• |
  • Meniny má: |
  • Mapa stránok |
  • RSS
  • |

Úradná tabuľa

PPÚ Rožňava – Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení – Poľné cesty

MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad - odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava


Číslo: 5043/2014-50226-VYST
V Rožňave dňa 26. 9. 2014
 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
 
Vec
Oznámenie  o  začatí  konania o  predĺžení platnosti stavebného povolenia a termínu ukončenia stavby
 
Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor, Šafárikova 71, 048 01 Rožňava podal dňa 8. 9. 2014 na tunajší špeciálny stavebný úrad žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia na stavbu „PPÚ Rožňava – Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení – Poľné cesty“, stavebné objekty SO 01 „Cesta C17“ a SO 02 „Cesta C19 (ďalej len „stavba“) na pozemkoch v katastrálnom území Rožňava parc. č. KN-C 7492 a 7673 vo vlastníctve Mesta Rožňava, zapísané na LV č. 5716. Stavebné povolenie bolo vydané Mestom Rožňava ako príslušným špeciálnym stavebným úradom pod číslom 1270/2010-03 dňa 7. 6. 2010, právoplatné dňa 17. 7. 2010. Platnosť stavebného povolenia bola predĺžená rozhodnutím číslo 2890/2012-33868-VYST zo dňa 2. 7. 2012, právoplatné dňa 3. 8. 2012. Stavba bola povolená pre stavebníka Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava.  
Žiadateľ zároveň požiadal o predĺženie termínu ukončenia stavby do 12/2016.

 
Popis stavby:
Projekt pozemkových úprav rieši vybudovanie cestnej siete – spevnených bezprašných poľných ciest asfaltobetónových, ktoré zabezpečia prístup k novým pozemkom. 

SO 01 Cesta C17 km 0,000 – km 0,360 77 – začína odbočením zo štátnej cesty I/50     na juhovýchodnom okraji mesta Rožňava, pokračuje smerom na sever a končí pred vstupom do miestneho družstva. Poľná cesta C17 bude jednopruhová obojsmerná poľná cesta kategórie P4/30 s výhybňou. Šírka vozovky v priamej časti bude 3,0 m, v oblúkoch sa vozovka rozšíri v závislosti od polomeru oblúka. Po oboch stranách vozovky budú nespevnené krajnice šírky 2 x 0,50 m, zahumusované a zatrávnené. Vozovka bude mať živičný kryt z asfaltového betónu. Os cesty C17 sleduje trasu jestvujúcej štrkom spevnenej poľnej cesty. V km 0,003 14 sa ruší jestvujúci priepust DN400, namiesto neho bude v km 0,003 50 rúrový priepust DN600 dĺžky 15 m z rúr železobetónových, hrdlových. Priekopa za priepustom bude z betónových tvárnic. Pred križovatkou so štátnou cestou I/50 sa osadí dopravná značka P 2 „Stoj, daj prednosť v jazde!“.
 
SO 02 Cesta C19 km 0,000 – km 1,183 34 – začína odbočením zo štátnej cesty I/50 na juhovýchodnom okraji mesta Rožňava, pokračuje smerom na juh a končí na hranici katastra Rožňava niekoľko metrov za križovaním s Hanáckym potokom. Poľná cesta C19 bude jednopruhová obojsmerná poľná cesta kategórie P4/30 s dvoma výhybňami. Šírka vozovky v priamej časti bude 3,0 m, v oblúkoch sa vozovka rozšíri v závislosti od polomeru oblúka. Po oboch stranách vozovky budú nespevnené krajnice šírky 2 x 0,50 m, zahumusované  a zatrávnené. Vozovka bude mať živičný kryt z asfaltového betónu.  Os cesty C19 sleduje trasu jestvujúcej poľnej cesty. V km 0,004 27 sa ruší jestvujúci priepust DN400, namiesto neho bude v km 0,004 40 rúrový priepust DN600 dĺžky 13,85 m z rúr železobetónových, hrdlových. Priekopa za priepustom bude z betónových tvárnic. Pred križovatkou so štátnou cestou I/50 sa osadí dopravná značka P 2 „Stoj, daj prednosť v jazde!“.

Mesto Rožňava ako príslušný správny orgán podľa § 5 a § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon), v nadväznosti na § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie konania a súčasne v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania pretože podklady, za ktorých bolo stavebné povolenie vydané zostali nezmenené. 

Účastníci konania môžu podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 31. októbra 2014, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány, inak podľa § 61 ods. 5 stavebného zákona sa má za to, že ich stanoviská sú kladné. Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Rožňave, Šafárikova 29, Rožňava (3. poschodie, kancelária č. 307).

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona. Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta.
 
     
 
Ing. Ferenc Porubán
                                         vedúci odboru

© Mesto Rožňava, 8. 10. 2014  Alena Šikúrová Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

 
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >
_

Nebezpečné kozmetické výrobky (systém RAPEX)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožnave informuje
verejnosť o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii
pdf icon 2014/00960-2-829/HVaPBP - 1.2.122014
pdf icon 2014/00752-2-649/HVaPBP - 3.10.2014
pdf icon 2014/00697-2-601/HVaPBP - 28.8.2014
pdf icon 2014/00654-2-529/HVaPBP - 6.8.2014
pdf icon 2014/00653-2-528/HVaPBP - 6.8.2014
pdf icon
pdf icon 2014/00576-2-469/HVaPBP - 15.7.2014
pdf icon 2014/00503-2-409/HVaPBP - 23.6.2014
pdf icon 2014/00425-2-354/HVaPBP - 4.6.2014
pdf icon 2014/00356-2-275/HVaPBP - 13.5.2014
pdf icon 2014/00194-5-276/HVaPBP - 13.5.2014
pdf icon 2014/00357-2-274/HVaPBP - 7.5.2014
pdf icon 2014/00340-2-253/HVaPBP - 28.42014
pdf icon 2014/00326-2-246/HVaPBP - 22.4.2014
pdf icon 2014/00282-2-202/HVaPBP - 9.4.2014
pdf icon 2014/00279-3-197/HVaPBP - 9.4.2014
pdf icon 2014/00226-2-160/HVaPBP - 21.3.2014
pdf icon 2014/00147-3-104/HVaPBP - 17.3.2014
pdf icon 2014/00147-2-104/HVaPBP - 5.3.2014
pdf icon 2014/00104-2-87/HVaPBP - 14.2.2014
pdf icon 2014/00077-3-65/HVaPBP - 12.2.2014
pdf icon 2014/00076-2-64/HVaPBP - 10.2.2014
pdf icon 2014/00054-2-46/HVaPBP - 29.1.2014
pdf icon 2014/00033-2-29/HVaPBP - 24.1.2014
pdf icon 2013/01055-2-945/HVaPBP - 9.1.2014
pdf icon 2013/01029-2-920/HVaPBP - 18.12.2013
pdf icon 2013/00965-2-884/HVaPBP - 3.12.2013
pdf icon 2013/00919-2-847/HVaPBP - 19.11.2013
pdf icon 2013/00904-2-811/HVaPBP - 12.11.2013
pdf icon 2013/00905-2-812/HVaPBP - 12.11.2013
pdf icon 2013/00846-2-771/HVaPBP - 28.10.2013
pdf icon 2013/00809-2-704/HVaPBP - 2.10.2013
pdf icon 2013/00783-2-680/HVaPBP - 19.9.2013
pdf icon 2013/00746-2-636/HVaPBP - 9.9.2013
pdf icon 2013/00729-2-616/HVaPBP - 9.9.2013
pdf icon 2013/00688-2-578/HVaPBP  - 13.8.2013
pdf icon 2013/00682-2-571/HVaPBP - 9.8.2013
pdf icon 2013/00661-2-556/HVaPBP - 30.7.2013
pdf icon 2013/00569-2-476/HVaPBP - 10.7.2013
pdf icon 2013/00601-2-499/HVaPBP - 9.7.2013
pdf icon 2013/00529-2-434/HVaPBP - 2.7.2013
pdf icon 2013/00468-2-351/HVaPBP - 6.6.2013
pdf icon 2013/00398-2-295/HVaPBP - 10.5.2013
pdf icon
pdf icon 2013/00062-2-49/HVaPBP - 31.1.2013
pdf icon 2013/00082-2-65/HVaPBP - 1.2.2013
pdf icon 2012/01073-2-1145/HVaPBP - 19. 12. 2012

© Mesto Rožňava, 2014, Ing. Marek Krišťák administrátor internetového portálu mesta

  • TOP
  • najnovšie
  • najčítanejšie
  • najdiskutovanejšie

Pohotovosť

 

 

 

reality Navsteva lekara - Roznava

 

© 2014 Mesto Rožňava. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich mesto Rožňava so sídlom: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava