• |
  • Meniny má: |
  • Mapa stránok |
  • RSS
  • |

Materské školy

Materská škola, Ernesta Rótha 518/4

Názov školy
Materská škola, Ernesta Rótha 518/4 Rožňava
MŠ
Adresa
Ul. E. Rótha 518/4, 048 01 Rožňava
Riaditeľ
Alica Benediktyová

 

Tel. č.
058/734 49 29
E-mail

ms.erotha@roznava.sk

ms.erotha.roznava@gmail.com

Webová stránka

 

Šk. rok
2013/2014
Počet detí
102
Počet tried
5
 
pdf icon
 
 
Zameranie školy:
 
Cieľom materskej školy nie je špecializovať sa v jednej oblasti, ale kladieme dôraz na všestranný rozvoj dieťaťa, cieľavedomú a systematickú edukáciu.

Naša materská škola:
- vytvára podmienky na komplexný a harmonický rozvoj detí s ohľadom na vekové a individuálne osobitosti, so zameraním na zdravý životný štýl s akcentom na šport, otužovanie, zdravé stravovanie, pozitívne sociálne vzťahy a kreativitu,
- podporuje deti s nadaním prostredníctvom krúžkovej činnosti – oboznamovanie s anglickým jazykom a individuálnou starostlivosťou pri pohybovom a kreatívnom nadaní,
- vytvára vlastné edukačné projekty k rozširujúcim obsahovým celkom a prierezovým témam učebných osnov, prostredníctvom ktorých môžu pedagogickí zamestnanci i deti vstupovať do edukačného procesu kreatívne, s novými a progresívnymi formami a metódami práce,
- pravidelne pripravuje aktivity s orientáciou na spoluprácu rodiča a dieťaťa (tvorivé dielne, športové podujatia, výlety ...),
- má certifikovaných pedagogických zamestancov:
a) inštruktor plávania – k predplaveckej príprave detí,
b) tréner fonematického uvedomovanie podľa D.B. Eľkonina – stimulačný program zameraný na rozvoj predpokladov osvojenia si písanej reči dieťaťom a k prevencii školských neúspechov

 


Realizácia projektov:
 

Vlastné projekty:
- Olympijský týždeň
- Poďme spolu do rozprávky
- Ahoj, Zem!
- Škola v prírode
- Týždeň s Dopraváčikom
- Čítanie pre rodičov
- Deň rodiny
- Knižka pod vankúš
- Tvorivé dielne – „Jašidielňa“
- Týždeň zdravia
- Nov škriatkov
- Týždeň detskej radosti
- Šarkaniáda   a mnohé ďalšie....

Účasť na iných projektoch:
- Dentalalarm – dentálna hygiena
- Kvíz: „Poznáš svoje mesto?“
- Výtvarné súťaže: „Vesmír očami detí“, „Žitnoostrovské pastelky“, „Budimírske studničky“, „Rozprávková záhrada“
- Gymnastická hviezdička
- Olympiáda detí predškolského veku
- Prednes poézie a prózy detí predškolského veku
- Revitalizácia materskej školy – projekt Ministerstva školstva SR
- Projekty firmy Stefe SK

 


© Mesto Rožňava,  2012 Marek Koltáš, administrátor internetového portálu mesta

 

  • TOP
  • najnovšie
  • najčítanejšie
  • najdiskutovanejšie

Pohotovosť

 

 

 

reality Navsteva lekara - Roznava

 

© 2014 Mesto Rožňava. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich mesto Rožňava so sídlom: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava