Nova verzia oficialnej stranky mesta Roznava tu.

  • |
  • Meniny má: |
  • Mapa stránok |
  • RSS
  • |

Úradná tabuľa

PPÚ Rožňava – Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení – Poľné cesty

MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad - odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava


Číslo: 5043/2014-50226-VYST
V Rožňave dňa 26. 9. 2014
 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
 
Vec
Oznámenie  o  začatí  konania o  predĺžení platnosti stavebného povolenia a termínu ukončenia stavby
 
Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor, Šafárikova 71, 048 01 Rožňava podal dňa 8. 9. 2014 na tunajší špeciálny stavebný úrad žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia na stavbu „PPÚ Rožňava – Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení – Poľné cesty“, stavebné objekty SO 01 „Cesta C17“ a SO 02 „Cesta C19 (ďalej len „stavba“) na pozemkoch v katastrálnom území Rožňava parc. č. KN-C 7492 a 7673 vo vlastníctve Mesta Rožňava, zapísané na LV č. 5716. Stavebné povolenie bolo vydané Mestom Rožňava ako príslušným špeciálnym stavebným úradom pod číslom 1270/2010-03 dňa 7. 6. 2010, právoplatné dňa 17. 7. 2010. Platnosť stavebného povolenia bola predĺžená rozhodnutím číslo 2890/2012-33868-VYST zo dňa 2. 7. 2012, právoplatné dňa 3. 8. 2012. Stavba bola povolená pre stavebníka Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava.  
Žiadateľ zároveň požiadal o predĺženie termínu ukončenia stavby do 12/2016.

 
Popis stavby:
Projekt pozemkových úprav rieši vybudovanie cestnej siete – spevnených bezprašných poľných ciest asfaltobetónových, ktoré zabezpečia prístup k novým pozemkom. 

SO 01 Cesta C17 km 0,000 – km 0,360 77 – začína odbočením zo štátnej cesty I/50     na juhovýchodnom okraji mesta Rožňava, pokračuje smerom na sever a končí pred vstupom do miestneho družstva. Poľná cesta C17 bude jednopruhová obojsmerná poľná cesta kategórie P4/30 s výhybňou. Šírka vozovky v priamej časti bude 3,0 m, v oblúkoch sa vozovka rozšíri v závislosti od polomeru oblúka. Po oboch stranách vozovky budú nespevnené krajnice šírky 2 x 0,50 m, zahumusované a zatrávnené. Vozovka bude mať živičný kryt z asfaltového betónu. Os cesty C17 sleduje trasu jestvujúcej štrkom spevnenej poľnej cesty. V km 0,003 14 sa ruší jestvujúci priepust DN400, namiesto neho bude v km 0,003 50 rúrový priepust DN600 dĺžky 15 m z rúr železobetónových, hrdlových. Priekopa za priepustom bude z betónových tvárnic. Pred križovatkou so štátnou cestou I/50 sa osadí dopravná značka P 2 „Stoj, daj prednosť v jazde!“.
 
SO 02 Cesta C19 km 0,000 – km 1,183 34 – začína odbočením zo štátnej cesty I/50 na juhovýchodnom okraji mesta Rožňava, pokračuje smerom na juh a končí na hranici katastra Rožňava niekoľko metrov za križovaním s Hanáckym potokom. Poľná cesta C19 bude jednopruhová obojsmerná poľná cesta kategórie P4/30 s dvoma výhybňami. Šírka vozovky v priamej časti bude 3,0 m, v oblúkoch sa vozovka rozšíri v závislosti od polomeru oblúka. Po oboch stranách vozovky budú nespevnené krajnice šírky 2 x 0,50 m, zahumusované  a zatrávnené. Vozovka bude mať živičný kryt z asfaltového betónu.  Os cesty C19 sleduje trasu jestvujúcej poľnej cesty. V km 0,004 27 sa ruší jestvujúci priepust DN400, namiesto neho bude v km 0,004 40 rúrový priepust DN600 dĺžky 13,85 m z rúr železobetónových, hrdlových. Priekopa za priepustom bude z betónových tvárnic. Pred križovatkou so štátnou cestou I/50 sa osadí dopravná značka P 2 „Stoj, daj prednosť v jazde!“.

Mesto Rožňava ako príslušný správny orgán podľa § 5 a § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon), v nadväznosti na § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie konania a súčasne v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania pretože podklady, za ktorých bolo stavebné povolenie vydané zostali nezmenené. 

Účastníci konania môžu podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 31. októbra 2014, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány, inak podľa § 61 ods. 5 stavebného zákona sa má za to, že ich stanoviská sú kladné. Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Rožňave, Šafárikova 29, Rožňava (3. poschodie, kancelária č. 307).

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona. Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta.
 
     
 
Ing. Ferenc Porubán
                                         vedúci odboru

© Mesto Rožňava, 8. 10. 2014  Alena Šikúrová Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >

Úradná tabuľa

Pomáhajú mestu

p. Peter Szabad
p. Peter Szabad

Na verejno-prospešnú aktivitu Ing. P. Szabada nás v rámci sekcie Diskusné fórum upozornila pisateľka Katka Dlhá.
Pán Szabad z vlastnej iniciatívy zrekonštruoval niektoré nefunkčné komponenty  na detskom ihrisku na sídlisku Juh. Tejto pozitívnej aktivite nášho občana sa bezpochyby potešili nielen rodičia, ale hlavne ich deti, ktoré tu môžu ďalej rozvíjať svoje voľno-časové aktivity.

p. Milan Capák
p. Milan Capák

Mgr. M. Capák na vlastné náklady opravil niektoré častí chodníkov v meste. Jeho aktivity sú sympatické viacerým Rožňavčanom, najmä však tým, ktorí opravenými úsekmi denne prechádzajú.

p. Rudolf Bagáč
p. Rudolf Bagáč

O verejno-prospešnej aktivite p. R. Bagáča nás e-mailom informoval Mgr. Andrej Vaško. Pán Bagáč spolu s mládežou z Apoštolskej cirkvi v Rožňave zrekonštruovali 11 lavičiek na Edelényskej a Kyjevskej ulici. Na vlastné náklady vymenili poškodené častí a  ďalšie lavičky opatrili novým povrchovým náterom. / pdf icon  FOTO /

p. Robert Taško
p. Robert Taško

Mgr. R. Taško zrealizoval v areáli za HM TESCO na Komenského ul. v Rožňave výmenu skrutky a zároveň na vlatné náklady namaľoval konštrukciu pri prameni (csurgó).  / pdf icon  FOTO /

p. Sabina Annová
p. Sabina Annová

Ing. Sabina Annová - ROSA Lipovník realizovala na vlastné náklady v mesiaci september 2012 úpravu stredového ostrovčeka kruhového objazdu na Šafárikovej ulici v Rožňave. Tento ostrovček bude zároveň na vlastné náklady celoročne udržiavať, a to po dobu piatich rokov. Mesto Rožňave týmto ďakuje Ing. Sabine Annovej za poskytnutý sponzorský dar.   / pdf icon  FOTO /
p. Marian Pampurík
p. Marian Pampurík

P. Marian Pampurík daroval mestu vianočný strom - smrek. Umiestnený je pred budovou Mestského úradu v Rožňave a bude súčasťou tohoročnej vianočnej výzdoby mesta    / pdf icon  FOTO /.

Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko
Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko

Majitelia firmy Dom služieb s.r.o. Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko sa rozhodli pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii a zakúpili materiál potrebný pre zabezpečenie chodu núdzového ubytovania. Mesto Rožňava im v mene všetkých, ktorí sú bez prístrešia a využívajú sociálne služby núdzového bývania, ďakuje  / pdf icon  FOTO /.

Sponzori - ohňostroj 2012
Sponzori - ohňostroj 2012

Sponzorským príspevkom prispeli na realizáciu ohňostroja - podujatie Vítanie Nového roka 2013:

Regionálne poradenské a informačné centrum Rožňava - 1000 €

ARPROG, a.s. Poprad - 500 €

Brantner Gemer s.r.o. - 500 €

Ing. Rudolf Mičuda - 300 €

Spoločnosť DS2 s.r.o. - 200 €

Mesto Rožňava ďakuje sponzorom za finačné príspevky.

eustream, a.s. Bratislava
eustream, a.s. Bratislava

Spoločnosť eustream, a.s. Bratislava darovala mestu Rožňava výpočtovú techniku - 2 notebooky a 2 LCD monitory.

Ďakujeme.

Rotary club Rožňava
Rotary club Rožňava

Členovia Rotary clubu Rožňava, ktorí  každoročne realizujú výsadbu stromčekov na sídlisku Juh pri ihrisku Základnej školy J. Hronca vysadili koncom apríla 2013 ďalších 7 nových stromčekov.  pdf icon  /FOTO/

Ďakujeme.

Kvetinárstvo Mirka
Kvetinárstvo Mirka

„Kvetinárstvo Mirka“-  majiteľka Miriam Laciaková,  Edelényska 29/2019, Rožňava,  na vlastné náklady zabezpečila a vyzdobila priestory  historickej radnice  mesta Rožňava. pdf icon/FOTO/

Mesto Rožňava týmto ďakuje za poskytnutý sponzorský dar.

Prápor RCHBO Rožňava a Apoštolská cirkev Rožňava
Prápor RCHBO Rožňava a Apoštolská cirkev Rožňava

Dňa 29. apríla 2013 sa na detskom dopravnom ihrisku konala brigáda, ktorej sa v čase svojho osobného voľna zúčastnili zamestnanci a profesionálni vojaci VÚ 7945 v Rožňave ako aj dobrovoľníci Apoštolskej cirkvi na Slovensku so sídlom v Rožňave.
 
Ďakujeme.
Spoločnosť CWT METAL s.r.o.
Spoločnosť CWT METAL s.r.o.

Spoločnosť CWT METAL s.r.o., poskytla sponzorský dar krovinorez značky STIHL FS 130 4 - mix v hodnote 538,37€ na úpravu trávnatých porastov v areáloch materských škôl v meste Rožňava.
 
Ďakujeme.
Obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava
Obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava

V apríli 2013 sa obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava zapojili do jarného upratovania okolia bytovky. Osadili kvetináče, vysadili kvety , opravili polámané lavičky, nefunkčné hojdačky, šmýkačku a natreli ich novým náterom. Vďaka patrí všetkým, ktorí priložili ruku k dielu, ale najmä pánovi Bendžuchovi, Štofirovi, Ambrozovi, Mátyimu, Vysockému a Oskorypovi.

Výsledok ich práce dokumentujú priložené fotografie pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3
Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3

Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3 si zrekonštruovali svoje bydlisko. Ich inšpiráciou bol pán J. Sokoľ, jeho nápad si osadenstvo bytového domu rýchlo osvojilo a za jeden rok prešiel dom kompletnou rekonštrukciou. Jednotné balkóny, zábradlia z nerezu, dlažby jednotnej farby či zateplenie vonkajšej fasády budovy sú len časťou toho, čo obyvatelia vybudovali.

Dom je chránený kamerovým systémom, možno v ňom nájsť priestor na športové vyžitie, vynovenú miestnosť na sušenie prádla, zasadaciu miestnosť či dokonca rekonštrukciou strechy zabudované okná presvetľujúce schodišťový priestor. Miestnosťou, ktorou sa ako jediní v meste môžu pochváliť práve obyvatelia Kyjevskej ulice 3, je sklad bicyklov s modernou konštrukciou na skladovanie týchto športových pomôcok. Dom nie je len z vnútra vynovený, ale  snahou obyvateľov je starať sa o zeleň v okolí pravidelným kosením ako i strihaním živého plotu a okrasných stromčekov.

V bytovom dome funguje kompletný menežment, ktorého podstatou je rozdelenie úloh medzi jednotlivých obyvateľov, čo znamená, že každý obyvateľ je zodpovedný za konkrétne práce, ktoré vykonáva.

 pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16
Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16

Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16 si svojpomocne skrášlili okolie bytovky vysadením kvetov a ozdobných kríkov. Na jar by malo byť okolie vchodu ešte krajšie, pretože posadili aj množstvo cibúľ narcisov a tulipánov. Sú radi, že mohli prispieť ku skrášleniu mesta, ktorého sú obyvateľmi a dúfajú, že ich práca bude motiváciou aj pre obyvateľov ďalších bytových domov.
 

 pdf icon/FOTO/.

 

Združenie pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO
Združenie pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO

V mene našich detí a kolektívu zamestnancov sa  chceme touto cestou poďakovať  Združeniu pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO - Bc. Ivanovi Kuhnovi, MA  za to, že ste sponzorskou aktivitou prispeli k bezpečnejšiemu pobytu detí  v našom zariadení zabezpečením a výstavbou oplotenia.

Ceníme si Vašu priazeň a podporu a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu aj v budúcnosti.

 

 

Iveta Balázsová
riaditeľka MŠ


 

p. Danka Lukáčová a Róbert Zagiba
p. Danka Lukáčová a Róbert Zagiba

Vedenie mesta ďakuje občanom mesta, ktorí sa rozhodli pomôcť pri vytváraní pravej vianočnej atmosféry v našom meste.
 
Poďakovanie patrí pánovi Róbertovi Zagibovi, ktorý daroval obyvateľom mesta vianočný strom. Pracovníci Technických služieb mesta Rožňava ho osadili pred budovou historickej Radnice na Námestí baníkov.
 
Pani Danke Lukáčovej ďakujeme za darovanie symbolu nadchádzajúcich vianočných sviatkov. Strom, ktorý Rožňavčanom darovala, bude vianočnú atmosféru spríjemňovať pred budovou Mestského úradu v Rožňave.
 
Ďakujeme.

 pdf icon/FOTO/.

 

Občianske združenie "Naša škôlka - Rožňava"
Občianske združenie "Naša škôlka - Rožňava"

Riaditeľstvo Materskej školy Ul. Ernesta Rótha 518/4 v Rožňave vyjadruje poďakovanie výkonnému  výboru Občianskeho združenia "Naša škôlka - Rožňava" a rodičom detí MŠ, ktorí aktívne podporujú a podieľajú sa na rozvoji materskej školy a revitalizácii materiálno- technických podmienok školy. Svojimi finančnými prostriedkami v krátkom uplynulom období pomohli zabezpečiť rekonštrukciu sociálno-hygienických priestorov v  pavilóne A; v I. triede: rekonštrukciu podlahy v herni, nový detský nábytok a stoličky, matrace do detských postieľok,  obnovu detských šatňových skriniek; v II. triede: nové detské šatňové skrinky.
 
V mene detí a kolektívu zamestnancov materskej školy  Ď A K U J E M E.
 
 
Alica Benediktyová
riaditeľka školy

 

 pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14
Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14

Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14 v Rožňave si svojpomocne na vlastné náklady zrekonštruovali priestranstvo pred svojím domom.

Dušou a iniciátorom rekonštrukcie bol domovník Miroslav Gašparec. Zabezpečil materiál a pracovníkov, osobne tiež dohliadal na priebeh prác.

Pred bytovým domom boli odstránené zvyšky poškodeného asfaltového poťahu a na povrch bol natiahnutý nový asfaltový koberec. Nerovnosti vzniknuté počas poslednej povodne boli vyrovnané tak, aby nebránili príjazdu vozidiel pred bytový dom.
 
 
 

 pdf icon/FOTO/.

  • TOP
  • najnovšie
  • najčítanejšie
  • najdiskutovanejšie

Pohotovosť

Ubytuj sa v Rožňave

Anketa


tvorba webstranok, mobilne aplikacie nevyplatene faktury, zoznam dlznikov In-počasie Meteoinfo
realitny portal
 
 

 

 

reality Navsteva lekara - Roznava

 

©2014 Mesto Rožňava. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich mesto Rožňava so sídlom: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava