• |
  • Meniny má: |
  • Mapa stránok |
  • RSS
  • |

Materské školy

Materská škola, Vajanského 370/6

Názov školy
Materská škola, Vajanského 370/6 Rožňava
MŠ
Adresa
Ul. Vajanského 370/6, 048 01 Rožňava
Riaditeľ
Eva Petrová

 

Tel. č.
058/734 47 16
E-mail

ms.vajanskeho@roznava.sk

Webová stránka
 

 

Šk. rok
2013/2014
Počet detí
57
Počet tried
3
 
 
pdf icon
 
Zameranie školy:
 
Cieľom výchovy a vzdelávania  našej materskej školy je harmonický rozvoj osobnosti každého dieťaťa. Keďže vychádzame z vývinovej teórie sústreďujeme sa na celú osobnosť dieťaťa, jeho perceptuálno-motorický, sociálno-emocionálny a kognitívny rozvoj.
 
Materská škola je zaradená do Programu krok za krokom, ktorý sa overoval v rokoch 1994-1996. Na základe dosiahnutých výsledkov, pričinením sa k tvorbe a formovaniu tohto Programu Krok za krokom sa materská škola stala modelovou a integrovanou materskou školou.

Náš Program Krok za krokom je zameraný na pedagogický prístup orientovaný na dieťa, čo znamená dôsledné rešpektovanie zásady individuálneho prístupu vo výchove a vzdelávaní dieťaťa, diferenciácia a individualizácia cieľov, úloh a činností dieťaťa, primeranosť výchovno-vzdelávacieho obsahu a procesu vekovým a individuálnym osobitostiam detí. Jeho základom je vývinový prístup k výchove dieťaťa, s cieľom vychovávať a vzdelávať deti v súlade s jeho individuálnymi osobitosťami, aby sa mohli harmonicky rozvíjať. Preto rešpektujeme individuálne potreby a záujmy dieťaťa, vytvárame také podmienky a prostredie, ktoré je efektívne pre deti so širokou škálou schopností a spôsobov učenia.
 
Dodržiavame tieto zásady:
- prispôsobujeme výchovu a vzdelávanie každému dieťaťu,
- dávame im možnosť výberu,
- podporujeme snahu učiť sa a spoznávať,
- zapájame deti do aktívneho učenia.
Povzbudzujeme deti k zvedavosti, skúmaniu, iniciatíve, fantázii, tvorivosti a podporujeme kooperatívne učenie.

- všestranne pripravujeme deti na vstup do základnej školy,
- podporujeme nadanie a záujmy každého dieťaťa, dávame možnosť nadaným deťom, aby sa prejavili a ďalej rozvíjali svoj talent, zapájame deti do rôznych súťaží, prehliadok a vystúpení,
- posilňujeme u detí úctu ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám, 
- pestujeme u detí pozitívne a empatické postoje k starým ľuďom spoluprácou s klubom dôchodcov.
- Na rozvoj komunikačných kompetencií detí spolupracujeme s Centrom voľného času, ktorý v materskej škole prevádza jazykovú prípravu detí v anglickom jazyku.
- učíme deti chrániť si svoje zdravie, vedieme ich k zdravému životnému štýlu,využitiu zdravej výživy, športu a k ochrane životného prostredia.

 


Realizácia projektov:
 

- Program  Krok za krokom
- Evička a deti
- Veselé zúbky
- Chráňme prírodu
- Separujme spolu
- Plníme prvky zdravej školy
- Dobrodružstvá vodnej kvapky
- Tešíme sa do školy
- Ja a moja rodina

 

 


© Mesto Rožňava,  2013 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

  • TOP
  • najnovšie
  • najčítanejšie
  • najdiskutovanejšie

Pohotovosť

 

 

 

reality Navsteva lekara - Roznava

 

© 2014 Mesto Rožňava. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich mesto Rožňava so sídlom: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava