sss Mesto ROŽŇAVA | oficiálne stránky mesta | Úradná tabuľa | Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

  • |
  • Meniny má: |
  • Mapa stránok |
  • RSS

Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava


 

V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A

 

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a  nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním


Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad na základe určenia Krajského stavebného úradu podľa § 119 ods. (3) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej „stavebný zákon“) v platnom znení, v nadväznosti na § 5 písm. a) zákona 608/2003 Z. z., v spojení s §§ 5, 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, podľa § 18 ods. (3) zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení ( ďalej „správny poriadok“) a v súlade s ustanovením §§  88 ods. (1) písm. b) a 88a ods. (1) a § 61 ods. (4) stavebného zákona, upovedomuje o začatí konania o dodatočnom stavebnom povolení stavby „Kríž“ na pozemku parc. č. KN-C 460 v k. ú. Kováčova, totožná s pac. č. KN-E 295/101  v  k. ú. Kováčová, všetkých známych účastníkov a súčasne

n a r i a ď u j e

ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

07. 01. 2013 o 10.00 hod.

so zrazom pozvaných pred Obecným úradom v Kováčovej


Účastníci konania v zmysle § 61 ods. (1) stavebného zákona, môžu svoje námietky k žiadosti o dodatočné stavebné povolenie uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány štátnej správy podľa § 61 ods. (6) stavebného zákona. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej   alebo predĺženej  lehote  svoje stanovisko neoznámi k povoľovaným stavbám, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.


Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Mestskom úrade v Rožňave, kancelária č. 312, na treťom poschodí v úradných hodinách a pri ústnom pojednávaní.

Stavebník predloží stavebnému úradu na miestnom konaní situáciu umiestnenia stavby so vyznačením vzdialeností  umiestnenia  stavby od hranice susedných pozemkov, vyjadrenie Obvodného pozemkového úradu v Rožňave k umiestneniu stavby.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka, ktorý sa dal zastupovať.

 

Ing. Ferenc Porubán
vedúci odboru

 

 


© Mesto Rožňava, 6. 12. 2012  Iveta Angyalová - Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

 
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >
_

Nebezpečné kozmetické výrobky (systém RAPEX)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožnave informuje
verejnosť o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii
pdf icon 2014/00960-2-829/HVaPBP - 1.2.122014
pdf icon 2014/00752-2-649/HVaPBP - 3.10.2014
pdf icon 2014/00697-2-601/HVaPBP - 28.8.2014
pdf icon 2014/00654-2-529/HVaPBP - 6.8.2014
pdf icon 2014/00653-2-528/HVaPBP - 6.8.2014
pdf icon
pdf icon 2014/00576-2-469/HVaPBP - 15.7.2014
pdf icon 2014/00503-2-409/HVaPBP - 23.6.2014
pdf icon 2014/00425-2-354/HVaPBP - 4.6.2014
pdf icon 2014/00356-2-275/HVaPBP - 13.5.2014
pdf icon 2014/00194-5-276/HVaPBP - 13.5.2014
pdf icon 2014/00357-2-274/HVaPBP - 7.5.2014
pdf icon 2014/00340-2-253/HVaPBP - 28.42014
pdf icon 2014/00326-2-246/HVaPBP - 22.4.2014
pdf icon 2014/00282-2-202/HVaPBP - 9.4.2014
pdf icon 2014/00279-3-197/HVaPBP - 9.4.2014
pdf icon 2014/00226-2-160/HVaPBP - 21.3.2014
pdf icon 2014/00147-3-104/HVaPBP - 17.3.2014
pdf icon 2014/00147-2-104/HVaPBP - 5.3.2014
pdf icon 2014/00104-2-87/HVaPBP - 14.2.2014
pdf icon 2014/00077-3-65/HVaPBP - 12.2.2014
pdf icon 2014/00076-2-64/HVaPBP - 10.2.2014
pdf icon 2014/00054-2-46/HVaPBP - 29.1.2014
pdf icon 2014/00033-2-29/HVaPBP - 24.1.2014
pdf icon 2013/01055-2-945/HVaPBP - 9.1.2014
pdf icon 2013/01029-2-920/HVaPBP - 18.12.2013
pdf icon 2013/00965-2-884/HVaPBP - 3.12.2013
pdf icon 2013/00919-2-847/HVaPBP - 19.11.2013
pdf icon 2013/00904-2-811/HVaPBP - 12.11.2013
pdf icon 2013/00905-2-812/HVaPBP - 12.11.2013
pdf icon 2013/00846-2-771/HVaPBP - 28.10.2013
pdf icon 2013/00809-2-704/HVaPBP - 2.10.2013
pdf icon 2013/00783-2-680/HVaPBP - 19.9.2013
pdf icon 2013/00746-2-636/HVaPBP - 9.9.2013
pdf icon 2013/00729-2-616/HVaPBP - 9.9.2013
pdf icon 2013/00688-2-578/HVaPBP  - 13.8.2013
pdf icon 2013/00682-2-571/HVaPBP - 9.8.2013
pdf icon 2013/00661-2-556/HVaPBP - 30.7.2013
pdf icon 2013/00569-2-476/HVaPBP - 10.7.2013
pdf icon 2013/00601-2-499/HVaPBP - 9.7.2013
pdf icon 2013/00529-2-434/HVaPBP - 2.7.2013
pdf icon 2013/00468-2-351/HVaPBP - 6.6.2013
pdf icon 2013/00398-2-295/HVaPBP - 10.5.2013
pdf icon
pdf icon 2013/00062-2-49/HVaPBP - 31.1.2013
pdf icon 2013/00082-2-65/HVaPBP - 1.2.2013
pdf icon 2012/01073-2-1145/HVaPBP - 19. 12. 2012

© Mesto Rožňava, 2014, Ing. Marek Krišťák administrátor internetového portálu mesta

  • TOP
  • najnovšie
  • najčítanejšie
  • najdiskutovanejšie

Pohotovosť

 

 

 

reality Navsteva lekara - Roznava

 

© 2014 Mesto Rožňava. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich mesto Rožňava so sídlom: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava