Nova verzia oficialnej stranky mesta Roznava tu.

  • |
  • Meniny má: |
  • Mapa stránok |
  • RSS
  • |

Výmena vonkajších rozvodov ÚK okruh kotolne K-106, Mierová ul. - južná vetva, Rožňava

MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava


Číslo:5988/2014-60410-VYST
Rožňava,  25.11. 2014
 
KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
 

Stavebník STEFE Rožňava, s. r. o., Páterová 8, 048 01 Rožňava, IČO 31 673 660,  podal dňa 03.11.2014 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby: „Výmena vonkajších rozvodov ÚK okruh kotolne K-106 - južná vetva, Rožňava“ na pozemkoch parc. č. KN-C 2081/141, KN-C 2081/138, KN-C 2081/54 v k. ú. Rožňava, ktorých vlastníkom podľa LV č. 3001 je Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava, na pozemkoch parc. č. KN-C 2081/60, KN-C 2081/61 a  KN-C 2081/62 v k. ú. Rožňava, na Mierovej ulici č. 16, 18 a 20 v Rožňave, na ktorých sú bytové domy, ktorých podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel k dotknutým pozemkom a vlastníci bytov sú uvedení na LV č. 3669, 3800 a 3994. Predmetná stavba bola povolená stavebným úradom Mesta Rožňava, stavebným povolením č. 2593/2014-42712-VYST dňa 17.07.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.08.2014. Dňom podania návrhu bolo kolaudačné konanie začaté.
 
Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku platnom v znení (ďalej len „stavebný zákon“) v nadväznosti na § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v platnom znení, v spojení s §§ 5, 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, podľa ust. § 82 ods. 1 stavebného zákona v súlade s §§ 46, 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení (ďalej len „správny poriadok“) rozhodol nasledovne:
 
povoľuje užívanie stavby

„Výmena vonkajších rozvodov ÚK okruh kotolne K-106,
Mierová ul. - južná vetva, Rožňava“,

 
stavebný objekt:
SO 01 Primárne vykurovacie rozvody
Časť: 
100 Stavebné úpravy
400 Vonkajšie rozvody
500 Pokládka komunikačného kábla
600 Výstražný systém
700 Komunikácia a sadové úpravy
 
na pozemkoch parc. č. KN-C 2081/141 zastavaná plocha, KN-C 2081/138 zastavaná plocha, KN-C 2081/54, ostatná plocha v k. ú. Rožňava, ktorých vlastníkom podľa LV č. 3001 je Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava, na pozemkoch parc. č. KN-C 2081/60, KN-C 2081/61,  KN-C 2081/62 v k. ú. Rožňava a stavebné úpravy na vstupoch do bytových domov na Mierovej ulici č. 16, 18 a 20 v Rožňave, ktorých podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel k dotknutým pozemkom a vlastníci bytov sú uvedení na LV č. 3669, 3800, 3994.

Technicko-geodetickú dokumentáciu - porealizačné zameranie výmeny rozvodov ÚK okruhu kotolne K-106, Južná vetva,  spracoval GEOPROGRESS Klimkovičova 15, 040 23 Košice, Ing. M. Selecký, autorizačne overil Ing. Dušan Danko, autorizovaný geodet a kartograf, reg. č. 062, dňa 01.10.2014. V porealizačnom zameraní stavby sú charakteristické body teplovodného potrubia: lomové body, trasy, zvary, uzávery. Absolútne výšky podrobných bodov sa vzťahujú k povrchu potrubného vedenia. Súčasťou porealizačného zamerania je trasa súbežného 2 x optického vedenia.

SO 01 Primárne vykurovacie rozvody
Nový teplovodný (horúcovodný) rozvod je zrealizovaný v zemnom bezkanálovom vyhoto-vení, s napojením na existujúcu odbočku za trasovým objektom 2 x DN50/140 pri bytovom dome na Mierovej ulici č. 23, vedľa kotolne K-106. Potrubie predom izolované Isoplus, oceľové, bezošvé akosti St/37.0/11353.1. Oceľového potrubia základných rozmerov 2 x DN 50 – tr. Ø 60,3 x 2,9 mm, 2 x DN 25 – tr. Ø 33,7 x 2,6 mm, 2 x DN 40 – tr. Ø 48,3 x 2,6 mm sú vedené po vstupy do bytových domov na Mierovej ulici č. 16, 18 a 20. Súčasťou týchto rozvodov sú vstupy a prepoje s existujúcimi DOST a guľové uzávery DN 25 PN 40 (navarovacie), DN 20 PN 40 (navarovacie),  DN 15 PN 40 (navarovacie). Potrubia fy „Isoplus“ pozostávajú z teplonosnej oceľovej časti a tepelnoizolačnej časti v zložení: oceľová bezošvá rúra /teplonosná/, tepelná izolácia z PUR peny, pár integrovaných senz. vodičov, plášťová rúra PE-HD. Kompenzácia dilatácií potrubia je riešená pomocou prirodzených lomov na trase L, U a Z kompenzátormi uloženými na dilatačných vankúšoch. Na trase sú zrealizované šachty pre prístup k uzatváracím armatúram. Výmenou vykurovacieho rozvodu ÚK sa znížia prevádzkové náklady v dôsledku kvalitnej tepelnej izolácie rozvodu.

Súčasne s predizolovaným potrubím teplovodných rozvodov boli do výkopu uložené súbežné 2 x optické vedenia.

Dĺžka trás teplovodného vedenia:  DN 50: 46,50 m, DN 40: 47,20 m, DN 25: 54,00 m
Dĺžka trás teplovodného vedenia spolu: 147,70 m - vonkajší rozvod
Dĺžka trasy v objektoch v suteréne: 56,00 m
Dĺžka vedenia optického kábla spolu: 2 x 147,70 m.

Stavebná časť potrubných rozvodov bola riešená stavebnými úpravymi v teplovodoch (horúco-vodoch) a búracie práce teplovodov. Po uložení rúr v miestach TK boli spätne položené krycie dosky, upravil sa terén, vybúrali a upravili sa vstupy do objektov. V miestach spádovania predizolovaných rúr pod úroveň TK boli vybúrané aj celé dná a steny TK. Z odkrytých TK boli zdemontované krycie dosky, po uložení rúr boli panely položené na sucho ako ochrana pod komunikácie, teplovodný kanál sa zasypal a terén sa upravil do pôvodného stavu.

Stavebné úpravy na teréne:
V trase rekonštrukcie horúcovodných rozvodov boli vybúrané asfaltové a betónové kryty chodníkov. Po uložení nových predizolovaných potrubí sa terén, cesty a chodníky upravili do pôvodného stavu.

Pokládka komunikačného kábla:
Chráničky pre optický kábel, ktorými je zabezpečená komunikácia medzi uzlami komunikačnej siete, v ktorých sú osadené prostriedky pre zabezpečenie komunikácie domových odovzdávacích staníc tepla (DOST) s dispečingom.
V rámci prepojení DOST s príslušnými uzlami komunikačnej siete je vytvorená vetva siete s komunikáciou Ethernet/IP pre regulátory DOST a merače tepla s M-BUS komunikač-ným rozhraním. Ohybná chránička LWL určená za zafúknutie optických káblov je  uložená v trase predizolovaného rozvodu ÚK.
Pre komunikáciu medzi meračmi tepla s M-BUS rozhraním inštalovanými v DOST sú do výkopov navyše uložené 2 x metalické telekomunikačné káble s PE izoláciou. Trasa komunikačných káblov a chráničiek kopírujúce trasu navrhovaného teplovodného rozvodu – káble a chráničky sú uložené do spoločných výkopov spolu s predizolovanými potrubiami.

Výstražný systém je riešený signalizačnými vodičmi pre monitorovanie stavu izolácie predizolovaného podzemného potrubného vykurovacieho rozvodu. Vetva rozvodu je od bodu napojenia v šachte v blízkosti bytového domu na Mierovej ulici č. 23, po DOST na Mierovej ulici č. 20.

Komunikácie a sadové úpravy - v miestach uloženia potrubných rozvodov sú upravené plochy peších komunikácií a zelene.

Vlastník stavby v zmysle ustanovenia § 103 stavebného zákona je povinný   dokumentáciu skutočného zrealizovania stavby uchovávať po celý čas jej užívania; pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby stavebnému úradu.

O  d  ô  v  o  d  n  e  n  i  e

 

Stavebník STEFE Rožňava, s. r. o., Páterová 8, 048 01 Rožňava, IČO 31 673 660,  podal dňa 03.11.2014 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby: „Výmena vonkajších rozvodov ÚK okruh kotolne K-106 - južná vetva, Rožňava“ na pozemkoch parc. č. KN-C 2081/141, KN-C 2081/138, KN-C 2081/54 v k. ú. Rožňava, ktorých vlastníkom podľa LV č. 3001 je Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava, na pozemkoch parc. č. KN-C 2081/60, KN-C 2081/61 a  KN-C 2081/62 v k. ú. Rožňava, na Mierovej ulici č. 16, 18 a 20 v Rožňave, na ktorých sú bytové domy, ktorých podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel k dotknutým pozemkom a vlastníci bytov sú uvedení na LV č. 3669, 3800, 3994. Predmetná stavba bola povolená stavebným úradom Mesta Rožňava, stavebným povolením č. 2593/2014-42712-VYST dňa 17.07.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.08.2014. Dňom podania návrhu bolo kolaudačné konanie začaté.

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby bol posúdený podľa § 81 a nasl. stavebného zákona na ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním uskutočneným dňa 25.11.2014, ktoré stavebný úrad oznámil  listom č. 5988/2014-53984-VYST zo dňa 06.11.2014 a verejnou vyhláškou zverejnenou dňa 10.11.2014 a zvesenou dňa 25.11.2014 bolo oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním doručené ostaným účastníkom konania, ktorými sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytových domoch na Mierovej ul. č. 16, 18 a 20 v Rožňave, na pozemkoch parc. č. KN-C 2081/60, 2081/61 a 2081/62 v k. ú. Rožňava, ktorí mohli byť rozhodnutím priamo dotknutí.

V kolaudačnom konaní bolo zistené, že stavba bola zrealizovaná v súlade s dokumen-táciou overenou stavebným úradom v stavebnom konaní.

K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia boli predložené:
• Stavebné povolenie vydané Mestom Rožňava, stavebným úradom pod č. 2593/2014-42712  dňa  17.07.2014,  ktoré  nadobudlo  právoplatnosť  dňa 18.8.2014;
• Technicko-geodetická dokumentácia - porealizačné zameranie rozvodov, ktorú spracoval GEOPROGRES, Klimkovičova 15, 040 23 Košice, Ing. M. Selecký, autorizačne overil Ing. Dušan Danko, dňa 01.10.2014;
• Zápis o odovzdaní a prevzatí diela č. 3/10/14-Re zo dňa 20.10.2014;
• Správa o odbornej prehliadke TZ – Odborná prehliadka TZ bola vykonaná v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. MPSVaR SR. Druh odbornej prehliadky: Vonkajšia prehliadka teplovodných rozvodov – pred uvedením zariadenia do prevádzky, vyhotovil Marián Prekopa, revízny technik tlakových zariadení dňa 01.10.2014;
• Oprávnenie ev. č. 067/3/2012-TZ-S,O(OU,R,M) – Aa3,a4,b1,b2,e Ba,b1,b2,e1,e2,f1, f2, f3,f4 vydané Technickou inšpekciou, a. s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava dňa 24.4.2012 pre REMONT, s. r. o., Košice, Lesná 16, 044 24 Poproč;
• Osvedčenie Slovenskej komory stavebných inžinierov Bratislava o vykonaní odbornej skúšky, Marián Retter, stavbyvedúci s odborným zameraním Inžinierske stavby, potrubné, energetické a iné líniové stavby, Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb ev. č. 9248*24-31-32-34-35-36*;
• Osvedčenie Technickej inšpekcie, a. s., Trnavská cesta 56, Bratislava ev. č. 156/3/2011 TZ-A-Ab1,b2,e Ba, b1 b2,e1,e2 o vykonaní odbornej skúšky Mariána Prekopu, pre činnosť revízneho technika TZ tlakových na výkon stavebných a prvých tlakových skúšok a na výkon odborných prehliadok a odborných skúšok v prevádzke  zo dňa 03.03.2011;
• Vysvedčenie č. TZ-173 vydané Výskumným ústavom zváračským pre Mariána Prekopu, technológa zvárania;
• Zápis o vykonaní tlakovej skúšky pevnosti a tesnosti podľa STN EN 13480-5 a 032/BTP/TI na potrubí predizolovanom Isoplus akosti St/37.0 zo dňa 17.9.2014;
• Zápis o vykonaní preplachovania potrubia vodou podľa STN EN 13480-5 a 032/ BTP/TI zo dňa 17.9.2014;
• Komplexné skúšky a garančné skúšky tepelnej siete boli vykonané od 29.9.2014 do 01.10.2014;
• Osvedčenie o akosti a kompletnosti montážnych prác zo dňa 23.09.2014;
• Zvárací postup výrobcu (WPS) č. R-09/2014 zo dňa 03.9.2014;
• Zoznam zváračov Kaselya Ladislav, Mitrík Milan, s uvedením druhov oprávnení a ich platnosťami do roku 2015;
• Certifikáty – Osvedčenia o skúškach zváračov, vydala Prvá zváračská, a. s.;
• Protokol o skúškach vizuálnou metódou podľa STN EN 25 817 a STN ISO 6520 zo dňa 16.7.2014;
• Protokol o skúške prežiarením č. 10/2014/REMONT zo dňa 15.9.2014;
• Zápis o vykonaní tepelného predpínania potrubia zo dňa 23.9.2014 - 26.9.2014;
• Protokol o meraní potrubných rozvodov zo dňa 25.10.2014;
• Osvedčenie č. 219/3/2012- TZ-O-Aa3,a4,b2,e Ba, b2,e1,e2 (Andrej Szabó) vydané dňa 24.4.2012;
• Osvedčenie č. 628/3/2018- PZ-O-Af,g1,g2,g3 Bf,g1,g2,g3  (Andrej Szabó);
• Isoplus - oprávnenie na montáž – Remont s. r. o.;
• Preberací protokol výstavby optickej siete zo dňa 30.10.2014, ktorej zhotoviteľom bola spoločnosť Free-zona s. r. o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, zastúpená Ing. Monikou Černajovou, konateľkou;
• Certifikáty použitého zásypového piesku, použitého betónu, asfaltovej zmesi;
• Potvrdenie o prevzatí vybúraného asfaltového krytu spoločnosťou SANAS s. r. o. Rožňava zo dňa 10.9.2011;
• Doklady o likvidácii odpadov – vážne lístky vydané spoločnosťou Brantner Gemer    s. r. o., Rimavská Sobota zo dňa 24.9.2014 a zo dňa 29.9.2014;
• Stanovisko ku kolaudácii stavby vydané Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Rožňave č. ORHZ-RV1-448-005/2014 zo dňa 25.11.2014.
 
Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie preto bolo možné rozhodnúť tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok za vydanie kolaudačného rozhodnutia bol dňa 03.11.2014 uhradený do pokladne mesta v hodnote 60 € podľa položky 62a písm. g) „Sadzobníka správnych poplatkov“ tvoriaceho prílohu zákona o správnych poplatkoch.
 

P  o  u  č  e  n  i  e

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení proti rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia prostredníctvom Mesta  Rožňava, Šafárikova č. 29, 048 01 Rožňava, na Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, Komenského č. 52, 041 26 Košice. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
 

 

 

 

 
 
Ing. Ferenc Porubán
vedúci odboru

© Mesto Rožňava, 27. 11. 2014  Ing. Mária Dovalová Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

Úradná tabuľa

Pomáhajú mestu

p. Peter Szabad
p. Peter Szabad

Na verejno-prospešnú aktivitu Ing. P. Szabada nás v rámci sekcie Diskusné fórum upozornila pisateľka Katka Dlhá.
Pán Szabad z vlastnej iniciatívy zrekonštruoval niektoré nefunkčné komponenty  na detskom ihrisku na sídlisku Juh. Tejto pozitívnej aktivite nášho občana sa bezpochyby potešili nielen rodičia, ale hlavne ich deti, ktoré tu môžu ďalej rozvíjať svoje voľno-časové aktivity.

p. Milan Capák
p. Milan Capák

Mgr. M. Capák na vlastné náklady opravil niektoré častí chodníkov v meste. Jeho aktivity sú sympatické viacerým Rožňavčanom, najmä však tým, ktorí opravenými úsekmi denne prechádzajú.

p. Rudolf Bagáč
p. Rudolf Bagáč

O verejno-prospešnej aktivite p. R. Bagáča nás e-mailom informoval Mgr. Andrej Vaško. Pán Bagáč spolu s mládežou z Apoštolskej cirkvi v Rožňave zrekonštruovali 11 lavičiek na Edelényskej a Kyjevskej ulici. Na vlastné náklady vymenili poškodené častí a  ďalšie lavičky opatrili novým povrchovým náterom. / pdf icon  FOTO /

p. Robert Taško
p. Robert Taško

Mgr. R. Taško zrealizoval v areáli za HM TESCO na Komenského ul. v Rožňave výmenu skrutky a zároveň na vlatné náklady namaľoval konštrukciu pri prameni (csurgó).  / pdf icon  FOTO /

p. Sabina Annová
p. Sabina Annová

Ing. Sabina Annová - ROSA Lipovník realizovala na vlastné náklady v mesiaci september 2012 úpravu stredového ostrovčeka kruhového objazdu na Šafárikovej ulici v Rožňave. Tento ostrovček bude zároveň na vlastné náklady celoročne udržiavať, a to po dobu piatich rokov. Mesto Rožňave týmto ďakuje Ing. Sabine Annovej za poskytnutý sponzorský dar.   / pdf icon  FOTO /
p. Marian Pampurík
p. Marian Pampurík

P. Marian Pampurík daroval mestu vianočný strom - smrek. Umiestnený je pred budovou Mestského úradu v Rožňave a bude súčasťou tohoročnej vianočnej výzdoby mesta    / pdf icon  FOTO /.

Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko
Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko

Majitelia firmy Dom služieb s.r.o. Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko sa rozhodli pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii a zakúpili materiál potrebný pre zabezpečenie chodu núdzového ubytovania. Mesto Rožňava im v mene všetkých, ktorí sú bez prístrešia a využívajú sociálne služby núdzového bývania, ďakuje  / pdf icon  FOTO /.

Sponzori - ohňostroj 2012
Sponzori - ohňostroj 2012

Sponzorským príspevkom prispeli na realizáciu ohňostroja - podujatie Vítanie Nového roka 2013:

Regionálne poradenské a informačné centrum Rožňava - 1000 €

ARPROG, a.s. Poprad - 500 €

Brantner Gemer s.r.o. - 500 €

Ing. Rudolf Mičuda - 300 €

Spoločnosť DS2 s.r.o. - 200 €

Mesto Rožňava ďakuje sponzorom za finačné príspevky.

eustream, a.s. Bratislava
eustream, a.s. Bratislava

Spoločnosť eustream, a.s. Bratislava darovala mestu Rožňava výpočtovú techniku - 2 notebooky a 2 LCD monitory.

Ďakujeme.

Rotary club Rožňava
Rotary club Rožňava

Členovia Rotary clubu Rožňava, ktorí  každoročne realizujú výsadbu stromčekov na sídlisku Juh pri ihrisku Základnej školy J. Hronca vysadili koncom apríla 2013 ďalších 7 nových stromčekov.  pdf icon  /FOTO/

Ďakujeme.

Kvetinárstvo Mirka
Kvetinárstvo Mirka

„Kvetinárstvo Mirka“-  majiteľka Miriam Laciaková,  Edelényska 29/2019, Rožňava,  na vlastné náklady zabezpečila a vyzdobila priestory  historickej radnice  mesta Rožňava. pdf icon/FOTO/

Mesto Rožňava týmto ďakuje za poskytnutý sponzorský dar.

Prápor RCHBO Rožňava a Apoštolská cirkev Rožňava
Prápor RCHBO Rožňava a Apoštolská cirkev Rožňava

Dňa 29. apríla 2013 sa na detskom dopravnom ihrisku konala brigáda, ktorej sa v čase svojho osobného voľna zúčastnili zamestnanci a profesionálni vojaci VÚ 7945 v Rožňave ako aj dobrovoľníci Apoštolskej cirkvi na Slovensku so sídlom v Rožňave.
 
Ďakujeme.
Spoločnosť CWT METAL s.r.o.
Spoločnosť CWT METAL s.r.o.

Spoločnosť CWT METAL s.r.o., poskytla sponzorský dar krovinorez značky STIHL FS 130 4 - mix v hodnote 538,37€ na úpravu trávnatých porastov v areáloch materských škôl v meste Rožňava.
 
Ďakujeme.
Obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava
Obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava

V apríli 2013 sa obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava zapojili do jarného upratovania okolia bytovky. Osadili kvetináče, vysadili kvety , opravili polámané lavičky, nefunkčné hojdačky, šmýkačku a natreli ich novým náterom. Vďaka patrí všetkým, ktorí priložili ruku k dielu, ale najmä pánovi Bendžuchovi, Štofirovi, Ambrozovi, Mátyimu, Vysockému a Oskorypovi.

Výsledok ich práce dokumentujú priložené fotografie pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3
Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3

Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3 si zrekonštruovali svoje bydlisko. Ich inšpiráciou bol pán J. Sokoľ, jeho nápad si osadenstvo bytového domu rýchlo osvojilo a za jeden rok prešiel dom kompletnou rekonštrukciou. Jednotné balkóny, zábradlia z nerezu, dlažby jednotnej farby či zateplenie vonkajšej fasády budovy sú len časťou toho, čo obyvatelia vybudovali.

Dom je chránený kamerovým systémom, možno v ňom nájsť priestor na športové vyžitie, vynovenú miestnosť na sušenie prádla, zasadaciu miestnosť či dokonca rekonštrukciou strechy zabudované okná presvetľujúce schodišťový priestor. Miestnosťou, ktorou sa ako jediní v meste môžu pochváliť práve obyvatelia Kyjevskej ulice 3, je sklad bicyklov s modernou konštrukciou na skladovanie týchto športových pomôcok. Dom nie je len z vnútra vynovený, ale  snahou obyvateľov je starať sa o zeleň v okolí pravidelným kosením ako i strihaním živého plotu a okrasných stromčekov.

V bytovom dome funguje kompletný menežment, ktorého podstatou je rozdelenie úloh medzi jednotlivých obyvateľov, čo znamená, že každý obyvateľ je zodpovedný za konkrétne práce, ktoré vykonáva.

 pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16
Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16

Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16 si svojpomocne skrášlili okolie bytovky vysadením kvetov a ozdobných kríkov. Na jar by malo byť okolie vchodu ešte krajšie, pretože posadili aj množstvo cibúľ narcisov a tulipánov. Sú radi, že mohli prispieť ku skrášleniu mesta, ktorého sú obyvateľmi a dúfajú, že ich práca bude motiváciou aj pre obyvateľov ďalších bytových domov.
 

 pdf icon/FOTO/.

 

Združenie pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO
Združenie pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO

V mene našich detí a kolektívu zamestnancov sa  chceme touto cestou poďakovať  Združeniu pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO - Bc. Ivanovi Kuhnovi, MA  za to, že ste sponzorskou aktivitou prispeli k bezpečnejšiemu pobytu detí  v našom zariadení zabezpečením a výstavbou oplotenia.

Ceníme si Vašu priazeň a podporu a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu aj v budúcnosti.

 

 

Iveta Balázsová
riaditeľka MŠ


 

p. Danka Lukáčová a Róbert Zagiba
p. Danka Lukáčová a Róbert Zagiba

Vedenie mesta ďakuje občanom mesta, ktorí sa rozhodli pomôcť pri vytváraní pravej vianočnej atmosféry v našom meste.
 
Poďakovanie patrí pánovi Róbertovi Zagibovi, ktorý daroval obyvateľom mesta vianočný strom. Pracovníci Technických služieb mesta Rožňava ho osadili pred budovou historickej Radnice na Námestí baníkov.
 
Pani Danke Lukáčovej ďakujeme za darovanie symbolu nadchádzajúcich vianočných sviatkov. Strom, ktorý Rožňavčanom darovala, bude vianočnú atmosféru spríjemňovať pred budovou Mestského úradu v Rožňave.
 
Ďakujeme.

 pdf icon/FOTO/.

 

Občianske združenie "Naša škôlka - Rožňava"
Občianske združenie "Naša škôlka - Rožňava"

Riaditeľstvo Materskej školy Ul. Ernesta Rótha 518/4 v Rožňave vyjadruje poďakovanie výkonnému  výboru Občianskeho združenia "Naša škôlka - Rožňava" a rodičom detí MŠ, ktorí aktívne podporujú a podieľajú sa na rozvoji materskej školy a revitalizácii materiálno- technických podmienok školy. Svojimi finančnými prostriedkami v krátkom uplynulom období pomohli zabezpečiť rekonštrukciu sociálno-hygienických priestorov v  pavilóne A; v I. triede: rekonštrukciu podlahy v herni, nový detský nábytok a stoličky, matrace do detských postieľok,  obnovu detských šatňových skriniek; v II. triede: nové detské šatňové skrinky.
 
V mene detí a kolektívu zamestnancov materskej školy  Ď A K U J E M E.
 
 
Alica Benediktyová
riaditeľka školy

 

 pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14
Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14

Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14 v Rožňave si svojpomocne na vlastné náklady zrekonštruovali priestranstvo pred svojím domom.

Dušou a iniciátorom rekonštrukcie bol domovník Miroslav Gašparec. Zabezpečil materiál a pracovníkov, osobne tiež dohliadal na priebeh prác.

Pred bytovým domom boli odstránené zvyšky poškodeného asfaltového poťahu a na povrch bol natiahnutý nový asfaltový koberec. Nerovnosti vzniknuté počas poslednej povodne boli vyrovnané tak, aby nebránili príjazdu vozidiel pred bytový dom.
 
 
 

 pdf icon/FOTO/.

  • TOP
  • najnovšie
  • najčítanejšie
  • najdiskutovanejšie

Pohotovosť

Ubytuj sa v Rožňave

Anketa


tvorba webstranok, mobilne aplikacie nevyplatene faktury, zoznam dlznikov In-počasie Meteoinfo
realitny portal
 
 

 

 

reality Navsteva lekara - Roznava

 

©2014 Mesto Rožňava. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich mesto Rožňava so sídlom: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava