• |
  • Meniny má: |
  • Mapa stránok |
  • RSS
  • |

Úradná tabuľa

Priamy prenájom majetku

Technické služby mesta Rožňava

Zverejnenie zámeru priameho prenájmu majetku


Technické služby mesta Rožňava ako správca nehnuteľností Mesta Rožňava zverejňujú na základe ustanovení zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a na základe ustanovenia §7 ods.3 Zásad hospodárenia s majetkom mesta   prenájom majetku mesta formou ponukového konania.

1. Predmet priameho prenájmu a účel využitia:
Nehnuteľnosť zapísanú na LV č. 3001, katastrálneho územia Rožňava,  evidovaného katastrálnym úradom v Košiciach, Správou katastra Rožňava:

Predmetné nebytové priestory sú Dodatkom č. 6 k Zriaďovacej listine na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 129/2009 zo dňa 20.05.2009 dané do správy Technickým službám mesta Rožňava.

Označenie budovy, v ktorej sú prenajímané priestory : Prevádzková budova ( Zimný štadión ) – bufet , Štítnická ul., 048 01 Rožňava, na poz. parc.č. KN 2086/258, KN 2086/260 - 264

Prenajímané priestory o výmere : bufet  - 16,24 m²
     
2.Doba nájmu:
Určitá – od 28.11. 2014 do 01.03.2015

3.Cena:
Minimálna výška nájomného podľa platných Zásad pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve je vo výške 20,78€/m2/rok.
Náklady na služby spojené s prenájmom sú stanovené paušálne/ vodné , elektrická energia a ÚK / a to vo výške 11,62€ bez DPH/mesiac.

Minimálne navrhovaná cena za prenájom bufetu :

Bufet:   
Ročné nájomné = 16,24m²x20,78€ = 337,47€/rok 
Mesačné nájomné = 337,47 : 12 = 28,12€/mesiac + 11,62€ bez DPH za služby / vodné + el. energia + ÚK /

4. Obhliadka predmetného majetku:
Záujemcovia si môžu predmet priameho prenájmu obhliadnuť, dňa  06.11.2014 / štvrtok  / od 09.00 hod. do 11.00 hod., kontaktná osoba p. Ivan Štiglitz tel. č. 0911 768459 /TSMRV, VŠA – Zimný štadión, Štítnická ul.    /.

5. Cenová ponuka:
Záujemcovia predložia návrh cenovej ponuky podpísaný fyzickou osobou, u právnickej osoby jej štatutárnym zástupcom. Cenovú ponuku môžu predložiť záujemcovia osobne alebo poštou na adresu: Technické služby mesta Rožňava, Štítnická č.21, 048 01 Rožňava.
Ponuku môžu záujemcovia predložiť najneskôr v termíne do dňa 11.11.2014 do 11.30 hod. Cenová ponuka musí obsahovať potrebné identifikačné údaje,  ponúknutú cenu, účel využitia predmetu nájmu, tel. kontakt.,  fyzická osoba predloží aj písomný súhlas so spracovaním osobných údajov , kópiu platného občianskeho preukazu ,čestné prehlásenie že má vysporiadané prípadné záväzky voči mestu Rožňava .
Podnikatelia  a právnické osoby uvedú navyše IČO, DIČ, predložia kópiu  výpisu zo živnostenského registra alebo obchodného registra, prípadne ak sa jedná o iný spôsob registrácie ( povolenie vydávané VÚC a pod. ).

Záujemca nemôže označiť údaje svojej cenovej ponuky ako dôverné.
Výberová komisia skontroluje v prvom rade včasnosť a úplnosť ponuky. V prípade, že ponuka nesplní jedno z týchto kritérií, bude zo súťaže vyradená.
Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré majú neuhradené dane a poplatky a iné záväzky voči mestu.

6. Ďalšie podmienky priameho prenájmu:
Ak žiadny z účastníkov priameho prenájmu nepodá ponuku aspoň vo výške minimálnej ceny resp. nepredloží doklady podľa bodu 5, ponukové konanie končí.
V prípade ak úspešný účastník neprevezme nebytové priestory a nepodpíše nájomnú zmluvu do doby 1 týždňa od podpísania zápisnice vyhodnotenia ponukového konania prenájmu majetku, správca majetku osloví a vyzve na prevzatie nebytových priestorov záujemcu, ktorého cenová ponuka bola druhá najvyššia v poradí.

7. Vyhodnotenie:
Vyhodnotenie sa uskutoční na zasadnutí komisie menovanej primátorom mesta dňa 11.11.2013 o 13.30 hod. Komisia predloží zápis z vyhodnotenia ponúk na overenie a schválenie  primátorovi mesta Rožňava. Po schválení výsledku ponukového konania budú všetci záujemcovia informovaní o jej výsledku.

 

V Rožňave 24.10.2014

 


Ing. Ivan  D e m é n y                    
riaditeľ Technických služieb mesta Rožňava  
                    

Pavol B u r d i g a
        primátor  mesta Rožňava

© Mesto Rožňava, 24. 10. 2014 , Irena Halászová, úsek nebytových priestorov Technické služby mesta Rožňava

 
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >
_

Nebezpečné kozmetické výrobky (systém RAPEX)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožnave informuje
verejnosť o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii
pdf icon 2014/00960-2-829/HVaPBP - 1.2.122014
pdf icon 2014/00752-2-649/HVaPBP - 3.10.2014
pdf icon 2014/00697-2-601/HVaPBP - 28.8.2014
pdf icon 2014/00654-2-529/HVaPBP - 6.8.2014
pdf icon 2014/00653-2-528/HVaPBP - 6.8.2014
pdf icon
pdf icon 2014/00576-2-469/HVaPBP - 15.7.2014
pdf icon 2014/00503-2-409/HVaPBP - 23.6.2014
pdf icon 2014/00425-2-354/HVaPBP - 4.6.2014
pdf icon 2014/00356-2-275/HVaPBP - 13.5.2014
pdf icon 2014/00194-5-276/HVaPBP - 13.5.2014
pdf icon 2014/00357-2-274/HVaPBP - 7.5.2014
pdf icon 2014/00340-2-253/HVaPBP - 28.42014
pdf icon 2014/00326-2-246/HVaPBP - 22.4.2014
pdf icon 2014/00282-2-202/HVaPBP - 9.4.2014
pdf icon 2014/00279-3-197/HVaPBP - 9.4.2014
pdf icon 2014/00226-2-160/HVaPBP - 21.3.2014
pdf icon 2014/00147-3-104/HVaPBP - 17.3.2014
pdf icon 2014/00147-2-104/HVaPBP - 5.3.2014
pdf icon 2014/00104-2-87/HVaPBP - 14.2.2014
pdf icon 2014/00077-3-65/HVaPBP - 12.2.2014
pdf icon 2014/00076-2-64/HVaPBP - 10.2.2014
pdf icon 2014/00054-2-46/HVaPBP - 29.1.2014
pdf icon 2014/00033-2-29/HVaPBP - 24.1.2014
pdf icon 2013/01055-2-945/HVaPBP - 9.1.2014
pdf icon 2013/01029-2-920/HVaPBP - 18.12.2013
pdf icon 2013/00965-2-884/HVaPBP - 3.12.2013
pdf icon 2013/00919-2-847/HVaPBP - 19.11.2013
pdf icon 2013/00904-2-811/HVaPBP - 12.11.2013
pdf icon 2013/00905-2-812/HVaPBP - 12.11.2013
pdf icon 2013/00846-2-771/HVaPBP - 28.10.2013
pdf icon 2013/00809-2-704/HVaPBP - 2.10.2013
pdf icon 2013/00783-2-680/HVaPBP - 19.9.2013
pdf icon 2013/00746-2-636/HVaPBP - 9.9.2013
pdf icon 2013/00729-2-616/HVaPBP - 9.9.2013
pdf icon 2013/00688-2-578/HVaPBP  - 13.8.2013
pdf icon 2013/00682-2-571/HVaPBP - 9.8.2013
pdf icon 2013/00661-2-556/HVaPBP - 30.7.2013
pdf icon 2013/00569-2-476/HVaPBP - 10.7.2013
pdf icon 2013/00601-2-499/HVaPBP - 9.7.2013
pdf icon 2013/00529-2-434/HVaPBP - 2.7.2013
pdf icon 2013/00468-2-351/HVaPBP - 6.6.2013
pdf icon 2013/00398-2-295/HVaPBP - 10.5.2013
pdf icon
pdf icon 2013/00062-2-49/HVaPBP - 31.1.2013
pdf icon 2013/00082-2-65/HVaPBP - 1.2.2013
pdf icon 2012/01073-2-1145/HVaPBP - 19. 12. 2012

© Mesto Rožňava, 2014, Ing. Marek Krišťák administrátor internetového portálu mesta

  • TOP
  • najnovšie
  • najčítanejšie
  • najdiskutovanejšie

Pohotovosť

 

 

 

reality Navsteva lekara - Roznava

 

© 2014 Mesto Rožňava. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich mesto Rožňava so sídlom: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava