesením MZ č. 224/2011 – 1
/kontroly na MsÚ, súdne spory, uložené pokuty/ 
Informácia v súlade s uznesením MZ č. 205/2011 
/vývoj kauzy – pokuta uložená Úradom pre verejné obstarávanie/
Návrh rozpočtu mesta na roky 2012 – 2014 vrátane rozpočtového programovania 
Zmluva o dielo na realizáciu bleskozvodu na ZŠ J.A.Komenského podľa výsledkov verejného obstarávania 
Investičné akcie podľa potreby a aktuálnosti 
Návrh Koncepcie kultúry na území mesta Rožňava 
Informácia o predložených návrhoch na udelenie najvyšších mestských vyznamenaní 
ČESTNÝ OBČAN, CENA MESTA 
Majetkoprávne záležitosti mesta 
Správa o činnosti Mestskej polície v Rožňave za rok 2011
Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Podnety pre hlavnú kontrolórku 
Otázky poslancov – diskusia 
Diskusia občanov 


Apríl 2012

Plnenie uznesení MZ 
Informácia v súlade s uznesením MZ č. 224/2011 – 1
/kontroly na MsÚ, súdne spory, uložené pokuty/ 
Informácia v súlade s uznesením MZ č. 205/2011 
/vývoj kauzy – pokuta uložená Úradom pre verejné obstarávanie/
Návrh rozpočtov príspevkových organizácií na roky 2012 – 2014
Návrh rozpočtov rozpočtových organizácií na roky 2012 – 2014
Návrh prerozdelenia finančných dotácií športovým klubom, kultúrnym, mládežníckym a spoločenským organizáciám 
Návrh prerozdelenia finančných prostriedkov v zmysle zmluvy o spolupráci mesta Rožňava a STEFE SK a.s. Banská Bystrica 
Investičné akcie podľa potreby a aktuálnosti 
Majetkoprávne záležitosti mesta 
Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Podnety pre hlavnú kontrolórku 
Otázky poslancov – diskusia 
Diskusia občanov 


Máj 2012

Plnenie uznesení MZ 
Informácia v súlade s uznesením MZ č. 224/2011 – 1
/kontroly na MsÚ, súdne spory, uložené pokuty/ 
Informácia v súlade s uznesením MZ č. 205/2011 
/vývoj kauzy – pokuta uložená Úradom pre verejné obstarávanie/
Investičné akcie podľa potreby a aktuálnosti 
Majetkoprávne záležitosti mesta 
Prehodnotenie úseku Zboru pre občianske záležitosti 
Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Podnety pre hlavnú kontrolórku 
Otázky poslancov – diskusia 
Diskusia občanov 


Jún 2012

Plnenie uznesení MZ 
Informácia v súlade s uznesením MZ č. 224/2011 – 1
/kontroly na MsÚ, súdne spory, uložené pokuty/ 
Informácia v súlade s uznesením MZ č. 205/2011 
/vývoj kauzy – pokuta uložená Úradom pre verejné obstarávanie/
VZN o trhovom poriadku počas príležitostnej akcie Rožňavský jarmok vrátane 
návrhu rozpočtu na DNI MESTA 
Schválenie najvyšších mestských vyznamenaní ČESTNÝ OBČAN, CENA MESTA 
NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŚPORTOVEC MESTA 
NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŠPORTOVÝ KOLEKTÍV MESTA 
NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŠPORTOVCI V KATEGÓRII ŽIACI ZA ROK 
Záverečný účet mesta Rožňava za rok 2011
Výročná správa mesta Rožňava za rok 2011
Informácia o výsledku inventarizácie majetku mesta za rok 2011
Investičné akcie podľa potreby a aktuálnosti 
Majetkoprávne záležitosti mesta 
Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2012
Podnety pre hlavnú kontrolórku 
Otázky poslancov – diskusia 
Diskusia občanov 


Júl – august 2012
nie je plánované zasadnutie orgánov mesta – dovolenkové obdobie 


September 2012

Plnenie uznesení MZ 
Informácia v súlade s uznesením MZ č. 224/2011 – 1
/kontroly na MsÚ, súdne spory, uložené pokuty/ 
Informácia v súlade s uznesením MZ č. 205/2011 
/vývoj kauzy – pokuta uložená Úradom pre verejné obstarávanie/
Plnenie rozpočtu mesta k 30.6.2012 vrátane rozpočtových organizácií 
Plnenie rozpočtov príspevkových organizácií k 30.6.2012
Informatívna správa o činnosti IC Europe Direct za I. polrok 2012
Plnenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Rožňava 
Investičné akcie podľa potreby a aktuálnosti 
Majetkoprávne záležitosti mesta 
Správa o činnosti Mestskej polície v Rožňave za I. polrok 2012
Správa o kontrolnej činnosti za I. polrok 2012
Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Podnety pre hlavnú kontrolórku 
Otázky poslancov – diskusia 
Diskusia občanov 

 

Október 2012

Plnenie uznesení MZ 
Informácia v súlade s uznesením MZ č. 224/2011 – 1
/kontroly na MsÚ, súdne spory, uložené pokuty/ 
Informácia v súlade s uznesením MZ č. 205/2011 
/vývoj kauzy – pokuta uložená Úradom pre verejné obstarávanie/
VZN o trhovom poriadku počas príležitostnej akcie Vianočný trh 
Investičné akcie podľa potreby a aktuálnosti 
Majetkoprávne záležitosti mesta 
Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Podnety pre hlavnú kontrolórku 
Otázky poslancov – diskusia 
Diskusia občanov 

 

November 2012

Plnenie uznesení MZ 
Informácia v súlade s uznesením MZ č. 224/2011 – 1
/kontroly na MsÚ, súdne spory, uložené pokuty/ 
Informácia v súlade s uznesením MZ č. 205/2011 
/vývoj kauzy – pokuta uložená Úradom pre verejné obstarávanie/
Návrh na zmenu rozpočtu mesta Rožňava na rok 2012
Návrh rozpočtu mesta na rok 2013 – 2015
Investičné akcie podľa potreby a aktuálnosti 
Majetkoprávne záležitosti mesta 
Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Podnety pre hlavnú kontrolórku 
Otázky poslancov – diskusia 
Diskusia občanov 

 

December 2012

Plnenie uznesení MZ 
Informácia v súlade s uznesením MZ č. 224/2011 – 1
/kontroly na MsÚ, súdne spory, uložené pokuty/ 
Informácia v súlade s uznesením MZ č. 205/2011 
/vývoj kauzy – pokuta uložená Úradom pre verejné obstarávanie/
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
Investičné akcie podľa potreby a aktuálnosti 
Majetkoprávne záležitosti mesta 
Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2013
Podnety pre hlavnú kontrolórku 
Otázky poslancov – diskusia 
Diskusia občanov 

 


© Mesto Rožňava, 3. 2. 2012, Helena Šujanská -  Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

Úradná tabuľa

Pomáhajú mestu

p. Peter Szabad
p. Peter Szabad

Na verejno-prospešnú aktivitu Ing. P. Szabada nás v rámci sekcie Diskusné fórum upozornila pisateľka Katka Dlhá.
Pán Szabad z vlastnej iniciatívy zrekonštruoval niektoré nefunkčné komponenty  na detskom ihrisku na sídlisku Juh. Tejto pozitívnej aktivite nášho občana sa bezpochyby potešili nielen rodičia, ale hlavne ich deti, ktoré tu môžu ďalej rozvíjať svoje voľno-časové aktivity.

p. Milan Capák
p. Milan Capák

Mgr. M. Capák na vlastné náklady opravil niektoré častí chodníkov v meste. Jeho aktivity sú sympatické viacerým Rožňavčanom, najmä však tým, ktorí opravenými úsekmi denne prechádzajú.

p. Rudolf Bagáč
p. Rudolf Bagáč

O verejno-prospešnej aktivite p. R. Bagáča nás e-mailom informoval Mgr. Andrej Vaško. Pán Bagáč spolu s mládežou z Apoštolskej cirkvi v Rožňave zrekonštruovali 11 lavičiek na Edelényskej a Kyjevskej ulici. Na vlastné náklady vymenili poškodené častí a  ďalšie lavičky opatrili novým povrchovým náterom. / pdf icon  FOTO /

p. Robert Taško
p. Robert Taško

Mgr. R. Taško zrealizoval v areáli za HM TESCO na Komenského ul. v Rožňave výmenu skrutky a zároveň na vlatné náklady namaľoval konštrukciu pri prameni (csurgó).  / pdf icon  FOTO /

p. Sabina Annová
p. Sabina Annová

Ing. Sabina Annová - ROSA Lipovník realizovala na vlastné náklady v mesiaci september 2012 úpravu stredového ostrovčeka kruhového objazdu na Šafárikovej ulici v Rožňave. Tento ostrovček bude zároveň na vlastné náklady celoročne udržiavať, a to po dobu piatich rokov. Mesto Rožňave týmto ďakuje Ing. Sabine Annovej za poskytnutý sponzorský dar.   / pdf icon  FOTO /
p. Marian Pampurík
p. Marian Pampurík

P. Marian Pampurík daroval mestu vianočný strom - smrek. Umiestnený je pred budovou Mestského úradu v Rožňave a bude súčasťou tohoročnej vianočnej výzdoby mesta    / pdf icon  FOTO /.

Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko
Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko

Majitelia firmy Dom služieb s.r.o. Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko sa rozhodli pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii a zakúpili materiál potrebný pre zabezpečenie chodu núdzového ubytovania. Mesto Rožňava im v mene všetkých, ktorí sú bez prístrešia a využívajú sociálne služby núdzového bývania, ďakuje  / pdf icon  FOTO /.

Sponzori - ohňostroj 2012
Sponzori - ohňostroj 2012

Sponzorským príspevkom prispeli na realizáciu ohňostroja - podujatie Vítanie Nového roka 2013:

Regionálne poradenské a informačné centrum Rožňava - 1000 €

ARPROG, a.s. Poprad - 500 €

Brantner Gemer s.r.o. - 500 €

Ing. Rudolf Mičuda - 300 €

Spoločnosť DS2 s.r.o. - 200 €

Mesto Rožňava ďakuje sponzorom za finačné príspevky.

eustream, a.s. Bratislava
eustream, a.s. Bratislava

Spoločnosť eustream, a.s. Bratislava darovala mestu Rožňava výpočtovú techniku - 2 notebooky a 2 LCD monitory.

Ďakujeme.

Rotary club Rožňava
Rotary club Rožňava

Členovia Rotary clubu Rožňava, ktorí  každoročne realizujú výsadbu stromčekov na sídlisku Juh pri ihrisku Základnej školy J. Hronca vysadili koncom apríla 2013 ďalších 7 nových stromčekov.  pdf icon  /FOTO/

Ďakujeme.

Kvetinárstvo Mirka
Kvetinárstvo Mirka

„Kvetinárstvo Mirka“-  majiteľka Miriam Laciaková,  Edelényska 29/2019, Rožňava,  na vlastné náklady zabezpečila a vyzdobila priestory  historickej radnice  mesta Rožňava. pdf icon/FOTO/

Mesto Rožňava týmto ďakuje za poskytnutý sponzorský dar.

Prápor RCHBO Rožňava a Apoštolská cirkev Rožňava
Prápor RCHBO Rožňava a Apoštolská cirkev Rožňava

Dňa 29. apríla 2013 sa na detskom dopravnom ihrisku konala brigáda, ktorej sa v čase svojho osobného voľna zúčastnili zamestnanci a profesionálni vojaci VÚ 7945 v Rožňave ako aj dobrovoľníci Apoštolskej cirkvi na Slovensku so sídlom v Rožňave.
 
Ďakujeme.
Spoločnosť CWT METAL s.r.o.
Spoločnosť CWT METAL s.r.o.

Spoločnosť CWT METAL s.r.o., poskytla sponzorský dar krovinorez značky STIHL FS 130 4 - mix v hodnote 538,37€ na úpravu trávnatých porastov v areáloch materských škôl v meste Rožňava.
 
Ďakujeme.
Obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava
Obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava

V apríli 2013 sa obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava zapojili do jarného upratovania okolia bytovky. Osadili kvetináče, vysadili kvety , opravili polámané lavičky, nefunkčné hojdačky, šmýkačku a natreli ich novým náterom. Vďaka patrí všetkým, ktorí priložili ruku k dielu, ale najmä pánovi Bendžuchovi, Štofirovi, Ambrozovi, Mátyimu, Vysockému a Oskorypovi.

Výsledok ich práce dokumentujú priložené fotografie pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3
Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3

Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3 si zrekonštruovali svoje bydlisko. Ich inšpiráciou bol pán J. Sokoľ, jeho nápad si osadenstvo bytového domu rýchlo osvojilo a za jeden rok prešiel dom kompletnou rekonštrukciou. Jednotné balkóny, zábradlia z nerezu, dlažby jednotnej farby či zateplenie vonkajšej fasády budovy sú len časťou toho, čo obyvatelia vybudovali.

Dom je chránený kamerovým systémom, možno v ňom nájsť priestor na športové vyžitie, vynovenú miestnosť na sušenie prádla, zasadaciu miestnosť či dokonca rekonštrukciou strechy zabudované okná presvetľujúce schodišťový priestor. Miestnosťou, ktorou sa ako jediní v meste môžu pochváliť práve obyvatelia Kyjevskej ulice 3, je sklad bicyklov s modernou konštrukciou na skladovanie týchto športových pomôcok. Dom nie je len z vnútra vynovený, ale  snahou obyvateľov je starať sa o zeleň v okolí pravidelným kosením ako i strihaním živého plotu a okrasných stromčekov.

V bytovom dome funguje kompletný menežment, ktorého podstatou je rozdelenie úloh medzi jednotlivých obyvateľov, čo znamená, že každý obyvateľ je zodpovedný za konkrétne práce, ktoré vykonáva.

 pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16
Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16

Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16 si svojpomocne skrášlili okolie bytovky vysadením kvetov a ozdobných kríkov. Na jar by malo byť okolie vchodu ešte krajšie, pretože posadili aj množstvo cibúľ narcisov a tulipánov. Sú radi, že mohli prispieť ku skrášleniu mesta, ktorého sú obyvateľmi a dúfajú, že ich práca bude motiváciou aj pre obyvateľov ďalších bytových domov.
 

 pdf icon/FOTO/.

 

Združenie pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO
Združenie pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO

V mene našich detí a kolektívu zamestnancov sa  chceme touto cestou poďakovať  Združeniu pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO - Bc. Ivanovi Kuhnovi, MA  za to, že ste sponzorskou aktivitou prispeli k bezpečnejšiemu pobytu detí  v našom zariadení zabezpečením a výstavbou oplotenia.

Ceníme si Vašu priazeň a podporu a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu aj v budúcnosti.

 

 

Iveta Balázsová
riaditeľka MŠ


 

p. Danka Lukáčová a Róbert Zagiba
p. Danka Lukáčová a Róbert Zagiba

Vedenie mesta ďakuje občanom mesta, ktorí sa rozhodli pomôcť pri vytváraní pravej vianočnej atmosféry v našom meste.
 
Poďakovanie patrí pánovi Róbertovi Zagibovi, ktorý daroval obyvateľom mesta vianočný strom. Pracovníci Technických služieb mesta Rožňava ho osadili pred budovou historickej Radnice na Námestí baníkov.
 
Pani Danke Lukáčovej ďakujeme za darovanie symbolu nadchádzajúcich vianočných sviatkov. Strom, ktorý Rožňavčanom darovala, bude vianočnú atmosféru spríjemňovať pred budovou Mestského úradu v Rožňave.
 
Ďakujeme.

 pdf icon/FOTO/.

 

Občianske združenie "Naša škôlka - Rožňava"
Občianske združenie "Naša škôlka - Rožňava"

Riaditeľstvo Materskej školy Ul. Ernesta Rótha 518/4 v Rožňave vyjadruje poďakovanie výkonnému  výboru Občianskeho združenia "Naša škôlka - Rožňava" a rodičom detí MŠ, ktorí aktívne podporujú a podieľajú sa na rozvoji materskej školy a revitalizácii materiálno- technických podmienok školy. Svojimi finančnými prostriedkami v krátkom uplynulom období pomohli zabezpečiť rekonštrukciu sociálno-hygienických priestorov v  pavilóne A; v I. triede: rekonštrukciu podlahy v herni, nový detský nábytok a stoličky, matrace do detských postieľok,  obnovu detských šatňových skriniek; v II. triede: nové detské šatňové skrinky.
 
V mene detí a kolektívu zamestnancov materskej školy  Ď A K U J E M E.
 
 
Alica Benediktyová
riaditeľka školy

 

 pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14
Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14

Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14 v Rožňave si svojpomocne na vlastné náklady zrekonštruovali priestranstvo pred svojím domom.

Dušou a iniciátorom rekonštrukcie bol domovník Miroslav Gašparec. Zabezpečil materiál a pracovníkov, osobne tiež dohliadal na priebeh prác.

Pred bytovým domom boli odstránené zvyšky poškodeného asfaltového poťahu a na povrch bol natiahnutý nový asfaltový koberec. Nerovnosti vzniknuté počas poslednej povodne boli vyrovnané tak, aby nebránili príjazdu vozidiel pred bytový dom.
 
 
 

 pdf icon/FOTO/.

  • TOP
  • najnovšie
  • najčítanejšie
  • najdiskutovanejšie

Pohotovosť

Ubytuj sa v Rožňave

Anketa


tvorba webstranok, mobilne aplikacie nevyplatene faktury, zoznam dlznikov In-počasie Meteoinfo
realitny portal
 
 

 

 

reality Navsteva lekara - Roznava

 

©2014 Mesto Rožňava. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich mesto Rožňava so sídlom: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava