Nova verzia oficialnej stranky mesta Roznava tu.

  • |
  • Meniny má: |
  • Mapa stránok |
  • RSS
  • |

Nariadenie vypratania stavby - Rozhodnutie

MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
 životného prostredia a pozemných komunikácií,
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

Číslo: 5288/2012-54129-VY-An

V  Rožňave, dňa  31.10. 2012

 


R O Z H O D N U T I E

  Obec Krásnohorské Podhradie, zastúpená starostom obce Petrom Bollom, so sídlom Hradná č. 156, 049 41 Krásnohorské Podhradie, podala dňa 25.09.2012 na príslušnom úrade žiadosť o vypratanie stavby na Ulici lipovej súp. č. 112, 113, ktorá je umiestnená na pozemku parc. č. KN-C 382 v k. ú. Krásnohorské Podhradie vo vlastníctve obce Krásnohorské Podhradie. Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby č.ÚP-311/1987-Sz zo dňa 25.05.1987, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.06.1987 bolo vydané Odborom územného plánovania a stavebného poriadku ONV v Rožňave. Dňom podania žiadosti bolo  konanie o vyprataní stavby  začaté.

Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. (3) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení ( ďalej „stavebný zákon“) v nadväznosti na § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok  a  bývanie v platnom znení  a  v spojení  s  §§  5 a 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení v rámci zahájeného konania preskúmal žiadosť v zmysle § 96 ods. (1) stavebného zákona,  v súlade s §§ 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení (ďalej „správny poriadok“) a rozhodol nasledovne:

n a r i a ď u j e
 
v y p r a t a n i e    s t a v b y

„Budova bývalého hospodárskeho dvora ŠM“,

ktorá je umiestnená na  Ulici lipovej  súp. č. 112, 113, Krásnohorské Podhradie,
na pozemku parc. č.  KN-C 382 v k. ú. Krásnohorské Podhradie,
vo vlastníctve obce Krásnohorské Podhradie.


Stavebný úrad upovedomuje vlastníka stavby, aby:

1. v prípade užívateľov  stavby  s  trvalým  bydliskom v ohrozenej stavbe postupoval podľa ust. § 712 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení,


2. zabezpečil vykonanie tohto rozhodnutia, ak nedôjde k dobrovoľnému vyprataniu stavby.


Predmetná   stavba  sa   nachádza   v  zastavanom  území  obce  Krásnohorské   Podhradie.
Stavba je obdĺžnikového pôdorysu, zastavaná plocha je 290 m². Je postavená pravdepodobne na kamenných základoch v hĺbke asi 500 – 600 mm. Stavba je prízemná, nepodpivničená, obvodové múry sú kombinované  z kameňa  a  plnej pálenej tehly, hrúbky asi 800 mm. Stavba
je zastrešená sedlovou strešnou konštrukciou zakrytou keramickou krytinou. Stropné konštrukcie sú drevené trámové s omietnutým podhľadom a záklopom.


O d ô v o d n e n i eKrajský stavebný úrad v Košiciach   dňa 28.08.2012  podľa  § 119 ods. (3) stavebného zákona   určil   mesto   Rožňava,  ako   príslušný   stavebný   úrad,   na   vykonanie  a  vydanie rozhodnutia   o   vyprataní   stavby „Rodinný   dom, ulica  Lipová  č. 112, 113   Krásnohorské Podhradie“.
Obec Krásnohorské Podhradie, zastúpená starostom obce Petrom Bollom, so sídlom Hradná č. 156, 049 41 Krásnohorské Podhradie, podala dňa 25.09.2012 na príslušnom úrade žiadosť o vypratanie stavby na Ulici lipovej súp. č. 112, 113, ktorá je umiestnená na pozemku parc. č. KN-C 382 v k. ú. Krásnohorské Podhradie vo vlastníctve obce Krásnohorské Podhradie.
Príslušný stavebný  úrad predloženú žiadosť o vypratanie stavby spolu aj s podkladmi preskúmal v zmysle § 96 stavebného zákona a vzhľadom k tomu, že nezistil žiadne nedostatky, oznámil začatie konania o vyprataní stavby verejnou vyhláškou v súlade s § 18 ods. (3) správneho poriadku listom č. 5288/2012-01-An  zo dňa  09.10.2012 účastníkom konania a nariadil miestne šetrenie a ústne pojednávanie na deň 31.10.2012, so zrazom pozvaných na mieste stavby. V súlade s § 33 ods.(2) správneho poriadku  upozornil účastníkov konania, že môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté. Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli obce Krásnohorské Podhradie a stavebného úradu mesta Rožňava taktiež na webovom sídle mesta Rožňava (www.roznava.sk).


Na základe predloženého povolenia na odstránenie stavby zo dňa 25.05.1987, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.06.1987 príslušný stavebný úrad zistil, že žiadosť na odstránenie stavby bola podaná z dôvodu zlého stavebno - technického stavu stavby súp. č. 112,113. Na miestnom šetrení príslušný úrad zistil, že na stavbe neboli prevádzané žiadne opravy a udržiavacie práce v dlhšej dobe. Všetky nosné prvky krovu vykazujú vážne degradačné účinky, zvýšené priehyby, sú vážne napadnuté hnilobou a drevokazným hmyzom. Tesárske spoje neplnia svoju statickú funkciu. Degradácia nosných prvkov je natoľko vážna, že ich prierez je značne zmenšený rozpadom drevnej hmoty. Krytina netesní, vzniká zatekanie strechy, je značne v rozpade. Z východnej strany je strecha otvorená. Komínové telesá sú v stave rozpadu, jedno komínové teleso je zrútené až po strešnú krytinu. Vplyvom degradácie malty a tehál sú komínové telesá naklonené. Ich používaním vzniká veľké nebezpečenstvo vzniku požiaru. Stavba ako celok nie je priečne a pozdĺžne stužená vencami alebo oceľovými klieštinami  a  z toho  dôvodu  a  pravdepodobne  aj  z dôvodu nedodržania zamŕzajúcej hĺbky základových pásov, obvodové múry vykazujú zvislé trhliny po výške muriva. Západná stena stavby je zvislou trhlinou narušená po celej šírke muriva s miernym odklonom muriva do strany. Nemalou mierou k vzniku trhlín obvodových stien prispeli aj účinky vodorovných síl krovu, pretože pôvodné tesárske spoje sú neúčinné. 
Na základe takto zisteného stavebno – technického stavu stavby je možné usúdiť, že stavba vykazuje vážne statické poruchy, ktoré ohrozujú život a zdravie užívateľov a tiež vplyvom poveternostných podmienok stavba ohrozuje aj okolité stavby. Predmetnú stavbu užíva asi 10 osôb.  Súčasný stav stavby je natoľko vážny, že je nutné stavbu v celom rozsahu asanovať po úroveň základových pásov.
Vzhľadom na zistené a uvedené skutočnosti príslušný stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.
K žiadosti o vypratanie stavby boli predložené tieto doklady: výpis listu vlastníctva č.689 - čiastočný zo dňa 02.08.2012, kópia z katastrálnej mapy zo dňa 02.08.2012, kópia povolenia na odstránenie budovy bývalého hospodárskeho dvora ŠM zo dňa 25.05.1987, statický posudok vypracovaný autorizovaným stavebným inžinierom v oblasti statika  Ing. Vojtechom Barczim, bytom Kozmonautov č. 15, 048 01 Rožňava, Ev. č. 1274*A*3-1, určenie mesta Rožňava ako príslušného stavebného úradu na vykonanie vypratania stavby Krajským stavebným úradom v Košiciach zo dňa 28.08.2012.

Stavebný úrad v zmysle § 55 ods.(2) správneho poriadku vylúčil odkladný účinok odvolania z dôvodu, že statické poruchy stavby bezprostredne ohrozujú život a zdravie užívateľov stavby.

 

P o u č e n i e

      Rozhodnutie podľa § 55 ods. (2) správneho poriadku je vykonateľné dňom oznámenia, t.j. podľa § 96 ods. (1) stavebného zákona nemá odkladný účinok. Podľa § 55 ods. (3) správneho poriadku proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku sa nemožno odvolať.
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa §§ 53 a 54 správneho poriadku možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Mestský úrad, Šafárikova ul. 29, 048 01 Rožňava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov


 

Ing. Ferenc Porubán
vedúci odboru

 

 


© Mesto Rožňava, 2. 11. 2012  Iveta Angyalová - Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

Úradná tabuľa

Pomáhajú mestu

p. Peter Szabad
p. Peter Szabad

Na verejno-prospešnú aktivitu Ing. P. Szabada nás v rámci sekcie Diskusné fórum upozornila pisateľka Katka Dlhá.
Pán Szabad z vlastnej iniciatívy zrekonštruoval niektoré nefunkčné komponenty  na detskom ihrisku na sídlisku Juh. Tejto pozitívnej aktivite nášho občana sa bezpochyby potešili nielen rodičia, ale hlavne ich deti, ktoré tu môžu ďalej rozvíjať svoje voľno-časové aktivity.

p. Milan Capák
p. Milan Capák

Mgr. M. Capák na vlastné náklady opravil niektoré častí chodníkov v meste. Jeho aktivity sú sympatické viacerým Rožňavčanom, najmä však tým, ktorí opravenými úsekmi denne prechádzajú.

p. Rudolf Bagáč
p. Rudolf Bagáč

O verejno-prospešnej aktivite p. R. Bagáča nás e-mailom informoval Mgr. Andrej Vaško. Pán Bagáč spolu s mládežou z Apoštolskej cirkvi v Rožňave zrekonštruovali 11 lavičiek na Edelényskej a Kyjevskej ulici. Na vlastné náklady vymenili poškodené častí a  ďalšie lavičky opatrili novým povrchovým náterom. / pdf icon  FOTO /

p. Robert Taško
p. Robert Taško

Mgr. R. Taško zrealizoval v areáli za HM TESCO na Komenského ul. v Rožňave výmenu skrutky a zároveň na vlatné náklady namaľoval konštrukciu pri prameni (csurgó).  / pdf icon  FOTO /

p. Sabina Annová
p. Sabina Annová

Ing. Sabina Annová - ROSA Lipovník realizovala na vlastné náklady v mesiaci september 2012 úpravu stredového ostrovčeka kruhového objazdu na Šafárikovej ulici v Rožňave. Tento ostrovček bude zároveň na vlastné náklady celoročne udržiavať, a to po dobu piatich rokov. Mesto Rožňave týmto ďakuje Ing. Sabine Annovej za poskytnutý sponzorský dar.   / pdf icon  FOTO /
p. Marian Pampurík
p. Marian Pampurík

P. Marian Pampurík daroval mestu vianočný strom - smrek. Umiestnený je pred budovou Mestského úradu v Rožňave a bude súčasťou tohoročnej vianočnej výzdoby mesta    / pdf icon  FOTO /.

Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko
Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko

Majitelia firmy Dom služieb s.r.o. Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko sa rozhodli pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii a zakúpili materiál potrebný pre zabezpečenie chodu núdzového ubytovania. Mesto Rožňava im v mene všetkých, ktorí sú bez prístrešia a využívajú sociálne služby núdzového bývania, ďakuje  / pdf icon  FOTO /.

Sponzori - ohňostroj 2012
Sponzori - ohňostroj 2012

Sponzorským príspevkom prispeli na realizáciu ohňostroja - podujatie Vítanie Nového roka 2013:

Regionálne poradenské a informačné centrum Rožňava - 1000 €

ARPROG, a.s. Poprad - 500 €

Brantner Gemer s.r.o. - 500 €

Ing. Rudolf Mičuda - 300 €

Spoločnosť DS2 s.r.o. - 200 €

Mesto Rožňava ďakuje sponzorom za finačné príspevky.

eustream, a.s. Bratislava
eustream, a.s. Bratislava

Spoločnosť eustream, a.s. Bratislava darovala mestu Rožňava výpočtovú techniku - 2 notebooky a 2 LCD monitory.

Ďakujeme.

Rotary club Rožňava
Rotary club Rožňava

Členovia Rotary clubu Rožňava, ktorí  každoročne realizujú výsadbu stromčekov na sídlisku Juh pri ihrisku Základnej školy J. Hronca vysadili koncom apríla 2013 ďalších 7 nových stromčekov.  pdf icon  /FOTO/

Ďakujeme.

Kvetinárstvo Mirka
Kvetinárstvo Mirka

„Kvetinárstvo Mirka“-  majiteľka Miriam Laciaková,  Edelényska 29/2019, Rožňava,  na vlastné náklady zabezpečila a vyzdobila priestory  historickej radnice  mesta Rožňava. pdf icon/FOTO/

Mesto Rožňava týmto ďakuje za poskytnutý sponzorský dar.

Prápor RCHBO Rožňava a Apoštolská cirkev Rožňava
Prápor RCHBO Rožňava a Apoštolská cirkev Rožňava

Dňa 29. apríla 2013 sa na detskom dopravnom ihrisku konala brigáda, ktorej sa v čase svojho osobného voľna zúčastnili zamestnanci a profesionálni vojaci VÚ 7945 v Rožňave ako aj dobrovoľníci Apoštolskej cirkvi na Slovensku so sídlom v Rožňave.
 
Ďakujeme.
Spoločnosť CWT METAL s.r.o.
Spoločnosť CWT METAL s.r.o.

Spoločnosť CWT METAL s.r.o., poskytla sponzorský dar krovinorez značky STIHL FS 130 4 - mix v hodnote 538,37€ na úpravu trávnatých porastov v areáloch materských škôl v meste Rožňava.
 
Ďakujeme.
Obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava
Obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava

V apríli 2013 sa obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava zapojili do jarného upratovania okolia bytovky. Osadili kvetináče, vysadili kvety , opravili polámané lavičky, nefunkčné hojdačky, šmýkačku a natreli ich novým náterom. Vďaka patrí všetkým, ktorí priložili ruku k dielu, ale najmä pánovi Bendžuchovi, Štofirovi, Ambrozovi, Mátyimu, Vysockému a Oskorypovi.

Výsledok ich práce dokumentujú priložené fotografie pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3
Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3

Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3 si zrekonštruovali svoje bydlisko. Ich inšpiráciou bol pán J. Sokoľ, jeho nápad si osadenstvo bytového domu rýchlo osvojilo a za jeden rok prešiel dom kompletnou rekonštrukciou. Jednotné balkóny, zábradlia z nerezu, dlažby jednotnej farby či zateplenie vonkajšej fasády budovy sú len časťou toho, čo obyvatelia vybudovali.

Dom je chránený kamerovým systémom, možno v ňom nájsť priestor na športové vyžitie, vynovenú miestnosť na sušenie prádla, zasadaciu miestnosť či dokonca rekonštrukciou strechy zabudované okná presvetľujúce schodišťový priestor. Miestnosťou, ktorou sa ako jediní v meste môžu pochváliť práve obyvatelia Kyjevskej ulice 3, je sklad bicyklov s modernou konštrukciou na skladovanie týchto športových pomôcok. Dom nie je len z vnútra vynovený, ale  snahou obyvateľov je starať sa o zeleň v okolí pravidelným kosením ako i strihaním živého plotu a okrasných stromčekov.

V bytovom dome funguje kompletný menežment, ktorého podstatou je rozdelenie úloh medzi jednotlivých obyvateľov, čo znamená, že každý obyvateľ je zodpovedný za konkrétne práce, ktoré vykonáva.

 pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16
Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16

Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16 si svojpomocne skrášlili okolie bytovky vysadením kvetov a ozdobných kríkov. Na jar by malo byť okolie vchodu ešte krajšie, pretože posadili aj množstvo cibúľ narcisov a tulipánov. Sú radi, že mohli prispieť ku skrášleniu mesta, ktorého sú obyvateľmi a dúfajú, že ich práca bude motiváciou aj pre obyvateľov ďalších bytových domov.
 

 pdf icon/FOTO/.

 

Združenie pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO
Združenie pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO

V mene našich detí a kolektívu zamestnancov sa  chceme touto cestou poďakovať  Združeniu pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO - Bc. Ivanovi Kuhnovi, MA  za to, že ste sponzorskou aktivitou prispeli k bezpečnejšiemu pobytu detí  v našom zariadení zabezpečením a výstavbou oplotenia.

Ceníme si Vašu priazeň a podporu a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu aj v budúcnosti.

 

 

Iveta Balázsová
riaditeľka MŠ


 

p. Danka Lukáčová a Róbert Zagiba
p. Danka Lukáčová a Róbert Zagiba

Vedenie mesta ďakuje občanom mesta, ktorí sa rozhodli pomôcť pri vytváraní pravej vianočnej atmosféry v našom meste.
 
Poďakovanie patrí pánovi Róbertovi Zagibovi, ktorý daroval obyvateľom mesta vianočný strom. Pracovníci Technických služieb mesta Rožňava ho osadili pred budovou historickej Radnice na Námestí baníkov.
 
Pani Danke Lukáčovej ďakujeme za darovanie symbolu nadchádzajúcich vianočných sviatkov. Strom, ktorý Rožňavčanom darovala, bude vianočnú atmosféru spríjemňovať pred budovou Mestského úradu v Rožňave.
 
Ďakujeme.

 pdf icon/FOTO/.

 

Občianske združenie "Naša škôlka - Rožňava"
Občianske združenie "Naša škôlka - Rožňava"

Riaditeľstvo Materskej školy Ul. Ernesta Rótha 518/4 v Rožňave vyjadruje poďakovanie výkonnému  výboru Občianskeho združenia "Naša škôlka - Rožňava" a rodičom detí MŠ, ktorí aktívne podporujú a podieľajú sa na rozvoji materskej školy a revitalizácii materiálno- technických podmienok školy. Svojimi finančnými prostriedkami v krátkom uplynulom období pomohli zabezpečiť rekonštrukciu sociálno-hygienických priestorov v  pavilóne A; v I. triede: rekonštrukciu podlahy v herni, nový detský nábytok a stoličky, matrace do detských postieľok,  obnovu detských šatňových skriniek; v II. triede: nové detské šatňové skrinky.
 
V mene detí a kolektívu zamestnancov materskej školy  Ď A K U J E M E.
 
 
Alica Benediktyová
riaditeľka školy

 

 pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14
Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14

Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14 v Rožňave si svojpomocne na vlastné náklady zrekonštruovali priestranstvo pred svojím domom.

Dušou a iniciátorom rekonštrukcie bol domovník Miroslav Gašparec. Zabezpečil materiál a pracovníkov, osobne tiež dohliadal na priebeh prác.

Pred bytovým domom boli odstránené zvyšky poškodeného asfaltového poťahu a na povrch bol natiahnutý nový asfaltový koberec. Nerovnosti vzniknuté počas poslednej povodne boli vyrovnané tak, aby nebránili príjazdu vozidiel pred bytový dom.
 
 
 

 pdf icon/FOTO/.

  • TOP
  • najnovšie
  • najčítanejšie
  • najdiskutovanejšie

Pohotovosť

Ubytuj sa v Rožňave

Anketa


tvorba webstranok, mobilne aplikacie nevyplatene faktury, zoznam dlznikov In-počasie Meteoinfo
realitny portal
 
 

 

 

reality Navsteva lekara - Roznava

 

©2014 Mesto Rožňava. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich mesto Rožňava so sídlom: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava