• |
 • Meniny má: |
 • Mapa stránok |
 • RSS
 • |

Základné školy

ZŠ Ul. pionierov

Názov školy
Základná škola Ul. pionierov Rožňava
ZŠ Pionierov Rožňava
Adresa
Ul. pionierov 1, 048 01 Rožňava
Riaditeľ
PaedDr. Erika Mihalovičová

 

Tel. č.
058/7885840, 058/7345278, 058/7345481
E-mail
pionierka.zs@gmail.com
Webová stránka

 

Šk. rok
2014/2015
Počet žiakov
624
Počet tried
27
Počet pedagogických zamestnancov
50
Počet nepedagogických zamestnancov
18
 
 

Zameranie školy:

K hlavným úlohám a cieľom školy patrí:
     - budovať počítačovú základňu školy a dosiahnuť primeranú gramotnosť v oblasti IKT – dnes máme 4 počítačové učebne, učebňu kontinuálneho vzdelávania a multimediálnu učebňu cudzích jazykov, v ktorej sa nachádza jazykové laboratórium a druhú multimediálnu učebňu, v ktorej je 20 tabletov a interaktívna tabuľa - využívajú sa denne na vyučovanie i v krúžkovej činnosti pod vedením kvalifikovaných odborníkov
     - skvalitňovať metódy a formy práce vo vyučovacom procese  prostredníctvom projektových vyučovaní a využívaním moderných technológií (internet, multimédiá, interaktívne tabule, tablety)  k príprave na vyučovanie
     - poskytovať pomoc a poradenstvo - máme školského špeciálneho pedagóga a výchovného poradcu – skvalitňuje sa tak práca
so začlenenými žiakmi, spolupracuje sa s rodičmi, poskytujú sa poradenské služby žiakom s výchovnými problémami
    - skvalitňovať podmienky pre rozvíjanie jazykových zručností žiakov v anglickom i nemeckom jazyku
- rozvíjať model žiackej a učiteľskej knižnice ako informačného a komunikačného centra
      - organizovať, pripravovať a zapájať žiakov do súťaží, ktoré rozvíjajú ich mimoriadny talent, nadanie a telesnú zdatnosť
    - skvalitňovať prácu s nadanými a talentovanými žiakmi prostredníctvom záujmových útvarov

 

 
 
 

PROJEKTY ŠKOLY - ich zameranie a stručná charakteristika 
Zapájanie školy do projektov má škola zahrnuté v koncepcii školy.

Škola má úspešne za sebou realizáciu projektu v rámci štrukturálnych fondov EÚ spolufinancovaného Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorého cieľom bolo skvalitnenie vzdelávacieho procesu žiakov prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie objektu školy.

Do marca 2014 škola realizovala projekt Inovatívne kroky základnej školy na podporu kvality a modernizácie vzdelávania – v rámci operačného programu Vzdelávanie – premena tradičnej školy na modernú, ktorého cieľom bolo inovovať obsah a metódy vzdelávania v ZŠ s cieľom moderne pripraviť pedagógov a žiakov pre vedomostnú spoločnosť.

V rámci družobných vzťahov má škola nadviazanú spoluprácu so školami v mestách  Tešín (Česko), Cieszyn (Poľsko) a Poroszló (Maďarsko). Prostredníctvom Visegrádskeho fondu sa od roku 2011 zúčastňujú žiaci a pedagógovia týchto krajín vzájomných výmenných pobytov – V4. 

Škola každoročne realizuje vlastné projekty v oblastiach prierezových tém, ktoré sú súčasťou obsahu vzdelávania.

Ďalšie projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika:
 
 • Infovek – jeho cieľom je integrovanie IKT do vzdelávania
 • Škola priateľská deťom – je vhodným doplnkom výučby o ľudských právach. Cieľom tohto projektu je:  zvýšiť zaujímavou, prístupnou a neformálnou formou informovanosť detí o Dohovore o právach dieťaťa, pripraviť dieťa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti a zvýšiť účasť mladých ľudí občianskych aktivitách.
 • Škola podporujúca zdravie – cieľom je podnietiť žiakov i učiteľov, aby sa počas celéhoroka venovali problematike zdravia a snažili sa prijať zásady zdravého životného štýlu.
 • Otvorená škola – jej filozofiou je priblížiť sa žiakom, rodičom a verejnosti a vytvárať podmienky pre hodnotné trávenie voľného času.
 • Učebňa kontinuálneho vzdelávania – slúži ako vzdelávacie centrum pre pedagógov okresu Rožňava.
 • Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno–vzdelávacie predmety – Národný projekt sa bude koncentrovať najmä na: inováciu obsahu a metódy výučby s dôrazom na využívanie digitalizovaného obsahu; zvýšenie popularizácie a motivácie žiakov a študentov vzdelávať sa v prírodovedných a technických predmetoch a smeroch.
 • Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva - V rámci národného projektu EVS RŠ bude vytvorený informačný systém Elektronické služby vzdelávacieho systému regionálneho školstva (ESVSRŠ), ktorý zabezpečí elektronickú podporu procesov zameraných na tvorbu a sprístupňovanie Školského vzdelávacieho programu (ŠkVP). Uvedený systém bude tvoriť bázu pre  vypracovanie učebného plánu  prípravy na vyučovanie, pre sprístupňovanie digitálneho učiva ako aj pre elektronickú podporu pre samotné vyučovanie a domácu prípravu žiakov.
 • Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí - Zefektívniť systém výchovného poradenstva a prevencie (ďalej „VPaP“) – modernizovať pracovné podmienky, inovovať metodologické nástroje, metodiky, poradenské metódy, ďalším vzdelávaním zamestnancov systému VPaP s osobitným zreteľom na ich prácu so žiakmi so ŠVVP.
 • Projekt Comenius – školské partnerstvá (2013-2015) - Projekt bol schválený v rámci Programu celoživotného vzdelávania Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC), podprogram Comenius – školské partnerstvá, v ktorom participujeme s ôsmimi európskymi krajinami (Fínsko, Nórsko, Litva, Poľsko,  Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Chorvátsko). Cieľom tohto dvojročného projektu pod názvom „Get Healthy, Be Active, Feel Great!“ je výmena skúseností účastníkov jednotlivých krajín v oblasti zdravého životného štýlu, spoznávanie iných kultúr a krajín. Porovnaním iných krajín, môžu žiaci identifikovať problémy a objavovať kultúrne zvyklosti v oblasti výživy a zdravého životného štýlu jednotlivých partnerských krajín, ktoré ich majú motivovať k pozitívnym zmenám v ich životnom štýle. Partnerstvo bude poskytovať našim žiakom a učiteľom  lepšie pochopenie a záujem o našich európskych partnerov, povedomie a vedomosti o tom, ako viesť zdravý životný štýl, vyššie odborné spôsobilosti v cudzích jazykoch, informačno - komunikačných technológiách a povedomie o rôznych európskych pedagogických prístupoch.

 

 • TOP
 • najnovšie
 • najčítanejšie
 • najdiskutovanejšie

Pohotovosť

 

 

 

reality Navsteva lekara - Roznava

 

© 2014 Mesto Rožňava. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich mesto Rožňava so sídlom: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava