• |
 • Meniny má: |
 • Mapa stránok |
 • RSS
 • |

Materské školy

Evanjelická cirkevná materská škola

Názov školy
Materská škola
MŠ
Adresa
Ul. zeleného stromu 14, 048 01 Rožňava
Riaditeľ
Jana Tomková

 

Tel. č.
058/732 98 72; 0911/968 445
E-mail
rvecms@gmail.com
Webová stránka
www.ecav-rv.sk

 

Šk. rok
2012/2013
Počet detí
47
Počet tried
2
 
pdf icon
 
Zameranie školy:
 

„Cesta za poznaním“ je názov školského vzdelávacie programu, pretože plne vystihuje poslanie Evanjelickej cirkevnej materskej školy v Rožňave (ďalej ECMŠ). Zameriava sa na celostné rozvíjanie osobnosti detí a ich duchovný rast.

Základným poslaním ECMŠ je popri poskytovaní služieb predškolského zariadenia tiež budovanie jednoduchých foriem evanjelicko-kresťanskej zbožnosti vedením k úcte ku kresťanským hodnotám v cirkvi aj v spoločnosti.

 

Školský vzdelávací program „Cesta za poznaním“ obsahuje štyri tematické okruhy: Ja som, Ľudia, Príroda a Kultúra.

 

Tematický okruh „Ja som“

Z obsahového hľadiska je tento tematický okruh zameraný na rozvíjanie osobnostných kompetencií, zmyslov, vzťahu dieťaťa k rodine a k okoliu, na sebapoznanie, sebaprezentáciu, na sociálne, motorické a kognitívne vnímanie života dieťaťa.

 

Tematický okruh „Ľudia“

Z obsahového hľadiska je tento tematický okruh zameraný na rozvíjanie sociálnych skúseností a vzťahu ku spoločenstvu ľudí, kontakty s ďalšími skupinami ľudí na oboznamovanie sa s pracovnými a inými aktivitami ľudí na rozvíjanie predstáv o miestach, kde ľudia žijú a tvoria, o prostrediach, v ktorých sa nachádzajú, o multi-kultúre, etnikách a rasách.

 

Tematický okruh „Príroda“

Obsahovo sa tento tematický okruh zameriava na rozvíjanie poznania elementárnych zákonitostí života na Zemi, prírodných javov, živých i neživých predmetov, na formovanie začiatkov ekologickej kultúry, na formovanie pohľadu na svet prírody a vzťahu k prírode, na vytváranie základov svetonázoru a získavanie základných vedomostí a vesmíre.

 

Tematický okruh „Kultúra“

Tento tematický celok je obsahovo zameraný na rozvíjanie kontaktov dieťaťa so svetom duševných činností ľudí, rozvoja vnímania a uplatňovania hudobnej, literárnej a výtvarnej kultúry.

 

Charakteristika cieľov, poslania výchovy a vzdelávania:

Cieľom a poslaním výchovy a vzdelávania je dať dieťaťu taký základ, aby sa stal dobrým, aktívnym a zodpovedným človekom. Prostredníctvom výchovy a vzdelávania v ECMŠ dieťa nadobudne optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.

ECMŠ si vymedzuje tieto ciele:

 • Rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie a sebaistotou detí, rozvíjať a podporovať jedinečnosť detí.
 • Rozvíjať a podporovať schopnosti detí spolupracovať v skupine.
 • Rozvíjať u detí environmentálne cítenie.
 • Utvárať a rozvíjať národné povedomie detí prostredníctvom ľudovej slovesnosti a folklóru.
 • Rozvíjať u detí návyky súvisiace so zdravím životným štýlom.
 • Pripraviť deti na vstup do ŽŠ po všetkých stránkach.
 • Zámerne celostne rozvíjať osobnosť detí.
 • Podporovať nadanie, osobnosť a záujmy každého dieťaťa.
 • Rozvíjať duchovný rast detí
 • Budovanie jednoduchých foriem evanjelicko-kresťanskej zbož-nosti.

 

Rozšírenými princípmi edukácie o kresťanskú hodnotovú orientáciu a vieru, spoznávať Bohom stvorený svet a viesť deti k úcte ku kresťanským hodnotám. Do výchovno-vzdelávacieho programu je preto zahrnutá aj kresťanská výchova orientovaná na:

 • Výchovu ku hodnotovému sebapoznaniu
 • Výchovu ku spoluzodpovednosti
 • Výchovu ku kreativite
 • Výchovu ku experimentovaniu
 • Výchovu ku komunikatívnosti a emocionálnej otvorenosti
 • Výchova ku morálnej spontánnosti
 • Výchova ku rovnosti a čestnosti

 


Realizácia projektov:
 

Materská škola sa aktívne zapája do realizácie rôznych projektov a podujatí.

Vlastné projekty:

 • Ovocný deň
 • Šarkaniáda
 • Stretnutie so starými rodičmi
 • Tekvicová výstava
 • Mikuláš
 • Predvianočná besiedka
 • Súťaž o najkrajšiu vtáčiu búdku
 • Deň otvorených dverí
 • Deň so zvieratkami
 • Dopoludnie s knihou
 • Karneval
 • Beseda s lesníkom
 • Prišli ku nám policajti
 • Oslavujeme deň matiek
 • Zbierame liečivé rastliny
 • Eko vláčik
 • Exkurzia do hvezdárne
 • Exkurzia ku hasičom
 • Deň detí
 • Olympijský deň
 • Hľadanie pokladu
 • Indiánsky deň
 • Návšteva Gemerskej knižnice v Rožňave

 

Účasť na iných projektoch:

 • Evička nám ochorela – v spolupráci so Strednou zdravotníckou školou v Rožňave ide o projekt zameraný na oboznamovanie detí so základmi prvej pomoci.
 • Deň veselých zúbkov – v školskom roku 2011/12 spoločnosť dm drogerie market v spolupráci s Colgate-Palmolive organizovala projekt Veselé zúbky. Hlavným cieľom tohto projektu bolo zaujímavou a hravou formou vzbudiť u detí záujem o čistenie zúbkov a pomôcť im pri vytváraní správnych návykov v starostlivosti o ústnu dutinu.
 • Strom reformácie –   na školskom dvore sme v rámci projektu 500 stromov reformácie v ECAV na Slovensku vysadili Strom reformácie.
 • Zajko - v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Rožňave sme sa v školskom roku 2012/13 zapojili do projektu, ktorý je zameraný na stomatohygienu u detí predškolského veku.
 • Deň a noc múzeí – návšteva stálej expozície Baníckeho múzea v Rožňave a Rožňavskej galérie.
 • Kellnerova poloma – súťaž v prednese poézie a prózy.

 

 


© Mesto Rožňava,  2013 Marek Koltáš, administrátor internetového portálu mesta

 

 • TOP
 • najnovšie
 • najčítanejšie
 • najdiskutovanejšie

Pohotovosť

 

 

 

reality Navsteva lekara - Roznava

 

© 2014 Mesto Rožňava. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich mesto Rožňava so sídlom: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava