Nova verzia oficialnej stranky mesta Roznava tu.

  • |
  • Meniny má: |
  • Mapa stránok |
  • RSS

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Obec Krásnohorské Podhradie
Hradná č. 156, 049 41 Krásnohorské Podhradie

 V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A

R O Z H O D N U T I E

Štefan Darvaš a manželka Adela, bytom Krásnohorské Podhradie č. 526, 049 41 Krásnohorské Podhradie, podali  dňa 19.09.2012 na tunajšom úrade žiadosť o dodatočné povolenie na stavbu „Rodinný dom“, v lokalite Rómska Osada v Krásnohorskom Podhradí, postavenú na  pozemkoch p. č. KN-E 440 a 441 – trvalé trávne porasty v k. ú. Krásnohorské Podhradie, ktoré sú podielovým spoluvlastníctvom viacerých fyzický osôb. Dňom podania bolo konanie o dodatočnom povolení začaté.
Obec Krásnohorské Podhradie, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej len „stavebný zákon“), v nadväznosti na § 5 písm. a) zákona  č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v platnom znení a v spojení s §§ 5, 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a na základe § 90 stavebného zákona prerokoval v rámci miestneho zisťovania dňa 27.05.2013 nepovolenú stavbu „Rodinný dom“, v lokalite Rómska osada v Krásnohorskom Podhradí.
Na základe výsledkov tohto konania podľa § 88 ods. (1) písm. b) a § 88a ods. (2) stavebného zákona

n a r i a ď u j e

Štefanovi Darvašovi a manželke Adele, bytom Krásnohorské Podhradie č. 526, 049 41 Krásnohorské Podhradie odstránenie stavby „Rodinný dom“, v lokalite Rómska osada v Krásnohorskom Podhradí, na pozemkoch p. č. KN-E 440 a 441 – obidve trvalé trávne porasty v k. ú. Krásnohorské Podhradie, za týchto podmienok:
1. Stavba bude odstránená do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
2. Odstránenie stavby realizovať oprávnenou organizáciou na túto činnosť alebo pod dozorom oprávnenej osoby na túto činnosť.
3. Stavba,  alebo jej časť sa bude odstraňovať, prípadne premiestňovať tak, aby v priebehu prác nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia osôb, k vzniku požiaru a nekontrolovateľnému porušeniu stability stavby alebo jej časti (§ 42 ods. (1) vyhlášky          č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v platnom znení).
4. Stavba bude odstraňovaná podľa tohto technologického postupu: stavba musí byť odpojená od elektrickej energie, stavba bude rozoberaná postupne, bez použitia trhavín. Odstraňovanie stavby začne demontážou keramickej krytiny a komínov s následným rozobratím dreveného krovu strechy. Murivá nosných stien a priečok sú kombinované – tehla a hlinený válok a budú taktiež rozoberané postupne. Základy sú zhotovené z betónu a musia sa komplet vysekať a odstrániť. Ak je v stavbe zabudovaný nebezpečný odpad – asfaltové pásy izolácie proti vode, je nevyhnutné  zabezpečiť odbornú demontáž takéhoto výrobku so súhlasom príslušného orgánu na ochranu zdravia a jeho zneškodnenie oprávnenou fyzickou alebo právnickou osobou.
5. Pri odstraňovaní stavby alebo jej časti nesmie byť ohrozená stabilita žiadnej inej stavby ani prevádzky - schopnosť sietí technického vybavenia v dosahu stavby.
6. Okolie odstraňovanej  stavby nesmie byť touto činnosťou a jej dôsledkami nadmerne obťažované.
7. Sutina a odpadový materiál z odstraňovanej stavby sa musí odstraňovať bezodkladne a nepretržite tak, aby nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti a plynulosti prevádzky na pozemných komunikáciách a nenarúšalo sa životné prostredie.
8. Po odstránení stavby bude pozemok zarovnaný a upravený  do pôvodného stavu.
9. Materiál, získaný odstránením stavby bude likvidovaný v súlade so zákonom o odpadoch v platnom znení.  

O d ô v o d n e n i e


Štefan Darvaš a manželka Adela, bytom Krásnohorské Podhradie č. 526, 049 41 Krásnohorské Podhradie, podali  dňa 19.09.2012 na tunajšom úrade žiadosť o dodatočné povolenie na stavbu „Rodinný dom“, v lokalite Rómska osada v Krásnohorskom Podhradí, postavenú na  pozemkoch p. č. KN-E 440 a 441 – obidve trvalé trávne porasty v k. ú. Krásnohorské Podhradie, ktoré sú podielovým spoluvlastníctvom viacerých fyzický osôb. Stavebný úrad po preskúmaní podania zistil, že nie je zaplatený správny poplatok, preto listom č. 1223/2012-01-Šr zo dňa 15.10.2012 vyzval žiadateľov o dodatočné povolenie, aby v lehote do 15-tich dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správny poplatok zaplatili do pokladne správneho orgánu a to v hotovosti, alebo prevodom z účtu v banke na účet Obecného úradu v Krásnohorskom Podhradí. Správny orgán zároveň upozornil žiadateľov o dodatočné povolenie na právne následky nezaplatenia správneho poplatku s tým, že podľa   § 9 zákona o správnych poplatkoch správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví, ak správny poplatok nebol zaplatený ani v 15 dňovej lehote odo dňa doručenia písomnej výzvy. Dňa 19.10.2012 bol správny poplatok zaplatený v stanovenej výške do pokladne správneho orgánu. Po preskúmaní podania a na základe vlastných zistení  stavebný úrad konštatoval, že s predmetnou stavbou sa začalo bez stavebného povolenia, preto s ohľadom na túto skutočnosť podľa § 88 ods. (1) písm. b) v spojení s ustanovením § 88a ods. (1) stavebného zákona, v nadväznosti na § 60 ods. (1) stavebného zákona vyzval žiadateľov, aby v lehote     90-tich dní  odo dňa doručenia výzvy č. 1223/2012-02-Šr zo dňa 27.11.2012 predložili doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania a osobitnými predpismi. Jednalo sa o nasledovné doklady: vlastnícke alebo iné právo k pozemku podľa      § 139 ods. (1) stavebného zákona – výpisy z listu vlastníctva, zmluvy o inom práve, alebo doklad o hospodárení so spoločným pozemkom v zmysle § 139 Občianskeho zákonníka,  projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú oprávnenou osobou v troch vyhotoveniach vrátane statického posúdenia a požiarno bezpečnostného riešenia, rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce: stanovisko obce z hľadiska územno-plánovacej dokumentácie obce, stanovisko Krajského pamiatkového úradu Košice, stanoviská Obvodného úradu životného prostredia v Rožňave – ŠSOPaK, ŠSOH, stanovisko Obvodného pozemkového úradu Rožňava, vyjadrenie Východoslovenskej distribučnej, a. s. Košice, vyjadrenie Východoslovenskej vodárenská a. s. Košice, Závod Rožňava, vyjadrenie Slovenského plynárenského priemyslu – distribúcia, a. s., Zvolen a  vyjadrenie Slovak Telekom, a. s. Bratislava. Z uvedených dôvodov stavebný úrad konanie o dodatočnom povolení podľa § 29 ods. (1) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) prerušil a upozornil žiadateľov, že v konaní bude pokračovať len čo pominú prekážky, pre ktoré sa konanie prerušilo. Výzva bola doručená žiadateľom dňa 05.12.2013. Zároveň stavebný úrad uviedol, že v  prípade, ak sa po predložení požadovaných dokladov preukáže, že stavba nie je  v rozpore s verejnými záujmami, stavebný úrad bude pokračovať v konaní o dodatočnom povolení stavby podľa § 88a  stavebného zákona, o ktoré bolo požiadané dňa 19.09.2012. Podľa § 88a ods. (3) stavebného zákona  stavebný úrad upozornil žiadateľov, že ak vlastník stavby, pri ktorej sa preukáže, že jej dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami, v priebehu konania nepreukáže, že je vlastníkom zastavaného pozemku nepovolenou stavbou, alebo že má k tomuto pozemku iné právo (§ 58 ods. 2 stavebného zákona) a vlastník zastavaného pozemku, alebo jeho časti s dodatočným povolením nesúhlasí, stavebný úrad odkáže vlastníka pozemku na súd a konanie preruší (podľa § 137 stavebného zákona). Konanie o stavbe zostane prerušené až do právoplatnosti rozhodnutia súdu vo veci.
Ak uvedené doklady nebudú v stanovenej lehote predložené, stavebný úrad podľa § 60 ods. (2) písm. a) až  c) stavebného zákona v nadväznosti na § 88a ods. (7) stavebného zákona konanie o dodatočnom povolení zastaví.
Ak sa v konaní o dodatočnom povolení preukáže rozpor s verejnými záujmami, alebo stavebník v určenej lehote nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby, stavebný úrad konanie o dodatočnom povolení zastaví a začne konanie o odstránení stavby podľa § 88a ods. (5) stavebného zákona.
Nakoľko žiadatelia v stanovenej lehote uvedené doklady nepredložili, stavebný úrad rozhodnutím č. 1223/2012-03-Šr zo dňa 02.04.2013 konanie o dodatočnom povolení zastavil. Rozhodnutie o zastavení konania bolo doručené dňa 10.04.2013 a nadobudlo právoplatnosť dňa 25.04.2013.
Ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží v určenej lehote alebo ak sa na ich podklade preukáže rozpor stavby s verejným záujmom podľa § 88a ods. (2) stavebného zákona, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby. Na tomto základe, postupujúc v súlade        s § 88 ods. (1) písm. b) stavebného zákona  stavebný úrad listom č. 1223/2012-04-Šr zo dňa 29.03.2013 oznámil začatie konania o odstránení stavby všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a nariadil  za účelom prerokovania tejto veci ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnila dňa 27.05.2013 v zasadačke Obecného úradu v Krásnohorskom Podhradí. V oznámení  stavebný úrad poučil účastníkov konania o odstránení stavby, že do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť a prípadné námietky uplatniť pred dňom ústneho konania na Spoločnom obecnom úrade v Rožňave a pri ústnom konaní.
Dňa 09.05.2013 podal cez podateľňu účastník konania Štefan Szaniszló, bytom Hradná č. 211, 049 41 Krásnohorské Podhradie (podielový spoluvlastník pozemku)  písomné námietky k oznámeniu o začatí konania o odstránení stavby, v ktorých uvádza nasledovné:
1. Spochybnil opodstatnenosť nariadenia ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním, nakoľko podľa jeho vyjadrenia si to povaha veci nevyžaduje. Podľa predmetného oznámenia sa začalo konať o odstránení stavby podľa § 88 ods. (1) písm. b) stavebného zákona a nie o dodatočnom povolení stavby podľa § 88a ods. (3) stavebného zákona, kde na dodatočné povolenie stavby je potrebný súhlas vlastníka pozemku zastavaného nepovolenou stavbou, čo je podstatný rozdiel.
2. Podľa jeho vyjadrenia mala obec Krásnohorské Podhradie ako stavebný úrad začať príslušné konanie už v roku 2003 a to z vlastného podnetu na všetkých nepovolených stavbách v lokalite Rómskej osady, lebo ich sama zistila najmä podľa geometrického plánu z roku 1998.
3. Údajný spoluvlastnícky podiel Štefana Darvaša a manželky na uvedených pozemkoch p. č. KN-E 440 a 441 v lokalite Rómskej osady nie je pravdivý, lebo podľa evidencie Katastrálneho úradu  Rožňava tento zápis neexistuje.
4. Používanie súpisného čísla 526 nepovolenej stavby „Rodinný dom“, ktorá je vo vlastníctve Štefana Darvaša s manželkou, postavenej na pozemkoch p. č. KN-E   440 a 441 je podľa trestného zákona podvod, ktorý musí starosta obce po prešetrení veci oznámiť polícii. Súpisné čísla môžu mať zo zákona iba stavby, ktoré sa užívajú na základe kolaudačného rozhodnutia.
5. Predloženie požadovaných dokladov zo strany Štefana Darvaša a manželky do 06.03.2012 je nezmysel, keďže im príslušná výzva bola doručená dňa 05.12.2012.
Na začiatku konania o odstránení stavby bola vykonaná kontrola účastníkov konania, písomné splnomocnenie na zastupovanie v konaní nepredložili zástupca Mgr. Mariana Kotlebu a zástupca p. M. Jarošovej, z toho dôvodu  zasadaciu miestnosť opustili. Ing. Imrich Lázár, bytom S. Czabana 6, 048 01 Rožňava predložil plnú moc na zastupovanie v konaní,  zo dňa 22.05.2013 od účastníčky konania p. Alžbety Szarkovej, bytom Hradná č. 149, Krásnohorské Podhradie. Ostaní prítomní boli identifikovaní ako účastníci uvedeného konania. Po rekapitulácii krokov, ktoré stavebný úrad v tejto veci vykonal boli na ústnom pojednávaní zo strany účastníkov konania predložené tieto námietky a pripomienky:
a) Štefan Szaniszló, ako podielový spoluvlastník pozemkov, na ktorých stojí nepovolená stavba tvrdil, že rodina Štefana Darvaša nie je vlastníkom pozemku ani stavby na ňom. Že podľa občianskeho zákonníka ten, kto nie je vlastníkom pozemku, nie je vlastníkom ani stavby na ňom. Svoje tvrdenie opiera o skutočnosť, že v geometrickom pláne z roku 1998 tento dom nie je zakreslený.
b) Vlastník nepovolenej stavby Štefan Darvaš sa vyjadril do zápisnice nasledovne: v rodinnom dome býva cca 17 rokov. Bývalý starosta mu v minulosti povedal, že časom sa pozemky  pod jeho rodinným domom vysporiadajú.  Trvá na tom, že pozemky pod nepovolenou stavbou  chce odkúpiť. Toho času bývajú v dome tri osoby.
c) Ing. Lázár ocenil činnosť stavebného úradu v tejto veci, trval na tom, aby sa na konaní zaoberalo len meritom veci a poukázal na skutočnosť, že aj  v tomto období sa nepovolené stavby rozširujú.
d) PaedDr. Ondrej Vilner, ako podielový spoluvlastník pozemkov poukázal na skutočnosť, že pred dvoma rokmi sa uskutočnilo konanie o možnosti vysporiadania pozemkov, lebo s majetkom sa nakladalo bez súhlasu vlastníkov. Boli dané dve možnosti, buď zámena pozemkov, alebo ich odkúpenie po prekvalifikovaní pozemkov, za trhovú hodnotu. Konštatoval, že dnes sa pyká za chybu predchádzajúcich vedení obce.
e) Ing. Lázár opätovne pripomenul, že nie je potrebné riešiť vlastníctvo pozemkov, ale nepovolenú stavbu podľa stavebného zákona a konať o jej odstránení.
f) Štefan Darvaš mal zámer odkúpiť pozemok pod stavbou, ale z titulu, že sa jedná o podielové spoluvlastníctvo bol ich vklad zrušený a taktiež došlo k zrušeniu kúpnej zmluvy. Na konaní predložil aj písomnú námietku, v ktorej naďalej žiada o odkúpenie pozemkov a o dodatočné povolenie stavby. Cíti sa byť vlastníkom rodinného domu, lebo tam býva 17 rokov.
g) Jozef  Kún, ako účastník konania sa opýtal, či za 17 rokov užívania nepovolenej stavby bola zaplatená daň z nehnuteľnosti. Starosta odpovedal, že nebola zaplatená. Ďalej dal otázky, že ak sa prekvalifikuje pozemok z TTP na stavebný pozemok, kto bude platiť poplatky.
h) Štefan Szaniszló konštatoval, že podielnici majú predkupné právo k pozemkom a pri ich predaji musí súhlasiť každý spolupodielnik. Poukázal na skutočnosť, že bývalé vedenie obce sľúbilo vysporiadanie týchto pozemkov a pokiaľ majú na to dôkaz, majú podať trestné oznámenie na toho, kto ich podviedol.
i) Ing. Lázár poukázal na skutočnosť, že za nepovolenú stavbu je nutné použiť § 105 stavebného zákona a riešiť to ako priestupok. Poukázal aj na zástupcu splnomocnenca vlády, ktorý potvrdil, že problematika nepovolených stavieb sa musí riešiť. Žiada, aby sa začalo aj s priestupkovými konaniami.
j) JUDr. Chynoranský – zástupca splnomocnenca vlády pre róm. komunity konštatoval, že v SR je cca 700 ks rómskych osád a obce ťahajú za kratší povraz a dnes prejednávaný prípad bude precedensom pre iné obce, existujúci stav nie je odsúhlasený s katastrom. Je predpoklad úpravy legislatívy v tomto smere.
k) Ing. Lázár opätovne poukázal na neoprávnené užívanie cudzích pozemkov, chybu vidí v tom, že keď je niekto verejným činiteľom, je povinný podať trestné oznámenie za neoprávnené užívanie cudzej veci – treba konať rázne. Stav bude viditeľný pri obhliadke – osada sa ďalej rozrastá.
Iné pripomienky ani námietky neboli predložené a prítomní vykonali miestnu obhliadku, na ktorej bolo zistené, že sa jedná o prízemnú stavbu rodinného domu, zakrytú sedlovou strechou, založenú na betónových základoch s neomietnutým murivom z kombinovaného materiálu tehla – hlinený válok. Stavba je označená papierovým súpisným číslom 526. Záznam z konania bol prítomným nahlas prečítaný a na znak súhlasu s jeho obsahom prítomnými podpísaný. Kópiu záznamu obdržali účastníci konania, ktorí ostali do konca.
Stavebný úrad vyhodnotil pripomienky účastníkov konania a má za to, že si povaha veci vyžadovala ústne pojednávanie a miestne šetrenie. Správny orgán podľa § 21 ods. (1) zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní nariadi ústne pojednávanie, ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k objasneniu veci, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon. Je povinnosťou správneho orgánu zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Dátum 06.03.2012 na predloženie požadovaných dokladov uvedený v oznámení  č. 1223/2012-03-Šr zo dňa 29.03.2013 je chybou stavebného úradu v písaní a správne má byť 06.03.2013, ale táto chyba nemá vplyv na meritum veci.
Stavebný úrad podľa § 88 ods. 1 písm. b) stavebného zákona nariadi odstránenie stavby vykonanej bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním; odstránenie sa nenariadi, keď dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami. Skutočnosť, že predmetná stavba bola postavená bez stavebného povolenia bola v konaní nepochybne preukázaná. Z výsledkov konania vyplýva, že predmetnú stavbu nie je možné dodatočne povoliť, pretože v konaní o dodatočnom povolení stavby neboli v stanovenej lehote  predložené požadované doklady: doklad o tom, že stavba nie je v rozpore s verejnými záujmami a cieľmi územného plánovania, nebolo predložené doklady vlastnícke alebo iné právo k pozemkom, chýba projektová dokumentácia stavby, vypracovaná oprávnenou osobou, vrátane statického a požiarno - bezpečnostného riešenia, neboli predložené rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov a obce, preto stavebný úrad nariadil odstránenie tejto stavby.
Vzhľadom na vyššie uvedené stavebný úrad nariadi odstránenie stavby, ak stavebníci nepredložia doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verenými záujmami, nevyhodnotil zvlášť námietky a pripomienky účastníkov konania, ktoré priamo nesúviseli s týmto konaním o nariadení odstránenia stavby, lebo stavebný úrad podľa § 88a ods. (2) stavebného zákona (bez úvahy) má nariadiť odstránenie stavby, ak stavebníci nepredložia požadované doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami.

Stavebný úrad pri určení lehoty na odstránenie stavby vychádzal zo skutkového stavu a možnosti stavebníkov  a vo výroku tohto rozhodnutia určil primeranú lehotu na odstránenie stavby, ktorá by mala postačovať na zabezpečenie bytovej náhrady pre stavebníkov  a spolubývajúcich.
Dňa 27.5.2013 na ústnom pojednávaní  zúčastnil sa Jozef Kún, ktorého stavebný úrad prijal ako ďalšieho účastníka konania. Dňa 24.6.2013 Mgr. Adela Mikudová, advokátka  predložila na tunajšom úrade osobne plnomocenstvá pre právne úkony v správnom konaní od manželov Darvašovcov a bola umožnená jej nazerať do spisového materiálu.

 

P o u č e n i e

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia môžu účastníci konania podať odvolanie na stavebný úrad Obec Krásnohorské Podhradie, Hradná č. 256, 049 41 Krásnohorské Podhradie. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
 

 

Peter Bollo
starosta obce

 
Vybavuje :
Spoločný obecný úrad v Rožňave č. s. 5474/2012
Ing. Ján Šramko                 

 


© Mesto Rožňava, 25. 6. 2013  Ing.Ján Šramko, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

Úradná tabuľa

Pomáhajú mestu

p. Peter Szabad
p. Peter Szabad

Na verejno-prospešnú aktivitu Ing. P. Szabada nás v rámci sekcie Diskusné fórum upozornila pisateľka Katka Dlhá.
Pán Szabad z vlastnej iniciatívy zrekonštruoval niektoré nefunkčné komponenty  na detskom ihrisku na sídlisku Juh. Tejto pozitívnej aktivite nášho občana sa bezpochyby potešili nielen rodičia, ale hlavne ich deti, ktoré tu môžu ďalej rozvíjať svoje voľno-časové aktivity.

p. Milan Capák
p. Milan Capák

Mgr. M. Capák na vlastné náklady opravil niektoré častí chodníkov v meste. Jeho aktivity sú sympatické viacerým Rožňavčanom, najmä však tým, ktorí opravenými úsekmi denne prechádzajú.

p. Rudolf Bagáč
p. Rudolf Bagáč

O verejno-prospešnej aktivite p. R. Bagáča nás e-mailom informoval Mgr. Andrej Vaško. Pán Bagáč spolu s mládežou z Apoštolskej cirkvi v Rožňave zrekonštruovali 11 lavičiek na Edelényskej a Kyjevskej ulici. Na vlastné náklady vymenili poškodené častí a  ďalšie lavičky opatrili novým povrchovým náterom. / pdf icon  FOTO /

p. Robert Taško
p. Robert Taško

Mgr. R. Taško zrealizoval v areáli za HM TESCO na Komenského ul. v Rožňave výmenu skrutky a zároveň na vlatné náklady namaľoval konštrukciu pri prameni (csurgó).  / pdf icon  FOTO /

p. Sabina Annová
p. Sabina Annová

Ing. Sabina Annová - ROSA Lipovník realizovala na vlastné náklady v mesiaci september 2012 úpravu stredového ostrovčeka kruhového objazdu na Šafárikovej ulici v Rožňave. Tento ostrovček bude zároveň na vlastné náklady celoročne udržiavať, a to po dobu piatich rokov. Mesto Rožňave týmto ďakuje Ing. Sabine Annovej za poskytnutý sponzorský dar.   / pdf icon  FOTO /
p. Marian Pampurík
p. Marian Pampurík

P. Marian Pampurík daroval mestu vianočný strom - smrek. Umiestnený je pred budovou Mestského úradu v Rožňave a bude súčasťou tohoročnej vianočnej výzdoby mesta    / pdf icon  FOTO /.

Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko
Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko

Majitelia firmy Dom služieb s.r.o. Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko sa rozhodli pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii a zakúpili materiál potrebný pre zabezpečenie chodu núdzového ubytovania. Mesto Rožňava im v mene všetkých, ktorí sú bez prístrešia a využívajú sociálne služby núdzového bývania, ďakuje  / pdf icon  FOTO /.

Sponzori - ohňostroj 2012
Sponzori - ohňostroj 2012

Sponzorským príspevkom prispeli na realizáciu ohňostroja - podujatie Vítanie Nového roka 2013:

Regionálne poradenské a informačné centrum Rožňava - 1000 €

ARPROG, a.s. Poprad - 500 €

Brantner Gemer s.r.o. - 500 €

Ing. Rudolf Mičuda - 300 €

Spoločnosť DS2 s.r.o. - 200 €

Mesto Rožňava ďakuje sponzorom za finačné príspevky.

eustream, a.s. Bratislava
eustream, a.s. Bratislava

Spoločnosť eustream, a.s. Bratislava darovala mestu Rožňava výpočtovú techniku - 2 notebooky a 2 LCD monitory.

Ďakujeme.

Rotary club Rožňava
Rotary club Rožňava

Členovia Rotary clubu Rožňava, ktorí  každoročne realizujú výsadbu stromčekov na sídlisku Juh pri ihrisku Základnej školy J. Hronca vysadili koncom apríla 2013 ďalších 7 nových stromčekov.  pdf icon  /FOTO/

Ďakujeme.

Kvetinárstvo Mirka
Kvetinárstvo Mirka

„Kvetinárstvo Mirka“-  majiteľka Miriam Laciaková,  Edelényska 29/2019, Rožňava,  na vlastné náklady zabezpečila a vyzdobila priestory  historickej radnice  mesta Rožňava. pdf icon/FOTO/

Mesto Rožňava týmto ďakuje za poskytnutý sponzorský dar.

Prápor RCHBO Rožňava a Apoštolská cirkev Rožňava
Prápor RCHBO Rožňava a Apoštolská cirkev Rožňava

Dňa 29. apríla 2013 sa na detskom dopravnom ihrisku konala brigáda, ktorej sa v čase svojho osobného voľna zúčastnili zamestnanci a profesionálni vojaci VÚ 7945 v Rožňave ako aj dobrovoľníci Apoštolskej cirkvi na Slovensku so sídlom v Rožňave.
 
Ďakujeme.
Spoločnosť CWT METAL s.r.o.
Spoločnosť CWT METAL s.r.o.

Spoločnosť CWT METAL s.r.o., poskytla sponzorský dar krovinorez značky STIHL FS 130 4 - mix v hodnote 538,37€ na úpravu trávnatých porastov v areáloch materských škôl v meste Rožňava.
 
Ďakujeme.
Obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava
Obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava

V apríli 2013 sa obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava zapojili do jarného upratovania okolia bytovky. Osadili kvetináče, vysadili kvety , opravili polámané lavičky, nefunkčné hojdačky, šmýkačku a natreli ich novým náterom. Vďaka patrí všetkým, ktorí priložili ruku k dielu, ale najmä pánovi Bendžuchovi, Štofirovi, Ambrozovi, Mátyimu, Vysockému a Oskorypovi.

Výsledok ich práce dokumentujú priložené fotografie pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3
Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3

Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3 si zrekonštruovali svoje bydlisko. Ich inšpiráciou bol pán J. Sokoľ, jeho nápad si osadenstvo bytového domu rýchlo osvojilo a za jeden rok prešiel dom kompletnou rekonštrukciou. Jednotné balkóny, zábradlia z nerezu, dlažby jednotnej farby či zateplenie vonkajšej fasády budovy sú len časťou toho, čo obyvatelia vybudovali.

Dom je chránený kamerovým systémom, možno v ňom nájsť priestor na športové vyžitie, vynovenú miestnosť na sušenie prádla, zasadaciu miestnosť či dokonca rekonštrukciou strechy zabudované okná presvetľujúce schodišťový priestor. Miestnosťou, ktorou sa ako jediní v meste môžu pochváliť práve obyvatelia Kyjevskej ulice 3, je sklad bicyklov s modernou konštrukciou na skladovanie týchto športových pomôcok. Dom nie je len z vnútra vynovený, ale  snahou obyvateľov je starať sa o zeleň v okolí pravidelným kosením ako i strihaním živého plotu a okrasných stromčekov.

V bytovom dome funguje kompletný menežment, ktorého podstatou je rozdelenie úloh medzi jednotlivých obyvateľov, čo znamená, že každý obyvateľ je zodpovedný za konkrétne práce, ktoré vykonáva.

 pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16
Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16

Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16 si svojpomocne skrášlili okolie bytovky vysadením kvetov a ozdobných kríkov. Na jar by malo byť okolie vchodu ešte krajšie, pretože posadili aj množstvo cibúľ narcisov a tulipánov. Sú radi, že mohli prispieť ku skrášleniu mesta, ktorého sú obyvateľmi a dúfajú, že ich práca bude motiváciou aj pre obyvateľov ďalších bytových domov.
 

 pdf icon/FOTO/.

 

Združenie pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO
Združenie pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO

V mene našich detí a kolektívu zamestnancov sa  chceme touto cestou poďakovať  Združeniu pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO - Bc. Ivanovi Kuhnovi, MA  za to, že ste sponzorskou aktivitou prispeli k bezpečnejšiemu pobytu detí  v našom zariadení zabezpečením a výstavbou oplotenia.

Ceníme si Vašu priazeň a podporu a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu aj v budúcnosti.

 

 

Iveta Balázsová
riaditeľka MŠ


 

p. Danka Lukáčová a Róbert Zagiba
p. Danka Lukáčová a Róbert Zagiba

Vedenie mesta ďakuje občanom mesta, ktorí sa rozhodli pomôcť pri vytváraní pravej vianočnej atmosféry v našom meste.
 
Poďakovanie patrí pánovi Róbertovi Zagibovi, ktorý daroval obyvateľom mesta vianočný strom. Pracovníci Technických služieb mesta Rožňava ho osadili pred budovou historickej Radnice na Námestí baníkov.
 
Pani Danke Lukáčovej ďakujeme za darovanie symbolu nadchádzajúcich vianočných sviatkov. Strom, ktorý Rožňavčanom darovala, bude vianočnú atmosféru spríjemňovať pred budovou Mestského úradu v Rožňave.
 
Ďakujeme.

 pdf icon/FOTO/.

 

Občianske združenie "Naša škôlka - Rožňava"
Občianske združenie "Naša škôlka - Rožňava"

Riaditeľstvo Materskej školy Ul. Ernesta Rótha 518/4 v Rožňave vyjadruje poďakovanie výkonnému  výboru Občianskeho združenia "Naša škôlka - Rožňava" a rodičom detí MŠ, ktorí aktívne podporujú a podieľajú sa na rozvoji materskej školy a revitalizácii materiálno- technických podmienok školy. Svojimi finančnými prostriedkami v krátkom uplynulom období pomohli zabezpečiť rekonštrukciu sociálno-hygienických priestorov v  pavilóne A; v I. triede: rekonštrukciu podlahy v herni, nový detský nábytok a stoličky, matrace do detských postieľok,  obnovu detských šatňových skriniek; v II. triede: nové detské šatňové skrinky.
 
V mene detí a kolektívu zamestnancov materskej školy  Ď A K U J E M E.
 
 
Alica Benediktyová
riaditeľka školy

 

 pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14
Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14

Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14 v Rožňave si svojpomocne na vlastné náklady zrekonštruovali priestranstvo pred svojím domom.

Dušou a iniciátorom rekonštrukcie bol domovník Miroslav Gašparec. Zabezpečil materiál a pracovníkov, osobne tiež dohliadal na priebeh prác.

Pred bytovým domom boli odstránené zvyšky poškodeného asfaltového poťahu a na povrch bol natiahnutý nový asfaltový koberec. Nerovnosti vzniknuté počas poslednej povodne boli vyrovnané tak, aby nebránili príjazdu vozidiel pred bytový dom.
 
 
 

 pdf icon/FOTO/.

  • TOP
  • najnovšie
  • najčítanejšie
  • najdiskutovanejšie

Pohotovosť

Ubytuj sa v Rožňave

Anketa


tvorba webstranok, mobilne aplikacie nevyplatene faktury, zoznam dlznikov In-počasie Meteoinfo
realitny portal
 
 

 

 

reality Navsteva lekara - Roznava

 

©2014 Mesto Rožňava. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich mesto Rožňava so sídlom: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava