Nova verzia oficialnej stranky mesta Roznava tu.

  • |
  • Meniny má: |
  • Mapa stránok |
  • RSS

Verejná vyhláška - stavebné povolenie

MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
 životného prostredia a pozemných komunikácií,
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE

Mária Štítnická, bytom Ul. Laca Novomeského č. 1008/4, 048 01 Rožňava podala na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom konaní o umiestnenie prístavby so stavebným konaním stavby „Garáž — prístavba k rodinnému domu Rožňava", na Ul. Laca Novomeského č. 1008/4, 048 01 Rožňava, na pozemku parc. č. KN-C 1866/339 o výmere 464 m2, druh pozemku zastavanä plocha a nádvorie v k. ú. Rožňava, ktorého vlastníkom podľa výpisu z LV č. 3767 Správy katastra Rožňava je Mária Štítnická r. Bernáthová, Ul. Laca Novomeského č. 1008/4, Rožňava. Dňom podania žiadosti bolo spojené územné konanie o umiestnení prístavby so stavebným konaním začaté.
 
Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podl'a § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (d'alej len „stavebný zákon") v nadväznosti na § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v platnom znení a v spojení s §§ 5, 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 36a § 61 stavebného zákona v spojenom územnom a stavebnom konaním s dotknutými orgánmi a známymi účastníkmi konania a po posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie podľa ust. § 37 a § 62 stavebného zákona rozhodol nasledovne:

stavbu „Garáž — prístavba k rodinnému domu Rožňava",

na Ul. Laca Novomeského č. 1008/4, 048 01 Rožňava, na pozemku parc. č. KN-C 1866/339 v katastrálnom území Rožňava, sa podľa § 39a ods. 4 a § 66 stavebného zákona v platnom znení v spojení s § 4 a § 10 vyhl. č. 453/200 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v súlade s §§ 46, 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (d'alej len „správny poriadok") v platnom znení
 
povoľuje.

Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie vypracovala Helena Gyuréková, projektant pozemných stavieb, Jovická 2, 048 01 Rožňava, v 10/2011, v rozsahu: Sprievodná správa; Súlunná technická správa; Skladby konštrukcií; Grafická časť — výkresy: 1. Situácia; 2. Osadenie; 3. Pôdorys; 4. Rez A — A; 5. Pôdorys krovu; 6. Pohľad čelný; 7. Pohľad bočný.
 
Na pozemku parc. č. KN-C 1866/339 v k. ú. Rožňava je zriadené vecné bremeno spočívajúce v práve prechodu Alexandra Bernátha, bytom Ul. Laca Novomeského č. 1009/6 v Rožňava, vlastníka susedného rodinného domu súp. č. 1009, na pozemku parc. č. KN-C 1866/637 v k. ú. Rožňava. Vecné bremeno spočívajúce v práve prechodu je zriadené aj pre jeho manželku Editu Bernáthovú, jej syna Ing. Milana Miklošika a to peši, s prívesným vozíkom, autom do 1,5 t cez pozemok parc. č. KN-C 1866/339 v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 32999232-61/11 zo dňa 01.12.2011. Právo prechodu je zriadené aj na osoby, ktoré vykonávajú práce pre Alexandra Bernátha súvisiace s obhospodarovaním jeho nehnuteľnosti na pozemku parc. č. KN-C 1866/637 s výmerou 255 m2 zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 3768 k. ú. Rožňava. Vecné bremeno spočívajúce v práve prechodu je podľa uvedeného geometrického plánu široké 3,00 m, dlhé 18,10 m a 14,25 m.

Garáž ako prístavba k rodinnému domu je povolená mimo uvedeného vecného bremena a nebude zasahovať do vyznačenej plochy zriadeného vecného bremena.

Garáž pre jedno osobné motorové vozidlo bude prízemná, nepodpivničená s pultovou strechou. Šírka garáže bude 3,85 m, dĺžka 6,6 m, zastavaná plocha 25,41 m2, obostavaný priestor 88,90 m , najvyšší bod pultovej strechy bude vo výške + 3,500 m. Základy betónové, murivá z betónových tvárnic KAISER hr. 300 mm. Drevená konštrukcia strechy z krokiev s 15° spádom, krytina z l'ahkého plechu. Garážové vráta budú dvojkrídlové. Garáž bude mať priame kapacitne vyhovujúce pripojenie na miestnu komunikáciu ulice L. Novomeského. Rozptylová plocha pred garážou a pozemok šírky 3,00 m, na ktorom je zriadené vecné bremeno spočívajúce v práve prechodu do zadnej časti dvora musí umožriovať plynulý a bezpečný prístup i odchod vrátane osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Pre umiestnenie a realizáciu prístavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená podľa schválenej projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.
Prípadné zmeny nesmú byt' uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu a projektanta stavby.
2. V zmysle § 66 ods. 2 stavebného zákona je stavebník povinní oznámit' stavebnému úradu začatie stavby.
3. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavat' predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byt' dodržané príslušné ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona, ktoré upravujú všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.
5. Na zhotovenie stavby budú použité vhodné stavebné výrobky, ktoré spĺriajú požiadavky ustanovujúce zákonom č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v platnom znení. Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a doklady o overení použitých vhodných stavebných výrobkov.
6. Stavebný materiál môže byt' uložený výlučne na vlastnom pozemku. Stavbou nesmie byt' obmedzené užívanie verejných priestranstiev a čast' pozemku, na ktorom je zriadené vecné bremeno. Stavebník je povinný dbať na to, aby vykonávanými prácami nevznikli škody na cudzom pozemku alebo stavbe, ktorým možno zabrániť. V prípade vzniknutých škôd na susednej nehnuteľnosti alebo stavbe, poskytnút' vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
7. Prístavba garáže k rodinnému domu nesmie brániť k prístupu rebríka, ktorý slúži k výstupu na strechu radového rodinného
domu.
8. V prípade poruchy potrubia, ktoré odvádza dažd'ovú vodu do kanalizácie, bude umožnený prístup aj pod garážou a prípadná porucha na potrubí musí byt' odstránená. Nad potrubím na odvod dažd'ovej vody bude v garáži zrealizovaná rozoberatel'ná dlažba.
9. Terén pred garážou a pozemok šírky 3,00 m, na ktorom je zriadené vecné bremeno spočívajúce v práve prechodu do zadnej časti dvora bude bez akýchkoľvek bariér a bude upravený tak, aby umožňoval plynulý a bezpečný prístup i odchod vrátane osôb s obmedzenou schopnost'ou pohybu.
10. Začiatok výstavby: Po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.
11. Termín ukončenia stavby: december 2015.
12. Stavebník je povinný po ukončení stavby a pred začatím užívania podat' na stavebný úrad návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.
13. S návrhom na kolaudáciu stavby stavebnému úradu predložte certifikáty preukázania zhody a technické osvedčenie na všetky nové stavebné materiály a výrobky, ktoré musia spĺriať požiadavky v zmysle ust. § 2 ods. 1 až 3 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a vykonávacích vyhlášok.
14. Ku kolaudačnému konaniu je potrebné zdokladovat' spôsob nakladania s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie predmetnej prístavby, zabezpečené z väčšej miery prostredníctvom oprávnenej organizácie. Uprednostnite zhodnotenie odpadu pred jeho zneškodnením na skládke odpadov.
 
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

K vydaniu stavebného povolenia predmetnej stavby podal písomne dňa 22.5.2013 výhrady Alexander Bernáth, bytom U1. Laca Novomeského č. 1009/6 v Rožňava, ktorý má právo prechodu peši cez pozemok vo vlastníctve Márie Štítnickej, parc. č. KN-C 1866/339 v k. ú. Rožňava a to na vyznačenom mieste vid'. geometrický plán č. 32999232-61/11 zo dňa 01.12.2011 v prospech parc. č. KN-C 1866/637 vo vlastníctve Alexandra Bernátha.
 
Výhrady, ktoré sú uvedené v liste:
1. aby stavba nezabraňovala k prístupu rebríka, ktorý slúži k výstupu na strechu rodinného domu,
2. v prípade poruchy potrubia, ktoré odvádza dažd'ovú vodu do kanalizácie a po výstavbe bude v zemi pod vystavenou garážou, bol umožnený prístup k odstráneniu prípadnej poruchy,
3. nakorko mi 5.12.2012 amputovali pravú nohu nad kolenom a som pripútaný na invalidný vozík, aby nevytvorili akúsi bariéru a to konkrétne sa mi jedná o schod,
ktorá by vznikla po úprave terénu, po výstavbe garáže.
 
 
V poznámke svojho listu s uvedenými výhradami p. Alexander Bernáth uvádza, že po dodržaní ich požiadaviek nemá žiadne výhrady k vydaniu stavebného povolenia na výstavbu garáže, hoci si je vedomý toho, že v budúcnosti v prípade väčších prác na zadnej časti pozemku ako dvor a záhrada bude stavba značne zavadzat', ale k vytvoreniu dobrých rodinných a susedských vzt'ahov nemajú okrem uvedených výhrad žiadne iné pripomienky ani manželka Edita Bernáthová a ani jej syn Ing. Milan Miklošik.
 

Písomné vyjadrenie bolo doručené hlavne kvôli tomu, že sa p. Alexander Bernáth, jeho manželka a jej syn nezúčastnia miestneho zisťovania dňa 12.6.2013, nakoľko má d'alšie zdravotné komplikácie. Pán Alexander Bernáth poprosil o zaslanie ostatných vyrozumení aj elektronickou formou na jeho e-mailovú adresu, nakoľko je nevidiaci a pomocou jeho počítača, ktorý má hlasový výstup si dokáže vypočut' zaslané.
Prílohami k listu p. Alexandra Bernátha sú: Uznesenie Okresného súdu Rožňava zo dňa 27.9.2012; geometrický plán; oznámenie o vykonaní zápisu údajov k nehnuteľnostiam do operátu katastra nehnuteľností Správy katastra Rožňava zo dňa 07.01.2013.
 
K uplatneným výhradám Alexandra Bemátha, uvedeným v liste zo dňa 22.5.2013 stavebný úrad uvádza:
1. Prístavba garáže k rodinnému domu nebude brániť k prístupu rebríka, ktorý slúži k výstupu na strechu radového rodinného domu.
2. V prípade poruchy potrubia, ktoré odvádza dažd'ovú vodu do kanalizácie, bude umožnený prístup aj pod garážou a prípadná porucha na potrubí bude odstránená.
Nad kanalizačným potrubím na odvod dažd'ovej vody bude v garáži zrealizovaná rozoberateľná dlažba.
3. Terén pred garážou a pozemok šírky 3,00 m, na ktorom je zriadené vecné bremeno spočívajúce v práve prechodu do zadnej časti dvora bude bez akýchkoľvek bariér a bude upravený tak, aby umožňoval plynulý a bezpečný prístup i odchod vrátane osôb s obmedzenou schopnost'ou pohybu.
 
Odpovede k uplatneným výhradám uvedené v bodoch 1., 2. a 3. sú zahrnuté do podmienok predmetného stavebného povolenia pod bodmi 7., 8. a 9.
 
Stavba nesmie byt' začatá pokiar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, ked' nadobudlo právoplatnosť.
 
Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.
 
 
Odôvodnenie

žiadateľka Mária Štítnická, bytom Ul. Laca Novomeského č. 1008/4, 048 01 Rožňava podala dňa 15.05.2013 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom konaní o umiestnenie prístavby so stavebným konaním stavby „Garáž — prístavba k rodinnému domu Rožňava", na Ul. Laca Novomeského č. 1008/4, 048 01 Rožňava, na pozemku parc. č. KN-C 1866/339 o výmere 464 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Rožňava, ktorého vlastníkom podľa výpisu z LV č. 3767 Správy katastra Rožňava je Mária Štítnická r. Bernáthová, Ul. Laca Novomeského č. 1008/4, 048 01 Rožňava. Dňom podania žiadosti bolo spojené územné konanie o umiestnení prístavby so stavebným konaním začaté. Stavebný úrad Mesta Rožňava v súlade s § 39a ods. 4, § 36 ods. 1 a 4, § 61 ods. 1 stavebného zákona oznámil dňa 16.05.2013 začatie spojené územné konanie o umiestnení prístavby so stavebným konaním a s miestnym zisťovaním a nariadil ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 12.06.2013. Ing. Milanovi Miklošikovi bolo oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania s nariadením ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním doručené verejnou vyhláškou, zverejnenou na úradnej tabuli a webovom portály mesta od 17.05.2013 do 03.06.203, nakoľko súčasný pobyt tohto účastníka konania stavebnému úradu nebol známy.
Účastrúci konania mohli v zmysle § 36 ods. 1 a § 61 ods. 1 stavebného zákona svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní. V rovnakej lehote boli povinní oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov potreboval na riadne posúdenie dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť mohol určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. Nalcoľko žiaden z dotknutých orgánov nepožiadal o predĺženie lehoty na vydanie svojho stanoviska k povoľovanej prístavbe, podľa § 36 ods. 3 a § 61 ods. 6 stavebného zákona sa má za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Predložená žiadosť bola posúdená a preskúmaná z hľadísk uvedených v ust. §37, § 62 stavebného zákona a § 3, § 8 a § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a bolo zistené, že uskutočnením prístavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania.
 
K vydaniu stavebného povolenia boli dokladované:

• Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovaná Helenou Gyňrékovou, projektantkou pozemných stavieb, Jovická 2, 048 01 Rožňava, v 10/2011;
• Doklady o vlastníctve nehnuteľností - Výpis z listu vlastníctva č. 3767 zo dňa 13.03.2013, kópia katastrálnej mapy vyhotovená Správou katastra Rožňava dňa 13.03.2013;
• Geometrický plán na vecné bremeno práva prechodu peši na KN-C 1866/339 v prospech vlastníka KN-C 1866/637, č. plánu 32999232-61/11 zo dňa 01.12.2011, úradne overený Správou katastra Rožňava dňa 15.12.2011 pod č. 431/11;
• Vyhlásenie o vedení stavby Milanom Zatrochom, konateľom spoločnosti ASPEKT Rožňava, s. r. o., Hrušov č. 75, 049 43 Hrušov.
 
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.
 
Správny poplatok za vydanie stavebného povolenia bol zaplatený dňa 15.05.2013 do pokladne mesta v hodnote 30,- E v zmysle položky 60 písm. d) bod 1. „Sadzobrúka správnych poplatkov" tvoriaceho prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
 
Poučenie
 
Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení protib rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia prostredníctvom Mesta Rožňava, Šafárikova č. 29, 048 01 Rožňava, na Obvodný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, Komenského č. 52, 041 26 Košice. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné príslušným súdom podľa ust. § 244 a nasl. Občianskeho
súdneho poriadku
.
 
 Ing. Ferenc Porubán
vedúci odboru
 
pdf icon
Verejná vyhláška (dokument): Stavebné povolenie

 


© Mesto Rožňava, 21. 6. 2013  Ing. Mária Dovalová - Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

Úradná tabuľa

Pomáhajú mestu

p. Peter Szabad
p. Peter Szabad

Na verejno-prospešnú aktivitu Ing. P. Szabada nás v rámci sekcie Diskusné fórum upozornila pisateľka Katka Dlhá.
Pán Szabad z vlastnej iniciatívy zrekonštruoval niektoré nefunkčné komponenty  na detskom ihrisku na sídlisku Juh. Tejto pozitívnej aktivite nášho občana sa bezpochyby potešili nielen rodičia, ale hlavne ich deti, ktoré tu môžu ďalej rozvíjať svoje voľno-časové aktivity.

p. Milan Capák
p. Milan Capák

Mgr. M. Capák na vlastné náklady opravil niektoré častí chodníkov v meste. Jeho aktivity sú sympatické viacerým Rožňavčanom, najmä však tým, ktorí opravenými úsekmi denne prechádzajú.

p. Rudolf Bagáč
p. Rudolf Bagáč

O verejno-prospešnej aktivite p. R. Bagáča nás e-mailom informoval Mgr. Andrej Vaško. Pán Bagáč spolu s mládežou z Apoštolskej cirkvi v Rožňave zrekonštruovali 11 lavičiek na Edelényskej a Kyjevskej ulici. Na vlastné náklady vymenili poškodené častí a  ďalšie lavičky opatrili novým povrchovým náterom. / pdf icon  FOTO /

p. Robert Taško
p. Robert Taško

Mgr. R. Taško zrealizoval v areáli za HM TESCO na Komenského ul. v Rožňave výmenu skrutky a zároveň na vlatné náklady namaľoval konštrukciu pri prameni (csurgó).  / pdf icon  FOTO /

p. Sabina Annová
p. Sabina Annová

Ing. Sabina Annová - ROSA Lipovník realizovala na vlastné náklady v mesiaci september 2012 úpravu stredového ostrovčeka kruhového objazdu na Šafárikovej ulici v Rožňave. Tento ostrovček bude zároveň na vlastné náklady celoročne udržiavať, a to po dobu piatich rokov. Mesto Rožňave týmto ďakuje Ing. Sabine Annovej za poskytnutý sponzorský dar.   / pdf icon  FOTO /
p. Marian Pampurík
p. Marian Pampurík

P. Marian Pampurík daroval mestu vianočný strom - smrek. Umiestnený je pred budovou Mestského úradu v Rožňave a bude súčasťou tohoročnej vianočnej výzdoby mesta    / pdf icon  FOTO /.

Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko
Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko

Majitelia firmy Dom služieb s.r.o. Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko sa rozhodli pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii a zakúpili materiál potrebný pre zabezpečenie chodu núdzového ubytovania. Mesto Rožňava im v mene všetkých, ktorí sú bez prístrešia a využívajú sociálne služby núdzového bývania, ďakuje  / pdf icon  FOTO /.

Sponzori - ohňostroj 2012
Sponzori - ohňostroj 2012

Sponzorským príspevkom prispeli na realizáciu ohňostroja - podujatie Vítanie Nového roka 2013:

Regionálne poradenské a informačné centrum Rožňava - 1000 €

ARPROG, a.s. Poprad - 500 €

Brantner Gemer s.r.o. - 500 €

Ing. Rudolf Mičuda - 300 €

Spoločnosť DS2 s.r.o. - 200 €

Mesto Rožňava ďakuje sponzorom za finačné príspevky.

eustream, a.s. Bratislava
eustream, a.s. Bratislava

Spoločnosť eustream, a.s. Bratislava darovala mestu Rožňava výpočtovú techniku - 2 notebooky a 2 LCD monitory.

Ďakujeme.

Rotary club Rožňava
Rotary club Rožňava

Členovia Rotary clubu Rožňava, ktorí  každoročne realizujú výsadbu stromčekov na sídlisku Juh pri ihrisku Základnej školy J. Hronca vysadili koncom apríla 2013 ďalších 7 nových stromčekov.  pdf icon  /FOTO/

Ďakujeme.

Kvetinárstvo Mirka
Kvetinárstvo Mirka

„Kvetinárstvo Mirka“-  majiteľka Miriam Laciaková,  Edelényska 29/2019, Rožňava,  na vlastné náklady zabezpečila a vyzdobila priestory  historickej radnice  mesta Rožňava. pdf icon/FOTO/

Mesto Rožňava týmto ďakuje za poskytnutý sponzorský dar.

Prápor RCHBO Rožňava a Apoštolská cirkev Rožňava
Prápor RCHBO Rožňava a Apoštolská cirkev Rožňava

Dňa 29. apríla 2013 sa na detskom dopravnom ihrisku konala brigáda, ktorej sa v čase svojho osobného voľna zúčastnili zamestnanci a profesionálni vojaci VÚ 7945 v Rožňave ako aj dobrovoľníci Apoštolskej cirkvi na Slovensku so sídlom v Rožňave.
 
Ďakujeme.
Spoločnosť CWT METAL s.r.o.
Spoločnosť CWT METAL s.r.o.

Spoločnosť CWT METAL s.r.o., poskytla sponzorský dar krovinorez značky STIHL FS 130 4 - mix v hodnote 538,37€ na úpravu trávnatých porastov v areáloch materských škôl v meste Rožňava.
 
Ďakujeme.
Obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava
Obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava

V apríli 2013 sa obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava zapojili do jarného upratovania okolia bytovky. Osadili kvetináče, vysadili kvety , opravili polámané lavičky, nefunkčné hojdačky, šmýkačku a natreli ich novým náterom. Vďaka patrí všetkým, ktorí priložili ruku k dielu, ale najmä pánovi Bendžuchovi, Štofirovi, Ambrozovi, Mátyimu, Vysockému a Oskorypovi.

Výsledok ich práce dokumentujú priložené fotografie pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3
Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3

Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3 si zrekonštruovali svoje bydlisko. Ich inšpiráciou bol pán J. Sokoľ, jeho nápad si osadenstvo bytového domu rýchlo osvojilo a za jeden rok prešiel dom kompletnou rekonštrukciou. Jednotné balkóny, zábradlia z nerezu, dlažby jednotnej farby či zateplenie vonkajšej fasády budovy sú len časťou toho, čo obyvatelia vybudovali.

Dom je chránený kamerovým systémom, možno v ňom nájsť priestor na športové vyžitie, vynovenú miestnosť na sušenie prádla, zasadaciu miestnosť či dokonca rekonštrukciou strechy zabudované okná presvetľujúce schodišťový priestor. Miestnosťou, ktorou sa ako jediní v meste môžu pochváliť práve obyvatelia Kyjevskej ulice 3, je sklad bicyklov s modernou konštrukciou na skladovanie týchto športových pomôcok. Dom nie je len z vnútra vynovený, ale  snahou obyvateľov je starať sa o zeleň v okolí pravidelným kosením ako i strihaním živého plotu a okrasných stromčekov.

V bytovom dome funguje kompletný menežment, ktorého podstatou je rozdelenie úloh medzi jednotlivých obyvateľov, čo znamená, že každý obyvateľ je zodpovedný za konkrétne práce, ktoré vykonáva.

 pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16
Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16

Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16 si svojpomocne skrášlili okolie bytovky vysadením kvetov a ozdobných kríkov. Na jar by malo byť okolie vchodu ešte krajšie, pretože posadili aj množstvo cibúľ narcisov a tulipánov. Sú radi, že mohli prispieť ku skrášleniu mesta, ktorého sú obyvateľmi a dúfajú, že ich práca bude motiváciou aj pre obyvateľov ďalších bytových domov.
 

 pdf icon/FOTO/.

 

Združenie pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO
Združenie pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO

V mene našich detí a kolektívu zamestnancov sa  chceme touto cestou poďakovať  Združeniu pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO - Bc. Ivanovi Kuhnovi, MA  za to, že ste sponzorskou aktivitou prispeli k bezpečnejšiemu pobytu detí  v našom zariadení zabezpečením a výstavbou oplotenia.

Ceníme si Vašu priazeň a podporu a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu aj v budúcnosti.

 

 

Iveta Balázsová
riaditeľka MŠ


 

p. Danka Lukáčová a Róbert Zagiba
p. Danka Lukáčová a Róbert Zagiba

Vedenie mesta ďakuje občanom mesta, ktorí sa rozhodli pomôcť pri vytváraní pravej vianočnej atmosféry v našom meste.
 
Poďakovanie patrí pánovi Róbertovi Zagibovi, ktorý daroval obyvateľom mesta vianočný strom. Pracovníci Technických služieb mesta Rožňava ho osadili pred budovou historickej Radnice na Námestí baníkov.
 
Pani Danke Lukáčovej ďakujeme za darovanie symbolu nadchádzajúcich vianočných sviatkov. Strom, ktorý Rožňavčanom darovala, bude vianočnú atmosféru spríjemňovať pred budovou Mestského úradu v Rožňave.
 
Ďakujeme.

 pdf icon/FOTO/.

 

Občianske združenie "Naša škôlka - Rožňava"
Občianske združenie "Naša škôlka - Rožňava"

Riaditeľstvo Materskej školy Ul. Ernesta Rótha 518/4 v Rožňave vyjadruje poďakovanie výkonnému  výboru Občianskeho združenia "Naša škôlka - Rožňava" a rodičom detí MŠ, ktorí aktívne podporujú a podieľajú sa na rozvoji materskej školy a revitalizácii materiálno- technických podmienok školy. Svojimi finančnými prostriedkami v krátkom uplynulom období pomohli zabezpečiť rekonštrukciu sociálno-hygienických priestorov v  pavilóne A; v I. triede: rekonštrukciu podlahy v herni, nový detský nábytok a stoličky, matrace do detských postieľok,  obnovu detských šatňových skriniek; v II. triede: nové detské šatňové skrinky.
 
V mene detí a kolektívu zamestnancov materskej školy  Ď A K U J E M E.
 
 
Alica Benediktyová
riaditeľka školy

 

 pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14
Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14

Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14 v Rožňave si svojpomocne na vlastné náklady zrekonštruovali priestranstvo pred svojím domom.

Dušou a iniciátorom rekonštrukcie bol domovník Miroslav Gašparec. Zabezpečil materiál a pracovníkov, osobne tiež dohliadal na priebeh prác.

Pred bytovým domom boli odstránené zvyšky poškodeného asfaltového poťahu a na povrch bol natiahnutý nový asfaltový koberec. Nerovnosti vzniknuté počas poslednej povodne boli vyrovnané tak, aby nebránili príjazdu vozidiel pred bytový dom.
 
 
 

 pdf icon/FOTO/.

  • TOP
  • najnovšie
  • najčítanejšie
  • najdiskutovanejšie

Pohotovosť

Ubytuj sa v Rožňave

Anketa


tvorba webstranok, mobilne aplikacie nevyplatene faktury, zoznam dlznikov In-počasie Meteoinfo
realitny portal
 
 

 

 

reality Navsteva lekara - Roznava

 

©2014 Mesto Rožňava. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich mesto Rožňava so sídlom: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava