• |
  • Meniny má: |
  • Mapa stránok |
  • RSS
  • |

Základné školy

ZŠ Ul. zlatá

Názov školy
Základná škola Zlatá 2 Rožňava
ZŠ Zlatá Rožňava
Adresa
Zlatá 2, 048 01 Rožňava
Riaditeľ
Mgr. Richard Szöllös

 

Tel. č.
058/7883000, 0917557873, 058/7342864
E-mail
Webová stránka

 

Šk. rok
2014/2015
Počet žiakov
614
Počet tried
25
Počet pedagogických zamestnancov
57
Počet nepedagogických zamestnancov
16
 
 
Zameranie školy:

Celodenný výchovný systém – zabezpečujeme výchovu aj v popoludňajších hodinách pre všetkých žiakov školy, mimo ŠKD a záujmových krúžkov.

Zvyšovať IKT gramotnosť žiakov a pripravovať ich na prácu s modernými technológiami. Máme zriadené 3 počítačové učebne, dve jazykové učebne s interaktívnymi tabuľami. K dispozícii je aj 20 tabletov, a ďalšie 3 interaktívne tabule, využívané nielen na hodinách informatiky ale aj na ostatných hodinách a záujmovom vzdelávaní.

Praktická realizácia environmentálnej výchovy v rámci projektu Zelená škola. Deti sa učia vytvárať a zveľaďovať svoje prostredie konkrétnymi aktivitami ako napr. separácia odpadov, zber drobnej elektroniky, ekologický zber monočlánkových batérií.

Škola poskytujúca rovnaké šance na vzdelanie všetkým žiakom, bez rozdielu! Škola má vlastného školského špeciálneho pedagóga, ktorý vysoko kvalifikovane pomáha pri edukácii detí s rôznymi nedostatkami.

Športové triedy od piateho ročníka zamerané na basketbal chlapcov a volejbal dievčat zabezpečujú prostredníctvom svojich trénerov nielen kvalitnú športovú prípravu ale aj výchovu v duchu fair play.

Anglický jazyk vyučujeme od prvého ročníka a od šiesteho ročníka majú naši žiaci možnosť voľby aj nemeckého, francúzskeho príp. ruského jazyka.

Ranná služba začína už od 6:00 a popoludní končí činnosť ŠKD o 16:30. Rodičia, ktorí pracujú už skoro ráno, prípadne do neskorších popoludňajších hodín, môžu byť pokojní. O ich deti je dobre postarané.

Úzka spolupráca s rodičmi je rozvíjaná nielen na úrovni vzdelávacej ale aj voľnočasovej, kultúrno-športovej a zábavnej. Organizujeme spoločné návštevy hokejových zápasov v Košiciach, Rodičovskú akadémiu. Mimoriadnej obľube sa teší Juniáles, Ples školy, Imatrikulácia prvákov.

 

Realizácia projektov:
 

Dlhodobé projekty:

Zelená škola – medzinárodná sieť certifikovaných škôl Green schools. Na splnenie kritérií prijatia sme absolvovali náročný proces posudzovania, ktorý trval dva roky a do siete zelených škôl sme boli zaradení až po ukončení prísneho auditu plnenia prístupových podmienok.

Škola podporujúca zdravie. Je dôležité, aby si deti osvojovali základné návyky správnej výživy a zásad dodržiavania hygieny už od útleho veku. Je to aj úlohou školy, aby tieto pravidlá deťom sprostredkovala.

Infovek – projekt zameraný na zavádzanie IKT do vyučovania. Je to moderné, je to prospešné ak sa k tomu postavíme racionálne a uplatníme princíp: všetko s mierou. Robíme to tak a prináša to svoje ovocie.

Krátkodobé projekty:

Národný projekt Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít. Vytvorením podmienok na celodenný výchovný sytém dávame všetkým žiakom našej školy možnosť tráviť v škole aj mimovyučovací čas. Zároveň sa na týchto voľnočasových aktivitách venujeme aj školskej príprave aj zábave.

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva: V rámci národného projektu EVS RŠ sa vytvára informačný systém Elektronické služby vzdelávacieho systému regionálneho školstva (ESVSRŠ), ktorý zabezpečí elektronickú podporu procesov zameraných na tvorbu a sprístupňovanie Školského vzdelávacieho programu (ŠkVP). Uvedený systém bude tvoriť bázu pre  vypracovanie učebného plánu  prípravy na vyučovanie, pre sprístupňovanie digitálneho učiva ako aj pre elektronickú podporu pre samotné vyučovanie a domácu prípravu žiakov.

Aktivizujúce metódy vo výchove:

Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety: Národný projekt sa bude koncentrovať najmä na: inováciu obsahu a metódy výučby s dôrazom na využívanie digitalizovaného obsahu; zvýšenie popularizácie a motivácie žiakov a študentov vzdelávať sa v prírodovedných a technických predmetoch a smeroch.

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov:
Zefektívniť systém výchovného poradenstva a prevencie (ďalej „VPaP“) – modernizovať pracovné podmienky, inovovať metodologické nástroje, metodiky, poradenské metódy, ďalším vzdelávaním zamestnancov systému VPaP s osobitným zreteľom na ich prácu so žiakmi so ŠVVP.

Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami: Národný projekt zameraný na posilnenie vyučovania fyziky a techniky na základných školách. V rámci tohto projektu sme zariadili učebňu fyziky a školské dielne moderným zariadením, ktoré spĺňa najvyššie kritériá.

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania: Moderný a hlavne transparentný priebeh rôznych meraní sa na základe tohto národného projektu dostáva do mnohých škôl, ktoré budú realizovať Testovanie 9 aj Testovanie 5 prostredníctvom internetu online.

Podpora sociálnej inklúzie v ZŠ Zlatá 2, Rožňava: Projekt realizovaný prostredníctvom úradu vlády SR a financovaný z Nórskych finančných mechanizmov je zameraný na posilnenie multikultúrneho vedomia a inklúzie, odstránenie xenofóbnych prejavov. Zavedením predmetov Multikultúrna výchova a Regionálna výchova sa žiakom priblíži nielen regionálny kontext inklúzie, ale vybuduje sa aj pozitívny vzťah k spolužitiu rôznych kultúr.
 

 

  • TOP
  • najnovšie
  • najčítanejšie
  • najdiskutovanejšie

Pohotovosť

 

 

 

reality Navsteva lekara - Roznava

 

© 2014 Mesto Rožňava. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich mesto Rožňava so sídlom: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava