• |
 • Meniny má: |
 • Mapa stránok |
 • RSS
 • |

Materské školy

Materská škola, Ul. pionierov 639/18

Názov školy
Materská škola, Ul. pionierov 639/18 Rožňava
MŠ
Adresa
Ul. pionierov 639/18, 048 01 Rožňava
Riaditeľ
Mgr. Zuzana Hencelová

 

Tel. č.
058/734 14 55
E-mail

ms.pionierov@roznava.sk

Webová stránka
 

 

Šk. rok
2013/2014
Počet detí
57
Počet tried
3
 
 
pdf icon
 
Zameranie školy:
 
Materská škola na Ulici pionierov 639/18 v Rožňave je  materskou školou rodinného typu. Nachádza sa v centre Rožňavy v tzv. Póshovej záhrade. Obklopuje ju mestský park a potok Drázus. Je najstaršou materskou školou v meste. V materskej škole sa za 55 rokov jej existencie už vystriedali generácie detí a rodičov, ktorí sa sem aj po rokoch vracajú. Každoročne je o materskú školu enormný záujem rodičov pri zápise detí. Škola je trojtriedna a deti  sú v troch triedach umiestnené podľa veku . Deti 3-4 ročné v prvej triede, deti 4-5 ročné v druhej triede, deti 5-6 ročné a deti s odkladom povinnej školskej dochádzky v tretej triede.

Školský vzdelávací program materskej školy s názvom Úsmev“, je vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona, Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0. Obsah vzdelávania je vypracovaný do celkov a tém. Učebné osnovy sú rozpracované minimálne v rozsahu vzdelávacích štandardov. Rozširujúcou vzdelávacou ponukou pre deti je rozpracovanie prierezových tém do projektov, ktoré sa organizujú v spolupráci s rodičmi, celoškolskými aktivitami  plánovanými v Pláne práce školy.

Materská škola obohacuje výchovu  a vzdelávanie o rozvoj prosociálnej výchovy. Uvedenie prosociálnej výchovy a prosociálneho výchovného štýlu do života súčasnej materskej školy znamená veľa aj z hľadiska pozitívnych zmien vo výchove vo všeobecnosti. Chceme prostredníctvom výchovy u detí docieliť zdravé sebavedomie a rovnováhu medzi úctou k sebe a úctou k druhým, mala by sa deťom od útleho detstva dostávať primeraná úcta dospelých, pretože to následne pomáha dieťaťu kriticky zhodnotiť svoje správanie a konanie, ako aj správanie a konanie druhých osôb, čo je predpokladom úspešného zaradenia sa dieťaťa do života spoločnosti.

Rozvíjanie prosociálneho správania u detí zohráva veľmi dôležitú úlohu vo výchovnom a vzdelávacom procese v materskej škole. Preto naša škola:

 • vytvára podmienky pre prosociálne správanie a cítenie detí,
 • vedie deti  k osvojovaniu si mravných návykov a základov kultivovaného správania sa,
 • snaží sa učiť deti k schopnosti decentralizácie – odpútania sa od seba,
 • utvára u detí schopnosť aktívneho počúvania, uvedomovania si, že ak počúvam iných, vyjadrujem im úctu a môžem očakávať aj úctu od iných,
 • podporuje pozitívne medziľudské vzťahy a rozvíja sociálnu komunikáciu, v ktorej dominuje spočiatku neverbálna zložka a postupne sa dostáva do rovnocenného postavenia verbálna i neverbálna zložka sociálnej komunikácie,
 • podporuje u detí schopnosť chápať a akceptovať iných,
 • napomáha deťom vytvárať schopnosť citovej reflexie, v ktorej dieťa objavuje a vyjadruje svoje pocity,
 • posilňuje u detí schopnosť ovládať sa, prelaďovať negatívne pocity,
 • napomáha deťom utvárať elementárne základy empatie,
 • vedie deti k nenásilnému riešeniu konfliktov,
 • posilňuje kooperatívne správanie u detí,
 • podporuje u detí schopnosť pomáhať  iným a mať vnútorné uspokojenie z tejto pomoci,
 • snaží sa u detí vytvárať primerané emocionálne návyky, ktoré sú základom zachovania mentálneho zdravia,
 • posilňuje individualitu osobnosti a schopnosti byť sám sebou,
 • snaží sa svojimi aktivitami zvyšovať sociálnu a emocionálnu inteligenciu detí

Utváraním týchto návykov, zručností a postojov si vyžaduje uplatňovať prosociálnu výchovu v materskej škole a integrovať ju do celého výchovného a vzdelávacieho procesu.

 


Realizácia projektov:
 
• Zajko v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Rožňave, zameraný je na stomatohygienu u detí predškolského veku

• projekt „Evička nám ochorela „ v spolupráci so Strednou zdravotníckou školou v Rožňave, zameraný je na oboznamovanie detí so základmi prvej pomoci

• materská škola si vytvára aj vlastné projekty ako súčasť a obohatenie Školského vzdelávacieho programu“Úsmev“

 

 


© Mesto Rožňava,  2013 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

 • TOP
 • najnovšie
 • najčítanejšie
 • najdiskutovanejšie

Pohotovosť

 

 

 

reality Navsteva lekara - Roznava

 

© 2014 Mesto Rožňava. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich mesto Rožňava so sídlom: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava