• |
  • Meniny má: |
  • Mapa stránok |
  • RSS
  • |

Materské školy

Materská škola, Kyjevská 2020/14

Názov školy
Materská škola, Kyjevská 2020/14, Rožňava
MŠ
Adresa
Ul. kyjevská 2020/14, 048 01 Rožňava
Riaditeľ
Mgr. Erika Kelemenová

 

Tel. č.
058/734 18 93
E-mail

ms.kyjevska@roznava.sk

Webová stránka

 

Šk. rok
2013/2014
Počet  detí
131
Počet tried
6
 
 
pdf icon
 
Zameranie školy:
 

Materskú školu charakterizuje osobnostne orientovaný model ako hlavný nástroj premeny materskej školy v duchu humanizmu a demokracie.

Cieľom je naďalej v spolupráci zainteresovaných zamestnancov materskej školy udržiavať a rozvíjať optimálnu úroveň kvalitnej materskej školy. Materskej školy, ktorá nestráca na kvalite, ale zostáva sama sebou, teda:
- je vzdelávacia inštitúcia, ktorá plne rešpektuje detstvo ako hodnotu v živote človeka
- je podnetným prostredím, v ktorom dieťa plnohodnotne prežije detstvo
- rozvíja pedagogické princípy a obhajuje ich v prospech dieťaťa
Materská škola, kde vládne kamarátska atmosféra, vzájomná úcta a tolerancia odlišnosti.
 Determinantmi kvalitnej materskej školy sú:
- šťastné dieťa
- učiteľ – pedagóg – odborník
- spokojný rodič

 
Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje v súlade s § 161 ods. 27 školského zákona, podľa školského vzdelávacieho programu Slniečko, ktorého realizácia predstavuje prirodzený most pre prechod od nezáväzného detstva k systematickému vzdelávaniu.

 

 
 Zapojenosť do projektov v školskom roku 2013/2014 
 
- Škola podporujúca zdravý životný štýl /dlhodobý projekt školy zameraný na rozvoj zdravého životného štýlu detí predškolského veku – od roku 1996/.
- Evička a deti /oboznamovanie sa s primárnymi  poznatkami zameranými na starostlivosť o zdravie, projekt realizovaný v spolupráci so SČK, ktorého trvanie je školský rok/.
- Zdravý úsmev /projekt zameraný na získanie základných vedomostí o zuboch, ako ich udržiavať zdravé, naučiť ich zručnosti umývania zubov, projekt je v spolupráci so stomatológom/.
- Všeobecná pohybová príprava detí predškolského veku /projekt zameraný rozvoj elementárnych pohybových zručností, projekt sa realizuje s 5 - 6 ročnými deťmi v trvaní jedného školského roku/.
- Naučme piť deti čistú vodu /celoslovenský projekt, ktorého poslaním je naučiť deti piť čistú vodu, projekt je dlhodobý/.
- Ekologická stopa /celoslovenský projekt cielený na zlepšovanie environmentálneho povedomia detí i zamestnancov školy v oblasti ochrany prírody v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia/.
-  Srdce na dlani /výchovno-preventívny program tolerancie proti násiliu detí v materských školách, ktorého hlavným cieľom je postupne naučiť deti riešiť problémy medziľudských vzťahov, projekt je dvojročný, v súčasnosti sa plnia úlohy druhý rok/.
 
Celoročné edukačné projekty vyplývajúce z profilácie školy:

- Môj svet /zameranie smerujúce k vytváraniu správnych návykov a postojov u detí k životnému prostrediu pomocou praktických činností, projekt má celoročné trvanie/.
- Športová olympiáda /prostredníctvom športových aktivít deti počas školského roku cielene spoznávajú olympijské disciplíny, vyvrcholením je detská športová olympiáda v rámci materskej školy, v rámci mestských materských škôl/.
- Malí cyklisti  /projekt svojim zameraním podporuje zdravý telesný a duševný rozvoj detí prostredníctvom špecifickej pohybovej aktivity – bicyklovania/.
- Z rozprávky do rozprávky /zameraním projektu je podpora predčitateľskej gramotnosti detí aj s účasťou rodičov a regionálneho spisovateľa – L. Koláriková/.
- Turistika detí a rodičov /celoročný projekt s cieľom spoznávať okolitú prírodu, život v nej, turistické vychádzky realizované aj za účasti rodičov/.
 
Projekty v spolupráci so Školskou jedálňou pri MŠ:

Školské mlieko – dlhodobý projekt v spolupráci s Tatranskou mliekarňou v Kežmarku
Školské ovocie a zelenina – začínajúci projekt v spolupráci HOOK s.r.o. Košice
Oba projekty sú zamerané na skvalitnenie stravy detí v materskej škole, k osvojeniu si pravidelnej spotreby cieľových surovín.

 


 


© Mesto Rožňava,  2013 Ing. Marek Kristak, administrátor internetového portálu mesta

  • TOP
  • najnovšie
  • najčítanejšie
  • najdiskutovanejšie

Pohotovosť

 

 

 

reality Navsteva lekara - Roznava

 

© 2014 Mesto Rožňava. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich mesto Rožňava so sídlom: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava