Nova verzia oficialnej stranky mesta Roznava tu.

  • |
  • Meniny má: |
  • Mapa stránok |
  • RSS
  • |

Informácie pre mládež

Praktik - praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou

 
Stručne o projekte
Vznik nového národného projektu „PRAKTIK - Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou" podnietili neustále narastajúce požiadavky priniesť viac inovatívnych prístupov a kreativity do neformálneho vzdelávania. Kľúčovou je potreba lepšej prípravy mládeže na prechod zo školy do zamestnania, posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí na trhu práce a rozvinutie kompetencií pracovníkov s mládežou. Ich úloha je vo vzdelávaní a výchove mládeže nezastupiteľná. Práve na túto požiadavku sa zameriame v novom národnom projekte, ktorého hlavným cieľom je vytvoriť efektívny systém ďalšieho vzdelávania pracovníkov s mládežou (ďalej PsM) a mládežníckych vedúcich (ďalej MlV) a následne zabezpečiť realizáciu a šírenie inovatívnych zážitkových programov.

Národný projekt PRAKTIK realizuje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže a je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu.
 
Projekt sa skladá z troch aktivít:
Aktivita 1
je zameraná na vytvorenie siedmich regionálnych tematických centier mládeže (TCM), ktorých úlohou bude nájsť a osloviť organizácie pracujúce s mládežou; tie sa následne budú môcť priamo zapojiť do realizácie projektu PRAKTIK.
 
Aktivita 2 je zameraná na vzdelávanie pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich. Zmyslom školení je naučiť PsM a MlV ako pripraviť, zrealizovať a vyhodnotiť  aktivity pre mládež v daných zadefinovaných témach a ako odovzdávať svoje skúsenosti z práce s mládežou novým kolegom. Proces vzdelávania PsM zameraný na nadobudnutie praktických zručností v niektorej zo zadefinovaných tém sa uzavrie v záverečnej fáze druhej aktivity, v ktorej PsM a MlV zrealizujú pod dohľadom odborníkov na vzdelávanie zážitkový tábor pre cieľovú skupinu deti a mládež v rámci témy, ktorú si vybrali.
 
Aktivita 3 poskytne priestor na praktické overenie, v rámci ktorého sa ukáže, či pracovníci s mládežou získali v aktivite 2 potrebné kompetencie na realizáciu zážitkových aktivít v konkrétnej téme.
 
NP PRAKTIK svojím vznikom podporí systém neformálneho vzdelávania mládeže, zvýši a inovuje kvalitu ďalšieho vzdelávania PsM a MlV s prihliadnutím na špecifické požiadavky našej spoločnosti, špeciálne mladých ľudí. Vytvorí lepšiu priechodnosť medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním, svojou kreativitou splní požiadavku modernej vedomostnej spoločnosti a tým zvýši záujem mládeže o zážitkové učenie. Všetky metodické materiály budú nielen počas projektu, ale aj po skončení realizačného obdobia projektu, využívané tak pracovníkmi s mládežou ako aj pedagógmi, a zároveň budú dostupné širokej verejnosti.
 
Témy, v rámci ktorých si môžu pracovníci s mládežou zvyšovať kompetencie a praktické zručnosti, sú
pre jednotlivé samosprávne kraje nasledovné:
- IN MÉDIA (Trenčín):
Podpora praktického využívania IKT cez zážitkové aktivity.
- PRO-FIT (Trnava):  
Podpora zdravého životného štýlu a bezpečnosti pri cestnej premávke prostredníctvom zážitkových aktivít.
- TALENT V AKCII (Žilina):
Vyhľadávanie a podpora práce s talentovanou mládežou (šport a iné).
- SVET JE RÔZNORODÝ (Prešov):
Podpora a rozvoj výchovy k občianstvu a multikulturalite cez zážitok.
- ENVIROZÁŽITOK (Banská Bystrica):
Podpora a rozvoj zážitkových aktivít v environmentálnej výchove.
- AJ NÁS SA TO TÝKA (Košice):
Podpora a rozvoj globálneho vzdelávania.
- PRAKTIK (Nitra):
Rozvoj praktických zručností pri práci s drobnými materiálmi.
 
Prečo sa zapojiť?
Pracovník s mládežou sa naučí, ako odovzdávať svoje know-how. Potiahne so sebou mládežníckeho vedúceho, s ktorým bude pracovať a zabezpečí tak kontinuitu svojej práce a snahy.

Mládežnícky vedúci sa naučí, ako pracovať so skupinou mladých. Zároveň bude mať odbornú pomoc a podporu pracovníka s mládežou. Získa nové kompetencie a bude si ich môcť priamo počas vzdelávania prakticky overiť.

Škola získa spoluprácu na projekte, ktorý dopĺňa formálne vzdelávanie tak, aby boli tieto dva spôsoby v synergickom vzťahu. Zároveň bude mať možnosť ponúknuť svojim žiakom a študentom zážitkové pobyty Zaži-to!, na ktorých získajú nové kompetencie  cez zážitkové aktivity.

Centrá voľného času dodajú ďalší rozmer už realizovaným voľno časovým aktivitám – neformálne vzdelávanie v kľúčových kompetenciách. Získajú tak okrem iného aj ďalší argument na ich zachovanie a spôsoby na oslovovanie širšej skupiny mládeže.
 
Kontakty
Ak máte záujem získať podrobnejšie informácie o Národnom projekte PRAKTIK, prípadne o termínoch a miestach, v ktorých sa budú konať školenia, kontaktujte naše TCM.

Tematické centrum mládeže (TCM) pre Košický kraj:  Moyzesova 36, 040 01 Košice

Aktivita 1: Mgr. Martin Boršč
odborný riešiteľ pre tvorbu tematických centier mládeže na regionálnej úrovni
pre Košický kraj
e-mail: martin.borsc@iuventa.sk

Aktivita 2: Mgr. Zuzana Pachová
odborná riešiteľka pre vzdelávanie mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou
na regionálnej úrovni pre Košický kraj
e-mail: zuzana.pachova@iuventa.sk

Aktivita 3: Mgr. Zuzana Eštočínová
odborný riešiteľ pre zabezpečenie zážitkových programov pre mládež na regionálnej úrovni
pre Košický kraj
e-mail: zuzana.estocinova@iuventa.sk


 
 
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
Búdková 2, SK - 811 04 Bratislava 1
www.iuventa.sk/projektpraktik

© Mesto Rožňava, 24. 10. 2013 Ing. Ivan Nemčok, Odbor školstva, kultúry, mládeže, športu a ZPOZ, Mestský úrad Rožňava

Úradná tabuľa

Pomáhajú mestu

p. Peter Szabad
p. Peter Szabad

Na verejno-prospešnú aktivitu Ing. P. Szabada nás v rámci sekcie Diskusné fórum upozornila pisateľka Katka Dlhá.
Pán Szabad z vlastnej iniciatívy zrekonštruoval niektoré nefunkčné komponenty  na detskom ihrisku na sídlisku Juh. Tejto pozitívnej aktivite nášho občana sa bezpochyby potešili nielen rodičia, ale hlavne ich deti, ktoré tu môžu ďalej rozvíjať svoje voľno-časové aktivity.

p. Milan Capák
p. Milan Capák

Mgr. M. Capák na vlastné náklady opravil niektoré častí chodníkov v meste. Jeho aktivity sú sympatické viacerým Rožňavčanom, najmä však tým, ktorí opravenými úsekmi denne prechádzajú.

p. Rudolf Bagáč
p. Rudolf Bagáč

O verejno-prospešnej aktivite p. R. Bagáča nás e-mailom informoval Mgr. Andrej Vaško. Pán Bagáč spolu s mládežou z Apoštolskej cirkvi v Rožňave zrekonštruovali 11 lavičiek na Edelényskej a Kyjevskej ulici. Na vlastné náklady vymenili poškodené častí a  ďalšie lavičky opatrili novým povrchovým náterom. / pdf icon  FOTO /

p. Robert Taško
p. Robert Taško

Mgr. R. Taško zrealizoval v areáli za HM TESCO na Komenského ul. v Rožňave výmenu skrutky a zároveň na vlatné náklady namaľoval konštrukciu pri prameni (csurgó).  / pdf icon  FOTO /

p. Sabina Annová
p. Sabina Annová

Ing. Sabina Annová - ROSA Lipovník realizovala na vlastné náklady v mesiaci september 2012 úpravu stredového ostrovčeka kruhového objazdu na Šafárikovej ulici v Rožňave. Tento ostrovček bude zároveň na vlastné náklady celoročne udržiavať, a to po dobu piatich rokov. Mesto Rožňave týmto ďakuje Ing. Sabine Annovej za poskytnutý sponzorský dar.   / pdf icon  FOTO /
p. Marian Pampurík
p. Marian Pampurík

P. Marian Pampurík daroval mestu vianočný strom - smrek. Umiestnený je pred budovou Mestského úradu v Rožňave a bude súčasťou tohoročnej vianočnej výzdoby mesta    / pdf icon  FOTO /.

Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko
Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko

Majitelia firmy Dom služieb s.r.o. Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko sa rozhodli pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii a zakúpili materiál potrebný pre zabezpečenie chodu núdzového ubytovania. Mesto Rožňava im v mene všetkých, ktorí sú bez prístrešia a využívajú sociálne služby núdzového bývania, ďakuje  / pdf icon  FOTO /.

Sponzori - ohňostroj 2012
Sponzori - ohňostroj 2012

Sponzorským príspevkom prispeli na realizáciu ohňostroja - podujatie Vítanie Nového roka 2013:

Regionálne poradenské a informačné centrum Rožňava - 1000 €

ARPROG, a.s. Poprad - 500 €

Brantner Gemer s.r.o. - 500 €

Ing. Rudolf Mičuda - 300 €

Spoločnosť DS2 s.r.o. - 200 €

Mesto Rožňava ďakuje sponzorom za finačné príspevky.

eustream, a.s. Bratislava
eustream, a.s. Bratislava

Spoločnosť eustream, a.s. Bratislava darovala mestu Rožňava výpočtovú techniku - 2 notebooky a 2 LCD monitory.

Ďakujeme.

Rotary club Rožňava
Rotary club Rožňava

Členovia Rotary clubu Rožňava, ktorí  každoročne realizujú výsadbu stromčekov na sídlisku Juh pri ihrisku Základnej školy J. Hronca vysadili koncom apríla 2013 ďalších 7 nových stromčekov.  pdf icon  /FOTO/

Ďakujeme.

Kvetinárstvo Mirka
Kvetinárstvo Mirka

„Kvetinárstvo Mirka“-  majiteľka Miriam Laciaková,  Edelényska 29/2019, Rožňava,  na vlastné náklady zabezpečila a vyzdobila priestory  historickej radnice  mesta Rožňava. pdf icon/FOTO/

Mesto Rožňava týmto ďakuje za poskytnutý sponzorský dar.

Prápor RCHBO Rožňava a Apoštolská cirkev Rožňava
Prápor RCHBO Rožňava a Apoštolská cirkev Rožňava

Dňa 29. apríla 2013 sa na detskom dopravnom ihrisku konala brigáda, ktorej sa v čase svojho osobného voľna zúčastnili zamestnanci a profesionálni vojaci VÚ 7945 v Rožňave ako aj dobrovoľníci Apoštolskej cirkvi na Slovensku so sídlom v Rožňave.
 
Ďakujeme.
Spoločnosť CWT METAL s.r.o.
Spoločnosť CWT METAL s.r.o.

Spoločnosť CWT METAL s.r.o., poskytla sponzorský dar krovinorez značky STIHL FS 130 4 - mix v hodnote 538,37€ na úpravu trávnatých porastov v areáloch materských škôl v meste Rožňava.
 
Ďakujeme.
Obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava
Obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava

V apríli 2013 sa obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava zapojili do jarného upratovania okolia bytovky. Osadili kvetináče, vysadili kvety , opravili polámané lavičky, nefunkčné hojdačky, šmýkačku a natreli ich novým náterom. Vďaka patrí všetkým, ktorí priložili ruku k dielu, ale najmä pánovi Bendžuchovi, Štofirovi, Ambrozovi, Mátyimu, Vysockému a Oskorypovi.

Výsledok ich práce dokumentujú priložené fotografie pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3
Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3

Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3 si zrekonštruovali svoje bydlisko. Ich inšpiráciou bol pán J. Sokoľ, jeho nápad si osadenstvo bytového domu rýchlo osvojilo a za jeden rok prešiel dom kompletnou rekonštrukciou. Jednotné balkóny, zábradlia z nerezu, dlažby jednotnej farby či zateplenie vonkajšej fasády budovy sú len časťou toho, čo obyvatelia vybudovali.

Dom je chránený kamerovým systémom, možno v ňom nájsť priestor na športové vyžitie, vynovenú miestnosť na sušenie prádla, zasadaciu miestnosť či dokonca rekonštrukciou strechy zabudované okná presvetľujúce schodišťový priestor. Miestnosťou, ktorou sa ako jediní v meste môžu pochváliť práve obyvatelia Kyjevskej ulice 3, je sklad bicyklov s modernou konštrukciou na skladovanie týchto športových pomôcok. Dom nie je len z vnútra vynovený, ale  snahou obyvateľov je starať sa o zeleň v okolí pravidelným kosením ako i strihaním živého plotu a okrasných stromčekov.

V bytovom dome funguje kompletný menežment, ktorého podstatou je rozdelenie úloh medzi jednotlivých obyvateľov, čo znamená, že každý obyvateľ je zodpovedný za konkrétne práce, ktoré vykonáva.

 pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16
Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16

Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16 si svojpomocne skrášlili okolie bytovky vysadením kvetov a ozdobných kríkov. Na jar by malo byť okolie vchodu ešte krajšie, pretože posadili aj množstvo cibúľ narcisov a tulipánov. Sú radi, že mohli prispieť ku skrášleniu mesta, ktorého sú obyvateľmi a dúfajú, že ich práca bude motiváciou aj pre obyvateľov ďalších bytových domov.
 

 pdf icon/FOTO/.

 

Združenie pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO
Združenie pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO

V mene našich detí a kolektívu zamestnancov sa  chceme touto cestou poďakovať  Združeniu pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO - Bc. Ivanovi Kuhnovi, MA  za to, že ste sponzorskou aktivitou prispeli k bezpečnejšiemu pobytu detí  v našom zariadení zabezpečením a výstavbou oplotenia.

Ceníme si Vašu priazeň a podporu a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu aj v budúcnosti.

 

 

Iveta Balázsová
riaditeľka MŠ


 

p. Danka Lukáčová a Róbert Zagiba
p. Danka Lukáčová a Róbert Zagiba

Vedenie mesta ďakuje občanom mesta, ktorí sa rozhodli pomôcť pri vytváraní pravej vianočnej atmosféry v našom meste.
 
Poďakovanie patrí pánovi Róbertovi Zagibovi, ktorý daroval obyvateľom mesta vianočný strom. Pracovníci Technických služieb mesta Rožňava ho osadili pred budovou historickej Radnice na Námestí baníkov.
 
Pani Danke Lukáčovej ďakujeme za darovanie symbolu nadchádzajúcich vianočných sviatkov. Strom, ktorý Rožňavčanom darovala, bude vianočnú atmosféru spríjemňovať pred budovou Mestského úradu v Rožňave.
 
Ďakujeme.

 pdf icon/FOTO/.

 

Občianske združenie "Naša škôlka - Rožňava"
Občianske združenie "Naša škôlka - Rožňava"

Riaditeľstvo Materskej školy Ul. Ernesta Rótha 518/4 v Rožňave vyjadruje poďakovanie výkonnému  výboru Občianskeho združenia "Naša škôlka - Rožňava" a rodičom detí MŠ, ktorí aktívne podporujú a podieľajú sa na rozvoji materskej školy a revitalizácii materiálno- technických podmienok školy. Svojimi finančnými prostriedkami v krátkom uplynulom období pomohli zabezpečiť rekonštrukciu sociálno-hygienických priestorov v  pavilóne A; v I. triede: rekonštrukciu podlahy v herni, nový detský nábytok a stoličky, matrace do detských postieľok,  obnovu detských šatňových skriniek; v II. triede: nové detské šatňové skrinky.
 
V mene detí a kolektívu zamestnancov materskej školy  Ď A K U J E M E.
 
 
Alica Benediktyová
riaditeľka školy

 

 pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14
Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14

Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14 v Rožňave si svojpomocne na vlastné náklady zrekonštruovali priestranstvo pred svojím domom.

Dušou a iniciátorom rekonštrukcie bol domovník Miroslav Gašparec. Zabezpečil materiál a pracovníkov, osobne tiež dohliadal na priebeh prác.

Pred bytovým domom boli odstránené zvyšky poškodeného asfaltového poťahu a na povrch bol natiahnutý nový asfaltový koberec. Nerovnosti vzniknuté počas poslednej povodne boli vyrovnané tak, aby nebránili príjazdu vozidiel pred bytový dom.
 
 
 

 pdf icon/FOTO/.

  • TOP
  • najnovšie
  • najčítanejšie
  • najdiskutovanejšie

Pohotovosť

Ubytuj sa v Rožňave

Anketa


tvorba webstranok, mobilne aplikacie nevyplatene faktury, zoznam dlznikov In-počasie Meteoinfo
realitny portal
 
 

 

 

reality Navsteva lekara - Roznava

 

©2014 Mesto Rožňava. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich mesto Rožňava so sídlom: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava